دانلود پایان نامه درمورد شيوه، طريق، کتابخانهاي

دانلود پایان نامه ارشد

نمايش گذاردن آنها به منظور بررسي و بهره معنوي است”. موزهها معمولاً تحت نظر دولتها اداره ميشوند با اين حال در حال حاضر 3 موزه خصوصي مهم در ايران وجود دارد (نفيسي،1380: 72). خدمات موزهها عموماً به شيوه مصرف در خارج مورد استفاده قرار ميگيرد. مصرفکننده خدمات بايد در محل موزه حاضر شود تا بتواند از خدمات آن بهرهمند شود اما امروزه با وجود فناوريهايي نظير اينترنت، خدمات موزه ميتواند از طريق شيوه عبور از مرز نيز عرضه شود. موزهها اطلاعات را از طريق سايتهاي خود به شکل متني و يا چند رسانهاي در اختيار مصرفکننده قرار ميدهند.
4-7-4- خدمات کتابخانهاي
مهمترين خدمات کتابخانهاي امانت و امانت بين کتابخانهاي است. امانت بين کتابخانهاي فرايندي است که طي آن يک کتابخانه منابع اطلاعاتي مورد نياز استفادهکنندگان خود را از کتابخانه ديگري دريافت ميکند، زيرا مدرک مورد درخواست در کتابخانه درخواست کننده وجود ندارد. در واقع منابع اطلاعاتي مورد درخواست به صورت موقت، امانت گرفته ميشود و يا به صورت چاپي يا الکترونيکي، نسخهبرداري ميگردد (خسروي و عبدالمجيد،1386: 129). امانت بين کتابخانهاي نمونهاي از شيوه استفاده از عبور از مرز است. خدمات کتابخانهها به شيوه مصرف در خارج نيز عرضه ميشود.
4-8- خدمات زيست محيطي
خدمات زيستمحيطي در ميان بخشهاي خدماتي کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مذاکره درباره برخي از بخشهاي خدماتي از سال 2000 آغاز گرديد اما در مورد بخش خدمات زيستمحيطي، به دنبال اعلاميه وزرا در نشست هنگکنگ در دسامبر 2005، گروهي از اعضاي سازمان جهاني تجارت، بررسي تعهدات مربوط به خدمات زيستمحيطي را خواستار شدند (گروسو30،2007: 6).
موافقتنامه عمومي تجارت خدمات موارد ذيل را به عنوان زير بخش هاي بخش خدمات زيست محيطي برشمرده است : 1- خدمات فاضلاب، 2- خدمات انتقال پسمانده ها، 3- خدمات مربوط به رفع آلودگي و خدمات مشابه، 4- ساير موارد.
به طور کلي ميتوان نگهداري از شبکههاي جمعآوري فاضلاب را به ترتيب زير تعريف کرد:
“اقدامات لازم جهت حفظ و احياي وضعيت مطلوب شبکه به کمک تعيين و ارزيابي وضعيت موجود آن.” اين امر شامل اقداماتي در خصوص سرويس، بازرسي و رفع آسيبهاي موجود از طريق تعميرات، بازسازي و نوسازي ميشود (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور،1388: 5).
فاضلاب، مجموعه آبهاي دور ريختني است که پس از جمعآوري و تصفيه ممکن است قابليت استفاده مجدد را دارا باشد. انواع فاضلابها عبارتند از فاضلاب خانگي، فاضلاب مراکز عمومي و اداري، فاضلاب مراکز تجاري، فاضلاب مراکز صنعتي و رواناب يا سيلاب. اجراي هر نوع پروژه فاضلاب در هر جامعهاي شامل مجموعه اقداماتي است که به منظور کنترل فاضلاب در سطح آن جامعه انجام ميگيرد که شامل شناسايي، جمعآوري، انتقال و تصفيه فاضلاب و استفاده مجدد از پساب است (ميران زاده،1386: 53).
4-8-1- شيوههاي عرضه خدمات زيست محيطي
در بخش خدمات زيستمحيطي نيز 4 شيوه عرضه خدمات بدين شرح مطرح است:
شيوه عبور از مرز: اين شيوه چندان مرسوم نيست. شايد بتوان خريد زبالههاي يک کشور توسط کشور ديگر را که معمولاً با هدف بازيافت صورت ميگيرد در اين گروه جاي داد.
شيوه مصرف در خارج: اين شيوه چندان کاربرد ندارد مگر در مورد خدمات مربوط به امحاء آلودگيهاي اتمي که نياز به دانش بالايي دارد. در اين شيوه مصرفکننده براي دريافت خدمات رفع آلودگي، ميتواند مواد مورد نظر را به کشور عرضهکننده خدمات مربوط به رفع آلودگيهاي هستهاي و امحاء آن ارسال کند.
شيوه حضور تجاري: عمدتاً از طريق تاسيس مراکز تفکيک و بازيافت زباله يا انجام پروژههاي مربوط به انتقال پسماند صورت ميگيرد. نمونه استفاده از اين شيوه را ميتوان در همکاري شرکت آب و فاضلاب مشهد با يک شرکت ژاپني در تصفيه فاضلاب و شيرابههاي شهر مشهد ملاحظه کرد (ايرنا، 1391).
شيوه انتقال اشخاص حقيقي: در اين شيوه ممکن است کارشناسان مربوطه به کشور مقصد جهت خدمات بازرسي فني، مشاوره يا انجام پروژههاي خدمات مربوط به فاضلاب رفع آلودگي اعزام شوند. بازاريابي خدمات زيستمحيطي نيز ميتواند از طريق انتقال اشخاص حقيقي صورت گيرد.
4-9- خدمات توزيع
ماده يک آيين نامه نظام توزيع کالاها و خدمات و صدور مجوزها مصوب 26/6/1387 تعريفي از اصطلاحات حوزه توزيع بدين شرح ارائه کرده است:
” الف- شرکت هاي پخش: شرکت هايي که با بهره گيري از امکانات و تجهيزات مورد نياز، خريد، نگهداري و حمل کالا (انواع کالا از جمله مواد غذايي، بهداشت، آرايشي، شوينده ها، داروها و مواد بيولوژيک دامپزشکي)را از مبادي توليد يا واردات به عهده داشته و بي واسطه به واحدهاي خرده فروشي در محل اين واحد ها تحويل مي دهند.
ب- واحد پخش: واحد زير مجموعه يک شرکت توليدي يا تأمين کننده کالا که با بهره گيري از امکانات و تجهيزات مورد نياز، مديريت توزيع و حمل کالاي شرکت مذکور را به عهده داشته و آن را بي واسطه به واحدهاي خرده فروشي در محل اين واحدها تحويل مي دهد.
ج – تأمين کننده: شخص حقيقي يا حقوقي که با اخذ مجوزهاي لازم اقدام به توليد، تبديل يا واردات يک يا چند نوع کالاي نهايي مي نمايد.
د- شبکه زنجيره اي خرده فروشي: شبکه اي که از ارکان ذيل تشکيل شده است:
1- فروشگاه زنجيره اي خرده فروشي: شخصي حقوقي که در قالب قرارداد عامليت با مجموعه اي از فروشگاه هاي عامل نسبت به تأمين و توزيع کالاهاي مشخص بين آنها تحت مديريت و عنوان تجاري(برند) واحد اقدام مي نمايد.
2- فروشگاه عامل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تلفن همراه، عرضه کننده، انتقال اطلاعات Next Entries اسباب بازی، کودکان پیش دبستانی، پیش دبستانی