دانلود پایان نامه درمورد صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

نیاز به سرمایه های زیادی داشتند. تأمین این سرمایه از طریق یک یا چند نفر امکان پذیر نبود لذا از طریق جذب سرمایه های کوچک توسط شرکت های سهامی، اقدام به سرمایه گذاری های کلان گردید. با توجه به ویژگی های شرکت های سهامی عام از جمله قابلیت نقل و انتقال آسان سهام این شرکت ها، بازارهای بورس اوراق بهادار رونق گرفت و به این ترتیب استفاده کنندگان از اطاعات مالی شرکت ها افزایش یافت. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این ئر حالی است که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب بستگی دارد. گزارشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشا می نماید. افشادرحسابداري واژهاي فراگیراست وتقریباً تمام فرآیندگزارشگري مالی را دربرمی گیرد. یکی ازاصول اولیه حسابداري اصل افشاي کلیه واقعیتهاي بااهمیت ومربوط درباره رویدادها وفعالیتهاي مالی واحدهاي تجاري است. اصل مزبورایجاب میکندکه صورتهاي مالی به گونه اي تهیه وارائه شودکه ازلحاظ هدفهاي گزارشگري اولاًًًًبه موقع،مربوط وقابل اعتماد وثانیاً قابل مقایسه وقابل فهم باشد. یعنی بتوانداستفاده کنندگان صورتهاي مالی رادر اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک کند(عالیور،1372). واقع هدف اصلی ازافشا عبارت است از؛کمک به استفاده کنندگان درتصمیم گیري مربوط به سرمایه گذاري، تفسیروضعیت مالی شرکتها،ارزیابی عملکرد مدیریت،پیشبین جریانات وجوه نقدآتی.دراین راستابایدکلیه واقعیتهاي بااهمیت واحداقتصادي به گونه اي مناسب وکامل افشا شوند،تاامکان اتخاذ تصمیم فراهم گردد وازسردگمی جلوگیري به عمل آورد. افشاءبایدازطریق گزارش هاي قانونی شامل صورت هاي مالی اساسی که حاوي تمامی اطلاعات بااهمیت،مربوط وبه موقع باشدواین اطلاعات به گونه اي قابل فهم وحد الامکان کامل ارائه گردد؛ تا امکان اتخاذ تصمیم هاي آگاهانه را براي استفاده کنندگان فراهم سازد. (ملکیان، 1376). هندریکسن وونبردا(1991) درتعریف افشاءآورده اند:” افشادرحالت کلی به معناي انعکاس اطلاعات است.اماحسابداران ازاین واژه معناي محدودتري رادرنظرمی گیرند وآنرابه معناي انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاري درقالب گزارشهاي مالی میدانند،که معمولاًبه صورت سالیانه ارائه میشود. ریاحی بلکویی(1381) افشارادربرگیرندهی اطلاعاتی میداندکه براي سرمایه گذار معمولی مفید واقع شود وموجب گمراهی خواننده نگردد. به صورتی آشکارتر،اصل افشا بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهم مور توجه وعلاقه سرمایه گذار معمولی،نبایدحذف ویاپنهان شود(ریاحی بلکویی، 1381). ولک و همکاران(1387) افشارادربرگیرنده يا اطلاعات مالی مربوط، اعم ازاطلاعات داخل وخارج ازصورتهاي مالی میدانند. همچنین افشاي اطلاعات بودجه اي رابه عنوان یکی ازموارد افشاي خارج ازمتن صورتهاي مالی،معرفی می کنند. ولک و همکاران(1387) در این پژوهش از تئوری نمایندگی3برای تعیین عوامل مؤثر بر افشاء داوطلبانه نسبت های مالی استفاده می شود. تئوری نمایندگی مربوط به رابطه بین مالکان(ذینفعان) و مدیران(کارگزاران) شرکت است. مبنای زیربنایی تئوری نمایندگی این است که یک طرف(ذینفعان) طرف دیگر(کارگزاران) را می گمارد تا خدماتی را از طرف آنان انجام دهند و همزمان اختیارات تصمیم گیری از طرف ذینفعان به گارگزاران تنفیذ می گردد. این نظریه تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می کند. بنابراین این تئوری برای شرکت های سهامی عام که مالک آن سهامداران متعدد بوده و توسط تیم مدیریتی که توسط سهامداران منصوب می شوند، صدق می کند.شواهد در تحقیقات پیشین نشان دهنده این است که افشاء تأثیر مثبتی بر شرکت و سهامداران دارد. مطالعات متعددی تئوری نمایندگی را در توضیح سطح افشاء توسط شرکت ها بکارگرفته اند. در این مطالعات پیشنهاد شده است که افشاء داوطلبانه و اجباری مشکل عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد و از اینرو فرآیند تصمیم گیری را بهبود می بخشد. باید توجه داشت که علیرغم منافع و کارکردهای آشکارای افشاء میزان تحقیقات در زمینه افشاء داوطلبانه نسبت های مالی هنوز ناچیز است. بنابراین این پژوهش به بررسی عواملی که شرکت را برای افشاء داوطلبانه نسبت های مالی در گزارش های سالانه ترغیب می کند، می پردازد.