دانلود پایان نامه درمورد طرح جامع تهران، سلسله مراتب، شبکه معابر، سنگ نوشته

دانلود پایان نامه ارشد

و تغيير جهت سرمايه گذاري
امکان نوسازي و بهسازي منطقه به علت وجود گرايش سرمايه گذاري
وضعيت مطلوب شاخص هاي تراکم ) خانوار در واحد مسکوني، نفر در واحد مسکوني، نفر در اتاق( نسبت به شهر تهران
وجود سلسله مراتب در شبکه
ب ) نقاط ضعف :
ناسازگاري کاربري اراضي وسيع نظامي با ساير کاربري هاي شهري مجاور
کمبود فضاهاي باز از قبيل پارک و فضاي سبز گسترده به منظور حضور مراکز امدادي در زمان وقوع حوادث در بافت هاي فشرده مرکزي منطقه
تراکم بيش از حد ساختمانهاي منطقه به ويژه در بافت قديمي
عدم تناسب سازه هاي منطقه با پتانسيل بالاي لرزه خيزي شهر تهران
کمبود تسهيلات و خدمات رفاهي در تفريحگاه هاي منطقه
تعريف نشدن لبه هاي شهري و عدم پيوستگي بدنه ها و جداره ها
ثبت نشدن بسيار از آثار و ابنيه شاخص طبيعي، تاريخي و فرهنگي و مشخص نبودن حريم آنها
انسداد و محدود شدن کريدورهاي بصري با توجه به مکانيابي نامناسب ساختمانهاي بلند مرتبه
اجرا نشدن و يا غير قابل اجرا بودن طرح شبکه معابر پيشنهادي در طرح تفصيلي
عدم امکان سرويس دهي مناسب معابر به جمعيت زياد منطقه به دليل پتانسيل گردشگري و تمايل به سکونت درمنطقه
آلودگي هاي محيطي مختلف در منطقه از جمله رها کردن فاضلاب ها در رودخانه ها و قنوات
عدم تجانس اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ساکنين در بخش هايي از منطقه
تراکم بالاي مسکوني در بافت هاي فرسوده و ارزشمند روستايي منطقه
پايين بودن کيفيت مسکن در بافت هاي حاشيه اي
تخريب و نوسازي بدون ضابطه در بخش هايي از منطقه
احداث واحدهاي مسکوني در حريم گسل ها و مسيل ها
بلند مرتبه سازي در مکان هاي نامناسب از جهت توپوگرافي، دسترسي و خدمات عمومي
افزايش ده برابري هزينه هاي جاري شهرداري در طول دهه منتهي به سال ??80
تعرض به حريم رودخانه ها
پ ) نقاط فرصت ها :
امکان تبديل اراضي نظامي و پادگان ها به کاربريهاي خدمات عمومي مورد نياز منطقه
تمايل به سرمايه گذاري در منطقه و امکان هدايت اين سرمايه ها به بخش هاي گردشگري، تفريحي و فرهنگي با توجه به ويژگي ها و استعدادهاي موجود در منطقه
وجود کوهستان البرز و ارتفاعات پايکوهي به عنوان منظر اصلي شهر تهران
امکان طراحي و ساماندهي فضاهاي تفرجگاهي در منطقه به عنوان مراکز اصلي تفرجي و خاطرات جمعي ساکنان تهران
امتداد شبکه مترو در درون منطقه
اسکان گروههاي ذي نفوذ ) مسئولين سياسي، اجتماعي و اقتصادي( کشوري و بين المللي در منطقه
تمايل به سرمايه گذاري در منطقه به دليل مزيت هاهي اقتصادي به وجود آمده
تمايل به نوسازي بافت هاي فرسوده با توجه به سودآوري و مزيت هاي اقتصادي آن توسط سرمايه گذاران
امکان کسب درآمد قانونمند از جريان تخريب و نوسازي و بلندمرتبه سازي در منطقه
حمايت و پشتيباني نهادهاي مردمي از ايده حفاظت از کوهستان، رودخانه و باغات منطقه
