دانلود پایان نامه درمورد سیستم خبره، صاحبان سهام، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

انجام میپذیرد. برای این کار از مجموعهای از قواعد اگر- آنگاه استفاده می شود. مرکز استنتاج یک سیستم خبره از مجموعهای از قواعد اگر- آنگاه تشکیل میشود. در سیستم خبرۀ فازی، قواعد با مجموعهای از عبارتهای کلامی بیان میشوند. قواعد سیستم خبره به بررسی وضعیت مطلوب با وضعیت گزینۀ مورد بررسی میپردازد و میزان انطباق وضعیت مطلوب با وضعیت گزینۀ مورد بررسی را با یک عبارت کلامی بیان میکند. بنابراین در این مرحله مجموعۀ قواعد تعیین میشود. نخستین مرحلۀ پردازش سیستم خبرۀ فازی، فازی سازی ورودیهای سیستم است. از آنجایی که خبرگان دانششان را به صورت کلامی بیان میکنند، ورودیها و خروجیها باید به صورت کلامی ارائه شوند. بنابراین برای فازی سازی ورودیها از تابع عضویت مثلثی استفاده میکنیم. بعد از این که فازی سازی ورودیها انجام شد، مجموعۀ قواعد با استفاده از نظرات خبرگان تدوین میشوند. استنتاج فازی مهمترین مرحلۀ پردازش سیستم خبرۀ فازی محسوب میشود و با توجه به قواعد تبیین شده انجام میشود. این سیستم در محیط MATLAB توسعه داده شده است. در اینجا خروجیها نیز به صورت فازی بیان میشوند، بنابراین فازی زدایی خروجیها ضروری میباشد. فازی زدایی عبارت است از تبدیل مجموعههای فازی به یک مقدار عددی. برای فازی زدایی خروجیها از روش مرکز ثقل استفاده خواهیم کرد.
مرحلۀ سوم، مرحلۀ ساخت پرتفوی است. در این مرحله پرتفویی که متناسب با ترجیحات و ریسک پذیری سرمایهگذار است توسط یک مدل برنامه ریزی خطی ترکیبی- عدد صحیح ساخته میشود و محدودیتهای مورد نیاز اعمال میشود. از آنجایی که سیستم برای حمایت از سرمایهگذاری میان مدت طراحی شده است، دورۀ سرمایهگذاری، شش ماه تعیین میشود. در آخر دورۀ سرمایهگذاری تمام سهام های پرتفوی فروخته میشود و پرتفوی جدید ساخته میشود. بنابراین در طول مدت شش سالۀ مورد بررسی 12 پرتفوی ساخته میشود. برای بررسی عملکرد سیستم از معیار آلفای جنسن استفاده خواهیم کرد.

3-6 فرضیهها
فرضیه اول) پرتفوی ساخته شده توسط سیستم خبره، بازده بالاتر از متوسط بازدهی بازار دارد.
فرضیه دوم) سیستم خبره پیشنهادی عملکرد بهتری برای سرمایه گذاران ریسک گریز دارد.
فرضیه سوم) سیستم خبره پیشنهادی عملکرد بهتری در میان مدت دارد.

3-7 متغیرها
ورودیهای سیستم خبره به دو دسته تقسیم میشوند: شاخصهای بنیادی و شاخصهای تکنیکال
3-7-1 شاخص-های بنیادی مورد استفاده عبارتند از:
نسبت P/E : “نسبت قیمت به درآمد” که از تقسیم آخرین قیمت هر سهم (price) بر آخرین درآمد برآورده شده هر سهم (EPS)21 به دست میآید.

نسبت p/s : “نسبت قیمت به فروش” شیوه ای کارآمد برای آشکار کردن میزان عایدی هر شرکت.

شاخص نقدشوندگی: این شاخص قدرت خرید و فروش سهام در بازار را نشان میدهد و یکی از شاخصهای بسیار مهم برای استفادۀ سفته بازان و معاملهگران با دید کوتاه مدت است.

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری: معیاری است که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار میکنند و بیانگر این میباشد که سهامداران در رابطه با عملکرد گذشته و مورد انتظار آینده چگونه فکر میکنند.

سود قبل از مالیات (EBT): معیاری است از سود شرکت که هزینۀ مالیات را مستثنی میکند.

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): میزان سود خالص ایجاد شده در مقابل هر یک ریال حقوق صاحبان سهام (منابعی که سهامداران در اختیار شرکت قرار دادهاند) را نشان میدهد.
سهام صاحبان حقوق بازده=(مالیات از پس)سود/(سهام صاحبان حقوق)

درآمد متعلق به هر سهم (EPS): این نسبت بیانگر سود متعلق به هر سهم میباشد.
EPS=(شرکت (شده تحصیل)بینی پیش سود کل)/(منتشره سهام تعداد)

3-7-2 شاخصهای تکنیکال مورد استفاده عبارتند از:
جریان پول چیکین: این شاخص توسط مارک چیکین ابداع شد. این نوسان نما به کمک خط تجمع/ توزیع محاسبه میشود.
شاخص قدرت نسبی: این شاخص یک نوساننمای معروف است که افزایش و کاهش را در قیمتهای پایانی برای یک دورۀ معین اندازهگیری میکند.

3-9 مدل تحقیق

مقدمه
پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، دادههای مورد نیاز را برای آزمون فرضیههای خود جمعآوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری از تکینیکهای مناسب، دادههای جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کردهاند در بوتۀ آزمون قراردهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. فرآیند تجزیه و تحلیل دادهها، فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمدهاند؛ خلاصه، کدبندی و دسته بندی … و در نهایت پردازش میشوند تا زمینۀ برقراری انواع تحلیلها و ارتباط بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید (خاکی، 1387، 303-305) تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحلهای علمی، از پایههای اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود، که به وسیلۀ آن کلیۀ فعالیتهای پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل وهدایت میشوند. در این فصل نیز به توصیف دادههای پژوهشی و تجزیه وتحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.

4-1 مرحلة اول حذف سهامهای غیر قابل قبول
ابتدا برای کم کردن حجم محاسبات سیستم، سهامهایی که دارای P/E، MV/BV، ROE منفی هستند را حذف میکنیم. سرمایهگذار با توجه به اطلاعات خاصی که در مورد یک سهام بخصوص دارد میتواند سهام مورد نظر را نیز حذف کند. در این مرحله دادههای یک سال قبل از دورۀ سرمایهگذاری درنظر گرفته میشوند.

4-2 مرحلة ارزیابی سهام

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سیستم خبره، صورتهای مالی، ارزیابی ریسک Next Entries منابع تحقیق درباره کاشی کاری، دوره صفوی، نقوش حیوانی