دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

1390)

4-1-1- اصول طراحي بيمارستان

پهنه هاي متعدد، وجود بخشهاي مختلف در هر پهنه و انبوه فضاها وريز فضاهاي درون هر بخش موجب گستردگي مساحت و پيچيدگي روابط در طراحي بيمارستان ميشود. با افزايش ظرفيت (تعداد تخت بستري) و بخشهاي باليني اين پيچيدگي نيز رو به فزوني مي يابد. روابط دروني بيمارستان و سعي در تفکيک مسيرهاي حرکت بيمار از پرسنل گروه هاي مختلف از ارکان طراحي بيمارستان محسوب مي شود. وقتي تفکيک مسير مطرح ميشود طبعا تفکيک نقاط ورود وخروج نيز با آن همرا ه مي شود. لذا ضروري است که ابتدا وضعيت دروني بيمارستان ورابطه آن با محوطه به شکل عام بررسي گردد و سپس وضعيت اين طرح تشريح گردد.
الف – پهنه بندي، پهنه هاي موجود در بيمارستان عبارتند از: سرسرا ( محل حضور بيمار در وحله اول )، مشاوره ومعاينه، کمک تشخيص،کمک درمان، بستري، اتفاقات و فوريتهاي پزشکي ( اورژانس )،، خدمات پشتيباني، اداري و مديريت، پژوهش، تاسيسات، خدمات پشتيباني، اعما ل جراحي وزايشگاه ( علت اينکه اين دوپهنه در آخر فهرست قرار گرفته شده است در بخش بررسي بخشهاي درون پهنه ها مشخص خواهد شد ). رابطه اين پهنه ها از دو منظرپرسنل وبيمار بايد مورد بررسي قرار گيرد. سرسرا که نقطه آغاز وخاتمه ايجاد رابطه بيمار وهمرا در بيمارستان است معمولا مستقل از بخش درمانگاهي واورژانس کار ميکند و وظيفه پذيرش وترخيص بيمار را به عهده دارد. در بيمارستانهاي داراي درمان سرپايي (درمانگاه ) وفوريت پزشکي، پهنه کمک تشخيص بايد رايطه منطقي با مراجعين درمان سر پايي ومراجعين فوريت برقرار نمايد، چنانچه براي بيماران بستري نيز مراجعه به پهنه کمک تشخيص لازم باشد اين رابطه توسط پرسنل مربوطه در بيمارستان برقرار مي گردد. هر سه دسته مراجعين به بيمارستان ( پذيرش وترخيص وملاقات، درمان سر پايي، مراجعين به فوريتها) بايد بتوانند با پهنه خدمات رفاهي ارتباط برقرار نمايند. پهنه کمک درمان ممکن است مورد استفاده بيمار بستري قرار گيرد که توسط پرسنل مربوطه اين کار انجام مي‏شود وممکن است که براي بيمار درمان سرپايي استفاده از اين پهنه در نوبتهاي متوالي تجويز گردد. هيچکدام از پرسنل درماني و بيماران اعم از بستري وسر پايي با پهنه خدمات پشتيباني سرو کار ندارند وبرعکس پهنه خدمات پشتيباني با همه پهنه هاي ديگر بايد توسط پرسنل مربوطه رابطه برقرا ر نمايد يعني به طريقي رابطه يک طرفه وجود خواهد داشت. پهنه اداري از طريق پذيرش – صندوق- ترخيص وحسابداري ( دو مورد اخير براي بيمار بستري ) وامور بيمه با بيمار يا همراه بيمار ارتباط برقرار ميکند، برخي از پرسنل غير اداري ( درماني وخدماتي ) بر حسب ضرورت گاهي با اين پهنه رابطه خواهند داشت، برخي از پرسنل پهنه اداري که با امور درمان وخدمات پشتيباني سرو کار دارند به موجب ضرورت شغلي با پهنه هاي مرتبط با خود ارتباط دارند. روابط معرفي شده بين پهنه ها براي جانمايي پهنه ها نسبت به يکديگر و سلسله مراتب دسترسي به آنها مقدمه مناسبي است. (موسويان، 1363)
ب- بخش ها ي بيمارستان، بخش هاي مختلف بيمارستان زير مجموعه پهنه هاي مختلف است، برخي از پهنه ها چندين بخش دارند وبرخي ممکن است که فقط داراي يک بخش باشند، تعداد بخشها وابسته به نوع و ميزان خدماتي است که بيمارستان ارايه مي نمايد. در اين قسمت بخشهاي عرف ومعمول در يک بيمارستان عمومي بررسي خواهد شد.