تعيين نقش تفرجي- گردشگري در طرح جامع تهران با توجه به پتانسيل هاي موجود منطقه يک
توجه و تأکيد بر حفاظت از فضاهاي سبز و طبيعي منطقه در طرح هاي بالادست
ت ) نقاط تهديد ها :
عدم نظارت شهرداري بر ساخت و سازهاي درون اراضي نظامي و حاشيه اي منطقه
نبود تشکيلات کاراي مديريت بحران در منطقه و شهر تهران
وجود گسل بزرگ شمال تهران و خطر قريب الوقوع زلزله
نابودي باغات و پوشش گياهي غني منطقه به دليل گسترش ساخت و سازها
فقدان ضوابط و قوانين مناسب و نبود ضمانت مناسب جهت اجراي اين قوانين
عدم توجه به توان ظرفيت برد اراضي، محيط و منابع در گزينش نوع و مکانيابي کاربري هاي شهري
نرخ رشد بالاي جمعيت نسبت به کل شهر تهران
برهم خوردن تجانس اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي منطقه به دليل ساخت و ساز رو به افزايش مجتمع هاي تعاوني
هجوم سرمايه به بخش مسکن و ساختمان در سال هاي اخير در سطح منطقه
ايجاد رانت اقتصادي به سبب فروش تراکم و سودآوري بازار زمين و مسکن و رواج واسطه گري در اين بخش
اتکاي درآمد شهرداري به درآمد حاصل از فروش تراکم مازاد در چند سال اخير
ساخت و سازهاي بدون مجوز از سوي نهادها، ارگان هاي مختلف در زمين هاي شمال منطقه
نبود ضوابط و مقررات مشخص در رابطه با تراکم و عدول از ضوابط موجود در مقابل درآمد حاصل از فروش تراکم
در معرض تهديد قرار داشتن فضاهاي تاريخي و فرهنگي در نتيجه عدم حفاظت از آنها
مسائل اصلي منطقه :
نابودي باغ ها و منابع طبيعي در اثر توسعه ساخت و سازها
ساخت وساز در حريم رود دره هاي منطقه
قرار گرفتن منطقه برروي گسل هاي شمالي تهران و عدم تناسب سازه با پتانسيل لرزه خيزي شهر تهران
احداث ساختمانهاي بلند در کنار معابر باريک با ظرفيت تردد کم
وجود مساکن کهنه و فرسوده در بافت هاي روستايي قديمي بويژه ريزدانه منطقه با دسترسي نامناسب
نامشخص بودن مرز شمالي منطقه
افزايش سريع شمار شهرک هاي جديدالاحداث و ساخت و سازهاي تعاوني بنيادهاي دولتي و انبوه سازي با گروه هاي اجتماعي خاص هر يک
قيمت بالاي زمين و ساختمان و بالا بودن نرخ رشد آن
سرمايه گذاري در بخش مسکن با هدف احتکار مسکن و نه پاسخ به تقاضاي واقعي آن
کمبود خدمات در برخي نواحي )توسعه هاي جديد و توسعه هاي دروني(( مهندسين مشاور بافت ، 1384، طرح راهبردي ساختاري شهر تهران ، 1385 )

در ادامه به بررسي ويژگي هاي ناريخي ، طبيعي ، انساني و کالبدي برخي از محلات منطقه 1 شهر تهران مي پردازيم
3-5-2 محله درکه :
دركه يكي از قديمي ترين و زيبا ترين محلات ييلاقي شميرانات است كه شكل گيري آن به صورت خطي و در امتداد رودخانه دركه به سمت جنوب و در امتداد دره دركه بوده است. اين روستا از شمال به رشته كوه توچال و از شرق به اراضي دانشگاه شهيد بهشتي و اوين و از غرب به كوه توچال و سعادت آباد و از جنوب به اوين محدود مي باشد ( نقشه شماره 8-3 ) . اراضي اين روستا اعم از باغ ها و خانه ها با پلاك ثبتي 69 اصلي در ثبت شميران شناخته مي شود . قدمت دركه به حدود 800 سال پيش برمي