دانلود پایان نامه درمورد عدالت سازمانی، روانشناسی، نهج البلاغه، علوم تربیتی

دانلود پایان نامه ارشد

آوردن حمایت اجتماعی از طریق تشویق کارکنان برای ایجاد روابط دوستانه در محیط کار.
5- برانگیختگی احساسی به وسیله متناسب نمودن وظایف کاری با ارزش های شخصی کارکنان.
6- فراهم آوردن اطلاعات لازم برای انجام وظایف شغلی.
7- تامین منابع مورد نیاز مانند فضای مناسب کاری، زمان یا تجهیزات لازم برای انجام وظایف شغلی.
8-پیوند دادن با نتایج به وسیله ایجاد فرصت لازم برای کسب بازخورد و تصحیح عملکرد شغلی توسط خود کارکنان.

منابع ومآخذ:
الف. منابع فارسی:
1. اخوان کاظمی ،بهرام(1379)، «عدالت دراندیشه سیاسی غرب»، اطلاعات سیاسی،اقتصادی ،شماره154.
2. ازکمپ،استوارت(1380)،«روانشناسی اجتماعی کاربردی»،فرهاد ماهر،موسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی ،تهران ،1372،جلد اول ص148.
3. اخوان کاظمی،بهرام(1386)،«عدالت در اندیشه های سیاسی اسلام»،قم انتشارات موسسه بوستان کتاب،چاپ سوم.
4. ازگلی، مریم(1386)، « سیر تاریخی نظریه ها و تحقیقات درباره عدالت سازمانی»، مجله مصباح، 46: صص133-115.
5. امیرخانی، طیبه وپورعزت،علی اصغر(1387)،«تعاملی برامکان توسعه سرمایه اجتماعی درپرتوعدالت سازمانی درسازمانهای دولتی»، شماره 1،صص32-19.
6. اسمعيلي گيوي،محمدرضا (1387)«كاركردهاي درون سازماني و برون سازماني عدالت»، فصلنامه برداشت دوم،سال پنجم شماره20.
7. الوانی، سید مهدی ،علی اصغر پورعزت وابوالقاسم سیار،(1388)،«بررسی رابطه عدالت سازمانی وتعهد سازمانی »، سایت جامعه مدیریت (مدیریار)،www.modiryar.com.
8. امیری پور،احمد(1388)،«آنچه یک مسلمان باید بداند»چاپ دوازدهم،انتشارات ترنم،صص37-36.
9. بروکنر،جوئل؛ سی گل ، فیلیپس (2005)، «سیر تاریخی نظریه ها و تحقیقات درباره عدالت سازمانی»، (،مترجم ،محمد ازگلی)، فصلنامه مصباح ، شماره 46 .
10. پور عزت،علی اصغر (1382)،« طراحی سیستم خط مش گذاری دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی ،برمبنای مدل حکومت حق مداری علوی درنهج البلاغه»،رساله دکترا رشته مدیریت دولتی ،دانشگاه تربیت مدرس .
11. پرهیزگار ، کمال (1383)، «مدیریت منابع انسانی »چاپ سوم،انتشارات آگاه .
12. جلائیان و اکبر نیا (1386)،«نطم و انضباط اجتماعی در آموزه های اسلامی»، مجله ی تخصصی الهیات و حقوق .
13. جورج و کریستالی(1387)، «علاقه شغلی»، ترجمه فلاحی و حاجیلو.
14. حق پناه، رضا (1386 )، « عدالت اجتماعی درقرآن»، اندیشه حوزه، شماره2،صص69-64.
15. حیدری، منور (1386)، «جایگاه اصل عدالت در نظام حقوق اسلام»، اندیشه صادق.
16. حسین زاده، علی ومحسن ناصری (1386)،«عدالت سازمانی »، ماهنامه تدبیر،سال هجدهم،شماره 190،صص176-19.
17. حسینی بهشتی، محمد(1386)،« بررسی تحلیلی ازجهاد، عدالت ،لیبرالیسم،امامت»،صص24-23.
18. خاکی ،غلامرضا (1387)، «روش تحقیق در مدیریت»، تهران، انتشارات بازتاب .
19. دلاور، علي (1382)، روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي )رشته علوم تربيتي (، دانشگاه پيام نور، تهران.
20. رضائیان، علی(1380)، «اصول مدیریت»، تهران، انتشارات سمت .
21. رضائیان، علی(1383) ، «مدیریت رفتارهاي سیاسی در سازمان»، تهران: سمت.
22. رحمانی ،علی ( 1386)، « وجدان کار در سازمان»، مشهد: انتشارات پژوهش توس.
23. رضائیان ،علی (1386)،«انتظار عدالت وعدالت درسازمان»،(مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، انتشارات سمت،چاپ سوم ،صص40-37.
24. رابینز، استیفن پی(1388) ، «مدیریت رفتار سازمانی»،علی پارسائیان وسید محمد اعرابی،دفتر پژوهش های فرهنگی،ص86.
