دانلود پایان نامه درمورد شکاف اطلاعات، مفهوم فضا

دانلود پایان نامه ارشد

مردان، با تکيه بر حمايت هاي همکاران و دست‌يابي به اطلاعات، به موفقيت بيشتري دست مي يابند. زنان نيز تمايل دارند به ديگران پيشنهاد دهند و آنها را نصيحت کنند ( Coleman , J . 1990 & Putnam . R. 1995 ) .
زنان احتمالاً کمتر يکديگر را حمايت مي کنند. کانتر71 شواهدي پيدا کرده که سبک رهبري مردان و زنان در موقعيت هاي مشابه، تفاوت چشمگيري دارند. هرچند کانتر مطرح کرد که تفاوت هاي واقعي زماني به وجود مي‌آيد که قدرت، موضوع مهمي باشد و سبک رهبري نشان دهنده ميزان قدرت فردي تلقي شود. مديراني که مستقيماً در تاثير بر رفتار و پيامدهاي سازماني اختيار و توانايي ندارند، به روش هاي غير مستقيم و دستکاري شده براي رسيدن به اهداف گرايش دارند ( Kanter , R.M. 1987 ) .
مشروعيت عامل ديگري است که در محيط کار براي استفاده کامل از فرصت هايي که به وسيله سرمايه اجتماعي ايجاد مي‌شود، لازم است. برر72 بيان مي کند که در هرسازماني، گروههاي خودي (معمولاً مردان)، گروه هاي خارجي (زنان و مردان جوان) و اقليت هايي که ديگران آنها را متفاوت مي بينند، وجود دارند. گروههاي خارجي مشروعيت کمتري در سازمان دارند. برر، دو روش براي ايجاد و جذب سرمايه اجتماعي در درون سازمان شناسايي کرد : اولين روش، جذب سرمايه اجتماعي به طور غير مستقيم است. چون زنان به عنوان گروههاي خارجي انگاشته مي شوند، شايد لازم باشد که سرمايه اجتماعي را از طريق حامياني به دست آورند. وقتي زني توسط يک حامي به شبکه جديدي در سازمان معرفي مي شود، وي از طريق منابع اطلاعاتي و ارتباطات جديد، به منافع حاصل از سرمايه اجتماعي دست مي يابد. کانته به اين پديده قدرت انعکاسي مي گويد که از طريق همکاري با افراد قدرتمند به‌دست مي آيد. وقتي وجود يک حامي براي مردان مهم است، حتماً براي زنان نيز لازم است ( Barr , R.S. 1998 ) .
تحقيقات اخير به وسيله هيگينز و کرام73، پيچيدگي شبکه هاي حمايتي موجود در سازمان را آشکار کرده است. اين نويسندگان تفاوت شبکه ها و قدرت روابط حمايتي را بررسي کردند و نتيجه گرفتند که براي موفقيت در کار، افراد معمولاً به تشکيل شبکه هاي مجزاي حمايتي براي اهداف متفاوت نيازمندند. به‌علاوه، قدرت شبکه ها ممکن است بيشتر بر اساس عوامل فرهنگي و جنسيتي باشد. براي مثال، کارگران ژاپني به برقراري روابط قوي با تعداد زيادي از افراد تمايل دارند در حالي که فرانسوي ها، روابط ضعيف در محيط کار را تجربه مي کنند. زنان اغلب ترجيح مي‌دهند که در گروه کوچکي از افراد، روابط قوي ايجاد کنند، در حالي که مردان عمدتا با گروه بزرگي از افراد روابط ضعيفي برقرار مي کنند. اين تفاوت ها مي تواند در توسعه مديريت کاربرد داشته باشد، مثلاً زنان بايد به توسعه شبکه هاي وسيعتر حمايتي و همکاري، تشويق شوند تا نتايج بهتري هم براي سازمان و هم براي پيشرفت شغلي فردي به‌دست آورند( Higgines & Kram 2001 )
