دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، عدم تمرکز، پردازش اطلاعات، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

ایستگاههای کاری، سرورها، ابر رایانهها و تجهیرات مرتبط به کار گرفته میشود. فناوری اطلاعات به اشکال مختلف فناوری اطلاق میشود که به پردازش، نگهداری و ارسال اطلاعات به شکل الکترونیکی میپردازد. تجهیزات فیزیکی برای این امر شامل رایانه، تجهیزات ارتباطی شبکهای، تجهیزات انتقال داده مانند فکس و یا حتی موبایل است. فناوری اطلاعات ابزارهای رایانه محوری است که افراد به منظور کار با اطلاعات و پشتیبانی اطلاعات و پردازش اطلاعات مورد نیاز از آن استفاده میکنند. این ابزار شامل صفحه کلید، صفحه نمایش، پرینتر و نرم افزار است. فناوری اطلاعات به مفهوم مطالعه نظام یافته صنایع مرتبط با ارتباطات دانش است. کاربرد رایانهها و ارتباطات راه دور در جمعآوری، پردازش، نگهداری و توزیع اطلاعات به صورت صدا، نمودار، متن و اعداد است. به عبارتی فناوری اطلاعات را میتوان مجموعه فنون و ابزارهایی دانست که در جهت بهینهسازی و پشتیبانی فعالیتهای سازمان بر محور اطلاعات و دانش به کار گرفته میشوند. این امر شامل مطالعه، طراحی، توسعه، اجرا و نگهداری و مدیریت نظامهای اطلاعاتی رایانهای است که سازمان در جمعآوری، ثبت، پردازش، ذخیره، بازیابی، انتقال و توزیع اطلاعات یاری میکند. فناوری اطلاعات رشتهای است که از صنایع الکترونیکی برای دستیابی به اطلاعات استفاده میکند و اثر سیستم رایانهای را بر افراد، سازمانها و جامعه بررسی میکند. فناوری اطلاعات به شما میآموزد که چگونه به تغییر سازمان پرداخته، کسب و کار جدیدی را آغاز کنید و یا اصولا چگونه در ارتباط با محیط و سایر سازمانها کسب و کار موثرتری را برقرار کنید (صرافی زاده، 1383).
فناوري اطلاعات تركيبي از كامپيوتر نرم افزارها، سخت افزار، ارتباطات از راه دور، اينترنت و تكنولوژيهاي ارتباطي ديگر میباشد. در تعريفي ديگر فناوري اطلاعات شامل نرم افزارها و سخت افزارهايي است كه بوسيله يك سازمان جهت پشتيباني از جريان يا پردازش اطلاعات به منظور پشتيباني از فعاليتهاي سازمان صرفه نظر از اينكه فناوري فقط شامل كامپيوترها، وسايل ارتباطي يا تكنولوژيهاي ديگر باشد، بكار برده ميشود (پیرلسون، 2006).
کوراک11(1994) فناوري اطلاعات را بدين گونه تعريف كرد: فناوري اطلاعات شامل سيستمهاي كامپيوتري از قبيل اجزاي سخت افزاري و نرم افزاري، تجهيزات ارتباطي و سيستمهاي مديريت پايگاه داده و… ميباشد. اين بدان معني است كه اين سيستمها داراي چندين وظيفه میباشند كه عبارتند از: وظيفه تبديلي (تبديل پردازشهاي بدون ساختار به پردازشهاي روتين شده)، جغرافيايي (ايجاد ارتباطات سريع در فاصلههاي دور)، اتوماسيون (كاهش نيروي كار)، تحليلي (بكارگيري روشهاي تحليلي پیچیده)، اطلاعاتي (پردازش مقدار زيادي از اطلاعات)، ترتيبي (براي مثال امكان كار همزمان بر روي چندين وظيفه)، مديريت دانش (كسب، توزيع دانش و تخصصيها جهت بهبود فرآيندها)، رديابي (امكان دنبال كردن دادهها و ستادهها) و واسطهزدايي (بطور مستقيم دو گروه را به هم ربط میدهد كه بدون فناوري اطلاعات، ارتباط از طريق واسطه برقرار میشد). (پینتلون، 2007).
فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی (انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار) است به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از به هم پیوستن این عناصر ایجاد میشود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فرا راه خود قرار میدهد:
انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری
ساز و کار: قوانین، مقررات و روشها، ساز و کارهای بهبود و رشد، ساز و کارهای ارزشگذاری و مالی
ابزار: نرم افزار، سخت افزار، شبکه و ارتباطات
ساختار: سازمانی، فرا سازمانی مرتبط، جهانی (دویت12 و همکاران، 2008).

2-5- اثرات سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی بر سازمان
ورود سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی به سازمان، اثرات مختلفی بر سازمان به جا میگذارد. این اثرات به 4 دسته ساختاری، رفتاری، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی تقسیم میشوند.
الف) اثرات ساختاری سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی بر سازمان عبارتد از:
1. کوتاهتر شدن و تختتر شدن هرم سازمانی به دلیل حذف مدیریتهای میانی.
2. سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی به دلیل تسهیل دسترسی مدیریت عالی سازمان به اطلاعات کلیدی راهبردی میتواند تمرکز در تصمیمات راهبردی را افزایش دهد. به دلیل بالا بردن توان نظارتی مدیران عالی، میتواند باعث تفویض اختیارات بیشتری از طرف آنان به مدیران میانی و عملیاتی گردد که در نتیجه آن عدم تمرکز در تصمیمات راهکاری و عملیاتی را افزایش میدهد.
3. استفاده از سیستم فناوریهای اطلاعات میتواند باعث کاهش رسمیت و تسهیل و تسریع ارتباطات عمودی و افقی شود.
4. در خصوص رابطه پیچیدگی، سیستمهای اطلاعات میتواند باعث کاهش پیچیدگی عمودی (تعداد سلسله مراتب) و افزایش پیچیدگی افقی (تعداد واحدهای سازمانی و پراکندگی جغرافیایی واحدها) شود.
ب) اثرات رفتاری سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی
1. سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی بر عواطف، اخلاق و امور شخصی، انگیزش و جبران خدمات کارکنان در سطح فردی تاثیرگذار میباشند.
2. سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی بر تصمیمگیری، ارتباطات سازمانی، رهبری، اعتمادسازی و سیاستهای سازمانی در سطح گروهی تاثیرگذار میباشد.
ج) اثرات اقتصادی سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی بر سازمان
1. نظریه اقتصاد خرد: بر مبنای این نظریه سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی یکی از عوامل تولید به شمار می آیند که به آسانی میتوانند جانشین سرمایه و نیروی کار شوند. با بکارگیری سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی و خودکار کردن بخشی از عملیات که بیشتر به صورت دستی انجام میشود، به تدریج از هزینه و حجم نیروی انسانی کاسته میشود. بر مبنای این نظریه، شمار مدیران و کارکنان دفتری در نتیجه کاربرد (آی.اس) و (آی.تی) کاهش مییابد.
2. نظریه داد و ستد: بر اساس این دیدگاه، شرکتها میکوشند از هزینههای داد و ستد و هزینههای تامین منابع خود از بازار بکاهند. سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی میتوانند با فراهم آوردن راه آسان بهرهگیری از تامین کنندگان برون سازمانی به جای بکار بردن منابع درونی از هزینههای تماس با بازار و داد و ستد بکاهند.
3. نظریه نمایندگی: بر اساس این نظریه، کارفرما، عامل یا کارمند استخدام میکند تا از جانب وی کارها را انجام دهند و اختیارات محدودی نیز به آنها تفویض میکند. این عمل موجب پیدایش هزینه اجرای نمایندگی و هزینه نظارت بر آنها میشود. (آی.اس) و (آی.تی) هزینههای نمایندگی سرپرستی، مدیریت و نظارت بر عاملان و نمایندگان را کاهش میدهند.
د) اثرات اجتماعی- فرهنگی سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی بر سازمان
از دید جامعه شناسان، سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی به مدیران سازمان این امکان را میدهد تا تمرکز و یا عدم تمرکز در قدرت و تصمیمات را به صلاحدید خود و به عنوان شیوههای پایدار به بهترین نحو ممکن عملی سازند. بعضی از دانشمندان به ویژه مردم شناسان معتقدند که سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی باید با فرهنگ سازمان بخواند وگرنه پذیرفته نمیشود. آنگاه که پیشفرضهای فرهنگی با واقعیتها و عملکردهای سازمانها بالاخص در حوزه سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی نخواند، کارکنان سازمان میکوشند تا واقعیت را انکار و یا نادیده بگیرند و یا آنچنان دگرگون کنند که با فرهنگ آنها هماهنگ شود. سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی میتوانند به تهدید یا پشتیبانی از فرهنگ سازمان بپردازند (سرلک و فراتی، 1387).
2-6- مزاياي فناوريهاي اطلاعات براي سازمانها
بر هيچ كس پوشيده نيست كه اطلاعات صحيح يكي از مهمترين پارامترهاي تصميمات صحيح میباشد. و اطلاعات همانند خوني است كه در كالبد سازمانها جريان پيدا ميكند و در فرآيندهاي تصميمگيري از مهمترين وظايف مديران حمايت ميكند. سيستمهاي اطلاعاتي همانند قلبي سالم و قوي اطلاعات سودمند، صحيح، دقيق و به موقع را پردازش ميكنند و فناوريهاي ارتباطاتي نظير انواع كنفرانسهاي ويدئويي، صوتي، پست الكترونيک، فكس و حتي تلفن، بسان رگ حياتي در درون و بين سازمانها با سرعت، دقت و هزينه كم، اين اطلاعات را به گردش در ميآورند. اصولاً نياز به فناوريهاي اطلاعاتي ناشي از سه عامل است:
اول اينكه فناوري اطلاعات، صنعتي استراتژيك است و در زمره سودآورترين صنايع جهان بشمار ميآيد.
