دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب، داده ها و اطلاعات، آموزش و پرورش، طرح و نقش

دانلود پایان نامه ارشد

اصلي آن به نحوي که تميز شغل معيني از ساير مشاغل سازمان ميسر باشد، تحت عنوان وظيفه ذکر مي گردد.
تکاليف و اختيارات: تکاليف شغل، جزئيات طريقه اجراي وظيفه را توضيح مي دهد. وظيفه، عناصر اصلي شغل را شرح مي دهد، در حالي که تکاليف شغل ناظر بر عمليات و فعاليت هاي مشخصي است که براي اجراي وظيفه لازم است. حدود و اختيارات شاغل هر شغل نيز بايد معلوم باشد. اختيار در اينجا به معني حق تصميم گيري به منظور انجام وظيفه است.
روابط: تحقق اهداف سازمان مستلزم همکاري متصديان مشاغل مختلف است. بدين جهت لازم است روابط مشاغل هم با يکديگر معلوم گردد.

1-13-2-6 نمودار25 هاي سازماني :
نمودار ساده : تصوير کلي طرح سازمان، سلسله مراتب اداري و روابط واحدهاي تابعه را مجسم مي نمايد و خطوط عمودي که طبقات سازمان را به هم وصل مي کنند، معرف فرماندهي و نظارت مستقيم واحدهاي بالاتر بر واحدهاي زيردست است.
نمودار وظايف : روابط واحد اصلي را با دواير تابعه به وسيله چهارگوشه هاي منظم نشان مي دهد. هر چهارگوشه حاوي شرح وظايف و فعاليت هاي شغل معيني است و در واقع مشخصات شغل را فهرست مانند، نمايان مي سازد.
نمودار کارگزيني : از نظر شکل مانند نمودار وظايف است، اما چهارگوشه هاي آن حاوي عنوان شغل و نام شاغل مي باشد. اغلب مشخصات شغل و عنوان و نام شاغل آن يک جا ذکر مي گردد و بدين وسيله شرح وظايف و اطلاعات کارگزيني در نمودارهاي واحدي گنجانيده مي شود.

علاوه بر نمودارهاي فوق نمودارهاي متعددي مانند نمودارهاي زير در مؤسسات دولتي و خصوصي به کار مي روند : نمودار جريان کار، نمودار تقسيم کار، نمودار صرفه جويي در حرکات و نمودار تقسيم جا و مکان.
تمام نمودارهاي فوق لازم است با توجه به تغييرات اساسي و زيادي که امروزه در سازمان ها رخ مي دهد، مورد بازنگري قرار گيرند. علاوه بر اين کليه فعاليت هاي سازمان را نمي توان به وسيله نمودار تشريح کرد.

1-13-2-7 دستورالعمل26 هاي کتبي :
عبارت از مقررات مدوني است که وظيفه انجام وظيفه شغل يا عمل اداري معيني را نشان مي دهد. دستورالعمل هاي کتبي يک نوع وحدت عمل در انجام کار ايجاد مي نمايد و وسيله موثري به منظور تفويض اختيارات به شمار مي رود. (اقتداري، محمد؛ 1384،صص 30-23)

