دانلود پایان نامه درمورد سنجش از دور، ماهواره لندست

دانلود پایان نامه ارشد

است که ميتواند اعداد مربوط به فاکتورهاي محيطي، تک باندها و شاخصها در محل هر سايت باشند. اين متغيير ها بايد متعامد يا غير هم راستا باشند يعني با يکديگر همبستگي معني دار نباشند تا بتوانند مدل رگرسيوني قوي تري ايجاد کنند [32].
نتيجه تحليل آماري به روش رگرسيون چند متغييره شامل مجموعه اي از مدل ها ست که هر يک داراي ضرايب تبيين(R2) متفاوت ميباشند. در هر مدل تعدادي از متغيير هاي مستقلي که قادر به توجيه متغيير وابسته مورد مطالعه هستند مشخص شده و تحت عنوانPredictor ثبت ميشوند. اين متغيير ها به همراه ضرايب رگرسيوني و يک عدد ثابت، معادله رگرسيوني چند متغييره خطي را شکل ميدهند از اين معادله جهت پيش بيني يا ساخت نقشه پوششگياهي در منطقه مورد مطالعه استفاده ميشود. ساير متغييرهاي مستقل در اين مدل نقشي ندارند و به عنوان Excludes کنار گذاشته ميشود. ارزيابي صحت و کفايت مدل ها با استفاده از R2 به عنوان معياري براي توجيه تنوع Y در اثر متغييرهاي مستقل يا X ها انجام ميشود. بنابراين پس از تجزيه و تحليل داده توسط نرم افزار هاي آماري کليه مدلهاي ممکن به صورت جدول هايي ارائه ميشوند و کافي است که با توجه به آماره R2 هريک از آنها، بهترين مدل انتخاب گردد [35].
اسميت50 و همكاران (1990) معتقدند گرچه مطالعه پوشش گياهي از طريق سنجش از دور در محلهايي كه تاج پوش كمتر از 40 درصد است به خاطر غلبه انعكاسي خاك و صخره ها مشكل است اما استفاده ازشاخصهاي گياهي و روشهاي مناسب اين امكان را ميدهد تا اينكه بتوان به وضعيت پوششگياهي اين مناطق پي برد.آنها با استفاده از سه شاخص گياهي51RVI ، NDVI و 52PVIدر منطقه اي از كاليفرنيا اقدام به تفكيك پوشش گياهي از ساير موارد نموده اند. همبستگي بين مقادير شاخص و درصد پوششگياهي براي تصاوير ماه هاي مي 1985 و دسامبر 1982 از 76/0.=R تا 84/0.=R متغير بوده است.در اين تحقيق PVI كمترين همبستگي را براي ماه هاي مي و دسامبر داشته است. اين سه شاخص با استفاده از باندهاي 3و 4، TM به محاسبه ميشوند [110].
خواجه الدين (1995) در طي مطالعه اي جهت بررسي درصد پوشش گياهي، رابطه تاج پوشش گياهي با نتيجه آناليز انديسهاي گياهي به وسيله معادله رگرسيون و تهيه نقشه جازموريان انجام داده است. انديسهاي گياهي که وي مورد استفاده قرار داد بجز دو مورد NDVI و ND6 که رابطههاي به نسبت قابل قبولي را نشان داده، مابقي رابطه اي با درصد تاج پوشش منطقه نشان ندادند. ضرايب همبستگي معادلات رگرسيون تاج پوشش با نتيجه انديس NDVI براي ماه هاي آوريل، جولاي و سپتامبر به ترتيب 65/0، 73/0، 69/0 بوده و نقشه توليد شده با روش تفکيک تاري کد رنگ داده شده و پوشش گياهي در 6 گروه دسته بندي گرديده است. همچنين با رگرسيون ND6 هم معادلاتي توليد کرده که مقدار عرض از مبدا آنها بسيار ناچيز بوده و شيب منحني نيز عدد بالايي داشته است. به عنوان مثال براي ماه آوريل ضريب همبستگي 061/0 R2= به دست آورده و نقشه توليدي هم نشان داده که درصد پوشش گياهي تخمين زده شده بسيار بالاتر از واقعيت زميني بوده، ولي روند تغييرات پوششگياهي در صحرا را که از کم به زياد بوده به درستي نشان داده است [82].
