دانلود پایان نامه درمورد سیستم اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی، سیستم اطلاعاتی، حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه ارشد

منتشر می‌کنند. یک سیستم اطلاعاتی حاوی اطلاعاتی در مورد یک سازمان و محیط پیرامون آن می‌باشد. سه فعالیت اساسی ورودی، پردازش و خروجی، اطلاعات مورد نیاز سازمانها را فراهم می‌کند. بازخور عبارتست از خروجی که به افراد یا فعالیت‌های مناسب در سازمان برای ارزیابی و بهبود ورودی، بازگردانده می‌شوند. عوامل محیطی چون مشتریان، تامینکنندگان، رقبا، سهامداران و آژانس‌های نظارتی با سازمان و سیستم‌های اطلاعاتی آن تعامل دارند (لاودن و لادن، 1384).
2-8-1- انواع سیستم‌های اطلاعاتی
به طور کلی چهار نوع اصلی سیستم‌های اطلاعاتی وجود دارد که هر کدام به چهار سطح متفاوت خدمت می‌کنند: سیستم‌های سطح عملیاتی، سیستم‌های سطح دانش، سیستم‌های سطح مدیریت و نهایتاً سیستم‌های سطح استراتژیک. در ادامه این بحث به توضیح هر کدام از این سیستم‌ها و سطحی که در آن کاربرد دارند پرداخته میشود:
2-8-2- سیستم‌های سطح عملیاتی
سیستم‌های سطح عملیاتی فعالیت‌های مدیران عملیاتی را از طریق حفظ سوابق فعالیت‌های اولیه و تبادلات سازمان از قبیل رسیدها، سپرده‌های نقدی، لیست حقوق و دستمزد و جریان مواد خام در سازمان، مورد حمایت قرار می‌دهند. هدف اولیه از این گونه سیستم‌ها در این سطح، پاسخگویی به سوالات روزمره و روتین و همچنین پیگیری جریان تعاملات و تبادلات در سراسر سازمان است. سیستم‌های گردش کار، عملیاتهای نمایندگی و کارگزاری را مورد حمایت قرار می‌دهند. بسیاری از سازمانها، در حال توسعه سیستم‌های مدیریت جریان کاری به منظور تسهیل فرآیند کنترل جریان کار درون سازمان از طریق بکارگیری نرم‌ افزارهای مدیریت اسناد و جریان کار هستند. با بکارگیری نرم‌ افزارها به منظور ذخیرهسازی و انبار اطلاعات به صورت الکترونیکی، سازمان می‌تواند فرآیند کاری خود را باز طراحی کند و بسیاری از فعالیت‌های زائد را حذف نماید و همچنین این امکان را برای سازمان فراهم می‌آورد تا سازمان بتواند به صورت کارآمدتری اطلاعات را از یک شخص یا یک مکان به شخص یا مکان دیگری انتقال دهد. نرم‌افزارهای مدیریت اسناد و جریان کار، فرآیندهایی از قبیل ارسال اطلاعات و اسناد به نقاط مختلف، برنامهریزی کارها و تولید گزارش‌ها را به صورت خودکار درمی‌آورد. دو یا چند نفر می‌توانند به صورت همزمان بر اسناد مشابهی کار کنند. به عنوان مثال در فرآیند صدور مجوز، کلیه افرادی که باید اسناد را بررسی کنند از قبیل مهندسان، حقوقدانان سازمان و برنامهریزان می‌توانند به صورت همزمان مدارک را بررسی و بازنگری کنند (نریمانی، 1389).