1-13-2-8 فرهنگ27 سازماني :
مقصود از فرهنگ سازماني، سيستمي از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به يک سازمان دارند و همين ويژگي موجب تفکيک دو سازمان از يکديگر مي شود. کريس آرجريس، فرهنگ سازماني را نظامي زنده مي خواند و آن را در قالب رفتاري که مردم در عمل از خود آشکار مي سازند، راهي که بر آن پايه به طور واقعي مي انديشند و احساس مي کنند و شيوه اي که به طور واقعي با هم رفتار مي کنند تعريف مي کند. ادگار شاين28 نيز فرهنگ سازماني را اين گونه تعريف مي کند: يک الگويي از مفروضات بنيادي29 است که اعضاي گروه براي حل مسائل مربوط به تطابق با محيط خارجي و تکامل داخلي آن را ياد مي گيرند و چنان خوب عمل مي کند که معتبر شناخته شده، سپس به صورت يک روش صحيح براي درک، انديشه و احساس کردن در رابطه با حل مسائل سازمان به اعضاي جديد آموخته مي شود. جيمز پرسي معتقد است که افراد يک سازمان داراي ارزشهاي مشترک، عقايد، معيارهاي مناسب براي رفتار، زبان مخصوص، رمزها و ساير الگوي فکري و رفتاري هستند و به طور خلاصه، فرهنگ سازمان را الگويي از مقاصد مشترک افراد سازمان تعريف مي کند. فرهنگ سازماني عبارت است از انديش? مشترک اعضاي يک سازمان که آنها را از سازمان ديگر متمايز مي کند. علي رغم اينکه تعريف واحدي از فرهنگ سازماني وجود ندارد ولي مي توان گفت که هم? افرادي که در اين زمينه مطالعه نموده اند همگي توافق دارند که فرهنگ :
?) کلي است که از مجموع اجزاي آن بيشتر است.
?) تاريخچه سازمان را منعکس مي کند.
?) به مطالع? انسان شناسي مانند رسوم و نهادها مربوط مي شود.
?) توسط گروهي از افراد که يک سازمان را تشکيل داده اند شکل گرفته است.
?) حرکت آن کند و سخت است.
?) تغيير آن به سختي صورت مي گيرد.
1-13-2-9 انواع سازمان ها :
1-13-2-9-1 سازمان انتفاعي و غير انتفاعي30 :
الف ؛ سازمانهاي انتفاعي :
سازمانهايي هستند كه ازسوي صاحبانشان براي كسب سود ايجاد شده اند . اين سازمانها ممكن است يك مالك يا چندين صاحب سرمايه داشته باشند ، اكثر مؤسسات تجاري جزء اين دسته سازمانها محسوب مي شوند
ب ؛ سازمانهاي غير انتفاعي :
اين سازمانها معمولاً به جاي كسب سود با اهداف اجتماعي ، فرهنگي ، مذهبي و سياسي تشكيل مي شوند . مانند اتحاديه هاي كارگري ، انجمن هاي مذهبي ، مؤسسات خيريه و سازمانهاي دولتي .
1-13-2-9-2 سازمانهاي توليدي و خدماتي :
سازمانهاي توليدي از مواد خام يا مواد اوليه براي توليد كالا استفاده مي كنند . مانند كارخانجات اتومبيل سازي و توليد قطعات . اين كالاها معمولاً در بازار ارائه شده و مشتري به راحتي مي تواند كيفيت آن را ارزيابي كند . نوع ديگر ، سازمانهاي خدماتي هستند كه خدمات ارائه مي دهند . مانند فعاليتهاي امور مالي ، مشاور حقوقي، آموزشي و غيره . بعضي ديگر از سازمانها نيز هم توليدي هستند و هم خدماتي، مانند كارخانجات اتومبيل سازي كه خدمات هم به مشتريان ارائه مي دهند .
1-13-2-9-3 سازمانهاي دولتي و خصوصي :
سازمانها از نظر مالكيت نيز به دو دسته خصوصي و دولتي تقسيم مي شوند . برخي سازمانها مانند ذوب آهن ، صنعت فولاد و مخابرات در ايران جزء سازمانهاي دولتي محسوب مي شوند ، زيرا دولت آنها را كنترل مي كند . برخي سازمانهاي ديگر مانند شركتهاي خصوصي چون به جاي دولت توسط افراد يا بخش غير دولتي اداره مي شوند به آنها سازمانهاي خصوصي گفته مي شود. . (.( http://heydari.blogfa.com.
