دانلود پایان نامه درمورد طرح جامع مالیاتی، امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

ي طرح…………………………………………………………………108
نتايج آزمون T………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
آمار توصيفي نمره فضاي كلي زندگي كاري كاركنان قبل و بعداز جرا طرح……………………………………………………….109
رابطه بين فضاي كلي زندگي كاري قبل و بعد از اجراي طرح……………………………………………………………………………..109
نتايج آزمون T………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109
آمار توصيفي نمره يكپارچگي و انسجام اجتماعي قبل و بعداز جرا طرح…………………………………………………………….111
رابطه بين يكپارچگي و انسجام اجتماعي قبل و بعد از اجراي طرح…………………………………………………………………….111
نتايج آزمون T………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111
آمار توصيفي نمره توسعه قابليتهاي انساني قبل و بعداز جرا طرح…………………………………………………………………….112
رابطه بين توسعه قابليتهاي انساني قبل و بعد از اجراي طرح……………………………………………………………………………112
نتايج آزمون T………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113

فهرست اشكال

مدل مفهومي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
مدل عملياتي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
نقش كيفيت زندگي كاري در انگيزش………………………………………………………………………………………………………………….26
وضعيت سازمان امور مالياتي پيش از شروع طرح جامع مالياتي………………………………………………………………………….66
راهكارهاي دستيابي به اهداف طرح جامع مالياتي………………………………………………………………………………………………..70
محورهاي 5گانه طرح جامع مالياتي……………………………………………………………………………………………………………………..71
فهرست پروژههاي طرح جامع مالياتي…………………………………………………………………………………………………………………..79
درصد فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت آنها…………………………………………………………………………………………………96
درصد فراواني پاسخگويان بر حسب پست سازماني آنها……………………………………………………………………………………….97
درصد فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات آنها………………………………………………………………………………………………98
درصد فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه كاري آنها……………………………………………………………………………………………99

چكيده
مشکلات موجود مالیاتی کشور، مسئولین را بر آن داشت تا تمهیدی جدی در خصوص نظام مالیاتی بیاندیشند. به عبارت دیگر ایرادات و ناهمسویی سیاستها ، نظامها و فرایندهای ناکارآمد مالیاتی ، عدم وجود دید یکپارچه به مؤدیان مالیاتی و اطلاعات ایشان ، عدم ارائه خدمات مناسب به مؤدیان ، اطلاعات ناکافی در مورد مؤدیان و ضعف فرهنگ پرداخت مالیات منجر به افزایش هزینههای عملیاتی، افزایش شکایات و افزایش حجم فرارهای مالیاتی گردید. این معضلات باعث کاهش درآمدهای مالیاتی ، نارضایتی مؤدیان و همچنين افزايش حجم كاري درميان كاركنان مالیاتی گردید ؛در نهايت این کاستیها اهمیت اجرای طرح جامع مالیاتی را ایجاب و مشخص مینماید.
هدف اين تحقيق بيان رابطه اثرات اجراي طرح جامع مالياتي بر كيفيت زندگي كاري كاركنان سازمان امور مالياتي(مطالعه موردي اداره كل امور مالياتي استان كرمانشاه)ميباشد،كه بوسيله پرسشنامه نظرات كاركنان سازمان امور مالياتي در اين خصوص گردآوري شده است . پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي بوده و از نظر روش تحليل توصيفي محسوب ميشود و براي جمعآوري اطلاعات و آمار از شيوه اسنادي و ميداني استفاده شده است.فرضيههاي تحقيق به بررسي رابطه بين اجراي طرح جامع مالياتي و تاثير آن بر كيفيت زندگي كاركنان سازمان امور مالياتي ميپردازد.با استفاده از آزمون T فرضيهها ، مورد آزمون و تجزيه و تحليل قرار گرفتهاندنتايج تحقيق تأييدكننده آن است كه رابطه معناداری بين اجراي طرح جامع مالياتي و كيفيت زندگي كاري كاركنان سازمان امور مالياتي وجود دارد.بنابراين و با توجه به نتايج تحقيق ، سازمان امور مالياتي كشور براي رسيدن به اهداف بلند مدت و موفقيت در اجراي طرح جامع مالياتي بايد توجه ويژهاي به كاركنان خود داشته باشد.
واژگان كليدي: طرح جامع مالياتي،كيفيت زندگي كاري كاركنان،امور مالياتي كرمانشاه.

