دانلود پایان نامه درمورد سیستم خبره، صورتهای مالی، ارزیابی ریسک

دانلود پایان نامه ارشد

عوامل انتخابی برای پیشنهاد پرتفوی در این سیستم عبارتند از: بازار سهام، قواعد فروش، سود هر سهم (EPS)، پروژه ها، صاحبان سهام، گزارش حسابرسی قانونی، سهام شناور (Fasanghari & Montazeri, 2010).

2-4-2 تجزیه و تحلیل مالی:
موی و مک کارتی (1987) سیستم FSA16 را طراحی نمودند. این سیستم یک تحلیلگر صورتهای مالی بود که برای تصمیمگیریهای مالی به کار میرود. آنها اعتقاد داشتند که تصمیمگیری مالی از دو فاز تشکیل شده است: فاز آشنا سازی و فاز استدلال. FSA اولین مرحله را با اعمال تکنیکهای AI بر فاز آشنا سازی تجزیه و تحلیل مالی شروع میکند. این سیستم میتوانست دادههای ضروری را از صورت های مالی و ترازنامه استخراج کند و نسبتها را تجزیه و تحلیل نماید. دو پایگاه دانش سیستم را حمایت میکنند: یکی شامل دانش مالی و حسابداری و دیگری شامل ساختارهای معنایی17 (Mui, & McCarthy, 1987) .
پاچکو و همکاران (1996) در مقاله ” سیستم هوشمند هیبریدی به کار برده شده در تجزیه و تحلیل صورت مالی” یک سیستم هوشمند هیبریدی مرکب از شبکه عصبی (ماژول استقرایی) و یک سیستم خبره فازی (ماژول قیاسی) برای تشخیص و نشان دادن آلترناتیوها برای مسائل مالی طراحی نمودند. این سیستم متدولوژی سنتی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را مدلسازی میکند و مسئلۀ مالی را تشخیص میدهد و راه حلهای جایگزین ممکن را پیشنهاد میدهد (Pacheco et al, 1996).
ماتساتسینیس، دامپوس و زپونیدیس (1997) در مقالهای با عنوان ” کسب دانش و ارائۀ آن برای سیستم خبره در زمینۀ تجزیه و تحلیل مالی” متدولوژی کاملی برای کسب دانش برای توسعۀ سیستم خبره در زمینه تجزیه و تحلیل مالی ارائه میدهد. این متدولوژی در توسعۀ سیستم حمایت از تصمیم چند معیاره مبتنی بر دانش (FINEVA) برای ارزیابی عملکرد شرکت و امکان ادامه حیات مورد استفاده قرار گرفته است. این متدولوژی بر پایۀ مصاحبه با خبرگان تحلیل مالی بنا شده است (Matsatsinis, Doumpos & Zopounidis, 1997).
شو، چن و شیو (2009) در مقالهشان رویکرد جدیدی در توسعۀ سیستم خبره برای ارزیابی کیفیت مالی واحد تجاری ارائه نمودند. این رویکرد مضمون دانش را به دامنۀ دانش صورت های مالی و دانش عملیاتی فرآیند تحلیلی تحلیلگران، تقسیم میکند. که اولی ارائه دهندۀ رابطۀ تعریف شدۀ آیتمهای حسابداری صورتهای مالی و دیگری ارائه دهندۀ فرآیند استدلال. آنها آنتولوژی (هستی شناسی) را برای مدلسازی مضمون دامنه دانش و قواعد تصمیمگیری را برای ارائۀ دانش عملیاتی به کار بردند. این سیستم Protege را به عنوان پایۀ دامنۀ دانش و JESS را به عنوان پایۀ دانش عملیاتی در یک سیستم خبره کامل تجمیع میکند (Shue, Chen & Shiue, 2009).

2-4-3 برنامهریزی مالی:
لی و نام (1997) یک سیستم سرمایهگذاری پس انداز هوشمند به نام HYPER- SAVINGS توسعه دادند که میتوانست بهترین پرتفوی پس انداز شامل انواع محصولات از چندین بانک را بسازد. مدل اصلی در این سیستم، مدل برنامهریزی عدد صحیح است. به دلیل استفاده از این مدل باید اطلاعات درمورد سرمایه گذاران، محصولات، مؤسسات و شرایط مالی جاری، برای فرمولبندی مدل برنامهریزی عدد صحیح، تفسیر شوند و این کار توسط پذیرش UNIK- IP، کمک مدل دانش پایه برنامهریزی عدد صحیح انجام میشود (Lee & Nam, 1997).

