دانلود پایان نامه درمورد صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، سلسله مراتب، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

رود. تمام عناصر همان سطح سلسله مراتب به صورت دو دويي با توجه به عناصر مربوطه در سطح بالاتر خود مقايسه مي شوند، كه ماتريس مقايسه دودويي را تشكيل مي دهد. براي نشان دادن اهميت نسبي يك عنصر نسبت به عنصر ديگر، مقياس مقايسه هاي دودويي معرفي شده است. اين مقياس ارزشهاي 1 تا 9 را به شرح (جدول1-3) براي قضاوت در مورد هر جفت از عناصر مقايسه شده در هر سطح، با توجه به معيار سطح بالاتر تعريف مي كند.

جدول 1-3 : مقادير ترجيحات براي مقايسات زوجي
وضعيت هر عنصر در مقايسه با عنصر ديگر
وزن هر عنصر در مقايسه با عنصر ديگر
كاملا مرجح
9
ترجيح خيلي قوي
7
ترجيح قوي
5
كمي مرجح
3
ترجيح يكسان
1
ترجيحات بين فواصل
8 ، 6 ، 4 ، و 2

براي هر معيار C يك ماتريس n * n درنظر گرفته مي شود و ماتريس A نيز از مقايسه هاي دو دويي تشكيل مي گردد.
همانگونه كه اشاره شد براي انجام مقايسات زوجي و بمنظور دستيابي به اوزان هر يك از شاخصهاي مورد بررسي دراين تحقيق از يك تيم كارشناسي 5 نفره استفاده شده است.
عنصر (aij ، ij = 1 2 … n ) كه به وسيله مقايسه هاي دو دويي محاسبه مي شود، عددي است كه اهميت نسبي عنصر I را نسبت به عنصرJ با توجه به عنصر مرتبط با آنها در سطح بالاتر سلسله مراتب نشان مي دهد. ماتريس A به شكل زير است:

1n a 11 a12 … a
2n a 21 a22 … a A =
…………………..
ann n1 an2 an3 … a

كه : aij # 0 aji = aij a11 = 1
سازگاري منطقي: در مقايسه عناصر كه توسط اطلاعات كمي و كيفي بيان مي شود، ممكن است تناقضي رخ دهد. در اين روش بردار ويژه اصلي هر ماتريس مقايسات زوجي براي كنترل درجه تناقض و عدم همساني محاسبه مي شود. اگر تناقض بسيار بالا باشد نياز به اصلاح مجدد تفاوتها از طريق مقايسه هاي جفتي جديد وجود دارد.
اين روش توسط نرم افزاري كه Expert choice نام دارد، انجام مي شود. چنانچه درجه سازگاري كمتر از 1/0 باشد مورد قبول بوده و نيازي به اصلاح مجدد مقايسات زوجي نيست ولي توصيه شده است چنانچه درجه سازگاري در خارج از اين محدوده باشد در مقايسات مجددا تجديد نظر صورت گيرد (ايزد بخش، 1383، 91)1.
پس از تعيين اوزان مربوط به هر شاخص از طريق فرايند سلسله مراتبي و با استفاده از نرم افزار Expert choice و از آنجا كه اطلاعات و ارقام مربوط به شاخصهاي عملكرد و بهره وري با واحدهاي مختلف اندازه گيري شده اند، لازم است تا بمنظور امكان تجزيه و تحليل داده ها آنها را همگن و يكسان نمود. نرمال سازي آمار و اطلاعات مربوط به شاخص ها از طريق روش نرم اقليدسي صورت مي پذيرد كه بصورت زير مي باشد :

i=1,2,…,n , = a i

كه Si مقدار شاخص مورد نظر براي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي است. براي اين منظور ميانگين شاخصهاي مورد نظر براي دوره هاي مالكيت دولتي، نيمه خصوصي و خصوصي محاسبه و سپس وزن ai براي هر شاخص با توجه به ارقام آن در دوره هاي مختلف مالكيت محاسبه شده است.
پس از همگن سازي و محاسبه اوزان مربوط به شاخصهاي مختلف در هر دوره از مالكيت، مقادير كمي مربوط به هر دوره و براي هر شاخص محاسبه مي شود. براي اين منظور ماتريسي به شكل زير ايجاد خواهد شد.
رتبه نهايي
An
…..
A2
A1
دوره مالكيت
W1
a1n
…..
a12
a11
دولتي
W2
a2n
…..
a22
a21
نيمه خصوصي
W3
a3n
…..
a32
a13
خصوصي

در اين ماتريس A1 تا An همان مقادير بدست آمده از روش AHP است. a11 تا a3n مقادير همگن شده براي هر شاخص در دوره هاي مختلف مالكيت است و W1، W2 وW3 رتبه شركت در شاخصهاي مورد بررسي و طي دوره هاي مختلف مالكيت دولتي، نيمه خصوصي و خصوصي است كه از حاصلضرب هر يك از اوزان در مقادير همگن شده مربوطه و به شرح ذيل بدست مي آيد:

W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + … + (An * a1n)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + … + (An * a2n)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + … + (An * a3n)

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری نمود، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید (خاکی،1387، 305-303)1.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای
تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود. بنابراین، قبل از این که به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه در (جدول1-4) مورد بررسی قرار می گیرد.
این نگاره حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می باشد. این شاخص ها شامل تعداد مشاهدات، ميانگين، بيشترين مقدار، كمترين مقدار، ميانه، انحراف معيار و واريانس است.

جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ي تحقيق
رديف
شاخص ها
متغیر ها
مشاهدات
(3)
ميانگين
(4)
بيشترين مقدار (5)
كمترين مقدار
(6)
انحراف معيار (7)
واريانس
(8)
1
نسبت جاري
6
78/0
18/1
54/0
25/0
06/0
2
نسبت آني
6
36/0
81/0
20/0
24/0
06/0
3
نسبت وجوه
6
06/0
10/0
02/0
03/0
0
4
گردش دارايي ثابت
6
32/1
82/1
09/1
26/0
07/0
5
گردش مجموع دارائيها
6
77/0
89/0
66/0
10/0
01/0
6
گردش موجودي كالا
6
56/3
99/4
90/2
78/0
61/0
7
كالا به سرمايه در گردش
6
22/68-
74/1
22/407-
08/166
80/27582
8
گردش سرمايه جاري
6
77/263-
92/9
86/1577-
80/643
33/414473
9
نسبت بدهي
6
88/0
02/1
74/0
13/0
02/0
10
بدهيهاي بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
6
75/5-
31/6
90/27-
66/13
63/186
11
بدهيهاي جاري به حقوق صاحبان سهام
6
55/17-
01/15
55/79-
97/36
74/1366
12
مجموع بدهيها به حقوق صاحبان سهام
6
30/23-
33/21
45/107-
62/50
40/2562
13
بدهيهاي جاري به موجودي كالا
6
87/2
48/3
27/2
46/0
21/0
14
بدهي هاي بلند مدت به سرمايه در گردش
6
09/142-
86/5
48/853-
52/348
93/121466
15
نسبت توانايي پرداخت بهره
6
20/3
53/9
20/3-
70/4
05/22
16
نسبت پوشش هزينه هاي ثابت
6
02/3
73/8
99/2-
34/4
84/18
17
نسبت مالكانه
6
12/0
26/0
02/0-
13/0
02/0
18
حاشيه سود ناخالص
6
55/10
54/26
92/9-
20/13
11/174
19
حاشيه سود خالص
6
49/1
32/14
06/18-
29/12
01/151
20
سود هر سهم (ريال)
6
83/173
2539
3421-
02/2293
37/5257927
21
سود تقسيمي هر سهم
6
67/436
1315
0
64/572
07/327911
22
درصد سود تقسيمي
6
34/1
98/5
35/2-
80/2
84/7
23
رشد سود هر سهم

6
34/1
98/5
35/2-
80/2
84/7
رديف
شاخص ها
متغیر ها
مشاهدات
(3)
ميانگين
(4)
بيشترين مقدار (5)
كمترين مقدار
(6)
انحراف معيار (7)
واريانس
(8)
24
P/E
6
15/13
15/66
42/7-
15/27
31/737
25
بازده سهام
6
01/0
21/0
29/0-
17/0
03/0
26
بازده فروش
6
09/0
15/0
02/0
05/0
0
27
كيو توبين
6
36/12
12/33
77/1
13
06/169
28
بازده سرمايه در گردش
6
68/34
27/207
43/0-
55/84
90/7148
29
بازده سرمايه گذاري
6
01/6
92/20
08/14-
70/11
01/137
30
بازده حقوق صاحبان سهام
6
91/0
77/61
37/105-
60/65
28/4303
31
ارزش افزوده اقتصادي (ميليارد ريال)
6
4746-
22341
59215-
30211

32
ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده
6
9677-
3268
97081-
47343

33
ارزش افزوده بازار
6
1236-
455-
1944-
678

34
نسبت مصرف مواد در احياء
6
35/0
37/0
33/0
02/0
0
35
نسبت مصرف مواد در آند
6
36/7
62/7
73/6
33/0
11/0
36
توليد سرانه احياء
6
58/130
95/187
12/103
49/32
90/1055
37
توليد سرانه آند
6
3460
4288
2711
39/567
67/32192
38
توليد سرانه ريخت
6
45/774
49/995
59/585
02/176
55/3083
39
نسبت برق مصرفي
6
05/0
06/0
05/0
01/0
0
40
سهم هزينه مواد
6
60/57
94/59
03/53
76/2
61/7
41
سهم هزينه دستمزد
6
02/8
32/10
49/6
33/1
78/1
42
سهم هزينه سربار
6
80/35
20/38
97/33
55/1
42/2
43
فروش سرانه
6
72/41
99/57
68/31
23/11
08/126
44
سود ناخالص سرانه
6
190/113
138/232
683/133
820/103

45
سود خالص سرانه
6
9346
125272
165000-
111574

46
نسبت بهاي تمام شده به فروش
6
47/90
92/101
34/79
40/8
59/70
47
نسبت هزينه هاي عمومي به فروش
6
03/0
04/0
02/0
01/0

48
نسبت هزينه هاي مالي به فروش
6
04/0
07/0
02/0
02/0

49
نرخ هزينه تامين مالي
6
50/6
52/9
28/4
29/2
26/5
50
سهم از بازار فروش داخلي
6
80/34
39/45
09/26
36/6
42/40
51
درصد فروش داخلي
6
59/65
09/73
81/52
06/8
98/64
52
درصد رشد مقدار فروش
6
83/5
37/38
25/15-
74/19
56/389

همانگونه كه در (جدول1-4) ملاحظه مي شود 52 متغير در بررسي فرضيات تحقيق مورد توجه قرار گرفته كه متناسب با هرفرضيه به معيارهاي سنجش عملكرد(مالي و اقتصادي)و بهره وري (كارايي و اثربخشي) دسته بندي مي شود. تعداد مشاهدات در هر يك از52 متغير مورد نظر با توجه به قلمرو زماني

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب، ارزش افزوده، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، آزمون فرضیه