دانلود پایان نامه درمورد علم اقتصاد، دانشگاه تهران، نهج البلاغه، منابع معتبر

دانلود پایان نامه ارشد

ي صورت گرفته‌ و سپس‌ تلاش‌ شده‌ است‌ در چارچوب‌ نظرهاي‌ بنيان‌گذار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و قانون‌ اساسي‌ نظريه‌ پردازي‌هاي‌ جديدي‌ براي‌ افزايش‌ توانمندي‌هاي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ كه‌ مي‌تواند ثبات‌ و كارآمدي‌ حداكثري‌ نظام‌ سياسي‌ را به‌ ارمغان‌ آورد، مورد توجه‌ قرار داده‌ شود.
2. فتحعلي، محمود، مباحثي در باب کارآمدي، 1382، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ در اين کتاب مباحثي پيرامون مفهوم شناسي کارآمدي در علوم مختلف، چگونگي سنجش و ارزيابي کارآمدي در نظام هاي مختلف و عوامل و موانع کارآمدي از منظر اسلام ارائه گرديده است.
3. درآمدي بر کارآمدي نظام سياسي اسلام، بهرام، اخوان کاظمي، تهران: دانش و انديشه معاصر، 1383؛
اين کتاب ضمن بررسي مفهوم و جايگاه کارآمدي در علم مديريت و علم سياست و نظريات توسعه، به تبيين کارآمدي در انديشه امام علي (ع) پرداخته و شاخصه هاي کارآمدي در نهج البلاغه را بيان مي نمايد. در ادامه نويسنده ديدگاهها و راهکارهايي جهت افزايش کارامدي در نظام جمهوري اسلامي ارائه مي نمايد.
4. تجربه کارآمدي حکومت ولايي، علي ذوعلم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1385؛ اين کتاب به مباحث نظري مقوله کارآمدي، نظريه ها و شاخص هاي آن براي سنجش ميزان کارآمدي عنصر ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي پرداخته و برخي راهكارها و پيشنهادها را براي ارتقاي كمي و كيفي كارآمدي رهبر ولايي بيان كرده است.
2. 3. 5. مقالات مرتبط:
1. صدرا، عليرضا و كرم زادي، مسلم، بررسي كارآمدي حكومت از ديدگاه امام خميني، فصلنامه حكومت اسلامي ،ش 53 ، پائيز 1388؛ 2. ابوطالبي، مهدي، مفهوم کارآمدي سياسي در انديشه متفکران اسلامي، ماهنامه زمانه، ش 59، مرداد 1386؛ 3. رضواني، محسن، كارآمدي دولت در انديشه سياسي امام خميني، مجله علوم سياسي، سال پنجم، ش19،1381؛ 4. ظهيري، سيد مجيد، ساختار سياسي کارآمد در فرهنگ اسلامي، انديشه حوزه، ش29، 1380؛ 5. قائدي، محمدرضا، مشروعيت و كارآمدي نظام سياسي، مجلة راهبرد، ش31 ، 1383 ؛ 6. اخوان كاظمي، بهرام، پاسخگويي و كارآمدي، فصلنامه حكومت اسلامي، ش 34 ،1383؛ 7. مرتضوي، سيد رضا، کارآمدي نظام جمهوي اسلامي ايران، فصلنامه حکومت اسلامي، شماره ??؛ 8. محمد جواد لاريجاني، حکومت و مباني کارآمدي، مجلس و پژوهش، ش??؛ 9. ليپست، سيمور، م، مشروعيت و کارآمدي، ترجمه رضا زبيب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، شماره ??، 1374؛ 10. عابديني، آرش، بررسي شاخصه هاي کارآمدي و کارآيي نظام جمهوري اسلامي ايران در انديشه امام خميني (ره)، 1389، تهران: مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي؛ اين نوشتار که به عنوان گزارشي از سوي دفتر مطالعات فرهنگي اين مرکز تدوين يافته پس از بررسي مفاهيم و نظريات مربوطه پيرامون کارآمدي نظام سياسي به توضيح شاخصه هاي کارآمدي نظام از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي مي پردازد.
در اين منابع افزون بر طرح مباحث نظري پيرامون کارآمدي و نظريه هاي آن، کارآمدي از منظر اسلام يا بنيانگذار جمهوري اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است.
4. 5. پايان نامه
پايان نامه هاي مرتبط نيز بر اساس جستجوهاي نگارنده عبارتند از:
1. جلالي، کاظم، کارآمدي نظام جمهوري اسلامي (مطالعه موردي: مجلس شوراي اسلامي ايران)، دانشگاه امام صادق عليه اسلام، مقطع تحصيلي دكترا، 1380.
2. ربيعي، حسين، معيارهاي مقبوليت حکومت ديني با تأکيد بر تفاوت هاي مکاني، دانشگاه تربيت مدرس، مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد، 1383.
3. ارديزي، فرج الله، تحرک اجتماعي و کارآمدي دولت در جمهوري اسلامي ايران، مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد علوم سياسي، دانشگاه تهران، 1387.
4. ابراهيم‌پور، ميرصمد، مولفه هاي كارآمدي نظام سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مركز، مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد علوم سياسي، 1387.
در اين پايان نامه ها دانشجويان گرامي هر کدام در بخشي از پايان نامه خويش به بررسي مفهوم کارآمدي و عوامل موثر بر کارآمدي نظام سياسي يا نظام جمهوري اسلامي، يا نهادهاي آن پرداخته اند.

