دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

تحقيق كه بين سالهاي 1384 لغايت 1389 واقع گرديده، 6 مشاهده مي باشد.

در ستون چهارم از (جدول1-4) ميانگين هريك از متغيرها درج شده است. ميانگين، اصلي ترين شاخص از پارامترهاي مركزي است كه معرف مركز مجموعه داده ها مي باشد. در حقيقت اگر داده ها روي يك محور به صورت منظم رديف شوند، مقدار ميانگين دقيقا نقطه تعادل و مركز ثقل توزيع است. ميانگين به انواع مختلفي قابل تقسيم است از جمله ميانگين حسابي، ميانگين هندسي، ميانگين هارمونيك، ميانگين پيراسته و ميانگين وزني. ميانگين مورد محاسبه در(جدول1-4) ، ميانگين حسابي است كه از تقسيم مجموع مشاهدات بر تعداد آنها بدست آمده و در واقع معدل مجموعه مشاهدات از هر متغير مي باشد.
بيشترين و كمترين مقدار از هر متغير در دوره زماني تحقيق، به ترتيب در ستونهاي پنجم و ششم (جدول1-4) آمده است. اين مقادير به ما كمك مي كند تا شناخت كافي از ميزان پراكندگي بيشترين و كمترين مقدار هر متغير، در مقايسه با ميانگين متغيرهاي مورد نظر بدست آيد.
انحراف معيار و واريانس ازمهمترين پارامترهاي پراكندگي مي باشند. اين شاخصها تاثير انحرافات بزرگ را به راحتي نشان مي دهند. مقدار واريانس براي هر دسته از متغيرها برابر است با ميانگين توان دوم انحراف داده ها از ميانگين. چنانچه از واريانس جذر گرفته شود مقدار عددي انحراف معيار بدست مي آيد. مقادير انحراف معيار و واريانس هر دسته از متغيرهاي تحقيق به ترتيب در ستونهاي هفتم و هشتم لحاظ گرديده است.

3-4 روش آزمون فرضیه ها
جهت آزمون فرضيه هاي اين تحقيق، گامهاي زير برداشته شده است:
1- جمع آوري اطلاعات مورد نياز از صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت سهامي آلومينيوم ايران و همچنين گزارشات عملكرد شركت طي سالهاي 1384 لغايت 1389.
2- محاسبه نسبتها و متغيرهاي وابسته تحقيق با استفاده از نرم افزار Excel .
3- محاسبه ميانگين هر يك از متغيرهاي مورد نظر براي دوره هاي دوساله مالكيت دولتي (سالهاي 84 و 85) مالكيت نيمه خصوصي (سالهاي 86 و 87) و مالكيت خصوصي (سالهاي 88 و 89).
4- همگن سازي نتايج حاصل از گام 3 و همسو نمودن جهت متغيرهاي مذكور.
5- تشكيل ساختار سلسله مراتبي.
6- تشكيل ماتريس مقايسه زوجي براساس نظر گروه كارشناسان منتخب و تعيين وزن هر يك از متغيرهاي مورد اشاره به روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي با استفاده از نرم افزارExpert choice .
7- اعمال مقادير همگن شده هر يك از متغيرها در ضريب وزني تعيين شده و تعيين رتبه شركت در هر دسته از متغيرهاي تحقيق.
8- رد و يا پذيرش فرضيات فرعي و نهايتا فرضيات اصلي تحقيق.
همانگونه كه اشاره شد، پس از جمع آوري اطلاعات و انجام محاسبات مورد نياز لازم است تا ساختار سلسله مراتبي تشكيل شود. ساختار سلسله مراتبي يك نمايش گرافيكي از مسئله پيچيده واقعي مي باشد كه در راس آن هدف كلي مسئله و در سطوح بعدي معيارها و زير معيارها و يا گزينه ها قرار دارد. هر چند يك قاعده ثابت و قطعي براي رسم ساختار سلسله مراتبي وجود ندارد، اما برخي افراد سعي نموده اند تا يك سري قواعد كلي در اين زمينه بيان كنند (قدسي پور، 1387، 29)1 .
با اين توضيحات ساختار سلسله مراتبي تحقيق حاضر به شرح ذيل تنظيم گرديد:

نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبي

4-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق
1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي اول
در فرضيه اصلي اول اينچنين بيان شد كه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي عملكرد آن شركت شده است.
بمنظور تجزيه و تحليل فرضيه اصلي اول، لازم است تا فرضيه هاي فرعي اول و دوم به شرح ذيل مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

