دانلود پایان نامه درمورد سنجش از دور، ماهواره لندست، نمونه برداری

دانلود پایان نامه ارشد

نسبت به يکديگر نداشته اند. در عين حال، به نقل از همين محققان، تأکيد شده است که به روشي که بر پايه قطعه بندي تصاوير62 و طبقه بندي بر مبناي اصول آماري63 کار ميکند، بايد با نگرشي کاربردي تر برخورد شود. آنها پيشنهاد ميدهند که تلفيق روش طبقه بندي به وسيله ي شبکه عصبي مصنوعي با روش طبقه بندي شيئي گرا64 ميتواند از توان خوبي براي اين زمينه برخوردار باشد. بعد از انجام طبقه بندي هاي مختلف 9 کلاس براي کاربري اراضي و کاربري اراضي با دقت خوبي به شرح زير انتخاب شدند: تراکم منطقه شهري، صنعتي، چمنزار، کشاورزي، جنگل خزان کننده، جنگل هاي هميشه سبز، آب، تالاب،و زمين باير [70].
سينگ65 و همکاران (2002) با بکارگيري داده هاي سنجنده IRS-1C براي تهيه نقشه پوشش گياهي از روش هيبريد که متشکل از طبقه بندي نظارت شده حداکثر احتمال و نظارت نشده ISODATA استفاده کرد. منطقه در 23 کلاس عمده کاربري اراضي طبقه بندي شد. که از اين مقدار 8 کلاس مربوط به جنگلهاي طبيعي و 8 کلاس مربوط به جنگل‌هاي ثانويه، و 7 کلاس بدون جنگل و شامل کشاورزي، برف و سايه، ابر بود. همچنين به اين نتيجه رسيدند که ارتفاع از سطح درياي آزاد با پوشش گياهي رابطه ي خوبي را نشان ميدهد [109].
اکس66 و همکاران (2003) به بررسي توانايي داده هاي سنجنده TM در برآورد تاج پوشش در جنگل هاي تولار کالفرنيا رابطه بين درصد تاج پوشش و DN هاي تصوير با استفاده از رگرسيون خطي مورد بررسي قرار دادند که بررسي ها نشان داد که باند 3 سنجنده بالاترين همبستگي را با پوشش گياهي نشان ميدهد به طوريکه ضريب رگرسيون خطي آن برابر 0/828 با استفاده از شاخص NDVI ضريب رگرسيون برابر با 83/0 بود. نتايج بدست آمده نشان داده است كه باندهاي مادون قرمز نزديك، قرمز و آبي از توانايي خوبي در برآورد مشخصه تاج پوشش برخوردارند [119].
البکری و تیلور67(2003) در کشور اردن با مساحت حدود ۹۶ میلیون هکتار برای مطالعه با داده های NOAA جهت بررسی تولید پوشش گیاهی و وضعیت آن اجرا شده است. نمونه برداری زمینی با استفاده از کوادرات ۵ در ۵ متری که با فاصله ۲۰۰ متر از یکدیگر ولی در امتداد یک ترانسکت خطی نمونه برداری با پنج مرتبه تکرار انجام شده و فرض بر این بوده که نمونهها در مساحت یک کیلو مترمربع صورت میگیرد که یک پیکسل سنجنده NOAA را پوشش میدهد [62].
