دانلود پایان نامه درمورد عدالت سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، عدالت توزیعی

دانلود پایان نامه ارشد

است. وي عدالت سازماني را از سه بعد به شرح زيرمورد بررسي قرارداد؛
الف-عدالت توزيعي:  به برابري نتايج يك تصميم خاص تأكيد دارد.
 ب-عدالت رويه اي:  به برابري فرآيندهايي كه به يك نتيجه خاص منتهي مي شود تأكيد دارد.
ج-عدالت مراودهاي: به برابري برخورد متقابل شخصي در ارتباط با رويه هاي سازماني تأكيد دارد.
7- تحقيقي تحت عنوان بررسی اثرات آموزش برخشنودی شغلی کارکنان توسط دیوید بروک1به راهنمایی دکتر جان دبیلیو. وان2درقالب رساله دکترای افتخاری دردانشگاه ایالت بال،مونش ایندیانا درسال 1991انجام گرفت. در این پژوهش برای درک بهتر اثرات آموزش برخشنودی شغلی کارکنان ،تاثیرات متغیرهایی چون ؛ابهام درنقش ،تعارض درنقش ،سن ودوره تصدی یک شغل برخشنودی شغلی بررسی شده است.جامعه مورد مطالعه ،شرکتهای کارگزاری بیمه مزارع ایالات فورت واین ،پلیس ایندیاناواوانسویل ایندیانابوده وبه روش نمونه گیری طبقاتی تعداد105نفرازکارکنان شرکتهای مزبور انتخاب ومورد مطالعه قرار گرفته است .روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که برای سنجش خشنودی شغلی کلی ،ابهام درنقش،تضاد درنقش وآموزش واطلاعات شخصی کارکنان بکارگرفته شد .تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده حاکی است که فقط یک روش آموزش تاثیر قابل توجهی برسطح خشنودی کارکنان دارد.
براساس تحقيقات انجام شده قبلي ،سن كارمند اثر قابل ملاحظه اي برسطح خشنودي شغلي وي درحالت كلي دارد.بنابراين كاركنان مسن تر خشنودي بيشتري از شغل مورد تصدي شان بدست مي آورند. بالاخره ،شغل مورد تصدي تاثير قابل ملاحظه اي برخشنودي شغلي در حالت كلي ندارد درحاليكه ،مطابق تحقيقات انجام شده قبلي ،بين شغل مورد تصدي وخشنودي شغلي كلي رابطه اي مثبت وجود داشته است.
1.Deivide Bruke
2.jun debilive van
نتايج بررسي ابهام در نقش وتعارض در نقش حاكي است كه پاسخ هاي ارائه شده درمورد آموزش ،سن وشغل مورد تصدي در مقايسه با پاسخ هاي ارائه شده درمورد خشنودي شغلي بسيار متفاوت بوده وحقيقتا،تعداد پاسخگويان به سوالات آموزش نسبت به خشنودي شغلي كلي بيشتر بوده است.ابهام در نقش حداقل پاسخي به يك جزءاز چهار گروه از اجزاءآموزش به منظور آموزش رايانه بود. بنابراين ،ابهام در نقش واكنشي به سن،كه واكنشي به خشنودي شغلي است ،رانشان نمي دهد.تعارض در نقش برخشنودي شغلي موثر است ولي نه ازطريق آموزش،سن ودوره تصدي شغل .سرانجام ،برخلاف نتايج اكثر تحقيقات انجام شده ،اين تحقيق نشانگر آنست كه تعارض در نقش رابطه قوي نسبت به ابهام در نقش باخشنودي شغلي كلي دارد.بنابراين ،نتايج حاكي از آن است كه آموزش برخشنودي شغلي در حالت كلي تاثير بسيار كمي داشته است.
8-ويل و نيي1(1992) دريك فرا تحليل برروي300مطالعه ، ضرايب همبستگي بين عدالت سازماني و خشنودي شغلي را بين 23/. تا59/. يافته اند.
9-بلگن (1993)در يك فراتحليل متشكل از8مورد مطالعه با2833آزمودني ،ضريب همبستگي30/.رابين عدالت سازماني وخشنودي شغلي يافت كه در سطح 1%معني داراست.
10- تحقيقي تحت عنوان بررسی رابطه ابعاد عدالت سازمانی باارزیابی سازمانی توسط مک فارلین و سوینی2 در سال 2003 انجام گرفت. آنها دریافتند که عدالت توزیعی پیش بینی کننده ارزیابی ها درسطح فردی می باشند(بطور مثال رضایت از حقوق و دستمزد). درحالی که عدالت رویه ای با ارزیابی هایی که در سطح سازمانی صورت می گیرد، رابطه معنی داری دارد.

