دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، جهانی شدن، سیستمهای اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

سازمانهای مجازی نیز شیوهای نوین از سازمانهای سنتی هستند که با متغیرهای خاص خود روشها و عادات کسب و کار را تغییر دادهاند. در نتیجه آنچه که در گذشته سازمانها به دنبال آن بودهاند امروزه از طریق فناوری اطلاعات قابل دسترسی است. فناوری اطلاعات کارایی، بهرهوری و نیز اثر بخشی سازمانها را ارتقا داده و ابزاری است به منظور پاسخگویی به شرایط حاکم بر سازمانها در هزاره سوم میلادی. رشد و توسعه فناوری اطلاعات در دهه آخر قرن بیستم تاثیرات چشمگیری بر سازمانها و موسسات و نحوه کسب و کار آنها داشته است. قدرتمند شدن رایانهها از نظر سرعت پردازشی، گسترش دانش شبکهها، توسعه تجهیزات ارتباطات و مخصوصا اینترنت موجب شد تا تبادل، اشتراک و توزیع اطلاعات در سراسر جهان به سرعت انجام شود و در اثر آن شیوههای کسب و کار سنتی نیز تغییر شکل دهد (صرافی زاده، 1383).
با گسترش فناوري اطلاعات، تمام ابعاد زندگی بشر دچار تحول بنیادین شده، به طوريکه دنیاي کنونی را در جریان یک دگردیسی کامل قرار داده است و این روند همچنان ادامه دارد. شاید بتوان گفت که دنیاي صنعتی راه چارهاي غیر از انتخاب این تحول را ندارد و سکون موجب بروز اختلال در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادي افراد یک جامعه و حتی در روابط بین الملل خواهد شد. نکته حائز اهمیت آنکه، از یکسو رشد و توسعه فناوري اطلاعات در برخی از جوامع، و عقبماندگی سایر جوامع از سوي دیگر، خود موجب بروز اختلال در روابط و افزایش فاصله بین کشورها شده است. بسیاري از تئوريپردازان و تحلیلگران “پدیده جهانی شدن”، فناوري اطلاعات را محوري میدانند که جهانی شدن تا به امروز به حول آن طی طریق کرده و فراگیر شده است.
تکنولوژيهاي نوین ارتباطی، ابعاد زمانی و مکانی را در نوردیده و جهان امروزي را به مثابه یک دهکده به پهناي گیتی درآوردهاند. به طوري که گویا بشر کنونی گام در جهانی دیگر نهاده است. طی دو دهه پایانی قرن بیستم، سه نوآوري مهم فکس، تلفن همراه و اینترنت نشان داده است که چگونه گسترش ارتباطات میتواند در ایجاد بازار تولیدات تأثیر داشته باشد و شیوههاي کار و زندگی مردم را تغییر دهد (شریفی رنانی و دیگران، 1390).
فناوری اطلاعات در عصر تغییرات و تحولات شتابنده محیطی نقش حیاتی در ادامه بقای سازمانها دارد. فناوری اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم میسازد که با پردازش سریع اطلاعات امکان کنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیدهتر را داشته باشند. علاوه بر این فناوری اطلاعات موجب میشود عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد (اردلان، 1390).
بشر دورههای مختلفی را پشت سر گذاشته است از دوره کشاورزی گرفته تا دوره صنعتی و گذر از هر دوره به دوره بعدی در اثر تلاش انسان برای رفع محدودیتهای خود بوده است. فناوری اطلاعات که زاده و مولود نوآوری در فناوریهای عصر صنعت میباشد، نویدبخش رفع محدودیتهای پیش گفته است که در ادامه به چیستی آن پرداخته میشود (فتحیان و مهدوی نور، 1387).
2-2- تعریف فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات به عنوان یک فناوری یا تکنولوژی است که در عصر حاضر مورد توجه بشر قرار گرفته است. بیان دقیق مفهوم فناوری اطلاعات به بررسی و مطالعه مفاهیم فناوری از یک سو و مفاهیم اطلاعات از سوی دیگر باز میگردد.
فناوری اطلاعات شامل دو مولفه است:
الف) فناوری
ب) اطلاعات
که در ادامه به تعریف آنها پرداخته میشود.
2-2-1- فناوری(تکنولوژی) چیست؟
تکنولوژی از دو لغت یونانی techne و logia تشکیل شده است که اولی به معنای هنر و مهارت و دومی به معنی علم و دانش است و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است که از آن جمله میتوان به چند تعریف ذیل اشاره کرد:
فناوری یا تکنولوژی به معنای کاربرد منظم معلومات علمی و دیگر آگاهیهای نظام یافته برای انجام وظایف عملی است.
فناوری را میتوان کلیه دانشها، فرآیندها، ابزارها، روشها و سیستمهای بکار رفته در ساخت محصولات و ارائه خدمات تعریف کرد.
فناوری کاربرد عملی دانش و ابزاری برای کمک به تلاش انسان است.