1-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول
فرضيه فرعي اول : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي عملكرد مالي آن شركت شده است.
بمنظور آزمون فرضيه فرعي اول، ابتدا نسبت به همگن سازي مقادير مربوط به نسبتهاي مالي اقدام و سپس اهميت هر متغير نسبت به ساير متغيرها به تفكيك (مقايسه زوجي)، براساس نظر گروه كارشناسان منتخب، مشخص شد و اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice بمنظور تعيين وزن نهايي هر متغير وارد گرديد كه نتيجه آن به تفكيك هريك از نسبتهاي مالي به قرار زير است:
الف) نسبتهاي نقدينگي :

جدول2-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي مختلف مالكيت
شرح
مقادير همگن شده در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه خصوصي
خصوصي
نسبتهاي نقدينگي
نسبت جاري
40/0
34/0
26/0

نسبت آني
48/0
30/0
21/0

نسبت وجوه
52/0
35/0
14/0

جدول3-4 :وزن نهايي هر يك از نسبتهاي نقدينگي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي
شرح
وزن نهايي بدست آمده از روش AHP
نسبتهاي نقدينگي
نسبت جاري
571/0

نسبت آني
286/0

نسبت وجوه
143/0

پس از همگن سازي مقادير و تعيين وزن نهايي هر يك از نسبتهاي نقدينگي به روش AHP، رتبه نسبتهاي نقدينگي شركت به تفكيك و بصورت كلي محاسبه شد. همانگونه كه در فصل سوم اشاره گرديد، براي محاسبه رتبه هر نسبت با استفاده از فرمول هاي زير، وزن نهايي بدست آمده از روش AHP در مقدار عددي هر نسبت طي دوره هاي مختلف مالكيت (اطلاعات مندرج در جداول 2-4 و 3-4) ضرب و حاصل جمع رتبه هاي مذكور بعنوان رتبه كل نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي سه گانه مالكيت در نظر گرفته شده است.
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + (A3 * a13)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + (A3 * a23)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + (A3 * a33)
در فرمولهاي بالا:
W1 : رتبه كل نسبتهاي نقدينگي شركت قبل از خصوصي سازي
W2 : رتبه كل نسبتهاي نقدينگي شركت حين خصوصي سازي
W3 : رتبه كل نسبتهاي نقدينگي شركت بعد از خصوصي سازي
و ،
A1 : وزن بدست آمده از روش AHP براي نسبت جاري
A2 : وزن بدست آمده از روش AHP براي نسبت آني
A3: وزن بدست آمده از روش AHP براي نسبت وجوه
همچنين ،
a11 تا a33 : مقادير همگن شده هريك از نسبتهاي مذكور در دوره هاي مختلف مالكيت مي باشد.
با اين توضيحات رتبه نهايي نسبتهاي نقدينگي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت به شرح ذيل مي باشد :

جدول4-4 : رتبه نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي مختلف مالكيت
شرح
رتبه نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه خصوصي
خصوصي
نسبت جاري
228/0
194/0
148/0
نسبت آني
137/0
086/0
060/0
نسبت وجوه
074/0
050/0
020/0
رتبه كل نسبتهاي نقدينگي
440/0
330/0
229/0

وضعيت رتبه نسبتهاي نقدينگي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقايسه با يكديگر در (نمودار2-4) قابل مشاهده مي باشد :

نمودار2-4 : رتبه نسبتهاي نقدينگي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي

ب) نسبتهاي فعاليت :
جدول5-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي فعاليت در دوره هاي مختلف مالكيت
شرح
مقادير همگن شده در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه خصوصي
خصوصي
نسبتهاي فعاليت
گردش دارايي ثابت
32/0
28/0
40/0

گردش مجموع دارائيها
34/0
29/0
37/0

گردش موجودي كالا
39/0
28/0
33/0

كالا به سرمايه در گردش
00102/0
99000/0-
00414/0-

گردش سرمايه جاري
00200/0
99000/0-
00388/0-

شرح
وزن نهايي بدست آمده از روش AHP
نسبتهاي فعاليت
گردش دارايي ثابت
250/0

گردش مجموع دارائيها
438/0

گردش موجودي كالا
149/0

كالا به سرمايه در گردش
081/0

گردش سرمايه جاري
081/0
جدول6-4 : وزن نهايي هر يك از نسبتهاي فعاليت بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي

پس از انجام مراحل فوق و با استفاده از فرمول هاي زير، وزن نهايي بدست آمده از روش AHP در مقدارعددي هر نسبت طي دوره هاي مختلف مالكيت (اطلاعات مندرج در جداول 5-4 و 6-4) ضرب و حاصل جمع رتبه هاي مذكور بعنوان رتبه كل نسبتهاي فعاليت در دوره هاي سه گانه مالكيت تعيين گرديد .
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + (A3 * a13) + (A4 * a14) + (A5 * a15)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + (A3 * a23) + (A4 * a24) + (A5 * a25)
W3 = (A1 * a31) + (A2 * a32) + (A3 * a33) + (A4 * a34) + (A5 * a35)

