دانلود پایان نامه درمورد طرح جامع مالیاتی، امور مالیاتی، امور مالی

دانلود پایان نامه ارشد

جهت موفقيت هرچه بيشتر آن صورت ميگرفت.
2-3-1-1- پيشنويس لايحه طرح جامع نظام مالياتی
با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتی در جهت اصلاح ساختار مالی دولت از طريق بهبود نقش آفرينی ماليات؛ پيشنويس لايحه طرح جامع نظام مالياتی کشور به عنوان يکی از محورهای هفتگانه جامع اقتصادی ارائه شد. متن کامل پيشنويس لايحه جامع نظام مالياتی کشور برای اظهار نظر متخصصان مالياتی و اقتصادی به عنوان يکی از محورهای هفتگانه طرح جامع اقتصادی ارائه شد. در مقدمه ويرايش اول اين پيشنويس آمده است: با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتی در جهت اصلاح ساختار مالی دولت از طريق بهبود نقش آفرينی ماليات در نظام مالی کشور، کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی، بهبود توزيع درآمد و ابزار مديريت اقتصادی طرح جامع نظام مالياتی کشور مطرح شد. از طرفی اجرای طرح جامع مالياتی و تحقق اهداف آن مستلزم يک ظرف قانونی مناسب است. بر اين اساس و با عنايت به آسيبشناسی صورت گرفته لايحه جامع نظام مالياتی که نتيجه کار کميتههای تخصصی اصلاح قانون طی سالهای اخير است با رويکردهای ذيل تدوين شد.1- جهت افزايش مشارکت و رضايتمندی جامعه در پرداخت ماليات، علاوه بر حذف سيستم علیالرأس و جايگزينی سيستم خوداظهاری با آن در نظام مالياتی، مواد قانون با هدف ساده سازی آن در بعد اجرای از طريق کاهش طبقات و نحوه محاسبه ماليات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. همچنين در راستای همراهی با جامعات شتابان تکنولوژی و فراهم آوردن بستر قانونی مناسب جهت اجرای طرح جامع مالياتی و به تبع آن ارائه خدمات مناسبتر به ذينفعان، مواد مرتبط با موارد اجرايی از قانون حذف و وضع آنها متناسب با شرايط روز به سازمان امور مالياتی کشور واگذار شد.2- در راستای بهبود توزيع درآمد، دستيابی به عدالت اجتماعی و رفع تبعيض در نظام مالياتی، علاوه بر برقراری ضمانتهای اجرايی مناسب از طريق تلقی دين مالياتی به مطالبه عمومی، دستگاههای توليدکننده اطلاعات مکلف به تبادل اطلاعات با سازمان امور مالياتی شدهاند.3- جهت استفاده بيشتر ماليات به عنوان ابزار مديريت اقتصادی و ايفاء نقش بيشتر برای معافيتها در توسعه اقتصادی کشور به ويژه مناطق کمتر برخوردار، مواد مرتبط با معافيت مورد بازنگری قرار گرفت(عسگري،1390،ص42).به نظر اينجانب ميبايست متن پيشنويس جهت مطالعه و اظهار نظر به تعدادي از كاركنان صفي سازمان امور مالياتي به عنوان اشخاصي كه مجري انجام اين قانون ميباشند نيز ارجاء ميشد و از بازخور نظرات آنان نيز استفاده ميشد.
2-3-1-2- اهمیت اجرای طرح جامع مالیاتی
مشکلات موجود مالیاتی کشور مسئولین را بر آن داشت تا تمهیدی جدی در خصوص نظام مالیاتی بیاندیشند. به عبارتدیگر، ایرادات و ناهمسویی سیاستها، نظامها و فرآیندهای ناکارآمد مالیاتی، عدم ارائه خدمات مناسب به مودیان و اطلاعات ناکافی در مورد مودیان و ضعف فرهنگ پرداخت مالیات منجر به افزایش هزینههای عملیاتی، افزایش شکایات و افزایش حجم فرارهای مالیاتی گردید. که در نهایت، این معضلات باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش نارضایتی مودیان گردید. لذا براساس موارد ذکر شده نواقص و کاستیهای موجود دراطلاعات، فرآیندها، اجرا و قوانین موجود نظام مالیاتی اهمیت اجرای طرح جامع مالیاتی را ایجاب نمود. کاستیهای موجود را میتوان بصورت خلاصه در قالب نمودار 2-1 مشاهده نمود:

نمودار2-1) وضعیت سازمان امور مالیاتی کشور پیش از شروع طرح جامع مالیاتی
منبع: عسکری،علی(1390).ص 19،کتاب نگاهی به طرح جامع مالیاتی

با توجه به موارد مطروحه بالا، از نظر محقق اجراي طرح جامع مالیاتی در این سیستم از اهمیت فوقالعادهای برخوردار میباشد. این طرح به لحاظ گستردگی حجم عملیات و نحوه اجرای آن، از ویژگیهای متمایزی نسبت به طرحهای مشابه برخوردار است. ارزش اقتصادی، تأثیرگذاری اجتماعی، حضور گروههای متعدد مشاور و پیمانکاران داخلی و خارجی در آن، به انضمام پیچیدگیهای فنی طرح، باعث اعمال دقت و حساسیت ویژهای در تمامی مراحل اجرای آن شده است. با اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار سیستمهای فنآوری اطلاعات در سازمان امور مالیاتی کشور، تمام فعالیتهای اقتصادی مهم نقشآفرینان اقتصادی در مجموعهای یکپارچه در اختیار قرار گرفته و فرار مالیاتی به میزان قابل ملاحظهای کاهش مییابد.به نظر اينجانب علاوه بر مطالب گفته شده بالا ، اجراي اين طرح باعث بوجود آمدن فضايي پويا و شاد(در صورت اجراي صحيح آن)در ميان كاركنان سازمان امور مالياتي خواهد شد زيرا از آخرين تغييرات در متن قانون مالياتي دهها سال ميگذرد و اين عدم تغيير باعث بوجود آمدن جوي راكد و ساكن در سازمان گشته است.
2-3-1-3- روند شکلگیری طرح جامع مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تحقق اهداف برنامه سوم توسعه کشور، موظف به اجرای طرح جامع مالیاتی شده است. به همین منظور دفتر طرح جامع مالیاتی در سال 1384 تأسیس و فعالیت آن زیر نظر ریاست سازمان امور مالیاتی کشور آغاز شد.
فاز اول طرح در سالهای 1383 و 1384 با برگزاری مناقصه بینالمللی و به خدمت گرفتن شرکت Deloitte کانادا به انجام و نتایج زیر حاصل شد:
بررسی و مشخص کردن وضعیت موجود سازمان و نظام مالیاتی؛
وضعیت مطلوبی که سازمان امور مالیاتی باید بدان دست یابد؛
تحلیل شکاف و مشخص کردن روش پرکردن فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب از طریق ترسیم نقشه راه شامل 32 پروژه؛
تدوین اسناد مناقصه بینالمللی انتخاب نرم افزار یکپارچه مالیاتی؛
برگزاری مناقصه بینالمللی و انتخاب برنده آن.
فاز دوم طرح از سال 1385 با برونسپاری پروژههای پایهای آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد. همچنین در این فاز در سال 1388 میان سازمان امور مالیاتی کشور و شرکت Bull قراردادی منعقد گردید(عسکری،1390،ص25).