1-13-2-9-4 سازمان رسمي31:
در سازمان رسمي ، مدير روابط سازماني را به طور مكتوب و به كمك نمودار با دقت هر چه بيشتر براي كاركنان تشريح مي كند . تغييرات بعدي در صورت لزوم مي تواند به طور رسمي يا غير رسمي انجام شود .
– سازماني است كه از شكل و تركيب خاصي برخوردار بوده ، از يك سلسله همبستگي ها و روابط بين مشاغل و مقامات سازماني بر اساس سلسله مراتب سازماني به وجود آمده است . سازمان ” رسمي ” معمولا از سه منطقه ي مديريت و يك منطقه ي اجراي عمليات ( 1- مديران عالي مقام اداري 2- مديران اجرايي يا مديران واسطه در رده ي دوم 3- مديران سرپرست 4- منطقه ي عملياتي ) تشكيل مي شود .
– سازمان رسمي عبارت از نظامي از فعاليت هاي هماهنگ گروهي از مردم است كه با همكاري يكديگر در جهت هدفي مشترك و تحت اقتدار و رهبري يك فرد به كار مشغولند .
– سازمان رسمي آميزه اي از گروه يا گروه هايي از افراد است كه از طريق بهم پيوستن و همكاري و ايفاي نقش آگاهانه تحت يك نظم و سلسله مراتب سازماني ، به منظور دستيابي به مقاصدي مشخص و از قبل تعيين شده به فعاليت و اشتراك مساعي مي پردازد . به طور خلاصه ، مي توان گفت كه سازمان رسمي آميزه اي از افراد و حاصل همكاري و ايفاي نقش آگاهانه ي آن براي رسيدن به هدف هاي مشخصي است .
– سازمان رسمي طرح سازماني كه از طريق تقسيم كار مي كوشد تا به هدف هاي شركت نايل آيد .
– سازمان رسمي به مجموعه روابط پيچيده اي كه در بين عده اي افراد خاص با وظايف و مسئوليت هاي مشخص و بر اساس مقررات از پيش تعيين شده ، شكل گرفته و مدون گرديده است ، سازمان رسمي يا روابط رسمي گفته مي شود ( ( http://heydari.blogfa.com. در سازمان رسمي موارد زير مشخص است :
1- سلسله ارتباطات رسمي ( مدون شده ) بين افراد
2- حدود قلمرو وظايف هر يك از مشاغل و صاحبان مشاغل
3- سلسله مراتب اداري
4- نوع مشاغل كاركنان سازمان و محل سازماني آن ها
5- قدرت سازماني و حيطه ي نظارت هر مقام در سازمان
6- واحدهاي صف و ستاد در سازمان
1-13-2-9-5 سازمان غير رسمي32 :
در سازمان غير رسمي مدير روابط سازماني را به طور شفاهي براي كاركنان توضيح مي دهد و اين روابط را بر حسب نياز تغيير مي دهد .
– سازمان غير رسمي عبارت از به وجود آمدن نظامي از روابط متقابل شخصي و عاطفي و احساسي بين اعضاي سازمان بدون داشتن هدف و مقصودي خود آگاه ،عام و مشترك مي داند .
– سازمان غير رسمي عبارت از نظامي از روابط متقابل افراد است كه به منظور تاثير گذاردن بر روي تصميمات سازمان رسمي پديد مي آيد .
– سازمان غير رسمي رابطه ها و الگوهاي همكاري و ارتباط هاي بين افراد مي باشند كه در نمودار سازماني مشخص نشده باشند .
– سازمان يا روابط غير رسمي به مجموعه اي از روابط شخصي ، عاطفي و اجتماعي گفته مي شود كه در بطن سازمان يا روابط رسمي بدون طرح و نقشه قبلي به وجود مي آيد و تابع هيچ گونه قاعده و ضابطه مدوني هم نيست .
* سازمان رسمي : سازمان رسمي ممكن است بزرگ و گسترده شود – اختيار از بالا به پايين است – مسئوليت وجود دارد – جايگاه شغلي و سازماني ملاك است -تفويض اختيارات برحسب سلسله مراتب است – مقام واگذاري از سوي مديريت است .
* سازمان غير رسمي : سازمان غير رسمي غالبا كوچك و محدودند – قدرت از پايين به بالا و يا به صورت افقي است – سياست مطرح است – جايگاه شخص مهم است – تفويض اختيارات بر حسب اعتماد است – مقام واگذاري از سوي گروه است .

