دانلود پایان نامه درمورد فرضيه، اصلي، آماري

دانلود پایان نامه ارشد

تحقيق داخلي…………………………………………………………………………………………………………………80
2-2-2-2-پيشينه تحقيق خارجي……………………………………………………………………………………………………………….85
3-2-2-2- استخراج مدل مفهومي تحقيق………………………………………………………………………………………………….90
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
3-2- روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………93
الف) دسته بندي تحقيقات بر حسب هدف………………………………………………………………………………………………….93
1-تحقيق بنيادي…………………………………………………………………………………………………………………………………….93
2-تحقيق کاربردي…………………………………………………………………………………………………………………………………94
3-تحقيق و توسعه………………………………………………………………………………………………………………………………….94
ب) دسته بندي تحقيقات بر حسب نحوه گردآوري داده ها (طرح تحقيق)………………………………………………………..94
تحقيق توصيفي(غير آزمايشي)………………………………………………………………………………………………………………….94
تحقيق آزمايشي……………………………………………………………………………………………………………………………………..94
تحقيق کاربردي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
3-2-1-جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………………………………..95
3-2-2-حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………… 97
شيوه نمونه گيري……………………………………………………………………………………………………………………………………97
3-2-2-1- ابزار گردآوري داده ها………………………………………………………………………………………………………….100
3-3- فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………..102
3-3-1- فرضيه اصلي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………102
3-3-2- فرضيات فرعي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………102
1-1- فرضيه اول تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….102
1-2- فرضيه دوم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………102
1-3- فرضيه سوم تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………..102
2-1- فرضيه چهارم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….102
2-2- فرضيه پنجم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………..102
2-3- فرضيه ششم تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………102
3-4-قلمرو تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….102
3-4-1-قلمرو مکاني تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………102
3-4-2-قلمرو زماني تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………..103
3-4-3-قلمرو موضوعي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………103
3-5- روش تجزيه و تحليل داده ها…………………………………………………………………………………………………………103
الف) آمار توصيفي………………………………………………………………………………………………………………………………104
ب) آمار استنباطي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 104
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..106
4-2-توصيف آماري داده ها………………………………………………………………………………………………………………….106
4-3-جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گيري…………………………………………………………………………………108
4-3-1-جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………………………………108
3-3-2-حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………..108
4-4- نتايج آزمون هاي اوليه داده ها………………………………………………………………………………………………………109
4-4-1-توصيف آماري داده ها و ويژگيهاي داده ها……………………………………………………………………………… 109
4-4-2-آزمون تعيين نرماليتي متغيرها………………………………………………………………………………………………………109
4-5- نحوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………111
4-6- تجزيه تحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………….111
4-6-1-نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق……………………………………………………………………………………………………111
فرضيه اول تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………111
4-6-2-نتايج آزمون فرضيه دوم تحقيق……………………………………………………………………………………………………115
فرضيه دوم تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………..115
4-6-3-نتايج آزمون فرضيه سوم تحقيق…………………………………………………………………………………………………..119
فرضيه سوم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….119
4-6-4-نتايج آزمون فرضيه چهارم تحقيق…………………………………………………………………………………………………123
فرضيه چهارم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………..123
4-6-5-نتايج آزمون فرضيه پنجم تحقيق…………………………………………………………………………………………………..127
فرضيه پنجم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….127
4-6-6-نتايج آزمون فرضيه ششم تحقيق…………………………………………………………………………………………………..131
فرضيه ششم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….131
4-6-7-نتايج آزمون فرضيه اصلي اول تحقيق……………………………………………………………………………………………135
فرضيه اصلي اول تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………..135
4-6-8-نتايج آزمون فرضيه اصلي دوم تحقيق……………………………………………………………………………………………139
فرضيه اصلي دوم تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………..139
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………145
5-2-بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………….145
5-2- 1-خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق به تفکيک (بحث بر روي يافته هاي تحقيق)…………………………….145
5-2-2-خلاصه نتايج آزمون فرضيه او

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد عملکرد شرکت، نرخ بهره Next Entries دانلود پایان نامه درمورد فرضيه، رگرسيون، ضرايب