مارکال68 و همکاران (2005) مطالعه اي را با هدف بررسي قابليت روش هاي مختلف طبقه بندي نظارت شده جهت به هنگام سازي پوشش اراضي انجام دادند. اين مطالعه را با استفاده از تصاوير ماهواره اي سال 1995 در شمال غرب پرتغال با استفاده از سنجند ASTER مورد ارزيابي قرار داد. ايشان در مطالعه ي خود از تمامي باندهاي سنجنده ASTER استفاده نکرده و تنها باندهايي را که در محدوده ي طيفي µm43/2-52/0 در باندهاي SWIR و VNIR قرار داشتند را مورد ارزيابي قرار دادند. روش هاي طبقه بندي که در اين روش استفاده شد شامل نزديکترين همسايه طبقه بندي فازي، لجستيک بود و درنهايت نقشه کاربري اراضي به 9 کلاس طبقه بندي توليد شد. نقشه نهايي با استفاده از 277 نقطه شاهد مورد ارزيابي صحت قر ار گرفت نتيجه نهايي صحت کلي 6/44% را براي طبقه بندي فازي 5/70 % براي طبقه بندي به روش ماشين بردار پشتيبان و 9/60 % براي نزديک ترين همسايه 2/72% براي روش لجستيک گزارش شده است. به اين نتيجه رسيدند که استفاده از تصاوير ماهواره اي براي به روز کردن اطلاعات باعث کاهش هزينه ها مي شود اما با اين حال بستگي به برداشت صحيح داد ه هاي ميداني است. ايشان همچنين به اين نتيجه رسيدند که روش تفريق(تفکيک) لجستيک و ماشين بردار پشتيبان بهترين طبقه بندي را ارئه کرده اند. و اشاره کردند که روش ماشين بردار پشتيبان بالاترين دقت را دارد [92].
ناگاماني و راماچاندران(2004) نقشه کاربري اراضي و پوشش ناحيه پوندي چهار در چين را با استفاده از تصاوير ماهواره اي و GIS تهيه نمودند ايشان براي اينکار از سه دوره زماني 1990، 1998 و 2002 استفاده کردند و نتيجه گرفتند که داده هاي سنجش از دور داراي قابليت بي نظيري براي استخراج کاربري هاي اراضي و کشف تغييرات کاربري هستند. همچنين به اين نتيجه دست يافتد که در اين منطقه تغييرات کاربري اراضي به سرعت رخ ميدهد و اين تغييرات به سمت افزايش ساخت و سازها مانند مناطق مسکوني و صنعتي ميباشد [98].
بيلاه و رحمان69 (2004) با استفاده از فنون سنجش از دور به تهيه نقشه کاربري اراضي شهر خولنا در بنگلادش اقدام نمود و براي انجام اين کار تصاوير ماهواره اي TM لندست را پردازش کرد و با اعمال انواع الگوريتم هاي طبقه بندي نقشه کاربري اراضي اين منطقه را تهيه کردند ايشان به اين نتيجه رسيدند که تصاوير ماهواره اي براي اهداف برنامه ريزي از اهميت بسزايي برخوردار است [66].
مادينيچ70 و همکاران( 2006) با استفاده از تصاوير ETM+ ماهواره لندست 7 به عنوان ابزار مديريتي استفاده کرده و اقدام به تهيه نقشه پراکنش گونه مهاجم Euphorbia esula در پارک ملي Theodore Roosevelt در شمال داکوتا کردند. به دليل اينکه اين گونه ضررهاي زيادي در مناطق وسيعي از آمريکا ايجاد کرده، لذا تهيه نقشه پراکنش آن ميتواند به عنوان ابزاري براي مديريت باشد. براي تهيه نقشه از روش طبقه بندي نظارت نشده استفاده شد و سپس نقشه حاصل ارزيابي شد. صحت کلي طبقه بندي تقريبا 63 درصد بود. استفاده از تصاوير لندست صحت مورد نياز براي تهيه نقشه جزئي تر مربوط به پچ هاي کوچکتر گونه مورد نظر را فراهم نکرد ولي پتانسيل تهيه نقشه حضور گونه مذکور در مقياس وسيع منطقه اي را نشان داد [94].
جوآ71 و همکاران (2006) با استفاده از داده هاي سنجنده ETM+ تاج پوشش درختان نواحي دهاسا در جنوب پرتغال را برآورد نمودند. برا ي اين تحقيق از چندين شاخص پوشش گياهي شامل NDVI و SAVI، ‌MSAVI، ARVIو GNDVIو VI5 VI7،Tasseled Cap ، استفاده کردند. بين دادههاي درصد تاج پوشش درختي با شاخص ها و باندهاي اصلي رگرسيون خطي برقرار کردند، نتايج رگرسيون نشان داده که بالاترين ضريب رگرسيون که برابر با R=0/72بود مربوط به شاخص NDVI ميباشد. نتايج اين تحقيق نشان داد که بررسي تاج پوشش درختان را در طبقه درصد تاج پوشش کم تا متوسط طبقه بندي کردند در اين تيپ از جنگل هاي در خت زار هاي بلوط هميشه سبز به کمک تصاوير ماهواره اي با دقت زياد تا متوسط قابل انجام ميباشد [80].
