دانلود پایان نامه درمورد عرضه کننده، سازمان ملل، عرضه کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

خلال مذاکرات تجاري دور اوروگوئه بود زماني که کشورها به دنبال آزادسازي بخش خدمات و تجارت آن بودند. بر اساس اين تلاش ها ” خدمات به هرگونه فعاليت توليدي که حاصل آن قابل تفکيک از روند توليد و همچنين فرد دريافت کننده خدمات نبوده اما وضعيت او را به طور محسوسي تغيير مي دهد “4 تعريف شده است. موافقتنامه عمومي تجارت خدمات تعريفي از مفهوم خدمات ارائه ننموده است، اما برخي ويژگي هاي خدمات که زماني مورد توافق همگان بود را مي توان برشمرد: ويژگيهايي همچون غيرقابل رويت بودن، غير قابل لمس بودن، غير قابل انبار و غير قابل حمل بودن. ويژگي منحصر به فرد خدمات اين بود که اغلب توليد و مصرف آن همزمان انجام مي شد و مستلزم ارتباط بين توليد کننده و مصرف کننده بود اما به مرور زمان و با گسترش و پيشرفت فناوري اين فاصله برداشته شد و خدماتي ظهور کردند که هر يک ويژگي هاي فوق و يا برخي از آنها را داشتند. به عنوان مثال نرم افزارهاي کامپيوتري و يا فيلم ها و موسيقي هاي ضبط شده بر روي لوح فشرده، قابل حمل هستند و يا برنامه هاي تلويزيوني از طريق تلويزيون قابل رويت مي باشند. خدمات آموزشي که زماني به صورت چهره به چهره انجام مي شد، امروزه از طريق تجهيزات ارتباطات راه دور قابل اجراست (ديکتريچ5،1999: 28).
در تعريف خدمات نبايد آن را صرفا با کالاهاي عيني مقايسه نمود. خصوصياتي مانند غير مادي بودن، قابل ذخيره نبودن و همزماني توليد و مصرف، نسبي است و مي تواند بخشي يا تمام آن به وسيله توسعه تکنولوژيکي ( از قبيل تحويل خدمات از راه دور به وسيله ابزار مدرن ارتباطات، ذخيره سازي کامپيوتري جريانات آماري و غيره ) تغيير کند. محصول خدمت از روند توليد آن و نتيجه يا اثر خدمت از مصرف کننده آن جدا نيست و نميتواند موضوع يک مبادله جديد باشد.
در حالي که کالا يک شي فيزيکي و ملموس يا محصولي است که مي توان آن را تهيه کرد و منتقل نمود، در طول يک مدت زمان خاص وجود خارجي دارد، بنابراين مي توان آن را توليد و بعدا استفاده کرد، خدمات بدين گونه توصيف شده است: کليه فعاليت هاي اقتصادي که خروجي آن، کالا يا سازه اي فيزيکي نباشد، بخش خدماتي محسوب مي شوند که معمولا در همان زمان توليد، مصرف شده و ارزش افزوده را به شکل هاي مختلف به صورت ناملموس خلق مي کنند(مانند راحتي، سرگرمي، آسايش و… ) به عبارت ديگر خدمت، رويداد، اتفاق يا فرايند ناملموسي مي باشد که همزمان خلق و استفاده مي شود يا کمي پس از خلق شدن مورد استفاده قرار مي گيرد و مشتري نمي تواند خدمات واقعي را پس از خلق حفظ نمايد اما مي تواند اثر آن را نگهداري نمايد (فيتزسيمونز و فيتزسيمونز، 2001: 9-8). به دليل آنکه ماهيت و کيفيت نقل و انتقال خدمات متفاوت از کالاها ميباشد، تجارت اين دو نيز در عمل متفاوت از هم است. با توجه به خصوصيات خدمات (مثل غير قابل لمس و نامحسوس بودن)، در عرضه هريک از بخشهاي خدماتي ممکن است محدوديتهايي وجود داشته باشد که بايد به اين محدوديتها (به عنوان مثال غير قابل انبار بودن) توجه کرد (گيلسپاي6،2000: 8). مرز ميان کالا و خدمات چندان روشن نيست؛ در برخي موارد اين دو بسيار بهم نزديک و مشابه مي گردند و تفکيک ميان کالاها و خدمات را دشوار مي سازند. به عنوان مثال مجموعه هاي آموزشي هنگامي که بر روي لوح فشرده ضبط مي شوند مي توانند کالا در نظر گرفته شوند حال آنکه در زيرمجموعه خدمات آموزشي قرار مي گيرند. اين مشکل بدين دليل بروز مي کند که برخي از خدمات واجد تنها بخشي از خصوصيات خدمات مي باشند. قراردادهاي تجاري لزوماً شامل انتقال مالکيت نيستند بلکه در مواردي، صرفاً انتفاع از يک کالا مدنظر ميباشد مثل قراردادي که شخص با يک موسسه انبارداري ممکن است منعقد کند تا محموله معيني را طي مدت معيني نگهداري کنند. در اين موارد (که موضوع معامله به يکي از بخشهاي خدماتي نيز مربوط ميشود) ممکن است ترديد پيش آيد که آيا اين قرارداد حقيقتاً يک اجاره انبار است يا يک خريد خدمات انبارداري (ماتو7،2000: 42).
از آنجا که تا کنون تعريف رسمي از خدمات ارائه نشده است، تدقيق در خصوصيات خدمات مي تواند علاوه به کمک براي تعريف نمودن مفهوم خدمات، حريم و وجوه تمايز آن از کالا را مشخص نمايد. البته ذکر اين نکته ضرورت دارد که برخي خصوصيات که در زمان مذاکرات معلوم و قطعي به نظر مي رسيدند به مرور زمان به چالش کشيده شده و از يک مفهوم مطلق به مفهومي نسبي و ترديدآميز تنزل نموده است. به عنوان نمونه در بخش خدمات سمعي بصري، امکان ذخيره سازي اين خدمات، خصوصيت فناپذيري خدمات و غير قابل انبار بودن آن را دگرگون ساخته است. برخي از ويژگي هاي خدمات که تاکنون بيان گرديده است به شرح ذيل مي باشد :
1- نامحسوس بودن : خدمات اصولاً نامحسوس هستند؛ يعني نميتوان قبل از خريد، آنها را ديد، مزه مزه يا لمس کرد يا شنيد. به عنوان مثال کساني که مي خواهند از خدمات جراحي پلاستيک استفاده کنند نميتوانند قبل از خريد، نتيجه را مشاهده نمايند. به همين ترتيب، مسافران هواپيما فقط داراي بليط پرواز و قول مساعد تحويل سالم در مقصد هستند. عرضه کنندگان خدمات تلاش مي کنند تا خدمات خود را براي مصرف کننده از طريق تهيه عکس و بروشور و کاتالوگ از امکانات، تجهيزات و مهارتهايي که در اختيار دارند و نيز خدماتي که سابقاً انجام دادهاند، محسوس نمايند (اسماعيل پور، 1384: 327).
2- تفکيک ناپذيري : کالاهاي محسوس و لمس شدني پس از توليد انبار و سپس فروخته مي شوند و ممکن است مدتي طول بکشد تا به مصرف برسند. در مورد خدمات وضع به گونه ديگري است. خدمت ابتدا فروخته و سپس توليد مي شود و همزمان به مصرف مي رسد. بنابراين خدمت، صرف نظر از اينکه ارائه کننده آن اشخاص يا ماشين باشد، از ارائه کننده خود جدانشدني است، اگر شخص، ارائه کننده خدمت باشد، او بخشي از خدمت است. معمولا چون مشتري در طول توليد خدمت، حضور دارد، نوعي ارتباط متقابل ميان خدمت دهنده و مشتري، به عنوان شکل خاصي از بازاريابي، به وجود مي آيد و در نتيجه خدمت دهنده و مشتري هر دو بر نتيجه خدمت تاثير مي گذارند. در برخي خدمات همچون گردشگري و خدمات فني و مهندسي ارتباط تنگاتنگي ميان خدمت و عرضه کننده وجود دارد (اسماعيل پور، 1384: 328).