نتايج مطالعات ارزاني و همكاران (1376) بيانگر اين مطلب بود که در منطقه نيمه خشک جايي که گندميان چندساله غالب بودند،، شاخص(NDVI) و ديگر شاخصهايي که بر مبناي ترکيب باند TM4 (مادون قرمز نزديک)، باند 3TM (قرمز مرئي) و طول موجهاي mµ7/0-6/0 کمترين همبستگي را با هر چهار پارامترگياهي نشان دادند. برعکس در جايي که گياه Atriplex vesicaria گونه اصلي بود، به خصوص در شرايط خوب،(NDVI) همبستگي خوبي با بيوماس داشت.اين نشان دهنده اين نکته است که ممکن است شاخصهاي فوق بيشتر به بيوماس و پوشش سبز گياهي حساس باشند تا به بيوماس و پوشش خشک شده [4].
چيت ساز و همکاران(1378) به منظور تهيه نقشه پوشش گياهي به بررسي ارتباط پوشش گياهي منطقه با تصاوير رقومي ماهواره اي منطقه با استفاده از مدلهاي رگرسيوني بررسي کرده اند [11].
نتايج مطالعات فرزادمهر و همكاران (1383) بيانگر اين مطلب است که باند چهار سنجنده ETM+ با ضريب همبستگي 66/0 و بيشترين همبستگي را با تاج پوشش کل نشان ميدهد. همچنين اين باند و شاخص ترکيبي VNIR2 با ضريب همبستگي 56/0 و اشتباه معيار 8/1 و 2/3 بيشترين همبستگي را با پوشش پهن برگان علفي نشان ميدهد. در خصوص تاج پوشش گندميان، باند ETM5 با ضريب همبستگي 6/0 بيشترين همبستگي را نشان ميدهد. همچنين باند تلفيقي HYB4 با ضريب همبستگي 52/0 بيشترين رابطه را با توليد کل نشان ميدهد. با تکيه بر نتايج اين تحقيق مي توان استفاده از باند طيفي ETM+4 و شاخصهاي گياهي VNIR2 وHYB4 را براي برآورد تاج پوشش گياهي و توليد در مناطق مشابه توصيه نمود [40].
2-8- برآورد صحت نقشه هاي موضوعي حاصل ازدور سنجي
امروزه دادههاي دور سنجي يکي از منابع مهم تامين اطلاعات موضوعي مورد نياز در مطالعات به شمار ميآيد.تجزيه تحليل و تصميم گيري هايي که بر پايه اطلاعات با صحت نامعين انجام ميشود ميتوانند موجب گمراهي در ارزيابي و برنامه ريزي گردند.
تصميم گيري و مديريت منابع نيازمند نقشه است و تصميمات کارآمد به نقشههاي صحيح يا حداقل نقشههاي داراي صحت مشخص نياز دارد. به مدت قرن هاست است که نقشه ها اطلاعات مهمي در مورد پراکنش منابع در روي زمين فراهم کرده اند. نقشه ها به ما کمک ميکنند تا محدوده و پراکنش منابع را اندازه گيري و تأثير متقابل منابع را تحليل کنيم. ارزيابي صحت، تعيين کنندهي کيفيت نقشه ايجاد شده از دادههاي دورسنجي است. ارزيابي صحت ممکن است کيفي يا کمي، گران يا ارزان، سريع يا وقت گير، با طرح خوب و کارآمد يا بصورت اتفاقي باشد. هدف ارزيابي صحت کمي، تعيين و اندازه گيري خطاهاي نقشه است [1].
ميزان صحت و درستي نقشههايي که از تفسير و تجزيه و تحليل آن دادهها کسب ميگردد به عوامل زير بستگي دارند.
