دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، سیستم خبره

دانلود پایان نامه ارشد

سیستم پشتیبانی تصمیم گشت.
سیستم پشتیبانی تصمیمگیری یک سیستم اطلاعات تعاملی است که اطلاعات، مدلها و ابزارهای دستکاری دادهها را برای کمک به تصمیمگیرندگان در مسائل نیمه ساختار یافته و بدون ساختار، که در این موقعیتها هیچ کس نمیداند چگونه باید تصمیم بگیرد، ارائه میکند. به عبارت دیگر سیستمهای پشتیبانی تصمیم با بکارگیری 1. مدلهای تحلیلی. 2. پایگاه دادههای تخصصی. 3. قضاوت و بینش تصمیم گیرندگان و 4. یک فرآیند تعاملی تدوین شده مبتنی بر رایانه از تصمیمات سازمانی نیمه ساختار یافته و یا بدون ساختار پشتیبانی میکنند. دی.اس.اس کاربرد وسیعی در حوزههای کاربردی از قبیل تولید، مالی، بازاریابی، مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی راهبردی دارد. سیستم پشتیبانی تصمیم روی مسائل و مشکلات ساختار نیافته که سر راه سازمان قرار میگیرد متمرکز میشود و نه پردازشهای جاری. بنابراین دی.اس.اس در سطوح راهبردی مدیریت نسبت به سطوح میانی و عملیاتی کاربرد بیشتری دارد.
2-8-10- سیستمهای خبره22 (ES)
شامل بکارگیری هوش مصنوعی جهت تقلید از فکر افراد خبره جهت پرداختن به مسائل قضاوتی مشکل و مبهم میباشد. یعنی قابلیت و توانایی رایانهها جهت تقلید از تفکر افراد خبره و متخصص و استفاده از آن در حل مسائل میباشد. به عبارت دیگر سیستم خبره، یک سیستم رایانهای است که از قابلیت تصمیمگیری افراد خبره تقلید میکند. افراد خبره، کسانی هستند که در یک زمینه خاص دارای تبحر و مهارت هستند. در واقع سیستم خبره برای انتقال دانش از افراد متخصص و منابع دانش به پایگاه دانش رایانهای، به منظور ایجاد و در دسترس قرار دادن دانش برای افراد غیر متخصص به منظور حل سریع و اثربخشی مسائل و مشکلات تلاش میکند (سرلک و فراتی، 1387).
2-9- بکارگیری فناوری اطلاعات
شواهد نشان میدهد که بکارگیری فناوری اطلاعات در میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال گسترش است. مطالعهای که از سوی مک مولن (1996) در کشور کانادا انجام شد، موید این رشد است. مطالعه در سه مقطع زمانی 85-1980، 91-1986 و 1994 انجام شد. و نتایج نشان داد که در مقطع اول 16 درصد، در مقطع دوم 37 درصد و در مقطع سوم 43 درصد از کارکنان در کارشان تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته اند. این رشد منطقا در میان کشورهای دیگر صنعتی بیشتر است (صرافی زاده، 1383).
مطالعه دیگری در سال 1996 نشان داد که 48 درصد از کارکنان در انجام وظایف شغلیشان از رایانه استفاده میکنند. این رقم نسبت به مطالعه سال 1989 که 35 درصد بود رشد قابل ملاحظهای را نشان میدهد.
لانک (1994) دریافت که 71 درصد از سرپرستان یا دارای رایانه میباشند و یا از رایانه و ترمینال در انجام کار خود استفاده میکنند. رشد بکارگیری رایانههای خانگی نیز بسیار قابل توجه بوده است.
فناوری اطلاعات میتواند از سوی افراد، گروههای کاری، سازمانها و یا سازمانها به صورت اشتراکی به کار گرفته شود. بررسیها بیانگر این است که سازمانها عمدتا در چهار زمینه ذیل از فناوری اطلاعات بهره می گیرند:
1) امور پردازشی اطلاعات. 2) امور تصمیمگیری. 3) اشتراک اطلاعات از طریق محاسبات غیر تمرکزی. 4) نوآوری.
در امور پردازشی سازمان به جمعآوری، تبدیل، ایجاد، نگهداری و ارسال اطلاعات میپردازد. این اقدامات را به C5 تعبیر نمودهاند که در جدول ذیل نشان داده شده است.

جدول 2-2- امور پردازشی و ابزارهای فناوری اطلاعات
امور پردازشی اطلاعات
شرح
ابزارهای فناوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات
دریافت اطلاعات
از منبع اصلی
فناوریهای ورودی
– موس
– صفحهکلید
– اسکنر
تبدیل اطلاعات
ارائه اطلاعات در بهترین شکل
فناوریهای خروجی
– صفحه نمایش
– چاپگر
– بلندگو
ایجاد اطلاعات
پردازش به منظور ایجاد اطلاعات جدید
حافظه رایانه
– پردازشگر مرکزی
– حافظه موقت
ثبت و نگهداری اطلاعات
ذخیره اطلاعات به منظور استفاده آتی
فناوری ذخیره
– دیسک سخت
– CD ROM
– DVD
ارسال اطلاعات
ارسال اطلاعات به افراد در مکان های مختلف
فناوریهای ارتباط دور
– مودم
– ماهواره
در امور تصمیمگیری، سیستمها به تحلیل اطلاعات پردازش شده و حمایت از تصمیمگیرندگان سازمان میپردازند. این امر از طریق سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری و یا سیستمهای خبره انجام میپذیرد (صرافی زاده، 1383).
فناوری اطلاعات موضوعی کلی است. در کل فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی (انسان، ساز وکار، ابزار، ساختار) است به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از به هم پیوستن این عناصر ایجاد میشود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فراراه خود قرار میدهد:

انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری
ساز و کار: قوانین، مقررات و روشها، ساز و کارهای بهبود و رشد، ساز و کارهای ارزشگذاری و مالی
ابزار: نرمافزار، سختافزار، شبکه و ارتباطات
ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی (دویت و همکاران، 2008).
با توجه به کلی بودن مفهوم فناوری اطلاعات، در این پژوهش منظور از بکارگیری فناوری اطلاعات همان بکارگیری ابزار فناوری اطلاعات یعنی سختافزار، نرمافزار، شبکه و ارتباطات و فناوریهای ارتباطی میباشد که در ادامه به تعاریف مختصری از این ابزار پرداخته میشود:
2-9-1- سخت افزار
سختافزار شامل ابزارهای ورودی، واحد پردازش مرکزی، حافظه اصلی، حافظه ثانویه و ابزارهای خروجی میباشد. به عبارتی دیگر، سختافزار مجموعهای از وسایل و ابزارهای فیزیکی از قبیل پردازشگرها، صفحه نمایش، صفحهکلید، پرینتر و … میباشد که مجموع آنها اطلاعات و دادهها را دریافت، پردازش و نمایش میدهند.
2-9-2- نرم افزار
اصطلاح نرم افزار عموما جهت توصیف برنامههای رایانهای به کار برده میشود. برنامه رایانهای شامل مجموعه ای از دستورالعملها برای هدایت و کنترل سخت افزارها میباشد. نرم افزارها شامل مجموعهای از دستورالعمل ها یا برنامههایی است که به رایانه داده میشود و رایانهها به مدد آنها وظایف خود را به انجام میرسانند. از جمله نرمافزارهای کاربردی میتوان به نرمافزارهای واژهپرداز، نرمافزارهای صفحهگسترده، نرمافزارهای نمایش گرافیکی، نرم افزارهای پایگاه داده، نرم افزارهای کاربردی تخصصی و … اشاره کرد.

2-9-3- شبکهها
شبکههای ارتباطی شامل مجموعهای از مکانها یا گرههایی است که در آن سخت افزار، برنامهها و اطلاعات به عنوان یک سیستم، به هم مرتبط شده و دادهها و اطلاعات را دریافت و انتقال میدهند. شبکه عبارت است از اجزای سخت افزار و نرم افزار که بر حسب یک تفاهمنامه مشترک برای ایجاد یک محیط کاری مشترک به هم وصل شدهاند. رایانهها میتوانند به هم نزدیک یا از هم دور باشند و ارتباطات در شبکه شامل انتقال متن، صدا، تصویر یا دیگر شکلهای اطلاعاتی در سراسر شبکه میباشد. برخی از مهمترین نقشها یا کاربردهای شبکهها عبارتند از: به اشتراک گذاشتن اطلاعات، تسهیل کار تیمی و تصمیمات گروهی، انجام مبادلات، به اشتراک گذاشتن سخت افزار، استانداردسازی برنامههای کاربردی و هماهنگی فعالیتهای سازمانی. یکی از انواع تقسیم بندی شبکهها، تقسیمبندی آنها بر اساس مالکیت میباشد بنابراین انواع شبکهها از حیث مالکیت عبارتند از اینترنت، اکسترانت و اینترانت.
2-9-4- ارتباطات
ارتباطات23 فرآیند تبادل دو جانبه اطلاعات با سایر افراد و گروهها است. به عبارت دیگر ارتباطات یعنی انتقال مقصود و منظور یک عضو گروه به دیگری. همچنین ارتباطات باید شامل درک مقصود یا منظور هم گردد. ارتباطات سازمان را با محیط خارج مرتبط میسازد و آنها را از تغییرات موجود مطلع میکند. ارتباطات از را دور24 شبیه به ارتباطات چهره به چهره انسانی دارای یک فرستنده، دریافتکننده پیام و کانال ارتباطی که از طریق آن پیام انتقال داده میشود، میباشد. ارتباطات از راه دور یعنی انتقال و دریافت دادهها (متن، تصویر، صدا، نمودارها و … ) از یک سری از ابزارهای الکترونیکی به ابزارهای الکترونیکی دیگر که از لحاظ جغرافیایی از همدیگر پراکندهاند میباشد. فرآیند ارتباطات از راه دور در سادهترین شکل آن شامل اجزای زیر میباشد:
– فرستنده پیام ارتباطی.
– ابزاری که فرستنده پیام را بر روی رسانه ارتباطات از راه دور قرار میدهد.
– رسانه ارتباطات از راه دور که پیام را به فرستنده منتقل میکند.
– ابزاری که به وسیله آن پیام از رسانه ارتباطی دریافت میشود.
– گیرنده که پیام را دریافت میکند.
از انواع وسایل ارتباطی میتوان تلفنهای ثابت و همراه، فکس، پست الکترونیک، ویدئوکنفرانس و … را نام برد (سرلک و فراتی، 1387).