هرولد72 و همکاران(2007) به منظور ارزيابي پيشينه جنگل زدايي و قطع درختان در جنگل هاي وانواتو و اقيانوس آرام در دوره هاي زماني مختلف و از سنجنده هاي ASTER،TM ،SPOT وETM+ ، استفاده کردند. جهت انجام تصحيحات هندسي از نقاط کنترل زميني و الگوريتم نمونه برداري مجدد و معادله خطي و مجموع مربعات کمتر از يک پيکسل انجام دادند. نتايج نشان داد که تغييرات سطح پوشش در شاخصهاي تهيه شده و همچنين باند هاي طيف قرمز و SWIR به صورت بارزي نمايان است [76].
گونلو73 و همکاران (2008)، با هدف تعيين تيپ و پوشش جنگلي و تهيه نقشه آنها در جنگلهاي ترکيه و ناحيه شرقي درياي سياه تصاوير سنجنده ETM+ را مورد بررسي قرار دادند. براي تصحيح هندسي از نقشه هاي 1:25000 توپوگرافي استفاده کردند و درنهايت تصوير را با 24 نقطه کنترل زميني و سيستم مختصات UTM ژئورفرانس کردند. در اين پژوهش از طبقه بندي نظارت شده و ترکيب باندي 5 و 4 و 3 استفاده نمودند. درنهايت 5 طبقه از کاربري اراضي با دقت تفکيک شدند که شامل جنگل هاي کاج، جنگل هاي آميخته، جنگل هاي تخريب شده، جنگلها ي تنک،، مرتع و کشاورزي ميشود. ايشان بيان داشتند که جنگلهاي پهن برگ به دليل مساحت کم با استفاده از داده هاي لندست 7+ETM قابل تفکيک نبودند. براي تعيين صحت و دقت نقشه توليد شده از 30 نقطه شاهد استفاده نمودند. نتايج نشان دهنده صحت کلي 2/72 درصد براي پوشش اراضي و 8/32 درصد براي تيپ توده بود [75].
الراباح و الحامد74(2007) به مطالعه طبقه بندي کاربري اراضي و پوشش زمین در مناطق خشک و نيمه خشک مديترانه پرداختند. در مطالعه خود جهت تصحيح هندسي تصاوير سنجنده ETM+ با شماره گذر 174 و رديف 37 و 38 مربوط به 21 مارس 2000، از نقشه هاي توپوگرافي 1:50000 و 100 نقطه کنترل زميني استفاده کردند که در نتيجه RMSe به دست آمده کمتر از 6/0 پيکسل با معادله خطي درجه 2 را گزارش کردند همچنين تصوير را به سيستم مختصات UTM و زون 36WGS84 datum. ثبت دادند. و در مطالعه خود از باندهايي که داراي قدرت تفکيک مکاني 30 متر بودند استفاده کرده و از باند 6 صرف نظر کردند. در مطالعه ي خود براي بازديد صحرايي،، پوشش 630 نقطه تعليمي به روش تصادفي برداشت کردند.با استفاده از روش طبقه بندي نظارت نشده تصوير به 80 کلاس طبقه بندي شد و در نهايت به 8 کلاس اصلي طبقه بندي کردند. درنهايت تصوير با استفاده از الگوريتم غير پارامتري متوازي السطوح به 8 کلاس طبقه بندي شد. همچنين پيکسل هايي را که تداخل داشت يا در طبقه اي خاص قرار نگرفته بودند با استفاده از الگوريتم حداکثر احتمال طبقه بندي کردند. براي تعيين صحت کلي نقطه ها از 278 نقطه به روش تصادفي سيتماتيک استفاده شد و صحت براي هر کلاس محاسبه شد. براي طبقه بندي از هر دو روش نظارت شده و نظارت نشده استفاده گرديد که در نهايت بادقت قابل قبولي 8 کلاس تفکيک شد صحت کلي براي طبقه بندي نظارت نشده 1/69% و براي طبقه بندي نظارت شده 7/82 % گزارش کردند [61].