25. ساعتچی ، محمود(1384)، «روان شناسی کاربردی برای مدیران»، انتشارات آوای نور.
26.سعادت، اسفندیار(1390)،« مدیریت منابع انسانی»، تهران: انتشارات سمت.
27. شکرکن،حسین ونعامی ،عبد الزهرا(1383)،« بررسی روابط ساده وچند گانه عدالت سازمانی باخشنودی شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی » ، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
شهید چمران اهواز، دوره سوم ،سال یازدهم ، شماره های 1و2صص92-57.
28. شفیع آبادی ،عبداله (1385) ، «راهنمایی و مشاوره شغلی » ،انتشارات رشد .
29. شریف رضی، محمدابن حسین الطاهر(1387)، « نهج البلاغه»،ترجمه محمد دشتی. قم: خوشرو.
30. شافعی،رضا ،احمدی ،فریدون ؛ شیخی ،زینب(1389)،«بررسی عدالت سازمانی بررفتارشهروندی سازمانی»، باشگاه پژوهشگران جوان.
31. «عوامل تشکیل دهنده خشنودی شغلی»، ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال پنجم، شماره 17 ، خرداد و تیر 1389.
32. عادل آذر،علي؛ پوردرويشي، زهرا (1389)، مقاله «طراحي الگوي ارتباط فرهنگ سازماني و فرهنگ فردي با ادراك عدالت كاركنان»، فصلنامه اخلاقي در علوم و فناوري، سال پنجم،شماره هاي 3 و 4 .
33. عسکریان، مصطفی (1392)،«روابط انسانی و رفتارسازمانی»،انتشارات امیرکبیر، ص-104.
34. عباس زاده، یاسر(1392) ، « تبیین رابطه عدالت سازمانی بارفتارشهروندی سازمانی پلیس» پایان نامه کارشناسی ارشد داخلی دانشگاه علوم انتظامی.
35. فراحی، سید رضا، محمد مهدی؛ طاهری، عطار ، غزاله(1387)،«شناخت نحوه تاثیر گذاری ابعادعدالت سازمانی برجنبه های گوناگون رضایت شغلی وسازمانی»، نشریه مدیریت بازرگانی شماره1، صص70-55.
36. قوامی، سید صمصام الدین،«عدالت در مدیریت حکومت اسلامی »، سال دهم ،شماره اول .
37. قوامی،صمصام الدین، «مدیریت عدالت مهدویت»، نشریه انتظار، شماره 14،زمستان1383.
38. قوامی،صمصام الدین(1385)،«نقش عدالت درمدیریت»، مجله حکومت اسلامی شماره35،صص
170-158.
39.«قرآن حکیم»، مترجم:آیت الله مشکینی، (1390)،چاپ اول،انتشارات اسوه.
40.كاتوزيان، ناصر(1385)، «عدالت و حقوق بشر»، مجله حقوق و علوم سياسي، شماره 3.
41.کورمن، آبراهام (1385)،« روان شناسی صنعتی و سازمان»، ترجمه حسین شکرکن، تهران ،رشد،جلد اول.
42. كلدي، عليرضا وعسگري، گيتا(1387)،مقاله« بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان ابتدايي آموزش و پرورش شهر تهران»، مجله روانشناسی وعلوم تربیتی ،سال33،شماره 1،صص130-120.
43. كيت ديوس و جان نيواستورم(2010) ،ترجمه محمد علي طوسي،«رفتار انساني دركار»(رفتار سازماني)، برداشت از بحث خشنودي شغلي، ص 105.
44.«مفهوم عدالت در آینه قرآن »،گلپان قرآن،(گردآورنده دوره جدید). کتاب مدارا با مخالفان در قرآن و سیره نبوی ؛انتشارات کتاب مبین .
45. مطهری، مرتضی ، «تعلیم وتربیت دراسلام»، تهران، صدرا، ص 148.
46. مطهري، مرتضی (1384)، «عدل الهی »، ناشر:انتشارات صدرا ،چاپ هفتم.
47. مشرف جوادي، محمد‌حسين. محمدرضا ولوي، عبدالمجيد عبدالباقي(1385)،«عدالت سازماني در سايه عدالت علوي»، نشريه مديريت فردا شماره 15 و 16 صص142-135.
48. مشرف جوادي، محمد حسین(1385)، « اصول و متون مدیریت در اسلام»، همدان: انتشارات نور.
49. مهداد،علی(1387)، «روانشناسی صنعتی وسازمانی»، اصفهان ،انتشارات جنگل.
50. «مفاهیم نوین در سازمانها »، ترجمه دکتر علی حسین زاده، محسن ناصری ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره 190:(2008).
51. مردانی حموله ، مرجان ؛حیدری ،هایده ، (1388)، مقاله « بررسی عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان بیمارستان»، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، صص58-47.
52. محمدی ،شهناز(1391)،«ارتباط بین فرهنگی دوکشورایران وهنددرخصوص ویژگیهای شخصیتی ورابطه آن باخشنودی شغلی دبیران»،مجله علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شهیدچمران
اهواز،دوره سوم،سال پانزدهم،شماره 1،صص52-33.
53. مهری ،غلامحسین(1391)،مقاله« تاثیر عدالت سازمانی برخشنودی شغلی ورفتار شهروندی سازمانی»، درسازمان صنعت معدن وتجارت استان آذربایجان شرقی.
54.«نهج البلاغه»،ترجمه: فیض الاسلام،حکمت؛ 429و473.
55. نادر بهلولي زيناب و همكاران (1392)،مقاله« بررسي تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز»، فراسوي مديريت سال چهارم شماره 14.
ب. منابع لاتین:
1. Adams,J.S.(1965),”Inequity in Social Exchange”,in Berkowitz,L.(Eds.), Advances in Experimental Psychology, Academic Press,San Diego,CA,2, 267.
2. Anderson, Denise. M., Shine. W, Kimberly, (2005). “Gender equality in the context of organizational justice”:A closer look at a reoccurring issue in the field”: Journal of leisure research,vol35,No.2،228-230.
3. Ambrose,M.L.,andArnaud,(2009),”Are Procedural Justice and Distributive Justice ConceptuallyDistinct?”InJ.GreenbergandJ.A.
Colquitt (Eds.),HandbookofOrganizationalJustice(pp.59-60).
4. Aydin,I,Karaman-Kepenekci.(2010).“Principals’opinions oforganiza tional. justiceinelementaryschoolsinTurkey .Journal of Educational Admin istration,46(4):497-501.
5. Belgen & Murller (1978). A Comparative analysis of job satisfaction levels of public and private school teachers . Journal of Theory and Practice in Education. 4 (2): 189.
6. Belgen, R.H.(1993). The moderating effects of equity sensitivity on the relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors. Journal of Business and Psychology.
7. Byrne, Z.S.,&Cropanzano,R.(2000). “To which source do I attribute this fairness?Differential effects of multi -foci justice on organizational work behaviors”. Presented at the 15th annual conference of the Society of Industrial and Organizational Psychology, New Orleans, LA.
8. Buss,K.V, (2001).“Fundamental Research by Means of laboratory  Experiments Is Essential for a Better Understanding of Organizational  Justice”, Journal of Vocational Behavior, Vol: 58,pp:254.
9. Bies, R. J. & Tyer (2004),”International(in)Justice:The sacredandthe Profane” In J.Greenberg and R.Cropanzano (Eds.),Advances in rganizational Behavior (pp. 89- 90). Palo Alto, CA: StanfordUniversity Press.
10. Brockner,J,&Siegel,P.(2005). “Understandinginteractionbetween procedural and distributive justice”. In R.M.Kramer&T.R.Tyler (Eds.) ,Trust in organizations: Frontiers of theory and research. Thousand Oaks
: Sage Publications.Chou, S. Y., & Pearson, J.
11. Butt,G.,Lance,A.,Fielding,A.,Gunter,H.,Rayner,S.&Thomas,H.(2008)“
Teacherjobsatisfaction:lessonsfromtheTSWPathfinderproject”.SchoolLeadershipandManagement, 25(5):455.
12. Blenger, Isabelle,McNally, Jeff,flint,Douglas.(2009) Model of the effects of monitoring on perceptionsof trust ,organizational outcomes”.The Business Review Cambridge, 6,51-53.
13. Cropanzano, R,& Baron, R.(2003). In justice andorganizational conflI ct: The moderating role ofpower restoration”. International Journal of Conflict Management, 2,5.
14. Cropanzano , R., & Greenberg,J. (2003).“Progress in organizational justice :Tunneling through themaze”.InC.L.Cooper&I.T.Robertson(Eds.), International review of industrial and organizational psychology New York: Wiley.(pp. 317-320).
15. Cohen-charash,Yochi.&PaulE.Spector.(2004).”The role of justice in organizations:Ameta–Analysis”,OrganizationalBehaviorandhuman decisionprocesses 86(2): 278.
16. Cropanzano,R.,andAmbrose,M.L. (2005), “Proceduraland Distributive Justiceare More Similar than you think:A MonisticPerspectiveand a Research Agenda”.InJ.Greenberg and R.Cropanzano (Eds.) Advances in Organizational Justice(pp. 119-151) Stanford,CA:Stanford University Press.
17. Cropanzano,R.(2006),ThreeRoadstoOrganizationalJustice”,NewYork
,NY:AcademicPress.
18. Charash,V.C & Spector,P.E.(2006).“The Role ofJusticein Organizatio ns .A Meta- Analysis”.Organizational Behavior and Human Decision Proc esses,Vol: 80,278.
19.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد استان مازندران، عدالت سازمانی، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد of، and، the، Organizational