2-8-3- سیستم‌های سطح دانشی
سیستم‌های سطح دانش، کارگران داده‌ای و دانشی سازمان را مورد حمایت قرار میدهند. هدف سیستم‌های سطح دانش، کمک به سازمانها در تلفیق دانش جدید در درون سازمان و فرآیند‌های قدیمی و همچنین کنترل جریان کار‌های اداری و به اصطلاح کاغذ بازی‌های درون سازمان است. سیستم‌های گزارشگری از جمله سیستم هایی هستند که از فعالیت سیستم‌های سطح دانش حمایت می‌کنند. تولید گزارش‌ها از اساسی‌ترین کارکردهای بیشتر سیستم‌های اطلاعاتی است. به عنوان مثال، داده‌های جمعیت شناختی می‌تواند به منظور تکمیل فرم‌های دولتی مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد و همچنین، سیستم مراقبت و نگهداری می‌تواند به منظور تولید گزارش‌ها در مسیر شناسایی افرادی که غیبت از کار بالایی دارند، بکار گرفته شود (نریمانی، 1389). به عنوان مثال از سیستم‌های این سطح می‌توان سیستم‌های کاردانایی و اداری16 را نام برد. سیستم کاردانایی و سیستم‌های اداری نیازهای اطلاعاتی را در سطح دانایی سازمان تامین می‌کنند. سیستم‌های کاردانایی به کارکنان دانایی کمک می‌کند، در حالیکه سیستم‌های اداری در وهله نخست به کارکنان داده‌ای کمک می‌رسانند، اگرچه به طور گسترده‌ای مورد استفاده کارکنان دانایی هم قرار می‌گیرند (لاودن و لادن، 1384).
2-8-4- سیستم‌های سطح مدیریت
سیستم‌های سطح مدیریت به منظور خدمت به نظارت، کنترل، تصمیمگیری و اداره فعالیت‌های مدیران میانی طراحی شده است. سیستم‌های حمایت از تصمیمگیری یکی از انواع سیستم‌های سطح مدیریتی است. این سیستم‌ها بر اساس یکسری اطلاعات ساده و گزارشات ساده فعالیت می‌کنند. آنها نوعاً به گونه‌ای فعالیت می‌کنند تا بتوانند کاربران نهایی را در تصمیمگیری کمک کنند. برنامه‌ریزی کارهای اجرایی و استخدام از جمله حوزههایی است که این گونه سیستم‌ها در حمایت از تصمیمگیری می‌توانند مفید باشند. در برنامهریزی کارهای اجرایی یکی از سوال‌های معمولی که پرسیده می‌شود این است که چند نفر باید برای یک دوره زمانی معین یا یک رویداد خاص، برنامهریزی شده باشند. اگر تغییراتی در حجم کار یا متغیرهای فصلی به خاطر افزایش یا کاهش نیاز به خدمات یا کالا روی دهد، این سیستمها میتواند الگویی برای میزان نیروی کار مورد نیاز برای هر دوره به ما بدهد. سوالات مشابهی در زمینه و در ارتباط با مباحثی از قبیل جذب و استخدام نیز می‌توان مطرح کرد. اگر انتظار می‌رود که بازنشستگی در سازمان افزایش یابد، چه تعداد از افراد را در سازمان نیاز داریم و چه تعداد را باید استخدام کنیم؟ دیگر موضوعات مدیریت منابع انسانی از قبیل برنامهریزی و تجزیه و تحلیل مزایا موردهای خوبی هستند که چنین سیستمهایی می‌توانند آنها را یاری دهند (نریمانی، 1389).
به عنوان نمونه از سیستم‌های سطح مدیریتی می‌توان به سیستم‌های اطلاعات مدیریت17 اشاره کرد. همانطور که می‌دانیم واژه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت بخشی از سیستم‌های اطلاعاتی را مشخص می‌کند که در خدمت وظایف سطح مدیریتی هستند. سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، گزارش‌های مدیریتی و دسترسی آنلاین به عملکرد جاری سازمان و سوابق تاریخی را فراهم می‌کند. جهتگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت، منحصرا به سوی رویدادهای درونی است، نه رویدادهای محیطی و بیرونی. سیستم‌های اطلاعات مدیریت در وهله نخست در خدمت وظایف برنامهریزی، کنترل و تصمیمگیری در سطح مدیریتی است. به طور کلی آنها برای داده‌های خود به سیستم‌های پردازش تراکنش‌ها وابسته هستند. به طور خلاصه، سیستم‌های اطلاعات مدیریت عملیات‌های بنیادی شرکت را تلخیص و گزارش می‌کنند. این سیستم‌ها از نظر مفهومی از برنامه‌های سیستم‌های پردازش تراکنش یک سطح بالاترند و به عملیات روزمره مربوط نمیشوند (لاودن و لادن، 1384).