3- تغيير ناپذيري : خدمات بر خلاف کالاها عموماً به شکل مشابه توليد مي گردند، کيفيت خدمات بسيار متغير است. بدين معنا که کيفيت يک خدمت به شخص ارائه کننده و زمان و مکان و نحوه ارائه خدمت بستگي دارد. براي مثال، در بخش خدمات هتلداري برخي از هتل ها از نظر کيفيت خدماتي، داراي شهرت و اعتبار خوبي هستند، همچنين در داخل هتل هم مي توان سطوح متفاوتي از کيفيت ارائه خدمات را مشاهده نمود. حتي کيفيت ارائه خدمت توسط يک کارمند نيز مي تواند بسته به حوصله فرد متفاوت باشد (کاتلر، 1383: 812). خدمات( به ويژه خدماتي که به ميزان زيادي از عملکرد نيروي انساني بهره مي برد)، ناهمگون و ناهمسان است. به بيان ديگر عملکرد کارکنان از يک عرضه کننده خدمات با عرضه کننده ديگر، از يک مصرف کننده به مصرف کننده ديگر و حتي از زماني به زمان ديگر متفاوت است. از اين رو برخلاف کالاها، استاندارد سازي خدمات با هدف يکنواختي محصولات خدماتي دشوار به نظر مي آيد (کاتلر و آرمسترانگ، 1384: 53).
4- فناپذيري : خدمات فناپذير هستند، بدين معنا که خدمات را نميتوان براي فروش يا مصرف بعدي انبار کرد. در صورتي که مسافري از هواپيما جا بماند، نميتواند ادعا کند چون از هواپيما استفاده نکرده است حق دارد پولش را پس بگيرد، بلکه آن خدمت فقط در آن زمان آماده ارائه بوده است و پس از آن از بين رفته است. عرضه کننده خدمت حمل ونقل تعهد نموده است که در زمان و مکان مشخصي امکان جابجايي شخص را فراهم آورد و بابت اين تعهد پول گرفته است (اسماعيل پور، 1384: 329). توسعه در خدمات به راحتي توسط رقبا، قابليت تقليد دارد و چون اساساً توسعه خدمات داراي هيچ حق ثبت و اختراعي نيستند، نمي توان به راحتي جلوي کپي برداري از خدمات را گرفت (ده يادگاري،1386: 68).
5- همزماني توليد و مصرف: توليد و مصرف خدمات همزمان رخ مي دهد. مرحله توليد و مرحله مصرف در بيشتر خدمات غير قابل تفکيک مي باشد. استفاده از خدمات اغلب در زمان عرضه خدمات انجام مي شود. بنابراين ارزيابي کيفيت خدمات در همان زماني انجام مي پذيرد که خدمت مورد نظر، مراحل مختلف توليد را طي مي کند (کاتلر و آرمسترانگ، 1384: 54).
عموم افراد، بيشتر به خدمات فردي توجه دارند (مانند اغذيه فروشي و سالن هاي زيبايي)، در حالي که بيشتر فعاليت هاي اين بخش، خدمات ويژه توليدکنندگان است. در اقتصاد هاي توسعه يافته، خدمات ويژه توليد کنندگان لااقل 50 درصد کل توليد خدمات را تشکيل مي دهد و ارزش توليد آن دو برابر کالاهاي توليدي است. همين موضوع در خصوص تجارت الکترونيک نيز صادق است. عمده خدماتي که از طريق اينترنت فروخته مي شود، خدمات بين بنگاهي است (کمالي اردکاني، 1383: 9).