2-3-1-4- اهداف طرح جامع مالیاتی
با اجرای طرح جامع مالیاتی، سازمان انتظار دارد تا به اهداف زیر دست یابد:
افزایش درآمدهای مالیاتی
از طریق راهکارهایی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی و تسریع در فرآیند تشخیص و وصول مالیت، شامل:
ثبت فعالیتهای اقتصادی اصلی فعالان اقتصادی از طریق ایجاد یک شبکه فراگیر جهت ردیابی مبادلات مهم.
استفاده از سیستمی هوشمند و قادر به تجزیهوتحلیل درخواستهای مؤدیان و ممیزان مالیاتی و نیز انجام بررسیهای دقیق برروی اطلاعات عملکردی مؤدیان، انتخاب پروندهها جهت ممیزی برمبنای ریسک و نهایتأ اجرای ممیزی پروندههای مالیاتی منتخب.
تجمیع و مرتبط نمودن درآمدهای ناشی از فعالیتهای مختلف اقتصادی هر مؤدی.
پیاده سازی انواع جدید مالیات (مثل مالیات بر ارزش افزوده)
بهبود و تعالی فرآیندهای درون سازمان در ارتباط با شناسایی، اظهار، ارزیابی، حسابداری، ممیزی، رسیدگی به دعاوی، وصول و اجرا(عسکری،1390،ص27).
کاهش هزینههای اجرایی عملیات مالیاتی
از طریق گسترش فرهنگ خوداظهاری، تخصیص بهینه منابع، تفویض اختیارات، برونسپاری، افزایش کارایی و بهرهوری در انجام وظیفه و سایر امور مربوطه شامل:
کاهش هزینههای وصول و افزایش وصول مالیات از طریق تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی و تسهیل ارتباط آنان با سازمان.
ارایه راهحلهای اجرائی و کاربردی برای رفع نیازهای مؤدیان به منظور ترغیب آنها به تسلیم اظهارنامه و اطلاعات مالیاتی به روشهای الکترونیکی و سایر روشهای مبادله رایانهای اطلاعات.
ارتقای کارایی سازمان از طریق بررسی فرآیندهای مالیاتی و ایجاد سیستمهای لازم مانند شماره شناسایی مالیاتی، پردازش اظهارنامههای مالیاتی، حسابداری، حسابرسی و تشخیص و ممیزی مالیاتی، رسیدگی به دعاوی، وصول، اجرا، مدیریت اطلاعات و غیره.
ایجاد یک سیستم اطلاعات مدیریت در درون سازمان.
افزایش میزان رضایتمندی صاحبان منافع
از طریق راهکارهایی مانند، مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان، بهرهگیری از امکانات فنآوری اطلاعات، ایجاد عدالت مالیاتی و اشاعه فرهنگ مالیاتی، شامل:
اجرای آسان، سریع، دقیق، یکپارچه و فراگیر امور مالیاتی در راستای افزایش رضایت، اعتماد و تکریم مؤدیان در چارچوب قانون
پیادهسازی نظام یکپارچه مالیاتی و ایجاد تغییرات سازمانی لازم در سازمان
ارتقای سطح خدمات به مؤدیان و نیز تسهیل در دسترسی به خدمات با توسعه کاربری فنآوری اطلاعات
ارائه سریعتر پاسخ به سوالات مؤدیان و در نهایت عرضه خدمات برخط(Online) به مؤدیان مالیاتی
ارائه اطلاعات مطلوبتر و مبادله نظاممند دادهها با اشخاص ثالث
اعمال حسابداری مالیاتی برای فرد فرد مؤدیان سازمان
ارتقای رضایت شغلی برای کارکنان سازمان از طریق کاهش یا حذف وظایف تکراری و روزمره، و در نتیجه، ایجاد فرصت برای پرداختن کارکنان به امور مثبت، رضایتبخش و ارزشمند
پوشش هزینههای جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی(همان منبع).
2-3-1-5-راهکارهای دستیابی به اهداف طرح جامع مالیاتی
به منظور دستیابی به اهداف عنوان شده، اقدامات متعددی باید صورت پذیرد، که اهم آنها براساس هریک از اهداف به تفکیک به شرح زیر است(عسکری،1390):
نمودار 2-2) راهکارهای دستیابی به اهداف طرح جامع مالیاتی
منبع: عسکری،علی(1390).ص 24،کتاب نگاهی به طرح جامع مالیاتی