6. روش پژوهش
اين پژوهش از نوع تحقيقات اسنادي و توصيفي- تحليلي است. ابتدا با مطالعه کتابخانه‌اي اطلاعات لازم پيرامون ابعاد مختلف کارآمدي سياسي و انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي از منابع معتبر استخراج شده و سپس با استفاده از روش تحقيق کيفي تحليل محتوا، به بررسي و تحليل آراء و انديشه هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي پرداخته و فرضيه پژوهش را مي آزمائيم.
7. سازمان دهي پژوهش
تحقيق حاضر شامل مقدمه و پنج بخش است؛
در مقدمه ضمن طرح مساله، هدف و ضرورت آن، فرضيه ها، مفاهيم و متغيرها، سابقه، روش و سازمان دهي پژوهش ارائه مي شود.
بخش اول: در کنار بررسي مفاهيم و کليات تحقيق پيرامون کارآمدي و بيان جامع اهميت آن در ارتباط با مسائلي نظير مشروعيت، اعتماد، توسعه و… ، به بيان نظريات پيرامون کارآمدي سياسي و شاخصه هاي آن مي پردازد.
بخش دوم: ضمن مروري گذرا بر زندگينامه بنيانگذار جمهوري اسلامي و ابعاد شخصيتي، معرفتي، علمي، مديريتي و آثار ايشان، اصول انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي در زمينه حکومت اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرد.
بخش سوم: به بررسي کارآمدي سياسي و تکليف گرايي به عنوان دو متغير اصلي تحقيق از منظر بنيانگذار جمهوري اسلامي مي پردازد.
بخش چهارم: کارآمدي سياسي با رويکرد تکليف گرايانه در انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي با ساير نظريات کارآمدي، مورد مقايسه و ارزيابي قرار مي گيرد.
بخش پنجم: نتيجه گيري است؛ به بيان تأثيرات تکليف گرايي بر کارآمدي سياسي و ارائه راهکارهاي پيشنهادي در جهت کارآمدي نظام سياسي کشورمان اختصاص مي يابد.
در پايان منابع تحقيق ارائه مي شود.