یونیدو7 فناوری را کاربرد علوم در صنایع با استفاده از رویهها و مطالعات منظم میداند.
فناوری مجموعهای از فرآیندها، روشها، فنون، ابزار، تجهیزات، ماشینآلات و مهارتهایی است که توسط آنها کالایی ساخته شده یا خدمتی ارائه میگردد.
فناوری عبارت است از کاربرد علوم در صنایع با استفاده از رویهها و مطالعات منظم و جهتدار.
علم با مطالعه طبیعت به بررسی رفتارهای طبیعی و فیزیکی پرداخته و به دنبال کشف پدیدهها است در حالی که فناوری، با بکارگیری ایدهها و دستاوردهای علمی، خدمات و کالای مورد نیاز بشر را ارائه میکند.
فناوری عامل تبدیل منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی به کالا و خدمات است که عناصر متشکله یا ارکان آن عبارت است از: سخت افزار، انسان افزار یا نیروی انسانی متخصص، فناوری متبلور در اسناد و مدارک یا اطلاعات، سازمانها یا نهاد افزار (فتحیان و مهدوی نور، 1387).
2-2-2- اطلاعات چیست؟
تعاریف متعددی از اطلاعات وجود دارد که بعضی تعاریف مبتنی بر معنا (معنا شناختی) و برخی دیگر از تعاریف مبتنی بر کمیت هستند. بعضی از این تعاریف عبارتند از:
مطابق تعریف واژه نامهای ای-ال-ای8 اطلاعات عبارت است از تمام ایدهها، واقعیتها و کارهای خلاقانه ذهن که به صورت رسمی یا غیر رسمی و به هر حالتی ثبت، منتشر و یا توزیع گردیده است که ممکن است به صورت مستند یا غیر مستند باشد. بر اساس استاندارد اطلاعات مستند به یکی از صور زیر است:
کتابها: مواد متنی که به صورت تکنگاشت میباشد.
پیایندها: مواد متنی که به صورت منظم تکرار میشود مانند نشریات ادواری.
نقشهها: موارد جغرافیایی شبیه نقشههای مسطح یا کرهها.
فایلهای کامپیوتری: که در کامپیوترها و نرم افزارهای مختلف استفاده میشود.
موارد شنیداری و دیداری: شامل اطلاعات صوتی، نوارهای کاست، تصاویر و غیره.
حالات ترکیبی: که به صورت ترکیبی از موارد فوق میباشد.
در تعریف مبتنی بر نظریه اطلاعات، اطلاعات کمیتی است که با بیتها اندازهگیری شده و بر حسب احتمالات پدیدار شدن نمادها، تعریف میشود. در فرهنگ انفورماتیک اطلاعات عبارت است از هر مجموعهای از عناصر دیجیتال حروفی یا نمادی که دارای مفهوم آشکار و مشخص بوده و میتواند در معرض پردازش اتوماتیک قرار گیرد (فتحیان و مهدوی نور، 1387).
اهداف اساسی اطلاعات عبارتند از: آگاهیدادن، ارزیابیکردن، ترغیبکردن، خلق مفاهیم جدید، تعریف مسئله، حل مسئله، تصمیمگیری، برنامهریزی، آشناسازی، کنترلکردن و تحقیقکردن. تجربه و تحقیق نشان داده است استفاده از اطلاعاتی مناسب است که دارای ویژگی‌های زیر باشند (مهدوی، 1379):

جدول 2-1- ویژگیهای اطلاعات مناسب
ویژگی‌ها

به موقع بودن
تنها از اطلاعاتی استفاده شود که در زمان مناسب به مدیر ابلاغ می‌شوند. تاخیر در جمعآوری، پردازش و یا ارسال اطلاعات موجب تبدیل اطلاعات ضروری به گزارش‌های بیمصرف می‌شود.
مناسبت
اطلاعاتی که به نوعی در حوزه فعالیت مدیر قرار داشته و به وظایف وی مرتبط باشند، مناسباند. خواه این اطلاعات برای برنامهریزی باشند یا تصمیم گیری، همچنین مناسبت در برگیرنده ملاحظه‌ای می‌شود که به موقعیت و سطح مدیر در سازمان بر می‌گردد.
دقت
اگر اطلاعات دقیق باشند، مدیران، با اعتماد آنها را برای مقاصد مورد نیازشان به کار میبرند. البته در دنیای اطلاعات چیزی به نام دقت محض معنی ندارد.
جزئیات
اطلاعات باید دارای حداقل موارد جزئی باشد. وجود هر حرف اضافه به معنای پردازش بیشتر، تحلیل اضافهتر، اشغال فضای بیشتر و احتمالا منجر به اخذ تصمیمی بیارزشتر خواهد شد.
تکرار
اطلاعات باید به دفعاتی که به نوع تصمیم یا فعالیت مربوط است، تولید شوند. اغلب گزارشها در حالت عادی، در فاصله‌های زمانی چرخشی (روزانه، هفتهای، ماهانه و…) تولید می‌شوند.