بخش هاي موجود درپهنه سر سرا عبارتند از : بخش پرسنلي، حضور بيمار وهمراه، خدمات رفاهي بيمار وهمرا. رابطه اصلي بيمار با بخش پرسنلي است ودرصورت نياز با آن فضاهايي از بخش خدمات رفاهي که لازم دارد نيزارتباط برقرار مي‏نمايد.
بخشهاي موجود در پهنه مشاوره معاينه عبارتند از: پذيرش وانتظار بيمار، منشي ها و پزشکان. در صورتيکه تعداد متخصصين در هر زمينه پزشکي زياد باشد هر تخصص ميتواند يک بخش جداگانه تعريف شود. رابطه بيمار در ابتدا با پذيرش مربوط به درمان سرپايي برقرار ميگردد و سپس در صف انتظار قرار ميگيرد تا نوبت معاينه او فرا برسد، محل انتظار ممکن است به سه سطح تقسيم گردد، سطح اول براي بيماراني که تا زمان معاينه فاصله دارند، سطح دوم براي بيماراني که کمتر از حدود نيم ساعت به ويزيت آنها مانده است وسطح سوم براي بيماراني که منتظر خروج بيمار قبلي از مطب پزشک هستند، جانمايي اين سطوح وابسته به ظرفيت معاينه درمانگاه و زمان تلف شده بيمار است.
بخشهاي موجود در پهنه کمک تشخيص عبارتند از: آزمايشگاه، راديو لوژي، سيتي اسکن، ام- آر- آي، تشخيص ويژه وهر نوع بخشي که حاصل آن در تدقيق تشخيص بيمار ي به پزشک کمک مي کند.
بخشهاي موجود در پهنه کمک درمان: اين بخشها در بيمارستانهاي مربوط به درمان بيماريهاي جسمي با بخشهاي مربوطه در بيمارستانهاي روحي ورواني متفاوت است، دربيمارستانهاي مربوط به بيماريهاي جسمي وجود بخشهاي کمک درمان الزامي نيست وبيماران ميتوانند به مراکز مشابه در سطح شهرها مراجعه نمايند و در صورتيکه بيمارستان داراي اين بخشها باشد بيماران مستقيما به آنجا مراجعه مينمايند حتي ممکن است ورودي به پهنه مربوطه مستقل از ساير وروديهاي بيماريتان باشد، اما در بيمارستانهاي روان درماني اين بخشها کاملا ضروري هستند. نظر به اينکه موضوع اين پروژه بيمارستان روان درماني براي گروه ويژه اي از بيماريها است لذا بخشهاي کمک درمان آن عبارتند از : گروه درماني، هنر درماني، کار درماني، نور درماني، ورزش درماني، ماساژدرماني،اوزون درماني، آب درماني. برخي از اين بخشها مانند آبدرماني و کار درماني درقالب فيزيوتراپي با شکلهايي نسبتا متفاوت دربيمارستانهاي مربوط به بيماريهاي جسمي نيز وجود دارد. رابطه بيمار سرپايي با اين بخشها توسط شخص بيماروهمراه وي بر قرار ميشود وبراي بيماران بستري اين رابطه توسط پرسنل ايجاد مي گردد، معمولا اين بخشها بيشتر در خدمت بيماران بستري است.