2-4-4 رتبهبندی اوراق قرضه:
کیم و لی (1995) در مقالهای با عنوان “سیستم خبره رتبهبندی اوراق قرضه برای شرکتهای صنعتی” سیستم خبرهای برای انجام وظیفۀ رتبهبندی اوراق قرضه طراحی کردند و این سیستم را ArBor- I18 نامیدند (Keem & Lee, 1995).
شین و هان (1999) در مقالۀ خود رویکرد یادگیری ماشینی با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک برای یافتن بردار وزن بهینه یا نزدیک به بهینه را ارائه نمودند. آنها این بردارهای اوزان را بر رویه رتبهبندی مسئلۀ CBR19 اعمال کردند. تجمیع الگوریتمهای ژنتیک و CBR منافع هر دو سیستم را جمعآوری میکند. آن ها رویکرد پیشنهادیشان را در رتبهبندی اوراق شرکتهای سهامی اجرا نمودند (Shin & Han, 1999).

2-4-5 ارزیابی ریسک ورشکستگی:
المر و بوروسکی20 (1988) یک سیستم خودکار مبتنی بر قاعده که تجزیه و تحلیل یک تحلیلگر پس انداز و وام (S&L) را مدلسازی میکند، ارائه کردند. نتایج بدست آمده از اجرای مدلشان بیانگر این است که سیستم خبرۀ پیشنهادی بیشتر یک پیشگوی قوی ورشکستگی S&L است تا مدلهای پیشگویی مبتنی بر تجزیه و تحلیل آماری. سیستم خبرۀ آنها مؤسسات را به دو دسته S&L سنتی و غیر سنتی دستهبندی می کند (Elmer & Borowski, 1988).

2-4-6 سرمایهگذاری
مایرز (1988) در مقالۀ خود با نام یادداشتهایی بر سیستم خبره برای بودجه بندی سرمایهای به معرفی سیستم خبرهای میپردازد که برای تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری ثابت شرکت به کار میرود. گروهی که شامل وی نیز میشد اولین نسخۀ این سیستم را در مارس 1985 ارائه نمودند. سیستم به سه قسمت ورودی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل تقسیم میشود. این سیستم یک سیستم خبرۀ مرکب است که چندین تکنولوژی هوش مصنوعی را با هم ترکیب میکند شامل سلسله مراتب وراثت مشروط، استدلال مبتنی بر مدل و استنباط مبتنی بر قیود (Myers, 1988).
والنتاین (1988) در مقالۀ استفاده از سیستمهای خبره در سرمایهگذاری، در مورد کاربرد سیستمهای خبره در سرمایهگذاری بحث میکند و به بررسی استفاده از قاعدهها و طبیعت آنها، خصوصیت سیستمهای خبره و استفاده از آنها در مباحث سرمایهگذاری میپردازد (Valentine, 1988).
ورنس و همکاران (1996) یک سیستم خبرۀ مشورتی سرمایهگذاری به نام INVEX را معرفی نمودند که در جهت تسهیل تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری ثابت به کار میرود. INVEX شامل مراحل زیر بود: ابتدا سرمایهگذاریها را به پنج گروه، طبق ارزشهای پارامترهای دینامیک تقسیم میکند. سرمایهگذاری های گروه بسیار خوب برای تصمیمگیری چندمعیاره مورد قبول واقع میشوند در حالیکه سرمایهگذاری های گروه خیلی بد پذیرفته نمیشوند. برای سرمایهگذاریهای گروههای خوب، متوسط و بد، یک گروه خاص تجزیه و تحلیل حساسیت انجام میپذیرد و سپس از کاربر پرسیده میشود که آیا میخواهد هرکدام از این سرمایهگذاری ها را بپذیرد یا خیر(Vranes et al, 1996).
2-4-7 اعطای اعتبار
پینسون (1989) در مقالۀ خود تحت عنوان “ارزیابی ریسک اعتباری و فرا قضاوت” اظهار میکند که ارزیابی ریسک اعتباری با استفاده از روشهای متداول بسیار پیچیده است زیرا که شامل رویههای قضاوتیای است که به طور طبیعی غیر قطعی هستند. بنابراین یک رویکرد فرا خبره به عنوان بخشی از سیستم دانش پایه را به منظور کمک به مأمور وام دهی بانک در ارزیابی فعالیتهای شرکتهایی که برای گرفتن وام ثبت نام کردهاند، معرفی میکند. سیستم خبرهای که وی معرفی میکند CREDEX نام دارد. معماری CREDEX بر پایۀ پژوهش در روانشناسی شناختی و علم تصمیمگیری بنا شده است. CREDEX برخلاف سیستمهای دیگر اجزای متعددی از ریسک را ارزیابی میکند: ریسک تجاری از طریق ریسک بازار محصول، ریسک مشتری و ریسک ناشی از فعالیت شرکت، ریسک مالی مربوط به ساختار مالی، نسبت بدهی، حاشیهها، عملیات، ریسک ذاتی مدیریت در کیفیت تیم مدیریت، ریسک تصمیمگیری و ریسک صنعتی مربوط به کیفیت هزینۀ سرمایه و پژوهش. سیستم با استفاده از دادههای مالی و اقتصادی و اطلاعات شرکتها به همراه سیاست وام دهی بانکها کار میکند (Pinson, 1989).
نیک بخت و تفتی (1989) سیستم خبرهای برای استفاده در ارزیابی مقترضان کارت اعتباری طراحی کردند. آنها از پوستۀ EXSYS برای توسعۀ سیستمشان بهره بردند. پایۀ دانش آنها شامل دو عنصر بود: وقایع (متغیرهای توضیحی) مربوط به متقاضیان کارت اعتباری و اطلاعات مرتبط دیگر و یک سری قاعده ها که راهنماییهای دقیق خبره برای ارزیابی متقاضیان کارت اعتباری را میسازند (Nikbakht, Tafti, 1989).
سرینیواسان و روپارل (1990) سیستم خبرۀ CGX را برای اعطای اعتبار به شرکتهای غیر مالی طراحی نمودند. در این سیستم ارتباط صریح بین ارزیابی اعتبار و تعیین حد اعتبار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مدل سازی شده است (Srinivasan, Ruparel,1990).
سنگستر (1995) در مقالۀ خود از اهمیت نیاز به تجزیه و تحلیل ریسک کسب و کار تجاری در حوزۀ وام دهی بانکها صحبت میکند و سیستم خبرهای به نام COMPASS را به منظور انجام این وظیفه معرفی مینماید. این سیستم خبره در مدلسازی ریسک ذاتی فرآیند وام دهی تجاری بانک اسکاتلند بسیار موفق عمل کرده است (Sangster, 1995).

مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامعتر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمۀ اول قرن بیستم داشتهاند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکلتر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روشهای دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی میتوان در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق و هدفهای آن مشخص باشد. به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک میکند شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هرچه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسشهای خود درنظر گرفته است، دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازهگیری و ارزیابی و مقایسۀ عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است (سرمد و همکاران، 1381، 80).
پس از پرداختن به جنبههای مختلف تئوریک و کلیات تحقیق در فصول گذشته، در این فصل روش تحقیق، فرضیههای تحقیق، نحوۀ جمع آوری دادهها و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح خواهد شد.

3-1 روش تحقیق
روش تحقیق فرآیندی نظاممند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسئله است. در این باره آمده است “روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی راه حل مشکلات است” (خاکی، 1387،201). روش تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جمعآوری ادبیات علمی و بررسی پیشینه از روش کتابخانه ای استفاده میگردد. همچنین پژوهش حاضر در چارچوب مبانی مدلسازی و استفاده از سیستمهای اطلاعاتی در حوزۀ مدیریت مالی صورت میگیرد.

3-2 جامعه آماری
از آنجایی که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مشمول مقررات نظارتی خاص سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند، انتظار میرود اطلاعات تهیه و ارائه شده از سوی این شرکتها از انسجام وقابلیت اعتماد و کیفیت بالاتری برخوردار باشد. لذا قلمرو مکانی یا همان جامعۀ آماری این تحقیق شامل شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1389 است.

3-3 حجم نمونه و روش اندازهگیری
از بین جامعۀ آماری و بر اساس معیارهای زیر 106 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند:
شرکتها تا پایان اسفند 1383 در بورس پذیرفته شده باشند و تا سال 1389 از بورس خارج نشده باشند.
سال مالی همۀ شرکتها پایان اسفند ماه باشد.
شرکت سال مالی خود را در طی این مدت تغییر نداده باشد.
نماد معاملاتی شرکتها بیش از سه ماه متوقف نبوده باشد.
اطلاعات مالی مورد نیاز آنها در دسترس باشد.

3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات
دادههای شرکتهای مورد مطالعه با استفاده از صورتهای مالی شرکتها، سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سایت کدال و نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری شده است.

3-5 روش تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها به وسیلۀ سیستم خبره انجام میشود. سیستم خبرۀ فازی طراحی شده، شامل سه مرحله است: در مرحلۀ اول کلیۀ سهامهایی که P/E ، MV/BV و ROE منفی دارند حذف خواهند شد و با این کار از بار اضافی تحمیل شده بر مرحلۀ دوم که ارزیابی سهام است کاسته خواهد شد. در مرحلۀ دوم، ارزیابی و رتبهبندی سهامها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سیستم خبره، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سیستم خبره، صاحبان سهام، آزمون فرضیه