بخش يکم
مفاهيم و کليات

بخش يکم : مفاهيم و کليات

فصل اول. بررسي مفهوم کارآمدي
تبيين علمي کارآمدي نظام هاي سياسي و عوامل تأثيرگذار برآن از منظر بنيانگذار جمهوري اسلامي، در گام آغازين نيازمند ارائه تعريفي دقيق و شفاف از واژگان و مفاهيم کليدي اين پژوهش است. از اين رهگذر متغيرهاي تحقيق و مفاهيم مرتبط با آن مورد بحث و تحقيق قرار گرفته و حدود و ثغور آن نيز روشن مي گردد. تلاش بر اين است تا اين تعاريف از منظر فلسفه سياسي و جامعه شناسي سياسي ارائه گردد، هرچند در پاره اي از توضيحات بر حسب نياز و اقتضاي موضوع پژوهش از انديشه اسلامي و فقهي نيز بهره مي جوئيم. علت اتخاذ چنين گرايشي از آن روست که اصطلاح فلسفي و جامعه شناختي را براي بيان مقصود خود در راستاي تأمين هدف اصلي پژوهش که ارائه ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي است، کافي نمي دانيم. ايشان الزاماً در نظام معنايي و چارچوب اصطلاحات فلسفه سياسي و جامعه شناختي سياسي آکادميک سخن نگفته اند، بلکه انديشه سياسي و ديدگاههاي ايشان پيرامون حکومت داري از مباني، آموزه ها و اصطلاحات اسلامي و فقهي نيز تأثيري عمده پذيرفته است. در عين حال براي ارائه و تدوين ديدگاههاي ايشان در قالب تحقيقي علمي و نظام مند، تلاش مي شود تا حد ممکن از اصطلاحات، نظريه ها و متد علمي کمک گرفته و ساماندهي تحقيق را بر اين اصل استوار سازيم.
با در نظر گرفتن موضوع اين پژوهش، محوري ترين مفهوم که در ابتدا بايد مورد بررسي قرار گيرد مفهوم کارآمدي است. در گام دوم جهت شناخت دقيق تر و اهميت آن به جايگاه کارآمدي در نظام هاي سياسي و ارتباط آن با موضوعاتي مهم نظير؛ مشروعيت و اعتماد سياسي مي پردازيم. و در سومين گام متغير ديگر اين تحقيق يعني تکليف گرايي- در بخشي مستقل- مورد بررسي قرار مي گيرد.

1. معناي لغوي و اصطلاحي کارآمدي
واژه کارآمدي داراي تعاريف و کاربردهاي متعددي – خصوصاً در سه حوزه اقتصاد، مديريت و سياست – است که ابتدا به بررسي اين واژه از منظر لغوي در ادبيات فارسي و لاتين پرداخته و سپس مفهوم آن در سه حوزه فوق بررسي مي شود.