1. will & nye
2. McFarlin & Sweeney
11-تحقيقي تحت عنوان بررسی رابطه خشنودی شغلی با كيفيت زندگي كاري توسط كروگر1و همكارانش درسال2005انجام گرفت.آنها به اين نتيجه رسيدندكه كيفيت زندگي كاري يكي از پيش فرض ها ، براي برانگيختن افراد و بهبود رضايت و خشنودي شغلي است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه خشنودي شغلي مفهومي چند بعدي دارد ومحصول ارزيابي كلي فضا و محتواي كار است. يافته هاي اين تحقيق نشان ميدهد كه تمام ابعاد خشنودي شغلي با كيفيت زندگي كاري ارتباط دارند؛ و بهبود كيفيت زندگي كاري باعث افزايش خشنودي شغلي مي شود.
12-تحقيقي تحت عنوان تحليل كيفيت زندگي كاري و متغيرهاي مربوط به شغل (حرفه)توسط چي روز2، به يولي و ادريس3درسال 2006انجام شد.آنها نمونه اي به تعداد 475 نفر ازمديران صنعت برق والكترونيك در مناطق آزاد تجاري مالزي را مورد مطالعه قراردادند.
نتايج تحقيقات آنها نشان داد كه خشنودي شغلي،موفقيت شغلي و تعادل شغلي 63 % از واريانس كيفيت زندگي كاري را پيش بيني مي كند. به طور كلي يافته ها نشان داد بين خشنودي شغلي و كيفيت زندگي كاري رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
13- تحقيقي تحت عنوان بررسی ادراکات عدالت سازمانی کارکنان وروابط همکاران توسط مونیکا فورت وماری سولو4در سال2011 انجام شده است .هدف ازاین تحقیق،تشریح این نکته است که ادراک عدالت سازمانی بااعتماد واخلاق همکاران مرتبط هستند.همانطورکه شغل ها بطور وسیع تعریف شده اندومشارکت باهمکاران برای انجام کار اهمیت فزآینده ای راپیدا کرده است وخصوصاروابط همکاران مهم هستندتابطور موثر مدیریت شود. نتایج نشان دادکه ادراکات عدالت رویه ای ،توزیعی ،تعاملی باادراکات همکاران رابطه معنی داری دارد.
1.krueger
2.cherose
3.uli & Idris
4. Monika foort & Maree solowe
توزيع پاداشها،رويه ها وخط مشي هاي سازماني ورفتار بين فردي از طريق سرپرستان بااعتماد واخلاق همكاران رابطه دارد.نتايج اهميت انصاف در پاداشها،رويه ها ورفتاربراي روابط سودمند همكاري رامورد توجه قرار دادندوپيشنهاداتي براي مديران ارائه دادند تاعدالت رويه اي ،تعاملي وتوزيعي رادر محيط كاري ارتقاءدهند.تحقيقات قبلي اساسا روي پيامد هاي فردي وسازماني متمركز بودولي اين مطالعه يك مبناي تحقيقي رااز طريق آزمون اضافه مي كند واينكه ادراكات عدالت باكيفيت روابط همكاران پيوند خورده است.
14- تحقيقي تحت عنوان «عدالت سازمانی وتعهد مدیریتی درادغام شرکتها» توسط کلندروا و دیلر1 درسال2011 انجام گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که اگرچه هر بعد انصاف به طور مثبت با تعهدات موثر در ارتباط هستند، تنها عدالت سازمانی رابطه منحصر به فردی با آن داشت.همچنین نتایج نشان داد ارزیابی های ابزاری و اعتماد می توانند به عنوان یک متغیر تعدیل کننده ، عمل کنند.
15- تحقيقي تحت عنوان «عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در مدارس ابتدایی ترکیه»توسط ایلماز و تاسدان 2درسال2012 انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که معلمان دارای درک مثبتی از عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی داشتند. و سابقه، جنسیت، میزان تحصیلات بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان موثر بودند. و تنها سابقه بر عدالت سازمانی درک شده توسط آنها موثر بود. اما عدالت سازمانی ادراک شده بر اساس جنسیت و میزان تحصیلات تغییری نکرد و همچنین بین ادراک عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبتی وجود داشت.