2-8-5- سیستم‌های سطح استراتژیک
سیستم‌های سطح استراتژیک به مدیران ارشد سازمان که دارای تمایلات استراتژیک و بلندمدت هستند و هم به محیط درون سازمان توجه دارند و هم محیط بیرون، خدمترسانی می‌کنند و در خدمت این سطح هستند. سیستم‌های حمایت از مدیریت ارشد از جمله سیستم‌های سطح استراتژیک سازمان است. از آنجایی که سیستم‌های حمایت از تصمیمگیری سنتی به سمت مسائل روشن و آشکار جهتگیری دارد، در مقابل سیستم‌های حمایت از تصمیمگیری اطلاعات را از منابع متنوعی به منظور کمک به ارزیابی وسیعتر جمعآوری می‌کند. مدیریت منابع انسانی استراتژیک یکی از همین حوزه‌هاست که نیاز به دید وسیع‌تر و استراتژیک تصمیم‌گیرندگان دارد. دسترسی به اطلاعات دقیق و به موقع می‌تواند دید وسیعتری را برای تصمیمگیرندگان فراهم آورد (نریمانی، 1389). از نمونه این سیستم‌ها می‌توان به سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری مدیریت عالی18 سازمان اشاره کرد که این سیستمها بیشتر در جهت خدمت به مدیران ارشد طراحی شده‌اند و در خدمت سطح راهبردی سازمان میباشند. آنها به تصمیمات غیرعادی می‌پردازند که نیازمند قضاوت، ارزیابی و بصیرت هستند زیرا هیچ رویه‌ از پیش تعیین شده‌ای ندارند. سیستم‌های پشتیبانی مدیریت عالی از داده‌های بیرونی مانند قوانین مالیاتی یا رقیبان جدید، استفاده می‌کنند. البته اطلاعات خلاصه شده‌ای را نیز از درون سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و سیستم پردازش تراکنش، بیرون می‌کشد. آنها داده‌های کلیدی را پالایش، خلاصه و ردیابی می‌کنند و پراهمیت‌ترین این داده‌ها را برای مدیران ارشد نمایش میدهند (لاودن و لادن، 1384).
در ادامه به تشریح برخی از سیستمهای اطلاعاتی مورد استفاده در سازمانها پرداخته میشود و پارهای از این سیستمها مورد بحث قرار میگیرد:
2-8-6- پایگاه داده
از ترکیب چندین فایل مرتبط به هم، یک پایگاه داده به وجود میآید. پایگاه دادهها به عنوان عنصر اساسی طراحی سیستمهای اطلاعاتی محسوب میگردد. پایگاه دادهها عمدهترین عامل یکپارچه کننده سیستمهای اطلاعاتی میباشند. اگر میان نیازهای داده پردازی سازمان از یک سو و پایگاه دادهها از سوی دیگر از لحاظ نوع اطلاعات و به موقع بودن آن سازگاری و تناسب مطلوبی وجود نداشته باشد، تمامی تلاشهایی که تحلیلگر سیستمها در طراحی سایر اجزا تشکیل دهنده سیستم اطلاعاتی به عمل میآورد، بیهوده خواهد بود. پایگاه داده ها مجموعهای از دادههای رایانهای، سازماندهی شده و ذخیره شده میباشد و به نحوی است که بازیابی آسان را تسهیل میکند. در یک تعریف کاملتر پایگاه داده عبارت است از «مجموعهای از دادههای ذخیره شده به صورت مجتمع و مبتنی بر یک ساختار، با حداقل افزونگی و تحت کنترل متمرکز است که استفاده از آن به صورت اشتراکی و همزمان نیز میسر میباشد».