قابلیت فهم
اطلاعاتی که به شکل و سبک ویژه‌ای نمایش داده می‌شوند به آسانی برای مدیران قابل درکاند. تولیدکننده اطلاعات باید از دانش فنی، سطح معلومات و خصوصیات فردی دریافتکننده و همچنین مشخصات گروهی که وی با آنها کار می‌کند آگاهی کافی داشته باشد. این تنها راه ارزش دادن به اطلاعات است.

2-3- مفهوم فناوری اطلاعات
واژه فناوری اطلاعات اولین بار از سوی لویت و وایزلر9 در سال 1958 به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیمگیریها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد. از فناوری اطلاعات برداشتهای مختلفی وجود دارد و همین برداشتها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود. فناوری اطلاعات را میتوان مانند دیگر فناوریها به روابط میان سخت افزار، نرم افزار، شبکه و تواناییها و اقداماتی که از این ابزارها ناشی میشود تعریف کرد. فناوری اطلاعات نه تنها به انجام پردازهای دقیق و صحیح به رشد اتوماسیون کمک میکند بلکه از طریق ارائه اطلاعات در زمینههای مختلف فعالیت سازمان، ثروت جدیدی را برای سازمان به همراه میآورد. و این امر وجه تمایز فناوری اطلاعات با سایر فناوریهای مورد بهرهبرداری در سازمان است. فناوری اطلاعات نه تنها به تواناییهای پردازش دادهها توسط رایانه بلکه به مهارتهای انسانی و مدیریتی در بهره برداری از آنها دلالت دارد. بنابراین فناوری اطلاعات نه تنها شامل رایانه و دیگر تجهیزات بلکه تواناییها و اقدامات در نحوه انجام کار میشود (صرافی زاده، 1383).
با توجه به تعاریف فناوری و اطلاعات، برای فناوری اطلاعات نیز تعاریف متعددی ارایه شده که در ادامه به بعضی از آنها اشاره میشود.
الف- فناوری اطلاعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی، روشها و راهکارهای حل مساله و توانایی راهبری با استفاده از دانش کامپیوتری است.
ب- فناوری اطلاعات شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته علوم و فناوری کامپیوتری، طراحی کامپیوتری، پیادهسازی سیستمهای اطلاعاتی و کاربردهای آن است.
ج- فناوری اطلاعات تلفیقی از دانش سنتی کامپیوتر و فناوری ارتباطات به منظور ذخیره، پردازش و تبادل هر گونه داده (اعم بر متن، صوت، تصویر و غیره) است.
د- فناوری اطلاعات واژهای کلی است که برای وسعت بخشیدن به محصولات و خدمات الکترونیکی حاصل از نوآوریهای مخابراتی و کامپیوتری استفاده میشود.
ه- فناوری اطلاعات مجموعهای از سخت افزار، نرم افزار و فکر افزار است که گردش و بهرهبرداری از اطلاعات را امکانپذیر میسازد.
و- فناوری اطلاعات عبارت است از همه شکلهای فناوری که برای ایجاد، ذخیرهسازی و استفاده از شکلهای مختلف اطلاعات، شامل: اطلاعات تجاری، مکالمات صوتی، تصاویر متحرک، دادههای چند رسانهای و غیره به کار میرود.
2-4- تعریف جامع
فناوری اطلاعات شاخهای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار، نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینههای ذخیرهسازی، دستکاری، انتقال، مدیریت، کنترل و دادهآمایی امکانپذیر میسازد (فتحیان و مهدوی نور،1387).
فناوری اطلاعات، همچنانکه به وسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا (ITAA) تعریف شده است به مطالعه، طراحی، توسعه، پیادهسازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامههای نرم افزاری و سخت افزار رایانه میپردازد. به طور کوتاه فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانههای الکترونیکی و نرم افزار سر و کار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد (منوچهری، 1391).
اسکات موتون (1991) فناوری اطلاعات را شامل انواع رایانهها، سخت افزار، نرم افزار، شبکههای ارتباطی که دو رایانه را به یکدیگر متصل میکنند، شبکههای عمومی و خصوصی و ترکیب رایانهها و فناوری ارتباطات و سیستمهایی که رایانههای شخصی را به ابررایانهها متصل میکند و شبکه گسترده جهانی که از یک سلسله رایانههای قدرتمند تشکیل شده است میداند.
شیل10 (1997) در مطالعهای که از انقلاب رایانه انجام داده است نگرش محدودتری را در تعریف دارد. وی تاکید بر تجهیزات رایانهای دارد که در استقرار ادارات و بخشهای مختلف کسب و کار، شامل رایانههای شخصی،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، تحلیل داده، مدل مفهومی، منابع سازمان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، عدم تمرکز، پردازش اطلاعات، نیروی انسانی