بخشهاي بستري پهنه بستري : اين بخشها نيز با بخشهاي موجود در بيمارستانهاي مربوط به درمان بيماريهاي جسمي از نظر تقسيم بندي وتخصصي تفاوت دارد. بيماران مبتلا به بيماريهاي همگروه را در يک بخش بستري مبنمايند اما به لحاظ حفظ اصول کلي سعي ميشود که بيماران زن ومرد از يکديگر تفکيک گردند، چانچه بيمارستان براي گروه سني کودکي نيز طراحي شده باشد بخش ايشان نيز مستقل خواهد بود. درضمن بخشي به عنوان تجمع گروهي با فضايي فقط براي نشستن درنظر گرفته ميشود. (شامقلي، 1391)
بخشهاي پهنه اتفاقات داخلي: در بيمارستانهاي مربوط به بيماريهاي جسمي اين پهنه پذيراي بيماراني است که در خارج از محدوه بيمارستان دچار حادثه يا بيماري حاد شده اند لذا دسترسي به بخشهاي کمک تشخيص ازضروريات اين پهنه است. بيماران روحي ورواني گروه در نظر گرفته شده براي اين طرح معمولا دچار حالات حاد وفوريت نميشوند لذا عملکرد پهنه اين فوريت با آنچه در بيمارستانهاي عمومي است کاملا متفاوت است، اين پهنه براي بيماران بستري است که ممکن است در طول دوره درمان با مسئله اي جسمي يا روحي مواجه شوند که نيازمند رسيدگي ويژه گردند به همين دليل نام اين پهنه اتفاقات داخلي است. اين پهنه چندان رابطه اي با پهنه کمک تشخيص ندارد. رابطه آن با خارج از محيط بيمارستان منحصر به زماني است که انتقال بيمارحادثه ديده به بيمارستان ديگر ي ضروري شود. بخشهاي اين پهنه در اين طرح عبارتند از : احيا، جراحي، مراقبت ويژه و ايزوله.
بخشهاي موجود در پهنه مديريت واداري عبارتند از : امور اداري، امور مالي وامور درماني. ازنظر اصولي تفوت زيادي بين پهنه بيمارستان بيماريهاي جسمي وبيماريهاي روحي ورواني وجود ندارد.
بخشهاي موجود در پهنه پژوهش: بيمارستانهاي مربوط به درمان بيماريهاي جسمي دودسته آموزش وغير آموزشي هستند، بيمارستانهاي غير آموزشي معمولا پهنه پژوهش ندارند اما بيمارستانهاي آموزشي به پژوهش به عنوان يک رکن درمان وآموزش نگاه ميکنند. آزمايشگاه يکي از پايه هاي پژوهش در اين بيمارستانها است. در بيمارستانهاي روان درماني صرفنظر از آموزشي وغيرآموزشي بودن داراي پهنه پژوهش هستند، کارهايي که در پژوهشگاه اين بيمارستانها انجام ميشود عمدتا متمرکز بر رفتار بيماران وتاثير روشهاي درمان اعم از دارو درماني و روان درماني بر روي بيماران است که با آنچه در بيمارستانهاي جسماني است تفاوت دارد.(موسويان، 1363)
بخشهاي موجود در پهنه تاسيسات عبارتند از : تاسيسات مکانيکي وتاسيسات برقي. اصول کلي تاسيسات مکانيکي و برقي دربيمارستانهايجسماني وروان درماني مشابه است فقط به دليل وجود بخشهاي ويژه کمک درمان تفاوتهايي در سيستم برق بيمارستان اين طرح بابيمارستانهاي جسماني وجود دارد.
بخشهاي موجود درپهنه خدمات پشتيباني عبارتند از : آشپزخانه وسلف سرويس، لاندري، قسمت استريل کثيف، قسمت استريل تميز، انبارهاي عمومي، کاخداري، نظافت، جمع آوري ودفع زباله و نگهداري جسد. اين بخشها درهمه بيمارستانها موجود است فقط از نظر مساحت وتجهيزات با يکديگر تفاوتهايي دارند که اين تفاوتها مربوط به ظرفيت بيمارستان وتخصصهاي مستقر در آن است.