نوع داده دور سنجي، موضوع مورد مطالعه و پيچيدگي آن، منطقه مورد مطالعه و چگونگي پراکنش پديده ها، دانش، تجربه و امکانات مفسر. لذا چنانچه حتي دادههاي يکساني از يک منطقه در رابطه با موضوعي معين توسط چند مفسر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند، نتايج حاصله ميتوانند متفاوت باشند .به اين ترتيب نقشههاي موضوعي که از دادههاي دور سنجي استخراج ميشوند همواره داراي صحتي بالا و يکسان نخواهند بود. لذا ضروري است که صحت آنها برآورد گردد. هرچند که اين عمل مستلزم صرف وقت و زمان ميباشد. با توجه به وضعيت و جايگاه سنجش از دور در ايران تا زماني که حدود قابليت داده هاي مختلف براي موضوعات گوناگون و چگونگي تجزيه و تحليل آنها روشن نشده باشد بايد برآورد صحت انجام گيرد [36].
2-9- صحت نقشه حاصل از طبقه بندي
به منظور بيان صحت يک نقشه به صورت کمي ميتوان آن را به صورت پيکسل به پيکسل با واقعيت زميني مقايسه و نتايج را در جدولي به نام جدول خطا درج نمود .معمولا طبقات نقشه طبقه بندي شده در رديفهاي جدول و واقعيت زميني در ستون هاي جدول درج ميگردد .به اين ترتيب تعداد پيکسلهايي که درست طبقه بندي شده اند در قطر جدول قرار خواهند گرفت .بر پايه اين جدول ميتوان معيار هاي کمي نظير صحت کلي و ضريب کاپا را براي بيان صحت محاسبه نمايد .صحت کلي عبارتند از نسبت پيکسلهايي که درست طبقه بندي شده اند به تعداد کل پيکسلهاي مورد مقايسه. به اين ترتيب صحت کلي که به درصد نيز بيان ميگردد و ميزان توافق و همخواني تصوير حاصل از طبقه بندي با واقعيت زميني را نشان ميدهد. صحت کلي از مفهوم بسيار ساده اي برخوردار است و براي بيان صحت يک طبقه بندي مناسب مي‌باشد .در محاسبه ضريب کاپا علاوه بر پيکسلهايي که درست طبقه بندي شده و پيکسل هايي که نادرست طبقه بندي شده اند نيز دخالت داده ميشوند و از اين رو معيار مناسبي براي مقايسه نتايج طبقه بندي هاي مختلف ميباشند[36]. هر دو معيار ياد شده تنها صحت کلي طبقه بندي را بيان ميکنند.
2-10- مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور
2-10-1مطالعات انجام شده در خارج کشور
تيتوس53 (1975) گزارش کرده است که با استفاده از داده هاي لندست 1 و سنجنده MSS با استفاده از روش نمونه برداري تصادفي طبقه بندي شده براي اندازه گيري تراکم و تاج پوشش دقيق درختان. ايشان به اين نتيجه دست يافت که زماني که از تصاوير ماهواره اي استفاده مي شود 65% هزينه ها کمتر از زماني است که بررسي ها فقط به صورت ميداني صورت ميگيرد [115].
آهيوجا54 و همکاران (1993) با تفسير تصاوير چند زماني و چند طيفي سنجنده لندست TM در مقياس 1:50000 سال 1986 و تصاوير ماهواره سنجش از دور سنجنده هندوستان معروف به (IRS) به مقياس 1:50000 و عکس هاي هوايي 1:25000 اقدام به شناسايي مشکلات منابع طبيعي ايالت هاويان هند نموده و نقشه کاربري اراضي را براساس قابليت اراضي، پوشش گياهي و اقليم ارائه کرده اند. در اين مطالعه تقسيمات نقشه کاربري اراضي در قالب طبقه بندي نظارت شده انواع کاربري ها شامل: اراضي کشاورزي، مرتعي، خاک لخت، سنگلاخي، مسکوني و آب بوده است. به طوري که ميزان صحت و دقت طبقه بندي انجام شده با استفاده از ماتريس خطا معادل 80 درصد گزارش شده است [60].