2-10- هزینههای کیفیت
2-10-1- مقدمه
در عصر حاضر با توجه به تحولات جهانی صورت گرفته در عرصه فناوری، تغییر و تحولات پر شتاب بازارها و رقابتیتر شدن عرصه فعالیت برای بنگاههای اقتصادی، مفاهیم مرتبط با کیفیت از اهمیت وگستردگی زیادی برخوردار شدهاند. بسیاری از سازمانها کیفیت را به عنوان یک رکن اساسی جهت دستیابی به رضایت مشتریان و دستاویزی جهت بقا و توسعه در شرایط رقابتی ارزیابی میکنند. امروزه کیفیت مفهومی فراتر از قابل اطمینان بودن محصول دارد و منظور از آن رسیدن به کیفیت جامع است که در آن عملکرد و افراد سازمان نیز موثرند (فارسیجانی، 1386).
تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت که تامین کننده درجه بالایی از رضایت مشتری باشد بدون بررسی هزینه های دستیابی به آن کافی نیست. در حقیقت اصلیترین مسئولیت مدیریت نیز برقراری تعادل میان کیفیت و هزینههای دستیابی به آن است. این هدف میتواند به بهترین شکل از طریق تحلیل عناصر هزینههای کیفیت برآورده شود (رئیسی اردلی و رئیسی، 1383).
مبحث هزینههای کیفیت به خودی خود جالب و کنجکاو برانگیز است. به طور رایج همه از اینکه محصول یا خدمت با کیفیت باشد تمجید میکنند لکن کیفیت بالاتر نیازمند اقدامات و تمهیداتی است که انجام آنها مستلزم هزینه و آن هم هزینهای قابل توجه است. از سوی دیگر بی توجهی به امر کیفیت نیز اثراتی مخرب دارد که اصلاح وضعیت و جایگزینی و بهبود شرایط و در نهایت جبران غفلت، خود هزینههایی را تحمیل میکند که در مقایسه با هزینههای نوع اول شاید وزنی قابل تامل داشته باشد. علاوه بر این کیفیت نامطلوب به جز آنچه که در مورد آن بر شمرده شد، آثار گستردهای در حوزههای رقابت، اقبال مشتری، قیمت و سرعت فروش دارد که باید به آنها نیز توجه ویژه مبذول کرد. به هر حال بحث هزینههایی که دقیقا به کیفیت مربوط میشود و تاثیری که هر دسته هزینه بر دسته دیگر دارد میتواند در موجه بودن و یا نبودن تولید محصول و خدمت روشنگر باشد. در اغلب موارد مقایسه هزینهها میتواند مدیران را قانع سازد که انجام برخی هزینهها که نهایتا کیفیت را تضمین میکنند، از زیانهای احتمالی میکاهد و بر فروش بیشتر و اقبال و همراهی مشتری اثرگذار است.
هزینهیابی کیفیت یکی از ابزارها و تکنیکهای مدیریت کیفیت است که در یک سازمان میتواند برای معرفی و بهبود مدیریت کیفیت جامع25 مورد استفاده قرار گیرد. سازمانهایی که استفاده از هزینهیابی کیفیت را مورد توجه قرار دادهاند بایستی در نظر داشته باشند که هزینهیابی کیفیت قابلیت انجام چه چیزهایی را داشته و چه چیزهایی را نمیتواند انجام دهد، همچنین تواناییهای آن را در مدیریت کیفیت جامع مد نظر قرار دهند. مانند هر ابزار و روش دیگری، این مدیریت است که باید تصمیم بگیرد که آیا باید از هزینهیابی کیفیت استفاده شود یا خیر، و اگر باید مورد استفاده قرار گیرد موقع و شکل مناسب برای استفاده از آن را تعیین کند. همچنین مدیریت باید تعهدات، منابع و مهارتهایی که برای استفاده از هزینهیابی کیفیت مورد نیاز است را مشخص سازد. این موارد به همراه روش انجام، شناسایی و جمعآوری هزینهها، فاکتورهای عمده را در استفاده هرچه موثرتر از این روش تشکیل میدهند.
افزایش توجه نسبت به کیفیت به عنوان عاملی موثر در رقابت و بازاریابی، باورهای سازمانی را در مورد تاثیرات اقتصادی کیفیت تحریک کرده است. در حال حاضر شرکتها به طور محدود شروع به جمعآوری و به کارگیری دادههای هزینههای کیفیت با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سیستم اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی، سیستم اطلاعاتی، حقوق و دستمزد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد کیفیت جامع، مدیریت کیفیت، بهبود کیفیت، مدیریت کیفیت جامع