دومين روش به‌دست آوردن مشروعيت در سازمان، ايجاد سرمايه اجتماعي از طريق شکل دادن به روابط با گروههايي است که در درون يا بيرون سازمان، قطع ارتباط شده‌اند. اين روش براي زنان مشکل است چون به عنوان افراد خارجي هستند و مشروعيت لازم را براي ايجاد سرمايه اجتماعي ندارند. روش برر، زنان را به جذب منافع سرمايه اجتماعي از همتايان مرد يا شبکه ارتباطي شان در سازمان محدود مي کند. بعيد به نظر مي رسد که اين دو روش بتواند به تغييرات لازم براي برابري کامل زنان با مردان در محيط کار منجر شود. لين74 ادعا مي کند که در موقعيت هاي مشخصي در سازمان، به ذخاير بيشتري از سرمايه اجتماعي احساس نياز مي شود. به عنوان مثال، انتظار مي رود که اعضاي هيئت مديره، در اداره يا ارتباط با افراد داخل يا خارج سازمان، بتوانند شبکه هاي قوي از سرمايه هاي اجتماعي داشته باشند. همينطور کارکناني که با مردم ارتباط بيشتري دارند بايد از سرمايه اجتماعي بيشتري بهره مند باشند نسبت به کساني که با ماشين ها يا تکنولوژي سروکار دارند. همچنين مديراني که در مرزهاي سازماني قرار دارند و يا با شکاف اطلاعاتي روبرو مي شوند، به سرمايه اجتماعي بزرگتري احتياج دارند ( Barr , R.S. 1998 ) .
از جمله انديشمنداني که بطور سيستماتيک براي اولين بار نظريه سرمايه اجتماعي را مطرح کردند، مي توان به بورديو، کلمن، پاتنام، فوکوياما، دوتوکيل، افه وفوش و . . .. اشاره کرد. که در اينجا به اهم آنها اشاره مي شود.
2-1-1 نظريه پپربورديو75 :
از ميان نظريه پردازان معاصر، پپربورديو اولين تحليل سيستماتيک از سرمايه اجتماعي را انجام داده است، اما چون فرانسوي زبان بوده و در حوزه زبان انگليسي خيلي به آثار او توجه نمي شد، اين نکته از قلم افتاده است او در فرضيه سرمايه فرهنگي که در سال 1973 تنظيم گرديد، بر تأثير خاستگاه اجتماعي خانواده ها بر عملکرد تحصيلي تأکيد داشت که اين خاستگاه يک منبع فرهنگي، به بچه ها در ورود به مدارس است . خدمت اصلي تفکر بورديو در توسعه مجموعه اي از استعاره هاي قوي براي تشريح موشکافانه رابطه قدرت و سلطه در کار، در اجتماع و بطور کلي قشربندي فرهنگ مي باشد. وي برجسته ترين چيزي که از اقتصاد سياسي بيرون مي کشد همان چيزي است که او سرمايه فرهنگي مي نامد . به نظر وي، سرمايه فرهنگي در درون يک فضاي اجتماعي بوجود مي آيد و در قياس با سرمايه اقتصادي ، نظريات و قوانين و تحليل مباحث مربوط به سرمايه داري رواج يافت (روح الاميني ، محمود ،1374ص116 ) .