بنابر چارچوب های مفهومی که در دهه های اخیر توسط مراجع تدوین کننده استانداردها و مبانی نظری حسابداری تدوین شده، هدف اصلی حسابداری و گزارشگری مالی عبارت از ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت های مالی است. تدوین کنندگان استانداردها و مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعاتی را برای تصمیم گیری اقتصادی سودمند می دانند که دارای ویژکی های کیفی مشخصی باشند. از منظر چارچوب های مفهومی حسابداری کیفیت گزارشگری و افشاء زمانی متناسب با اخذ تصمیمات اقتصادی بهینه است که اطلاعات، مربوط، قابل اتکا، قابل فهم و قابل مقایسه باشند. در تدوین چارچوب های مفهومی فرض شده است برخورداری از ویژگی های کیفی باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افشاء شده و موجب تأثیرگذاری اطلاعات بر دیدگاه های تصمیم گیرندگان در رابطه با گزینه های پیش رو(سودمند بودن در تصمیم گیری های اقتصادی) می شوند.با توجه به مطالب فوق که بیانگر نقش پیش بینی هاي مدیریت در تأمین نیازهاي اطلاعاتی استفاده کنندگان صورت هاي مالی و همچنین الزام نهادهاي قانون گذار در بازارهاي مالی بر ارائه پیش بینی هاي مدیریت در مواعد معین از یک طرف و تأثیر محافظه کاري بر ابعاد مختلف سیستم حسابداري و گزارشگري مالی از طرف دیگر است، در این پژوهش به بررسی افشای سیاست پیش بینی درامد مدیریت و هزینه سرمایه سهام پرداخته می شود.
1-2 ضرورت انجام تحقیق
شفافیت اطلاعاتی شرکت ها یکی از سازوکارهای حمایت از حقوق سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران مخاطرۀ ورود سرمایه های خود را به بازارهای سرمایه می پذیرند و به اطلاعات منتشرشده از طرف شرکتها که اغلب تحت نظارت مراجع نظارتی بازار سرمایه قرار میگیرد، تکیه می کنند. هستۀ اصلی تئوری نمایندگی بر این اساس است که عملکرد یا تصمیم مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران ممکن است الزاماً با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران نباشد. بنابراین اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. برای محافظت سهامداران از تضاد منافع و ایجاد اطمینان از ارائه اطلاعات درست و کامل به سرمایه گذاران از طریق نمایندگان آنها باید سازوکار کنترلی یا نظارتی کافی در ساختار بازار سرمایه وجود داشته باشد. بنابراین با توجه به اهمیت شفافیت در اطلاعات شرکت ها این پژوهش به بررسی افشای سیاست پیش بینی درآمد مدیریت و هزینه سرمایه سهام می پردازد.
1-3 سوال تحقیق
این تحقیق در پی پاسخگویی به دو سوال اساسی زیر است:
آیا بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد؟
1-4 فرضیه‌ تحقیق
بر مبنای تحلیل مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده در این تحقیق فرضیه هایی به شرح زیر وجود دارد:
فرضیه اول: بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد.
1-5 اهداف تحقیق
1-بررسی رابطه بین کیفیت سیاست افشای سود پیش بینی شده مدیریت و حقوق صاحبان سهام
2-بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام
1-5-1 اهداف کاربردی
با ارزیابی رابطه بین کیفیت سیاست افشاء سود پیش بینی شده مدیریت و عدم تقارن اطلاعاتی با حقوق صاحبان سهام فعلان در بورس ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران فعلی و بالقوه انواع شرکت های مورد بحث در گرفتن تصمیمات مالی مطمئن تر خواهند بود .
1-6 متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به سه دسته تقسیم می شوند؛
متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. (دلاور، 1374)
هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام: بر اساس مدل ایستون4(2004) و معیار PEG تعدیل شده(MPEG) بدست می آید:

که در این رابطه:

P_0= قیمت فعلی هر سهم شرکت
〖dps〗_1= سود تقسیمی فعلی هر سهم شرکت
〖feps〗_2= سود هر سهم شرکت در سال بعد
〖feps〗_1= سود هر سهم شرکت در سال فعلی
متغیر مستقل
متغیر مستقل همان محرک است و محرک به هر جنبه ای از محیط فیزیکی، اجتماعی، و مانند اینها اطلاق می شود که بر نوع به خصوصی از رفتار تاثیر می گذارد( هومن، 1374، ص 114).
در این تحقیق برای محاسبه پیش بینی کیفیت سود از شاخص پایداری سود استفاده می شود.
پايداري سود5: پايداري سود يكي از معيارهاي كيفيت سود است. پايداري سود به معني تكرار(استمرار) سود جاري است. هر چه پايداري سود بيشتر باشد، فرض مي شود كيفيت سودهاي گزارش شده بالاتر است. براي اندازه گيري پايداري سود، در تحقيق حاضر از معادلة معرفي شده توسط دچو و دیچو (2002) استفاده شده است : الگو در سال 2002 توسط دچو و ديچو6 طراحی و ارائه شده است.

كه در آن :
〖EARN〗_(i,t) : سود خالص عملیات در حال تداوم
: 〖EARN〗_(i,t-1) سود دوره پيشين عملیات در حال تداوم
ε_(i,t) : با قيمانده مدل رگرسيوني
α_1 (ضريب متغير مستقل) درجه پايداري سود در طول دوره تحقیق می باشد.
عدم تقارن اطلاعاتی: عدم تقارن اطلاعاتی یك مفهوم کیفی است برای اینکه قادر باشیم آن را در قالب اعداد و ارقام بیان کنیم به مدلی نیاز داریم تا بتوانیم آن را کمی کنیم. برای این کار از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده می کنیم و برای سنجش عدم تقارن اطلاعات از مدلی که ونکاتش و چیانگ7(1986) برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام طراحی کرده اند استفاده می کنیم. مدل مذکور به شرح زیر می باشد:

که درآن:
:t دوره زمانی مورد بررسی
: i نمونه مورد بررسی
:Spread دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
:(Ask/ Price) AP میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره t
:(Bid/Price) BP میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره t
متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی در این پژوهش عبارتند از:
اندازه شرکت) SIZE (: اندازه شرکت به عنوان جایگزینی محیط اطلاعاتی شرکت در نظر گرفته شده است. هرچه اندازه شرکت بزرگتر باشد،شرکت ازاعتبار بیشتر برخودار خواهد بود.شرکت هایبزگ به دلیل امکان تنوع بخشی بیشتر ،سرمایه گذاری در دارایی مختلف،امکان استفاده ازمنابع مالی متنوع و افشای منظم اطلاعات ،ریسک کمتری دارند . برای کنترل اثر این متغیر بر هزینه حقوق صاحبان سهام از لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت (حاصل ضرب قیمت سهام در تعداد سهام) در پایان سال قبل استفاده شده می شود.
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار( BM ) :در پژوهش حاضر ،برای کنترل اثر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام ،از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده شده است .معمولااین نسبت به عنوان شاخصی برای فرصت رشد شرکت می باشد.
بتا (BETA) : برای محاسبه بتا،طول دوره تخمین بتا و فاصله زمانی برای محاسبه بازدهی از اهمیت خاصی برخودار است. فاصله زمانی برای محاسبه بازده نیز به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه است.
1-7 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق: طبق مطالب بیان شده قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه کیفیت افشای سیاست پیش بینی سود مدیریت و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی تحقیق: مبنای زمانی در این تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 می باشد.
1-8 جامعه آماری تحقیق
برای درک و روشن شدن هدف هر پژوهش ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعری

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حافظه کاری، محافظه کاری، بازده مورد انتظار Next Entries دانلود پایان نامه درمورد محافظه کاری، حافظه کاری، محافظه کاری حسابداری