1.Klendauer & deller
2. Yılmaz & Tasdan
16- تحقيقي تحت عنوان رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و عدالت سازماني در محل كارتوسط راجر كومار1وهمكاران در سال2012 انجام گرفت. آنها تاثير رفتار شهروندي سازماني و عدالت سازماني در افزايش ميزان اثر بخشي سازمان رامورد بررسي قرار دادند. نتايج حاصله بيانگر آن بود كه كاركنان، زماني حداكثر رفتار شهروندي سازماني را دارند و اثربخشي را افزايش مي دهند كه احساس نمايند كه عدالت سازماني در مورد آنها رعايت مي گردد.
2-2-3- تحقیقات انجام شده در داخل ناجا:
تحقیقی تحت عنوان تبیین رابطه عدالت سازمانی بارفتارشهروندی سازمانی پلیس توسط یاسر عباس زاده درسال1392انجام گرفت.جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین به تعداد 800 نفربودند.که باروش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان به تعداد 260 نفر ازجامعه موردنظر و با ابزارپرسشنامه استاندارد، اطلاعات لازم جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد ، از بین سه نوع عدالت توزیعی ، رویه ای و مراوده ای درعدالت سازمانی، عدالت رویه ای قوی ترین رابطه و عدالت توزیعی ضعیف ترین را با رفتارشهروندي سازمانی داشته است.
با توجه به نتايج بدست آمده رابطه معناداري بين عدالت توزيعي و رفتار شهروندي سازماني وجود نداشت.لیکن بر خلاف تصورات رايج در ذهن عموم نمي توان فقط با پاداش هاي مادي رفتار شهروندي سازماني بالایی را ازکارکنان انتظار داشت. يافته ها درخصوص رابطه بين عدالت رويه اي و رفتار شهروندي سازمان نشان داد ، بين آنها رابطه معناداري وجود دارد. با توجه به اين نتيجه مشخص شد که عدالت رويه اي مي تواند درسازمان مورد تحقیق تاثير مثبت براي بروز رفتار شهروندي سازماني داشته باشد.

1.Rajer komar
در بررسي رابطه بين عدالت تعاملي (مراوده ای) و رفتار شهروندي سازماني، با انجام آزمون همبستگي، به این نتیجه دست یافت که بين رفتار شهروندي سازماني و عدالت تعاملي رابطه معناداري وجود دارد .
2-3- چارچوب نظري تحقیق:
تحقیقات مربوط به عدالت سازمانی نشان داده است که ، بطور بالقوه بسیاری از متغیرهای مربوط به خشنودی شغلی را عدالت سازمانی تبیین می کند و یکی از مهمترین پیامدهای عدالت سازمانی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، خشنودی شغلی می باشد.
درپژوهش حاضر، برای بررسی میزان رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان پلیس اطلاعات وامنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران، نظریه گرینبرگ دررابطه با عدالت سازمانی ونظریه اسمیت ،کندال وهیولین دررابطه باخشنودی شغلی به لحاظ فراگیر بودن و پذیرش نظریه آنان در بین سایر محققین و صاحب نظران، بعنوان چارچوب نظری درنظر گرفته شده است.
براساس نظریه گرینبرگ ،ابعادعدالت سازمانی عبارتند از:
1-عدالت توزیعی :که به طیف گسترده ای ازنگرشها وانصاف درک شده درباره توزیع وتخصیص پیامدها وستاده های سازمان،درمقایسه باعمکرد وآورده های کارکنان اشاره دارد.این نوع عدالت سازمانی ریشه درنظریه برابری آدامز دارد.
2-عدالت رویه ای:که به انصاف ادراک شده ازرویه ها وفراگردهایی که توسط آنها،پیامدها تخصیص می یابند،اشاره دارد.
3-عدالت مراوده ای :که بررفتار سرپرستان ونقش آنهادررعایت عدالت سازمانی متمرکز است وبطور مفهومی مشابه باکیفیت غیر رسمی رفتار است . این نوع عدالت مرتبط با جنبه های فرآیند ارتباطات
بین فرستندگان وگیرندگان عدالت است (حسین زاده وناصری ،32:1386).
براساس نظریه اسمیت ،کندال وهیولین ابعاد خشنودی شغلی عبارتند از:
1-خشنودی از ماهیت کار:به معنای خصوصیات وویژگیهایی که دروظایف شغلی فردوجود دارد.
2-خشنودی ازحقوق و پرداخت: مقدار اجرت مالی که فرد دریافت می کندودرجه ای که وی دستمزدش رادرمقابل دستمزد دیگران عادلانه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، ضریب همبستگی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد عدالت سازمانی، روش تحقیق، امنیت عمومی، روش تحقیق علمی