دوم اینکه فناوري اطلاعات يك فناوري مادر و كليدي است و در تمام صنايع و خدمات كاربرد دارد.
سوم اينكه فناوري اطلاعات يك زير بناي اساسي است كه همه سازمانها را قادر ميسازد تا در فضاي اطلاعاتي مناسب تنفس كنند، هزينههاي خود را كاهش داده و بهرهوري و كيفيت محصول و خدمات خود را افزايش دهند (جعفری، 1380).
هماهنگي كارها يكي از مهمترين وظايف مديران ميباشد. كارايي هماهنگي، بطور فزايندهاي از طريق استفاده از پست الكترونيك و خريد نرم افزارهاي ارتباطي افزايش خواهد يافت و فناوري بر كاهش عدم اطمينان و هماهنگ كردن افراد و گروههاي مختلف سازماني، موثر ميباشد (هنری، 1994).
توسط فناوري اطلاعات نظير شبكهها، مرزهاي مكاني و زماني سازمانها شكسته ميشوند و افراد به راحتي در ارتباط با هم قرار ميگيرند چه اين ارتباطات درون سازمانی باشد و چه برون سازماني (تابنده، 1378).
فناوري اطلاعات اين توانايي را به افراد مشابه ميدهد كه كارهاي مشابه بيشتري را نسبت به آنچه كه قبلاً انجام ميدادند انجام دهند. فناوريهاي اطلاعاتي راههاي جديدي را براي ذخيره سازي، بازيابي، انتقال و دريافت اطلاعات فراهم آورده و امكان تأسيس سيستمهاي اطلاعاتي كارآمدتر و موثرتري را بيش از پيش مهيا كردهاند (آذرخش، 1377).
همچنین یکی از مهمترین تاثیرات فناوری اطلاعات بر سازمانها میتواند تاثیر آن بر مدیریت کیفیت در عصر کنونی باشد که مهمترین این تاثیرات عبارتند از:

بهبود روابط با مشتریان و تامین کنندگان
افزایش فرآیندهای کنترلی
آسانتر کردن انجام کارهای تیمی
آسانتر کردن فرآیند گردش اطلاعات بین بخشهای مختلف سازمانی
بهبود فرآیند طراحی کیفیت
اعمال بهتر نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
اندازهگیری هزینههای کیفیت
بهبود فرآیند تصمیمگیری در بخشهای کیفیت (لای وای13 و دیگران، 2011).
همچنین استفاده از فناوری اطلاعات میتواند در بهبود کیفیت از طریق فعالیتهای زیر به سازمانها کمک نماید:
افزایش آگاهیها نسبت به کیفیت
کاهش هزینههای کیفیت
سرعت بخشیدن به تجزیه و تحلیل دادههای کیفی
اطلاعات در دسترس در مورد سطوح کیفیت (جما14، 2005).
2-7- فناوری اطلاعات و ارتباطات
فناوری اطلاعات و ارتباطات15 شامل سه مولفه است:
الف) فناوری. ب) اطلاعات. ج) ارتباطات.
فناوری و اطلاعات را قبلا تعریف کردهایم اما ارتباطات چیست؟
ارتباطات فرآیندی است که ارگانیسمها را به یکدیگر پیوند میدهد. این ارگانیسم ممکن است به دو دوست که با هم صحبت میکنند، روزنامهها و خوانندگان آنها، کشور و خدمات پستی و سیستم تلفن آن اشاره داشته باشد.
در هر ارتباط چهار جز اصلی وجود دارد که عبارتند از:
الف) فرستنده. ب) گیرنده. ج) پیام. د) محیط ارتباطی.
هدف از برقراری ارتباط انتقال پیام (نماد) از طریق محیط ارتباطی بین فرستنده و گیرنده است. لکن دو واژه فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک مفهوم برخوردار بوده و معمولا به جای یکدیگر نیز استفاده میشوند اگرچه در منابع اطلاعاتی متعلق به کشور آمریکا معمولا از فناوری اطلاعات و در منابع اروپایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده میشود. گاهی فناوری ارتباطات را به شکل هر گونه روشی برای تبادل اطلاعات بین دو یا چند نقطه تعریف میکنند در این صورت مشخص است که مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات ذیل مفهوم فناوری اطلاعات قرار میگیرد و فناوری اطلاعات بار معنایی کاملتری را در بر خواهد داشت (فتحیان و مهدوی نور، 1387).
2-8- سیستمهای اطلاعاتی
به طور کلی در یک تعریف ساده، سیستم‌های اطلاعاتی می‌توانند هر ترکیب سازماندهی شده از افراد، سخت افزار، نرم‌افزار، شبکه‌های ارتباطی و منابع داده‌ای باشند که در یک سازمان اطلاعات را جمعآوری کرده، تغییر شکل داده و آنها را

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، جهانی شدن، سیستمهای اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سیستم اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی، سیستم اطلاعاتی، حقوق و دستمزد