جدول1-1 تفاوت سازمان هاي رسمي و غير رسمي
مشخصات سازمانهاي رسمي
مشخصات سازمانهاي غيرررسمي
روي شغل تاکيددارند و با انسانها کاري ندارند.
روي شاغلين و روابط تاکيد مي شود
خواص و نه عوام جايگاه دارند.
همه جايگاه دارند ( حتي آخرين نفر)
روابط از روي جبر و الزام است
روابط از روي خواستها نيازها و بر خوردهاي طبيعي است
عامل تحريک بيروني است
عامل تحريک دروني است
اختيار و قدرت از بالا به پائين است
اختيار و قدرت از پائين به بالاست
تمام تلاشها براي حفظ روابط شخصي است
تمام تلاش در جهت حفظ روابط گروهي است
ارتباطات مکتوب است
ارتباطات شفاهي است ( شايعات و غيره )
(http://www.aftabir.com/articles/view/applied_sciences/management)

1-13-2-9-6 سازمان هاي يادگيرنده33:
سازمان هايي كه افراد در آنها ، به طور مستمر استعدادهايشان را براي ايجاد نتايج مطلوب مورد نظر توسعه مي دهند ، يا سازمان هايي كه در آنها الگوهاي نو و قابل توسعه تفكر پرورش داده مي شود ، يا سازمان هايي كه در آنها اهداف جمعي اهميت دارد و افراد به طور مستمر مي آموزند كه چگونه با يكديگر بياموزند .
1-13-2-9-7 سازمان داخلي34 :
داده ها و اطلاعات مربوط به نقاط قوت و ضعف يك شركت در مورد كاركنان ، شهرت ، عملكرد ، منابع مالي و غيره .
1-13-2-9-8 سازمان وظيفه اي35 :
در سازمان وظيفه اي اختيارات ، در دست مديران متخصصي متمركز شده است كه مسئوليت تام وظيفه اي كه با تمامي كاركنان در ارتباط است ، به عهده آن هاست .
1-13-2-9-9 سازمان هاي دولتي36 و انواع آن در ايران :
سازمان هاي مجري سياست و خط مشي دولت را ، در دستگاه ها ، سازمان هاي دولتي مي گويند . دستگاه هاي دولتي را در ايران به وزارتخانه ، مؤسسات دولتي مستقل ، سازمان وابسته ، سازمان تابعه ، و شركت هاي دولتي تقسيم كرده اند .
وزارتخانه37 :
سازماني است متشكل از تعدادي ادارات دولتي ، كه براي اداره ي عمومي معيني تشكيل گرديده و زير نظر و مسئوليت يكي از اعضاي هيات دولت به نام وزير اداره مي شود ؛ مانند وزارت ” آموزش و پرورش ” يا وزارت ” علوم ، تحقيقات و فناوري ” . در تشكيلات همه ي دولت ها ، مهم ترين واحد سازماني ، وزارتخانه است كه در كشور ما بر اساس قانون ايجاد و به اين عنوان ناميده مي شود .
موسسه38 ي دولتي :
موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه طبق قانون ايجاد مي گردد و توسط دولت اداره مي شود و معمولا به دو دسته ي كلي تقسيم مي شود :
* موسسات دولتي مستقل :
سازمان هايي هستند كه به منظور انجام وظايف معيني ايجاد مي گردند و بنابر ملاحظات قانوني زير نظر عالي ترين مقام اجرايي كشور اداره مي شوند و وظايف آن ها با وظايف وزارتخانه ها وابستگي ندارند و در سازماندهي وزارتخانه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قرن نوزدهم، فرم و عملکرد، دوران باستان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق انسان، اجتماع محور، اجتماع محو، مصرف كننده