بخشهاي موجود در پهنه اعمال جراحي : در حاليکه در تمام بيمارستانهاي جسماني پهنه اعمال جراحي جزء لاينفک بيمارستان است و بدون آن بيمارستان ناقص و حکم پلي کلينک را پيدا مينمايد در بيمارستانهاي روان درماني معمولا پهنه اعمال جراحي وجود ندارد به همين دليل سعي برآن بود که درمکان يابي محل طرح د سترسي به يک بيمارستان عمومي مجهز مد نظر باشد تا درصورت لزوم از خدمات بيمارستان همسايه استفاده شود. آنچه در پهنه اتفاقات به عنوان بخش جراحي نام برده شد براي اعمال جراحي سرپايي ناشي از حادثه جزيي براي بيماران بستري وشايد براي نصب دستگاه تحريک عصب واگ در زيرپوست از آن استفاده شود که در اينصورت از پزشک جراح به شکل موردي دعوت به عمل مي آيد، لذا از توضيح اين پهنه که به پروژه مربوط نمي گردد خود داري مي شود (شامقلي، 1391).
بخشهاي موجود در پهنه زايمان: حتي برخي از بيمارستانهاي جسماني فاقد بخش زايشگاه هستند وآنرا بعنوان يک تخصص جداگا نه تلقي مي نمايند. اين پهنه با عملکرد بيمارستان اين طرح هيچ رابطه اي ندارد لذا فاقد اين پهنه است و فقط به منظورتعريف چارچوب نسبتا کاملي ازيک بيمارستان به نام آن اشاره شد.
ج – فضاهاي درون هر بخش، نظر به اينکه هر بخش مشتمل بر فضاهاي متعدد است وتوضيح در مورد آنها موجب تطويل نوشتارمي شود دراين جاازتوضيحات اضافي صرفنظر ميگردد اما به نام فضا ها وسطوح مورد نياز آنها که براي تعيين مساحت کل بنا که پايه اصلي طراحي است در دياگرامها وجداولي که در فصل مربوطه آمده ميتوان مراجعه نمود و روابط بين فضاهاي درون هر بخش که توضيح درباره آنها چندان کار آمد نيست در طراحي پلانها کاملا مشخص ميگردد. در برخي از بخشها نکاتي وجود دارد که نيازمند توضح هستند که در زيربه آنها اشاره مي شود.
1 – براي دسترسي بيماران به بخش هاي معاينه ومشاوره ميتوان از سر سراي اصلي استفاده نمود اما به منظور تفکيک وظيفه هر پهنه بهتر است که اين پهنه دسترسي ( ورودي وخروجي) مستقلي داشته باشدتا ازايجادتراکم وازدحام توام با مراجعان به سرسراي اصلي که با پهنه بستري سروکار دارند جلوگيري شود.
2- در پهنه کمک تشخيص بيمارستان اين طرح فقط بخشهاي: آزمايشگاه، راديولوژي، ام- آر- آي وتشخيص ويژه کافي است. براي سه بخش اول لازم است که ورودي پرسنل از ورودي بيماران تفکيک شود. بخش تشخيص ويژه داراي سه زيرمجموعه شامل الکترو کارديو گرام (نوار قلب)- الکترو انسفالوگرافي ( نوارمغز ) و سونوگرافي است، در اين بخش ورودي مجزابراي پرسنل وبيمار ضرورتي ندارد. مجموعه اين بخشها با پهنه معاينه ومشاور ه رابطهقوي دارند.
3- در پهنه خدمات پشتيباني، بخش آشپزخانه وسلف سرويس چهار دسترسي مجزا (رستوران – پرسنلي – مواد خام غذايي – انتقال غذا به بخشهاي بستري ) نيازدارد. ورودي وخدمات پرسنليقسمتهاي تميز وکثيف بخش استريل بايد از يکديگر مجزا باشد. انبارهاي عمومي ومواد غذايي مستقل جنب آشپزخانه ارتباط دوسويه لازم دارند، از يک سو باسکوي بار انداز براي دريافت کالا رابطه دارند واز سوي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اختلالات خواب، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال اضطراب منتشر Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بيمارستان، ورودي، وسايل