2-3-1-6- نقشه راه(برنامه اجرائی) طرح جامع مالیاتی
نقشه راه تدوین شده براساس شکافهای شناسایی شده بین وضع موجود و مطلوب، با اتکا به راهکارهای انتخاب شده، مناسبترین مسیر رسیدن به هدف و چارچوب هزینهای و زمانی آن را مشخص میکند. نقشه راه تدوین شده و برنامه اجرائی برای طرح جامع مالیاتی، مشتمل بر 5 محور موضوعی، در سه اولویت و متشکل از 32 پروژه است(عسکری،1390،ص41).
2-3-1-6-1-پروژههای طرح به تفکیک محورهای موضوعی
پروژههای طرح جامع مالیاتی به لحاظ موضوعی در پنج محور به شرح زیر طبقهبندی و سازماندهی گردیده اند:
محور نظام یکپارچه مالیاتی
محور زیرساخت
محور منابع انسانی
محور صاحبان منافع
محور مدیریت طرح

نمودار2-3) محورهای پنج گانه طرح جامع مالیاتی
منبع:عسکری،علی(1390). ص90،کتاب معرفی پروژه های طرح جامع مالیاتی

در ادامه فهرست محورها به همراه توضیح مختصر و عناوین پروژههای هر محور طرح جامع مالیاتی ذکر میشود(همان منبع).
2-3-1-6-1-1- فهرست پروژههای محور نظام یکپارچه مالیاتی
پروژهها و بستههای کاری این محور امر ایجاد مقدمات، الزامات لازم، تهیه (خرید، بومیسازی و اختصاصی سازی)، پیادهسازی و نهایتاّ پشتیبانی نظام نرمافزاری یکپارچه مالیاتی را دنبال مینماید. این محور از ده پروژه به شرح ذیل تشکیل شده است:
خرید، اصلاح، بومیسازی و اجرای آزمایش نرمافزار یکپارچه مالیاتی
طراحی و اجرای شماره شناسایی مؤدیان
انتخاب حسابرسی برمبنای ریسک(کوتاه مدت)
استانداردسازی فرآیندها
شناسایی و آمادهسازی(تبدیل و انتقال) دادهها
تدارک، نصب و تحویل سخت افزار نظام یکپارچه مالیاتی
مهندسی مجدد فرآیندهای کاری
پیادهسازی ملی نرم افزار سیستم یکپارچه مالیاتی
انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک(بلند مدت)
طرح خدمات پشتیبانی و نگهداری
2-3-1-6-1-2- فهرست پروژههای محور زیر ساخت
پروژهها و بستههای کاری این محور، هدف ارتقای زیرساختهای سازمان امور مالیاتی را هم از نظر فنآوری و هم از نظر فرآیندهای ستادی پشتیبانی دنبال مینماید. این محور از هفت پروژه به شرح ذیل تشکیل شده است(همان منبع):
تدوین استراتژی فنآوری اطلاعات
ارتقای شبکه محلی و گسترده و ارتباطات راه دور
مطالعه امکان سنجی کانونهای پردازش مرکزی و مراکز داده
ایجاد و توسعه استانداردهای فنآوری اطلاعات
ایجاد و توسعه کانونهای پردازش مرکزی
طراحی، تجهیز و راهاندازی مراکز داده
پیادهسازی اتوماسیون امور ستادی
2-3-1-6-1-3- فهرست پروژههای محور منابع انسانی
پروژهها و بستههای کاری این محور، موارد مرتبط با مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی سازمان، استراتژی، ساختار، آموزش و خدمات را پوشش میدهند. این محور از شش پروژه به شرح ذیل تشکیل شده است(عسکری،1390):
تدوین استراتژی توسعه منابع انسانی و مدل ارائه خدمات آن
مطالعه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مالیات بر درآمد، مالیات مستقیم، برنامه سوم توسعه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد طرح جامع مالیاتی، ساختار سازمانی، مدیریت تغییر