دانلود پایان نامه درمورد فرهنگ عامه، استان مازندران، دوره صفویه

دانلود پایان نامه ارشد

مازندران ————————————- 41 1 5-2- موقعیت جغرافیایی استان مازندران —————————————- 42 1 5-3- دریاي مازندران —————————————————– 42 1 5-4- عوامل مؤثر بر اقلیم استان مازندران —————————————- 43 1 5-4- 1- توده هاي هوایی مؤثر بر آب وهواي استان مازندران ————————- 44 1 5-4-2- ناهمواري ها ————————————————— 45 1 5-4-3- پوشش گیاهی استان مازندران —————————————- 46 1 1 46 ———————————————————- دﺎﺑ -4-4-5 1 47 ——————————————————– شرﺎﺑ -5-4-5 5-5- تحلیل سایت ——————————————————- 47 1 5-5- 1- شناخت بستر طرح در مقیاس شهر————————————- 47 1 5-5-2- ابعاد سایت —————————————————- 49 1 5-5-3- عوارض سایت ————————————————– 49 1 5-5-4- دسترسی سایت————————————————– 50 1 5-5-5- مکانیابی عناصر فرهنگسرا —————————————— 50 1 5-5-6- نظام ارتباطی ————————————————— 51 1
م 1 51 —————————————————- ﯽﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ -7-5-5 5-5-8- تصویر انتزاعی طرح (پلان و حجم) ———————————— 52 1 5-6- نتیجهگیري ——————————————————– 52 1
فصلششم: روندطراحی 6- 1- روند طراحی مجموعه ————————————————- 54 1
مراجع ————————————————————— 57 1
فهرست پلانها پلان اندازه گذاري طبقه همکف پلان مبلمان طبقه همکف پلان اندازه گذاري طبقه اول پلان مبلمان طبقه اول نماها برش ها سایت پلان تصاویر1

فصل اول
کلیات تحقیق
2

1-1 ضرورت طرح
با توجه به فرهنگ غنی ایرانی، ما نیاز داریم جهت باز زنده سازي آن و معرفی آن به جهانیان (با توجه به
توریستی بودن منطقه) تلاش کنیم. در این پروژه سعی بر آن است تا در راستاي معرفی فرهنگ و آموزش
هنرهاي بومی، کلاسهاي آموزشی در فرهنگسرا برگزار شود و با طراحی باغ به سبک دوره صفویه فرهنگ
غنی و قدمت شهر را به همگان معرفی کنیم.
1-2- بیان مساله
فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگسراها معمولاً شرایطی
براي آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشهها و هنرهاي گوناگون مانند
نگارگري، کوزهگري، خیاطی و جزاینها فراهم میگردد. برخی از فرهنگسراها کتابخانه و انتشارات ویژه خود
را نیز دارا هستند. برخی از فرهنگسراها بجز پوشش دادن منطقه خود به فعالیتهاي فرامنطقهاي نیز
میپردازند. بسیاري از فرهنگسراها ویژهکار (تخصصی) اند یعنی فعالیت خود را گرد یک گروه یا یک محور
کاري کرده متمرکز میسازند.
فرهنگ، در موج تقابل فرهنگی در جهان و رویکرد جدید بین المللی نسبت به این موضع، جایگاه ویژه اي
در دست دارد. بناهاي فرهنگی، به عنوان مظاهر و نمادهایی از فرهنگ و معماري (که رابطه اي تنگاتنگ با
فرهنگ جامعه دارد) میتوانند عواملی موثر و معرف از موضع مذبور باشد (خیري، 386 1). با توجه به فرهنگ
کهن و دیر پاي 0 250 ساله ي کشورمان (و کمبود فضاي فرهنگی در محدوده ي سایت مورد نظر) احداث
فضاهایی از قبیل فرهنگ سرا لازم به نظر می رسد. با توجه به کمبود چنین فضاهاي در شهرستان ساري و
علاقه به باز زنده سازي ویژگی هاي فرهنگی – اجتماعی این منطقه سعی در انتخاب موضوع فرهنگسرا
شده است.
در ایران تا امروز چندین فرهنگسرا در شهرهاي مختلف برپا شده است. باتوسعه روزافزون شهرها که
ساختاري پیچیده و و در مواردي ناهماهنگ از رفتارهاي اجتماعی و بعضی فضاهاي زیستی بی هویت را
موجب شده است، یکی از موثرترین راه کارها می تواند ایجاد فرهنگسرا ها با هدف ارتقاء فرهنگی اقشار
مختلف اجتماع بویژه جوانان باشد.
آنچه امروز در جامعه ایران، مخصوصا نسل جوان، موثر واقع می افتد پیوند دو وجه فرهنگ است. یعنی
اطلاع رسانی و آگاهی و آموزش دانش ها و پیشرفتهاي علمی از یک سو و از سوي دیگر پیوند او با هویت
ملی و مرزبومی که در آن مبتلا شده و پرورش یافته است . براي آنکه جوان یا نوجوان در دنیاي بی هویت
3
دانش و فن آوري خود را غرقه نبیند، بهترین پیوند با جامعه اش همان فرهنگ است تا بتواند از این را ه به
خود و جامعه اش بازگردد (خلیلی جهرمی، 389 1).
تحقیق حاضر تلاشی در جهت به وجود آوردن محملی براي تقویت پیوند میان فرهنگ و جوانان ایران
میباشد. انتخاب محوطهاي که از حیث وسعت و دید و تسلط بر طبیعت داراي ویژگیهاي تشخصدهنده به
طرح باشد ضرورتی انکارناپذیر است.
مازندران تاریخ بسیار دیرینه دارد و از فرهنگ غنی برخوردار است و ضروري است که فضا و جایگاهی
ایجاد شود که ویژگی هاي خاص فرهنگی مردمان آن معرفی و احیا گردد. با برپایی همایش ها، مراسم
خاص و مناسبتی، اقشار مختلف مردم را با فرهنگ مازندرانی از قبیل موسیقی، پوشاك، غذا و آیینهاي
استان پیوند دهیم چرا که فرهنگ، آداب و رسوم، پوشاك و غذاهاي مازندرانی باید به عنوان بخشی از
سرمایهي این مملکت عرضه شود.
باغ ایرانی حاصل تعامل سازنده فرهنگی بین انسان و طبیعت است. در فرهنگ ایرانی طبیعت به مثابه بستري
براي رشد و تعالی انسان است، ایرانیان با احترام کامل به طبیعت آنها را در کنار هم سامان داده و محصولی
را به نام باغ ایرانی پدید می آورند. باغسازي ایرانی در دوره هاي مختلف تاریخی رشد و توسعه یافته است.
بسیاري از محققین، باشکوهترین عصر باغسازي ایران را در دوره صفویه می دانند. شاه عباس صفوي
کاخ- باغهاي باشکوهی را در خطه مازندران بنا نموده که بعضی از آنها همچنان به یادگار باقیمانده است.
حال مسئله این است که باتوجه به پیشینه تاریخی این منطقه، چگونه می توان از باغ سازي دوره صفویه
کمک گرفت و باغی را ایجاد کرد که در ترکیب با فرهنگسرا قرار گیرد و بتواند به ارتقاي کیفیت کالبدي و
فضایی آن کمک کند؟ در این راستا طراحی مجموعه فرهنگسراي هنر هاي بومی تلاشی است درجهت
ارتباط بین معماري گذشته و معماري جدید ، که درتلفیق با فضاي شهري و بافت تاریخی شهر شکل گرفته
است.مسئله دیگر در این تحقیق این است که آیا استفاده از اصول معماري بومی و سنتی در طراحی کالبدي
و فضایی فرهنگسرا می تواند به ارتقاي فرهنگ عامه و معرفی فرهنگ بومی منطقه کمک کند؟
فرهنگسراي مورد نظر فضاهاي متنوعی را از قبیل: گالري، کتابخانه، انتشارات، کلاس هاي آموزشی، گالري
نقاشی وآمفی تئاتر در متن یک باغ طراحی شده با توجه به اصول باغ سازي ایرانی، دارا می باشد.
1-3- فرضیهها
1. طراحی باغ فرهنگسرا با بهره گیري از ویژگی هاي باغ سازي ایرانی می تواند به ارتقاي کیفیت
کالبدي و فضایی آن کمک کند.
4
2. بهره گیري از اصول معماري بومی و سنتی در طراحی کالبدي و فضایی فرهنگسرا می تواند به
ارتقاي فرهنگ عامه و معرفی فرهنگ بومی منطقه کمک نماید.
1-4- اهداف تحقیق
1. اهداف فرهنگی: تقویت هویت فرهنگی شهروندان بوسیله معرفی هنرهاي سنتی و بومی محلی
2. اهداف اقتصادي: تقویت صنعت گردشگري و معرفی هنرهاي بومی و محلی به گردشگران
3. اهداف اجتماعی: ارتقاي فرهنگ عامه و معرفی فرهنگ بومی منطقه
1-5- پرسشهاي تحقیق
1. در طراحی فرهنگسرا، استفاده از باغ سازي ایرانی چگونه می تواند به ارتقاي کیفیت کالبدي و
فضایی آن کمک کند؟
2. آیا استفاده از اصول معماري بومی و سنتی در طراحی کالبدي و فضایی فرهنگسرا می تواند به
ارتقاي فرهنگ عامه و معرفی فرهنگ بومی منطقه کمک کند؟
1-6- جنبۀ نوآوري وجدیدبودن تحقیق
جنبه جدید بودن این موضوع در استفاده از ویژگی هاي باغسازي ایرانی در شمال ایران در ترکیب با
ساختمان فرهنگسرا جهت ارتقاء کیفیت کالبدي و فضایی و همچنین تقویت هویت و فرهنگ بومی منطقه
می باشد.
1-7- روش تحقیق
الف : نوع روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی – تحلیلی از نوع مطالعه موردي می باشد. روش جمع آوري اطلاعات کتابخانهاي و
میدانی است. با استفاده از مطالعات اسنادي و کتابخانه اي به بررسی مبانی نظري و تجربیات ایران و جهان
پرداخته خواهد شد. با استفاده ازمطالعات اسنادي و کتابخانه اي و از طریق برداشت میدانی به شناخت وضع
موجود اقدام می گردد.در تجزیه و تحلیل مسائل موجود روش تحلیلی با استفاده از جداول و نمودارها به
کار برده می شود.فرآیند پژوهش به شرح زیر میباشد:
1- جمع آوري اطلاعات
2- طبقه بندي اطلاعات
5
3- تحلیل اطلاعات
4- جمع بندي و نتیجه گیري اطلاعات
5- تدوین چشم انداز
6- گزینه هاي طراحی و انتخاب گزینه بهینه
7- طرح پیشنهادي
ب.روش گردآوري اطلاعات(میدانی،کتابخانه اي وغیره) : میدانی ، کتابخانه اي
پ.ابزارگردآوري اطلاعات (پرسشنامه،مصاحبه،مشاهده،آزمون وبانک هاي اطلاعاتی وشبکه هاي کامپیوتري
وماهواره اي وغیره): پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده
ت.روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
1-8- پیشینه تحقیق
فرهنگسراي بهمن نخستین فرهنگسراي تهران بعد از انقلاب است که در جنوب پایتخت در مکان سابق
کشتارگاه تهران فرهنگسراي بهمن توسط کرباسچی شهردار وقت تهران برپا شده است و در
منطقه 6 1 شهرداري تهران واقع گردیده است. امکانات فرهنگی و هنري، ورزشی و مذهبی و آموزشی
براي گروههاي سنی مختلف در این فرهنگسرا وجود دارد.
در میان تحقیقات انجام شده در این زمینه می توان موارد زیر را نام برد:
• فرهنگسراي فرش در باغ ایرانی (احصایی، 387 1)
• فرهنگسراي کودك (در شهر اوز) (دلکش، 387 1)
• فرهنگسرا در رشت (خیري، 386 1)
• فرهنگسراي زندیه (پاك باز، 386 1)
از جمله باغ- فرهنگسراهاي ساخته شده در ایران می توان به فرهنگسراي ارسباران به منظور یاري رساندن
به شکوفایی استعدادهاي هنري جوانان در آبان سال 374 1، فرهنگسراي امیر کبیر واقع در پارك قیطریه،
فرهنگسراي اشراق در منطقه 4 تهران، فرهنگسراي نیاوران در شمال شرق تهران در محله نیاوران توسط
کامران دیبا، فرهنگسراي شفق در پارك شفق در خیابان جمال الدین ااسد آبادي، فرهنگسراي باغ وثوق
الدوله و فرهنگسراي سرو در ضلع پارك ساعی اشاره کرد

فصل دوم
مبانی نظري
7

2-1- معماري و فرهنگ
اگر معماري را ساخت و ساز براساس اندوخته هاي ذهن بدانیم، در می یابیم که شکل و نظام سازماندهی شهر
و معماري هر منطقه متاثر از محیط فرهنگی آن است. پس می توان گفت که اساساً شناخت معماري هر منطقه
از طریق شناخت لایههاي مختلف تأثیرات فرهنگی امکان پذیر است.
عدهاي اینگونه معتقدند که معماري نیز همانند لباس و سایر وسایل انسانی وسیلهاي است براي تطابق با محیط
بدون تغییر ساختار بدن انسان و آنچه این تطابق را ممکن میسازد فرهنگ و یا به عبارتی نظام ذهنی اوست.
بدین لحاظ است که بنا را میتوان نهاد و پدیده اساسی فرهنگ و نشانه یک باور دانست. تا حدي که حاضر
است خواستههاي خود را بر مشکلات اجرایی و اقتصادي برتري دهد (مظفر و همکاران، 391 1). شکل 2- 1: معماري، فرهنگ و مکان
2- 1-1- فرهنگ چیست؟
فرهنگ از جمله کلماتی است که در متون مختلف از کاربرد گسترده اي برخوردار است و همین گستردگی بر
ابهام و پیچیدگی آن می افزاید. البته این وسعت استفاده نشانه ابعاد بسیارپنهان فرهنگ است که آن را قادر به
نفوذ در امور مختلف می سازد. اهمیت فرهنگ به میزانی است که بعضاً آن را سبب تمایز انسان از حیوان
می دانند و به عبارتی سخن از این به میان می آورند که “انسان حیوانی است با فرهنگ” و عده اي دیگر آن را
به مثابه حافظه اي براي جامعه می دانند. تاثیر فرهنگ صرفاً به جامعه برنمی گردد و آن را می توان عامل اولیه
اي براي اختلافات فردي نیز دانست. همین برداشتهاي متنوع؛ ای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد باغ ایرانی، حوزه آموزش، عوامل فرهنگی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد جامعه شناسی، روابط اجتماعی، زبان فارسی