2-8-7- سیستم پردازش عملیات19 (TPS)
امروزه فناوریهای جدید، پردازش حجم زیادی از دادهها را با سرعت بالا امکانپذیر نمودهاند. سرعت پردازش بخصوص وقتی که حجم زیادی از عملیات اجرایی اتفاق میافتد، بسیار مهم است. استفاده از اولین سیستم پردازش عملیات به زمانی که اولین رایانهها جهت کارهای تجاری به کار گرفته شدند، یعنی سالهای میانی دهه 1950، برمیگردد. سیستم پردازش عملیات یک سیستم اطلاعاتی چند وظیفهای است که جهت پردازش داده های ناشی از عملیات سازمان طراحی شده است. سیستمهای پردازش عملیات، دادههای مربوط به عملیات سازمانها را به طور مشروح جمعآوری و نگهداری نموده و از این دادهها برای تصمیمات سطوح عملیاتی استفاده مینمایند. وظیفه کلی سیستم پردازش عملیات، ثبت دادهها، رویدادها یا عملیات میباشد. اما بطور خاص وظایف این نوع سیستم، ثبت فروشهای انجام شده به مشتریان، خریدهای انجام شده از عرضهکنندگان، ثبت تغییرات موجودی و ثبت حقوق پرداختی به کارکنان میباشد. یک سیستم پردازش عملیات، دادهها را از اینگونه عملیات جمع آوری کرده و آنها را در پایگاه دادهها ذخیره میکنند. کارکنان از این نوع پایگاه، جهت تهیه گزارشات و دیگر اطلاعات مورد نیاز مانند صورتحساب مشتریان و حقوق پرداختی به کارکنان استفاده میکنند. بخش عمده گزارشات یک سازمان از این نوع پایگاه داده استخراج میشود.
بنابراین عملیات روزمره و تکراری در سازمان مانند محاسبه حقوق و دستمزد، انجام امور حسابداری، خرید مواد اولیه، تهیه صورتحساب مشتریان، محاسبات مربوط به انبار، از طریق (تی.پی.اس) به راحتی و دقت بالا میتواند انجام گیرد.
2-8-8- سیستم اطلاعات مدیریت20 (MIS)
سیستم اطلاعات مدیریت تقریبا شکل توسعه یافته سیستم پردازش عملیات میباشد و به دنبال آن قرار میگیرد. پس از پردازش دادههای عملیاتی توسط تی.پی.اس، خلاصه اطلاعات عملکردی سازمان توسط سیستم اطلاعات مدیریت محاسبه و در اختیار مدیران قرار میگیرد. به عبارت دیگر سیستم اطلاعات مدیریت، حاصل اطلاعات سیستم پردازش عملیات را خلاصهبندی و دستکاری میکند و سپس نتایج را به شکل گزارشهای خلاصه شده ساخت یافته به مدیران ارائه میدهد. بنابراین سیستم اطلاعات مدیریت نوعی از سیستمهای اطلاعاتی میباشد که جهت پشتیبانی از تصمیمگیریهای مدیریتی ایجاد شده است و اطلاعاتی را جهت پشتیبانی از تصمیمات روزمره یا ساخت یافته مدیران و افراد حرفهای در سازمان ارائه میکند. چنین اطلاعات از قبل تعریف شدهای نیازهای اطلاعاتی تصمیمگیرندگان را در سطوح میانی و عملیاتی سازمان برآورده میسازد.
2-8-9- سیستم پشتیبانی تصمیمگیری21 (DSS)
سیستمهای اطلاعات مدیریت اشکالاتی دارد که سیستمهای پشتیبانی تصمیم برای رفع آنها به وجود آمده است. سیستم اطلاعات مدیریت، اطلاعات خاصی را برای هر یک از مدیران فراهم نمیکند. این ضعف سیستم اطلاعات مدیریت، اقداماتی را باعث شد که منتهی به مفهوم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، عدم تمرکز، پردازش اطلاعات، نیروی انسانی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، سیستم خبره