گردد. اين محله به علت وجود باغ ها و درختان بسيار زياد و رودخانه اي كه در آن وجود داشته است به وجود آمده و مورد توجه مهاجرين قرار گرفته است، گفته شده در قديم چوب درختان اين محل هيزم بخش وسيعي از تهران را تامين مي كرده است ( سند هويت محله درکه ، منطقه 1 تهران ، 1385 ) . در قسمت مشرق دركه رودخانه اي است كه وسيله آبياري باغهاي دركه است. اين رود از دامنه هاي قله شاه نشين و توچال سرچشمه مي گيرد. منشا اصلي آن هفت چشمه است كه درست از پاي قله شاه نشين سرچشمه مي گيرد و اهالي به آن هفت دقوني مي گويند (اصطلاح دقوني شايد به علت جوشش آب باشد در هر حال وجه تسميه آن درست معلوم نيست) البته در بين راه چشمه سارهاي زيادي وجود دارد كه اغلب در تابستان خيلي كم آب يا خشك مي شود. آب اين رود در بهار بسيار زياد است شيب اين نهر خيلي تند است و طول اين رودخانه كه از وسط محله دركه گذشته و سپس به اوين مي رسد، حدود 15 كيلومتر است. در مسير آن آبشارهاي زيبا و حوض هاي طبيعي وجود دارد مانند آبشار بند عبدالله، آبشار كارا و هفت حوض (كه هفت حوض طبيعي سنگي است و بسيار جالب و زيباست) از چشمه هاي معروف كه در منشا اين نهر دخالت دارد چشمه كفو است كه آب خارج شده از آن به طول يك كيلومتر در اثر كف كردن مانند شير سفيد است ( http://vahid-eazadiyary.blogfa.com ) .
در مورد افراد مؤثر در شكل گيري محله در بدو شكل گيري مي توان گفت كه ساكنان اوليه اين محل باغداران و كشاورزان بوده اند ولي از زماني كه امامزاده سيد محمد والي به اين ده تشريف فرما شدند، روزانه به تعداد اهالي اين ده افزوده شد . ايشان پنجمين نسل از نوادگان امام زين العابدين بوده اند، و هنگامي كه امام علي ابن موسي الرضا (ع) به عنوان وليعهد مامون در خراسان معرفي شدند، ايشان با خانواده و آل خود به خراسان مي رفتند كه در ري خبر شهادت امام به ايشان رسيد كه دوستداران امام علي)ع ( براي نجات ايشان از دست عمال بني عباس ايشان را به اين ده (دركه) آوردند و ايشان در همين جا سكني گزيدند و در همين روستا نيز وفات يافتند. مقبره ايشان در همين محله است و بسياري از سادات دركه نيز از نسل ايشان هستند ( اين روايت از سيد محمد تقي يكرنگيان، سال1377 ، از نوادگان امام زاده سيد محمد والي مي باشد كه بر روي سنگ نوشته در محله دركه موجود مي باشد) .
ورود امام سيد محمد والي از بزرگترين تحولات اين محله است كه شكل گيري ساختار جمعيتي محله دركه تحت تاثير آن قرار داشته است. در اين محل يك باب حمام و چند باب آب انبار از آن دوران به يادگار مانده است. ساكنين اين محله در بدو شكل گيري همگي كشاورزان و باغداران متوسط رو به پايين بوده اند. گفته شده است نام اين محله را به علت وجود دره اي كه در بالاي محل قرار دارد دركه گفته اند و همين طور، كثرت نسل سادات، برپايي پرشور آيين هاي مذهبي و ارادت ويژه اهالي دركه به ساحت مقدس اهل بيت(ع) اين محله قديمي را به دهكده سادات نيز معروف و مشهور نموده است.