يکي ديگر از ويژگي هاي خدمات، ساختار بازار آن است که با کالا متفاوت مي باشد. برخي از خدمات در بعضي کشورها به صورت سنتي به عنوان کالاي عمومي توسط عرضهکنندگان انحصاري دولتي ارائه شدهاند. به عنوان مثال مي توان از حمل و نقل، مخابرات، پست، بانکداري، بيمه و بيمه اتکايي، بهداشت و آموزش نام برد. بسياري از خدماتي که در بخش خصوصي عرضه مي شوند تحت مقررات سنگين دولت هاي محلي قرار دارند. لذا محدوديت هاي تجاري به همان اندازه يا حتي بيش از آنکه ناشي از سياست هاي تجاري باشند منبعث از محيط هاي قانوني داخلي هستند. براي برخي از عرضه کنندگان به خاطر محدوديت هاي داخلي ( به خصوص در زمينه خدمات حرفه اي)، صدور خدمات از عرضه خدمات در داخل آسانتر است ( کمالي اردکاني، 1383: 15).
2-3-2- طبقه بندي خدمات
طبقه بندي خدمات در حال حاضر مورد توجه بسياري از کشورهاي جهان و به ويژه اعضاي سازمان جهاني تجارت قرار گرفته است. تصميمات مربوط به طبقه بندي خدمات مي تواند اثر مستقيم بر روي تفسيري که در خصوص تعهدات مندرج در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات صورت مي گيرد، داشته باشد و به همان نحو مي تواند بر تصميم گيري در خصوص تعهداتي که در آينده به وجود خواهند آمد، اثرگذار باشد.
از دو دهه قبل، اداره آمار سازمان ملل متحد، مجموعه اي از طبقهبنديهاي استاندارد را براي استفاده کشورها آماده کرده است که در تهيه آمارهاي اقتصادي نيز بکار ميرود. اين نظامهاي طبقهبندي به فراخور مقتضيات توسط کميسيون آمار سازمان ملل يا هياتهاي صلاحيتدار، مورد بازبيني قرار گرفتهاند. در سال 1991، دبيرخانه گات يک طبقهبندي براي بخش خدمات تهيه کرد. اين طبقهبندي به گونهاي تنظيم شده بود که کشورها در زمان مذاکره بر سر تعهدات خود در بخش خدمات، ميتوانستند از آن استفاده کنند اما اين طبقهبندي، بيش از آنکه يک طبقهبندي آماري باشد، يک فهرست براي استفاده در مذاکرات بود (سازمان جهاني تجارت8،2000: 12).
موافقتنامه توضيحي درباره نظام طبقهبندي خدمات ندارد. طبقهبنديهايي که از سوي برخي نويسندگان طرح شده، عموماً فاقد کاربرد در سازمان جهاني تجارت است و نتوانسته با توجه به تنوع خدمات و تشابه زياد برخي خدمات به کالاها، نظام جامع و مناسبي براي طبقهبندي ارائه دهد. دبيرخانه سازمان جهاني تجارت، فعاليت هاي گوناگون بخش خدمات را به 12 بخش اصلي شامل خدمات بازرگاني، ارتباطات، ساخت و مهندسي، توزيع، آموزشي، محيط زيست، مالي، بهداشت، جهانگردي و مسافرت، تفريحي، فرهنگي و ورزشي، حمل و نقل و ساير خدماتي که در جاي ديگر گنجانده نشده است، تقسيم نموده که اين بخش ها در مجموع به 155 زير بخش فرعي تقسيم مي شود. اين طبقه بندي برگرفته شده از نظام موقت سازمان ملل براي طبقه بندي مرکزي کالا[1] مي باشد که به طبقه بندي CPC در بخش خدمات معروف است. اين طبقهبندي، مهمترين نظام طبقهبندي کالاها و خدمات ميباشد که سازمان جهاني تجارت آن را به عنوان مبنايي براي طبقهبندي پذيرفته است و طبيعتاً همين نظام بر خدمات موضوع گاتس نيز اعمال ميشود (راستي، 1388: 30). نظام مذکور در حقيقت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهاني، ساختار بازار، توسعه صادرات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حل اختلاف، عرضه کننده، اصل دولت کامله الوداد