فصل اول

كليات تحقيق

1-1—مقدمه

ماليات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامهريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در زمينههاي گوناگون ميشود.دريافت ماليات از آحاد افراد جامعه در كشورهاي جهان امري طبيعي و بر اساس سياست مالي است ودر برخي از كشورهاي صنعتي جهان 90تا 98 درصد بودجه عمومي از طريق مالياتها تامين مي شود و مردم نيز هيچگونه واكنش منفي در برابر آن بروز نميدهند.
تغيير و تحول در نظام اقتصادي كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد ، مستلزم بازنگري و تجديد نظر در انواع مالياتها و نحوه وصول آنهاست.اجراي طرح جامع مالياتي دركشورما نيز در همين راستا بوده و اگر با هوشمندی و بسترسازی کامل اجرا شود ، می تواند هزینه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادی را کاهش دهد و از طرف دیگر کاربریهای اقتصادی ،اجتماعی و توسعه نظام مالیاتی را به شدت افزایش خواهد داد. یکی از موارد مهم برای سهولت و موفقیت اجرای این طرح ، توجه به کارکنان سازمان مجری آن یعنی سازمان امور مالیاتی است که به عنوان مهمترین بازوی اجرایی این طرح به شمار میروند.
سازمانهای عصر حاضر با نگاه کاربردی به منابع انسانی آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر دارند و بیش از پیش به ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت شغلی کارکنان توجه دارند.بهبود کیفیت زندگی کاری مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاست های حمایت گرایانه از منابع انسانی است.
كيفيت زندگي كاري عبارت است از عكس العمل كاركنان نسبت به كار به ويژه پيامد هاي فردي آن در ارضاي شغلي و سلامت روحي و به پيامد هاي شخصي تجربه كاري و چگونگي بهبود كار در راستاي رفع نيازهاي فرد تاكيد دارد.
در اين فصل شِمايي كلي از تحقيق ارايه شده است. بدين صورت كه ابتدا به تشريح بيان مسئله پرداخته ميشود و پس ازآن چهارچوب مفهومي مسئله ارائه شده است. ضرورت و اهميت انجام تحقيق مبحث ديگري است كه در اين فصل به آن پرداخته شده است و در ادامه قلمرو زماني و مكاني تحقيق كه در اداره كل امور مالياتي استان كرمانشاه در خلال سال 1392 بوده است بيان شده ، همچنين اهداف محقق از انجام اين تحقيق در خصوص موضوع تحقيق مورد بررسي قرار گرفته و پس از آن فرضيات تحقيق آورده شده است.پس از آن به طور خلاصه روش تحقيق استفاده شده توضيح داده شده است. در پايان نيز پس از ارائه تعريف مفهومي ، تعاريف عملياتي مربوط به هر يك از شاخصها به صورت جداگانه مطرح ميشود.
1-2-عنوان تحقیق
اثرات اجرای طرح تحول مالیاتی بر کیفیت زندگی کارکنان سازمان امور مالیاتی
1-3-بیان مسئله
مشکلات موجود مالیاتی کشور مسئولین را بر آن داشت تا تمهیدی جدی در خصوص نظام مالیاتی بیاندیشند. به عبارت دیگر ، ایرادات و ناهمسویی سیاستها ، نظامها و فرایندهای ناکارامد مالیاتی ، عدم وجود دید یکپارچه به مؤدیان مالیاتی و اطلاعات ایشان ، عدم ارائه خدمات مناسب به مؤدیان و اطلاعات ناکافی در مورد مؤدیان و ضعف فرهنگ پرداخت مالیات منجر به افزایش هزینههای عملیاتی، افزایش شکایات و افزایش حجم فرارهای مالیاتی گردید. که در نهایت این معضل باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش نارضایتی مؤدیان مالیاتی گردید.که نهایتاً این کاستیها اهمیت اجرای طرح جامع مالیاتی را ایجاب مینماید.
با توجه به مطالب مطروحه ، طرح جامع مالیاتی از اهمیت فوق العادهای برخوردار میباشد . این طرح به لحاظ گستردگی حجم عملیات و نحوه اجرای آن ، از ویژگیهای متمایزی نسبت به طرحهای مشابه برخوردار است. ارزش اقتصادی ، تأثیر گذاری اجتماعی ، حضور گروههای متعدد مشاور در آن ، به انضمام پیچیدگیهای فنی طرح ، باعث اعمال دقت و حساسیت ویژهای در تمامی مراحل اجرای آن شده است. با اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار سیستمهای فنآوری اطلاعات در سازمان امور مالیاتی کشور ، تمام فعالیتهای اقتصادی در مجموعهای یکپارچه در اختیار سازمان امور مالياتي قرار گرفته و فرار مالیاتی به میزان قابل ملاحظهای کاهش مییابد.
از جمله اهداف طرح جامع مالیاتی عبارتند از:
1- افزایش درآمد های مالیاتی
2- کاهش هزینههای اجرای عملیات مالیاتی
3- افزایش میزان رضایتمندی صاحبان منافع
پدیده فرار مالیاتی بخشی به خاطر عدم وجود قوانین شفاف و بخشی نیز به خاطر رعایت نشدن عدالت مالیاتی در جامعه است. تا زمانیکه بینظمی اقتصادی باشد، فرار مالیاتی هم وجود دارد. طرح جامع مالیاتی اگر اجرا شود و همۀ سازمانها ملزم باشند اطلاعات اقتصادی را به سازمان مالیاتی ارائه کنند در آن زمان همگرایی ایجاد شده و یک مرجع اطلاعات اقتصادی واحد در کشور شکل می‌گیرد که همه اطلاعات در دل آن متمرکز می‌شود. نظام جامع مالیاتی یکی از ارکان سیستم اقتصادی هر کشوری است، اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران تا بدانجا است که ریاست محترم جمهوری، از آن به عنوان گلوگاه برقراری عدالت اجتماعی در اقتصاد ایران یاد کرده و عنوان کردند که اجرایی شدن این نظام بیش از هر چیزی به شفاف شدن فعالیـتهای اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. حالا این سوال پیش میآید که طرح جامع مالیاتی چیست؟ اهدافش کدام است؟ چه مراحلی را طی نموده است؟ کدام بخشها را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ آیا این طرح از مدل اجرا شده در سایر کشورها الگو برداری شده است؟ و دهها سوال از این نوع در ذهن مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی و متأسفانه کارکنان سازمان امور مالیاتی وجود دارد که به خیلی از این سوالها جوابی داده نشد. آنچه مسلم است وضعیت مالیات در مملکت انقدر اسفناك است که فهم و اعتراف به وضعیت وخيمش نیاز به فکر و تأمل چندانی ندارد و خوشبختانه مدیران عالی مملکت نیز از این وضعیت اگاهی یافته و تلاش نمودند تا کمی وضعیت سازمان را سامان دهند تا ضمن افزایش پایه مالیاتی مالیات حقه از مؤدیان با هزینه کمتر و در زمان کمتر و به صورت عادلانه ( عادلانه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ابزار پژوهش Next Entries دانلود پایان نامه درمورد زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری