دانلود پایان نامه درمورد فرضيه، رگرسيون، ضرايب

دانلود پایان نامه ارشد

ل تحقيق………………………………………………………………………………………….145
5-2-3- خلاصه نتايج آزمون فرضيه دوم تحقيق…………………………………………………………………………………………146
5-2-4-خلاصه نتايج آزمون فرضيه سوم تحقيق…………………………………………………………………………………………147
5-2-5- خلاصه نتايج آزمون فرضيه چهارم تحقيق……………………………………………………………………………………..148
5-2-6- خلاصه نتايج آزمون فرضيه پنجم تحقيق……………………………………………………………………………………….149
5-2-7-خلاصه نتايج آزمون فرضيه ششم تحقيق………………………………………………………………………………………..150
5-2-8-خلاصه نتايج آزمون فرضيه اصلي اول تحقيق………………………………………………………………………………….151
5-2-9-خلاصه نتايج آزمون فرضيه اصلي دوم تحقيق…………………………………………………………………………………152
5-2-10-نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………. 154
5-3-محدوديت هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………..155
5-4- پيشنهادات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………. 156
5-4-1- پيشنهادات کاربردي تحقيق………………………………………………………………………………………………………..156
5-4-2- پيشنهادات تحقيق براي انجام مطالعات آتي……………………………………………………………………………………158
فهرست منابع و مآخذ تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….159
الف) منابع فارسي………………………………………………………………………………………………………………………………..159
ب) منابع لاتين……………………………………………………………………………………………………………………………………..164
فهرست پيوست ها و ضمائم تحقيق …………………………………………………………………………………………………………170
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 1- رتبه هاي مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندي……………………………………………………………………………24
جدول 2-1: نمادها، تعاريف رتبه هاي اعتباري…………………………………………………………………………………………… 25
جدول شماره2-2: نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري 1387-1390…………………………………………… 42
جدول شماره2-3: نرخ سود تسهيلات به تفکيک انواع قرارداد 1387-1390……………………………………………………. 44
جدول شماره 2-4: نرخ سود علي الحساب سپرد ه هاي سرمايه گذاري مدت دار……………………………………………… 46
جدول شماره 2-5: نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي ومشاركتي (پس ازاجراي قانون بانكداري بدون ربا). 47
جدول2-6: روش شاخص استاندارد…………………………………………………………………………………………………………. 59
جدول2-7: صورت وضعيت اقلام مطالبات تسهيلات پرداختي به اشخاص (فردي) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الي 1391 *ارقام به ميليون ريال……………………………………………………………………………………………………………….. 71
جدول2-8: صورت وضعيت اقلام مطالبات تسهيلات پرداختي به شرکتها (سبد وام) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الي 1391 *ارقام به ميليون ريال…………………………………………………………………………………………………. 71
جدول2-9: گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص (فردي) بانک ملت استان سمنان از سال 81 الي 91………………… 72
جدول2-10: گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص حقوقي (سبد وام)بانک ملت استان سمنان از سال81 الي 91……. 72
جدول (3-1): نمونه آماري تحقيق (بانک ملت استان سمنان از سال1381الي 1391)………………………………………….. 99
جدول 3-1: شناسايي ماهيت مطالبات معوق…………………………………………………………………………………………….. 101
جدول 3-2: نرخ سود بانکي…………………………………………………………………………………………………………………. 101
جدول4-1- آزمون توصيف خصوصيات نمونه آماري تحقيق در بازه زماني 1391-1381……………………………….. 107
جدول4-1- 1-آزمون توصيف خصوصيات نمونه آماري تحقيق…………………………………………………………………. 107
جدول4-1- 2-آزمون توصيف خصوصيات نمونه آماري تحقيق…………………………………………………………………. 107
جدول4-1-3- آزمون توصيف خصوصيات نمونه آماري تحقيق…………………………………………………………………..108
جدول4-1-4- آزمون توصيف خصوصيات نمونه آماري تحقيق…………………………………………………………………..108
جدول 4-2 -آزمون کولموگروف اسميرنف براي بررسي نرمال بودن توزيع دادهها درجامعه آماري تحقيق ………. 110
جدول 4-2 -1- بررسي نرمال بودن (متغيرهاي وابسته تحقيق- بخش مشتريان حقيقي)…………………………………… 110
جدول 4-2 -2- بررسي نرمال بودن (متغيرهاي وابسته تحقيق-بخش مشتريان حقوقي)……………………………………. 110

جدول 4-2 -3- بررسي نرمال بودن (متغيرهاي مستقل تحقيق)…………………………………………………………………….. 110
جدول 4-3-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون،حاصل ازآزمون فرضيه اول تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………. 111
جدول 4-4-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)- فرضيه اول تحقيق……………………………………………. 112
جدول 4-5-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه اول تحقيق………………………………………. 113
جدول 4-6-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients)- فرضيه اول تحقيق…………………… 114
جدول 4-7-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون،حاصل ازآزمون فرضيه دوم تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….. 116
جدول 4-8-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)- فرضيه دوم تحقيق…………………………………………… 117
جدول 4-9-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه دوم تحقيق………………………………………. 117
جدول 4-10-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه دوم تحقيق………………… 118
جدول 4-11-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين،حاصل ازآزمون فرضيه سوم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120
جدول 4-12-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) – فرضيه سوم تحقيق………………………………………… 121
جدول 4-13-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)- فرضيه سوم تحقيق…………………………………….. 121
جدول 4-14-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه سوم تحقيق………………. 122
جدول 4-15-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون،حاصل ازآزمون فرضيه چهارم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….. 124
جدول 4-16-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)- فرضيه چهارم تحقيق…………………………………….. 125
جدول 4-17-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)- فرضيه چهارم تحقيق………………………………… 125
جدول 4-18-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients)-فرضيه چهارم تحقيق…………….. 126
جدول 4-19-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون،حاصل ازآزمون فرضيه پنجم تحقيق………………………………………………………………………………………………………………… 128
جدول 4-20-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) – فرضيه پنجم تحقيق………………………………………. 129
جدول 4-21-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه پنجم تحقيق………………………………….. 129
جدول 4-22-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه پنجم تحقيق……………… 130
جدول 4-23-آزمون ضريب همبستگي،ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون،حاصل ازآزمون فرضيه ششم تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………. 132
جدول 4-24-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) – فرضيه ششم تحقيق………………………………………. 133
جدول 4-25-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه ششم تحقيق…………………………………… 133
جدول 4-26-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه ششم تحقيق……………… 134
جدول 4-27-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون،حاصل ازآزمون فرضيه اصلي اول تحقيق…………………………………………………………………………………………………………… 136
جدول 4-28-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)-فرضيه اصلي اول تحقيق…………………………………… 137
جدول 4-29-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)-فرضيه اصلي اول تحقيق………………………………. 137
جدول 4-30-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد فرضيه، اصلي، آماري Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اوراق قرضه، ارزش بازار