بورديو همچنين به اشکال ديگري از سرمايه مي پردازد، او از سرمايه سياسي ياد مي کند و اين سرمايه را يک عامل تفاوت گذار در کشورهايي مي داند که عامل فرهنگي مبناي تمايز قرار مي گيرد. توزيع نامساوي اين سرمايه سرمنشأ تفاوت بويژه رد حوزه مصرف و الگو هاي زندگي است. اين سرمايه براي صاحبانش نوعي بهره مندي خصوصي از امکانات و ثروت هاي عمومي را فراهم مي کند. به عبارتي امکانات و درآمدهاي عمومي ارثي مي شود. به نظر بورديو زماني که يک نخبه سوسيال دموکرات در طول چند نسل قدرت سياسي را در اختيار دارد، سرمايه اجتماعي از نوع سياسي از خلال سنديکاها و احزاب و از طريق روابط فاميلي به ميراث برده مي شود و به تشکيل نوعي سلسله سياسي مي انجامد . هنگامي که روشهاي انباشت مالي به صورت کامل مورد کنترل و ممانعت قرار گيرد، سرمايه سياسي مبناي تفاوت گذاري مي شود. اعضاي طبقه سياسي از مبارزه خود در جهت اصل سلطه که حوزه قدرت ميدان آن است به جز صاحبان سرمايه علمي- دانشگاهي رقيب ديگري ندارند. به نظر بورديو مفهوم فضا76 ، متضمن فهم دنياي اجتماعي در قالب روابط است . بورديو فضاي روابط را واقعي ترين واقعيت و اصل اساسي رفتارهاي فردي و اجتماعي مي داند ( بورديو ، پير ، 1384) . همچنين بورديو گردآوري سرمايه اقتصادي را متکي به ايجاد يک نظام مالياتي واحد، مقتضي گردآوري سرمايه اطلاعاتي است که سرمايه فرهنگي يکي از ابعاد آن است و اين يگانه سازي بازار فرهنگ را با خود دارد (همان؛ ص150 ) . او دولت را عاليترين جايگاه براي جمع آوري و اعمال قدرت نمادين مي داند . فرآيند گردآوري سرمايه قضايي77 شکل عيني شده و کدگذاري شده سرمايه نمادين، منطق ويژه خود را که چيزي از جنس منطق گردآوري سرمايه نظامي يا سرمايه مالي نيست، دنبال مي کند (همان؛ ص155 ) . او بر رابطه ديالکتيکي بين ساختارهاي عيني و پديده هاي ذهني تأکيد مي کند. يکي از سنگ بناهاي نظري جامعه شناسي بورديو در نظر گرفتن جامعه به مصاحبه تکثري از حوزه هاي اجتماعي است شکل هاي سرمايه ( اقتصادي،فرهنگي و اجتماعي ) عوامل اساسي اند که تعريف کننده موقعيت ها و امکانات کنش گران گوناگون در هر حوزه اي به شمار مي روند . از نظر او سرمايه در سه شکل بنيادي امکان بروز مي يابد به شکل سرمايه اقتصادي که قابليت تبديل شدن به پول را دارد و ممکن است در شکل حقوق مالکيت نهادينه شود؛ به شکل سرمايه فرهنگي که در شرايط معين قابليت تبديل شدن به سرمايه اقتصادي را دارد و ممکن است به شکل کيفيت هاي آموزشي نهادينه شود و به شکل سرمايه اجتماعي که از الزامات اجتماعي(ارتباطات) ساخته شده است و در شرايط معين، قابليت تبديل شدن به سرمايه اقتصادي را دارد و ممکن است به صورت عنوان اشرافي يا اصالت خانوادگي نهادينه شود (وال اي، 1998،به نقل از مسعود ماجدي و عبدالعلي لهسايي زاده، 1385) .
2-1-2 نظريه جيمزکلمن78 :
جيمز کلمن به مانند پيربورديو مفهوم سرمايه اجتماعي را از اقتصاد به جامعه شناسي آورد، رويکرد او بر اساس تئوري انتخاب عقلاني و توسعه يافته از کار پيشين او در نظريه ((مبادله اجتماعي)) است . براي او سرمايه ي اجتماعي نشان دهنده ي آن است که چگونه ساختار اجتماعي يک گروه مي تواند بعنوان منبعي براي آن گروه عمل نمايد، او معتقد است که سرمايه ي اجتماعي با کارکردش تعريف مي شود و به سرمايه اجتماعي به مشابه شيئي واحد نمي نگرد، بلکه آن را انواع چيزهاي گوناگوني مي داند که به زعم او دو ويژگي مشترک دارند:
الف) همه آنها شامل جنبه اي از يک ساخت اجتماعي هستند .
ب) دوم آنکه سرمايه اجتماعي تنش هاي بين افرادي را که در درون ساختار هستند تسهيل مي کند . براي کلمن مفهوم سرمايه اجتماعي نشان دهنده آن است که چگونه ساختار اجتماعي يک گروه مي تواند به عنوان منبعي براي اعضاي آن گروه عمل نمايد (کلمن ،جيمز ، 1377 ، ص 302 ) . او سرمايه اجتماعي را نيز مانند شکل هاي ديگر سرمايه مولد دانسته و سازمان اجتماعي را پديد آورنده و عامل ايجاد کننده سرمايه اجتماعي تلقي مي کند او براي سرمايه اجتماعي اهميت شاياني قائل است، به طوري که مي گويد، از طريق منابع سرمايه اجتماعي هزينه هاي دستيابي به اهداف خاصي تقليل مي يابد و دستيابي به هدفها امکان پذير مي گردد که در صورت عدم وجود آن هرگز امکان پذير نبود يا صرفاً با هزينه هاي بسيار بالا ممکن مي گرديد (همان ،ص492) . و نسبت به ديگر نظريه پردازان نظريه عمومي تري از سرمايه اجتماعي را مطرح مي کند به طوري که در آن علاوه بر همکاري هاي افقي بين افراد همکاريهاي عمودي را هم در بر مي گيرد (شريفيان ثاني، مريم ،1380) .
کلمن بر اين اعتقاد است که سرمايه اجتماعي با کارکرد آن تعريف مي شود، سرمايه اجتماعي چيزي واحد نيست بلکه انواع چيزهايي گوناگون است . کلمن مي گويد: سرمايه اجتماعي هنگامي به وجود مي آيد که روابط ميان افراد به شيوه اي دگرگون شود که کنش را تسهيل مي کند . او سخن خود را اين گونه ادامه مي دهد که سرمايه مادي کاملاً ملموس است، و به صورت مادي و قابل مشاهده تجسم يافته است . سرمايه انساني چندان ملموس نيست، و در مهارت ها و دانشي که فردي کسب کرده است، تجسم مي يابد . سرمايه اجتماعي حتي کمتر از اين محسوس است، زيرا در روابط ميان افراد تجسم مي يابد. سرمايه مادي و سرمايه انساني فعاليت توليدي را تسهيل مي کنند، و سرمايه اجتماعي نيز همانند آنها عمل مي کند، مثلاً، گروهي که اعضاي آن قابليت اعتماد نشان مي دهند و اعتماد آنها به يکديگر زياد است، خواهند توانست کارهايي بسيار بيشتر از گروهي انجام دهند که فاقد آن قابليت اعتماد است (وال اي، 1998،به نقل از مسعود ماجدي و عبدالعلي لهسايي زاده، 1385) .
2-1-3 نظريه رابرت پاتنام79 :
پاتنام با بررسي نواحي جنوب ايتاليا و طرح سؤالاتي پيرامون شرايط ضروري براي شکل گيري جامعه مدني جايگاه تازه اي به تئوري سرمايه اجتماعي داد و موقعيت اين تئوري را در ادبيات اجتماعي به نحو محسوسي ارتقاء بخشيد . ريشه هاي کار او در افکار ((دوتوکويل)) و تئوري کلاسيک دموکراسي که ((روسو)) و ((استوارت ميل)) از آن دفاع کرده بودند، مي يابيم، به نظر پاتنام سرمايه اجتماعي از شبکه هاي اجتماعي و هنجارهاي متقابل و اعتماد و حاصل از آنها تشکيل شده است . او اعتقاد دارد که سرمايه اجتماعي مخصوصاً بر حسب فعاليت تعاوني رسمي و عادات همکاري اجتماعي، اعتماد را تشکيل مي دهد که اين نيز به نوبه خود منجر به ميزان بالاتري از مشارکت سياسي مي شود . پاتنام اين مفهوم را در فهم و تقويت بنيانگذاري نهادي دموکراتيک در سطوح منطقه اي و ملي به کار مي برد، استفاده او ازمفهوم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ساختار بازار، حوزه نفوذ Next Entries دانلود پایان نامه درمورد علم اقتصاد، صاحب نظران