موريس55 (1996) با استفاده از دادههاي ماهوارهاي لندست با هدف تهيه نقشه کاربري اراضي و تغييرات حاصل از استخراج ذغال سنگ در منطقه رندونياي برزيل مطالعه اي انجام دادند. براساس نتايج اين مطالعه پديده هاي مختلف زميني را به 10 طبقه با پوشش گياهي متراکم، نيمه متراکم، کم تراکم، جاده ها، رودخانه ها، تالاب ها، اراضي باير، مرتع، جنگل و مناطق حساس به آتش سوزي تقسيم بندي نموده اند. جهت تفکيک پوشش گياهي از شاخص گياهي NDVI استفاده نموده اند. همچنين براي تفکيک طبقه ها از ترکيب رنگ کاذب بانده هاي 3و5و7 استفاده نموده اند، سپس با انتخاب مناطق آزمايش در طبقه هاي فوق با روش حداکثر احتمال، طبقه بندي را انجام دادند که دقت طبقه بندي 80 درصد گزارش شده است [95].
لانگفورد56 و همکاران(1997) در منطقه کايوکا-کلمبيا با استفاده از تصاوير ماهواره اي سنجنده TM، نقشه کاربري اراضي را تهيه کردند. در اين تحقيق ابتدا کاربري اراضي را به طبقات مختلف خاک لخت، چراگاه، بوته زار تنک و اراضي سوزني برگ جوان و مسن تقسيم نمودند. سپس در هر يک از اين طبقات، مناطق آزمايشي به تعداد 70 پيکسل، انتخاب و با روش طبقه بندي نظارت شده حداکثر احتمال، طبقه بندي را کامل نموده اند [86].
اسکيدمور57 و همکاران(1997) نشان دادند که استفاده از تصاوير ماهواره اي با دو روش طبقه بندي يا حداکثر احتمال58 (MLC) و طبقه بندي با شبکه هاي عصبي59(NNC) داراي خروجي هاي نسبتاً يکساني هستند که توسط طبقهبندي دقيقي از وضعيت کاربري اراضي صورت گرفته است. همچنين به نقل از گزارش تحقيقي ديگر، روش طبقه بندي با شبکه ها ي عصبي مصنوعي نسبت به روش حداکثر احتمال براي تهيه يک نقشه از جنگل هاي اکاليپتوس ارجحيت نداشته است. به عبارت ديگر از هر دو روش با اعتماد يکساني مي توان استفاده کرد [110].
ماس60(1998) براي بررسي تغييرات کاربري اراضي در تالاب ترمينو در مکزيک از 6 روش براي طبقه بندي استفاده کرد، قبل از انجام پردازش تصوير در مرحله پيش پردازش ها به انجام تصحيحات هندسي و راديو متريک پرداختند، در اين مطالعه از داد ه هاي ماهواره لندست و سنجنده ي MSS استفاده کردند براي تصحيح هندسي از الگوريتم نمونه برداري مجدد RMSe با کمتر از يک پيکسل استفاده کردند .براي انجام آناليز ها ازNDVI و PCA کمک گرفتند که در PCA به جاي استفاده از تمامي باند ها فقط از دو باند 4 و 2 استفاده کردند [93].
سيوکو 61و همکاران (2002) در طي تحقيقي در مقايسه روش هاي مختلف طبقه بندي براي بارزسازي تغييرات کاربري اراضي و پوشش زمین انجام دادند و نقشه هاي قابل قبولي از اين روش ها به دست آوردند.آنها گزارش کردند که نتايج بررسي 4 روش طبقه بندي با استفاده تلفيقي از ساختار سامانه اطلاعات جغرافيايي نشان داده است که هيچ کدام از اين روش ها از لحاظ دقت، اولويت خاص و معني داري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حسابرس مستقل، وجوه نقد، حقوق صاحبان سهام