پيوند و انسجام اهالي دركه و اهالي اوين از قديم از چنان استحكامي برخوردار بوده كه همگان به رقم تفكيك محدوده از اين دو محله هم جوار به نام اوين دركه ياد مي كنند. علل اين پيوستگي را بايد در اشتراكاتي نظير آب رودخانه، ازدواج هاي بين محله اي و برگزاري مراسم مذهبي مشترك در ماه هاي محرم و صفر جستجو كرد (هفت حوض) ،آبشار كارا ، آبشار بند عبدالله، آبشار جوزك، پلنگ چال، آسيبو( آب سفيد) ، هفت چشمه( هفت طغياني) ، كفو(آب كف دار) معروفترين جلوه هاي طبيعت زيباي دره دركه هستند كه بر جاذبه هاي گردشگري و كوه پيمايي آن افزوده اند. مداحي اهل بيت، استخراج سنگ سبز از معدن دركه، آسياب داري، گوسفند داري، سنگ چيني سنتي، مرغ داري، باغدراي، عمده ترين مشاغل اهالي دركه تا سه دهه قبل بوده است.
تقديم 18شهيد بزرگوار در سالهاي دفاع مقدس، همراه با سكونت بنيان گذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني( ره ) و علامه طباطبايي صاحب تفسير الميزان در دهه 30 از جمله افتخاراتي است كه اهالي دره دركه به آن مباهات مي ورزند .
نقشه شماره 8-3 نقشه محله درکه

3 -5-2-1 در ادامه جهت آشنايي بيشتر با محله دركه، به توصيف اماكن و مراكز مختلف موجود در اين محله مي پردازيم:
1 ) بازار ميوه و تره بار شهداي اوين و درکه :
اين بازار در خيابان دركه، نبش خيابان سيزده چنار، پشت دانشگاه شهيد بهشتي قرار دارد، كه شروع به كار آن اول مهر ماه 1384 مي باشد. اين بازار شامل 7 غرفه در زميني به مساحت 436 متر مربع و با زير بناي 384 مترمربع مي باشد . وشامل غرفه ميوه و سبزيجات، خشكبار، و لبنيات و گوشت مي باشد كه با قيمت مصوب شهرداري، به ساكنان محله خدمات خود را ارائه مي دهد. اين بازار از زمان شروع به كار رضايت ساكنان محله را به دنبال داشته است.
2 ) بوستان ابتداي درکه :
اين پارك در خيابان دركه ، نرسيده به خانه معلم دركه قرار دارد ، كه از سال 1383 مورد استفاده مردم محله قرار گرفته است. در اين پارك تعدادي وسايل بازي براي بچه ها، تعدادي وسايل ورزشي، چند آلاچيق و يك سرويس بهداشتي وجود دارد. البته چيزي كه مشاهده مي شود اين است كه از اين پارك ، استفاده چنداني نمي شود. چرا كه با وجود دسترسي به منطقه بسيار وسيع و دلپذير دركه، كمتر كسي براي تفريح به اين پارك مراجعه مي كند . اما اگر قسمت وسايل بازي بچه ها در آن بيشتر بود، محل مناسبي بود تا بچه ها بتوانند ساعات بيشتري را در آنجا سپري كنند .
3 ) خانه معلم درکه :
خانه معلم دركه، در انتهاي خيابان دركه بعد از پارك، و قبل از ميدان دركه، روبروي بانك تجارت واقع شده است كه شامل بخش هتل، رستوران سنتي، رستوران در فضاي باز ويك تالار مي باشد، كه به فرهنگيان، خدمات خود را ارائه مي دهد. البته تالار و رستوران هاي خانه معلم براي عموم آزاداست . خانه معلم دركه درسال 1380 تأسيس شده است.
4 ) مسجد علي بن ابي طالب :
اين مسجد در ضلع شمال شرقي ميدان دركه، ابتداي خيابان شهيد ميراسماعيلي قرار گرفته است، كه در سال 1345 تأسيس شده است. در ضلع شمال غربي ميدان دركه، سقاخانه ي مسجد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد کلانشهر تهران، استان تهران، سفارتخانه، حمل و نقل Next Entries دانلود پایان نامه درمورد آموزش خانواده، اوقات فراغت، سفارتخانه