1 . 1. کارآمدي در ادبيات فارسي:
کاربرد اين واژه در ادبيات ما داراي پيشينه اي طولاني است و حتي در شاهنامه فردوسي، تاريخ بيهقي، طيبات سعدي، آثار نظامي و …، به صورت هاي مختلفي نظير “کارآمد”، “کارآمدگي”، “کارآمدن”، “کارآمدني” و “کارآمده” به کار رفته است (دهخدا،1341، ش51: 117). علامه دهخدا پس از کاربرد شواهد منظوم و منثور، واژگان پيشگفته را اين گونه معنا مي کند: کارآمد: “آن که کارها را به نيکويي انجام دهد، آن که کارداند.” کارآمدي: “در خور بودن، به کار آمدن، مفيد بودن، خدمت کردن.” کارآمدني: “مفيد و با فايده و سودمند.” کارآمده: “لايق، مجرب، ورزيده”(همان). در فرهنگ عميد، کلمه کارآمد به معناي کارآزموده، شايسته، کامل و سودمند آمده است (عميد،1362، ج ?: 807). در فرهنگ معين به معناي کارداني، کارآموزگي، شايستگي و آنچه که سودمند باشد به کار رفته است (معين، 1357،ج 3 :2797). اين اصطلاح در زبان فارسي به تأثير، سودمندي، اثر بخشي، كارآيي و فايده ترجمه شده است ( جعفري، 1377 : 96).
2. 1. کارآمدي در ادبيات لاتين:
در زبان انگليسي کارآمدي معادل واژه “Effectiveness” است که با كلماتي مانند کارايي، کارآمدي، تأثير، تأثيرگذاري، اثر بخشي مترادف مي باشد (حق شناس؛ سامعي و انتخابي، 1379، ج 1: 477). همچنين واژه هاي “Effect” به معناي اثر، تاثير نتيجه و “Efficinency ” به معناي لايق ، با کفايت و کارآمد و “Effective ” به معناي موثر، کارآمد و ثمر بخش مورد استفاده است(Oxford Elementary Learner’s Dictionary, 2000:107). براي کارآيي از واژه “Efficiency” استفاده مي شود. برخي نيز از واژه “Competence” به معناي صلاحيت و سزاواري، استفاده مي کنند (نوروزي خياباني، 1374: 91-90). در يک جمع بندي فرهنگ هاي علوم انساني فارسي براي چهار واژه انگليسي معطوف به مفهوم کارآمدي، معاني زير را پيشنهاد داده اند (آشوري،1384 :113؛نوروزي، 1374: 91؛ گلريز، 1368 : 171).
1. Effective : کارآمد، کارگر، اثرگر، اثرمند، مؤثر، ثمربخش، کارا.
2. Effecticeness : کارآيي، کارآمدي، اثر گذاري، تأثيربخشي.
3. Efficiency : کارآيي، کفايت، لياقت، بازدهي.
4. Efficient : کارآمد، لايق، مؤثر، سودمند (اخوان کاظمي، 1383: 23 ).
3. 1. کارآمدي درعلم اقتصاد:
در فرهنگ اقتصادي کارآمدي و کارآيي، مترادف گرفته و چنين تعريف شده است: “استفاده مطلوب از منابع يا عوامل توليد يا قابليت و توانايي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده” (حسن گلريز،‌1368: 171). سامر اسلينچرکارآمدي را چنين تعريف کرده است:
أ. کارآمدي فيزيکي يا مهندسي که عبارت است از رابطه بين کميت فيزيکي مصرف شده و توليد.
ب. کارآمدي تجاري يا مالي که عبارت است از رابطه بين هزينه و درآمد حاصله.
ج. کارآمدي اجتماعي يا انساني که عبارت است از رابطه بين نيروي مصرف شده و رضايت يا منافع توليد شده که براي اندازه گيري و تعيين موقعيت در هر هدف، راه هاي گوناگوني وجود دارد. مثلا برخي از اهداف بر اساس کارآمدي و بعضي را بر اساس اثر بخشي مي سنجند، کارآمدي نسبت خروجي به ورودي است و اثر بخشي نشان دهنده تعداد دست يابي به هدف است ( آرجاچ، اف گلوک، ????: ??). از منظر نويسنده کتاب مباني و اصول علم اقتصاد، ” کارآيي يا کارآمدي به طور کلي حداکثر استفاده ممکن از منابع و فرصت هاي در دسترس واحدها و کارگزاران اقتصادي است” (دادگر، رحماني، 1384: 76).

4. 1. کارآمدي در علم مديريت:
در فرهنگ توصيفي مديريت، کارآمدي به “درجه و مقداري که يک اقدام يا فعاليت به هدف پيش بيني شده نائل مي شود”، تعريف شده است( فرنج، درک، 1371: 211). يا به نسبت ستاده‌‌ها به نهاده‌ها، معنا گرديده است (زاهدي، 1376: 111 – 112). و به طور خلاصه به ” ميزان نيل به اهداف تعيين شده، گفته مي شود” (زاهدي، الواني و فقيهي، 1383: 111). در فرهنگ مديريت عمومي “گلدن لايز” سه ويژگي براي کارآمدي مديريت ذکر شده است:
أ. بايد براي برآورده ساختن اهدافي که براي آن طراحي شده است توانا باشد.
ب. بايد بتواند تغييرات فرضي که اوضاع و شرايط اجتماعي و توسعه و پيشرفت فني پديد مي آورد، همگام باشد.
ج. بايد در عين آن که با سياست

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد دانشگاه الزهراء، مشارکت مردم Next Entries دانلود پایان نامه درمورد چالش ها و فرصت ها، شناخت علم، سرچشمه ها، حمل و نقل