يوسکل75 و همکاران (2008) در مطالعهي خود با استفاده از تصاوير ASTER جهت طبقه بندي کاربري اراضي و کاربري اراضي با CORINE Land Cover Project در شرق مديترانه در ترکيه پرداخت. بر روي تصوير تصحيحات اتمسفري و هندسي صورت گرفت.وسعت منطقه مورد مطالعه 21000 هکتار است. تصوير مربوط به 16 آگوست 2005 بود و با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي 1:25000 و 24 نقطه کنترل زميني از روش چند جملهاي و الگوريتم نمونه برداري مجدد و معادله خطي درجه يک با 5/0 RMSe= پيکسل ژئو رفرانس کردند. براي همگن کردن فراواني هاي بالا از تکنيک فيلتر low-pass استفاده کردند که بسامد فاصله اي را کاهش ميدهد. از طبقه بندي نظارت شده استفاده کردند. بعد از طبقه بندي 10 کلاس اصلي گزارش شده که به ترتيب زير است: زراعت آبي،آيش، کلش، مراتع،، جنگلهاي تنک و پراکنده، جنگل، خاک لخت، مسکوني،تالاب رودخانه و آبراهه. براي ارزيابي صحت نقشه توليد از 256 نقطه که از نقشه هاي توپوگرافي که به صورت تصادفي نمونه برداري شده بود استفاده شد. به منظور پيدا کردن بهترين ارتباط بين درصد تاج پوشش گياهي و ترکيبي از باند ها از رگرسيون خطي چند گانه استفاده کردند که در آن پوشش گياهي به عنوان متغيير وابسته در نظر گرفته و بازتاب طيفي باندها و شاخص ها به عنوان متغيير مستقل در نظر گرفتند [122].
لايدلر76 و همکاران(2008) در مطالعه خود جهت بررسي ارتباط بين NDVI و قدرت تفکيک مکاني و درصد پوشش گياهي در شبه جزيره بوتيا در نوناووت پرداخت. در اين تحقيق از داد ه هاي ماهواره لندست 7 سنجنده ETM+ درحوزه رودخانه شبه جزيره بوتيا براي تعيين ترکيب جوامع گياهي از 12 پلات 100*100 متر استفاده کردند. تجزيه و تحليل رگرسيون خطي بين شاخص و درصد پوشش گياهي همبستگي قوي بين NDVI و تمام قطعات نمونه برداري ديده شد نتايج نشان ميدهد که همبستگي قوي بين درصد پوشش گياهي با شاخص NDVI وجود دارد. ايشان سنجش از دور را به عنوان يک ابزار ارزشمند و لاينفک براي مطالعه جوامع گياهي قطب شمال معرفي کرده اند [85].
پلا77 و همکاران(2009) در مطالعه ي خود به بررسي تغييرات کاربري اراضي و پوشش زمین در اسپانيا پرداخت. ايشان براي مطالعه ي خود از تصاوير چند زمانه لندست و سنجندههاي IKONOS،MSS1976 ، TM1992، ETM+ 2001 استفاده کردند و همچنين از تصاوير براي طبقه بندي تصاوير از بيش از 130 نمونه تعليمي و روش حداکثر احتمال و متوازي السطوح استفاده کردند ايشان پردازش ها را در نرم افزار ERDAS Imagine 9.1,استفاده کردند. نتايج نشان داد که در بين سالهاي 1976 -2001 مناطق مسکوني از 24% به 34% افزايش و زمين هاي کشاورزي از 48% به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سنجش از دور، ماهواره لندست Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد صاحبان سهام، بازار سهام، حقوق صاحبان سهام