در فرمولهاي بالا:

W1 : رتبه كل نسبتهاي فعاليت شركت قبل از خصوصي سازي
W2 : رتبه كل نسبتهاي فعاليت شركت حين خصوصي سازي
W3 : رتبه كل نسبتهاي فعاليت شركت بعد از خصوصي سازي
و ،
A1 : وزن بدست آمده از روش AHP براي نسبت گردش دارايي ثابت
A2 : وزن بدست آمده از روش AHP براي نسبت گردش مجموع دارائيها
A3: وزن بدست آمده از روش AHP براي نسبت گردش موجودي كالا
A4: وزن بدست آمده از روش AHP براي نسبت كالا به سرمايه در گردش
A5: وزن بدست آمده از روش AHP براي نسبت گردش سرمايه جاري
همچنين ،
a11 تا a35 : مقادير همگن شده هريك از نسبتهاي مذكور در دوره هاي مختلف مالكيت مي باشد.
با اين توضيحات رتبه نهايي نسبتهاي فعاليت شركت در دوره هاي مختلف مالكيت به شرح ذيل مي باشد:
جدول7-4 : رتبه نسبتهاي فعاليت در دوره هاي مختلف مالكيت
شرح
رتبه نسبتهاي فعاليت در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه خصوصي
خصوصي
گردش دارايي ثابت
080/0
070/0
100/0
گردش مجموع دارائيها
149/0
127/0
162/0
گردش موجودي كالا
058/0
042/0
049/0
كالا به سرمايه در گردش
00008/0
080/0-
00034/0-
گردش سرمايه جاري
00016/0
080/0-
00031/0-
رتبه كل نسبتهاي فعاليت
287/0
078/0
311/0

وضعيت رتبه نسبتهاي فعاليت شركت در دوره هاي مختلف مالكيت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقايسه با يكديگر در (نمودار 3-4) قابل مشاهده مي باشد :

نمودار 3-4 : رتبه نسبتهاي فعاليت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي

ج) نسبتهاي اهرمي :

جدول8-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي اهرمي در دوره هاي مختلف مالكيت
شرح
مقادير همگن شده در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه خصوصي
خصوصي
نسبتهاي اهرمي
نسبت بدهي
71/0
67/0
62/0

بدهيهاي بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
95/0
86/0
09/0-

بدهيهاي جاري به حقوق صاحبان سهام
98//0
89/0
08/0-

مجموع بدهيها به حقوق صاحبان سهام
97/0
88/0
09/0-

بدهيهاي جاري به موجودي كالا
68/0
70/0
63/0

بدهي هاي بلند مدت به سرمايه در گردش
99/0
99/1-
11/1-

نسبت توانايي پرداخت بهره
64/0
23/0
13/0

نسبت پوشش هزينه هاي ثابت
64/0
23/0
14/0

نسبت مالكانه
61/0
36/0
03/0-

جدول9-4 : وزن نهايي هر يك از نسبتهاي فعاليت بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي
شرح
وزن نهايي بدست آمده از روش AHP
نسبتهاي اهرمي
نسبت بدهي
177/0

بدهيهاي بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
058/0

بدهيهاي جاري به حقوق صاحبان سهام
058/0

مجموع بدهيها به حقوق صاحبان سهام
082/0

بدهيهاي جاري به موجودي كالا
047/0

بدهي هاي بلند مدت به سرمايه در گردش
047/0

نسبت توانايي پرداخت بهره
177/0

نسبت پوشش هزينه هاي ثابت
177/0

نسبت مالكانه
177/0

بمنظور محاسبه رتبه كل نسبتهاي اهرمي با استفاده از فرمول هاي زير، وزن نهايي بدست آمده از روش AHP در مقدارعددي هر نسبت طي دوره هاي مختلف مالكيت (اطلاعات مندرج در جداول 8-4 و 9-4) ضرب و مقادير بدست آمده براي هر دوره از مالكيت با يكديگر جمع شد.
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + (A3 * a13) + (A4 * a14) + (A5 * a15) + (A6 * a16) + (A7 * a17) + (A8 * a18) + (A9 * a19)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + (A3 * a23) + (A4 * a24) + (A5 * a25) + (A6 * a26) + (A7 * a27) + (A8 * a28) + (A9 * a29)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + (A3 * a33) + (A4 * a34) + (A5 * a35) + (A6 * a36) + (A7 * a37) + (A8 * a38) + (A9 * a39)
در فرمولهاي بالا :
W1 : رتبه كل نسبتهاي اهرمي شركت قبل از خصوصي سازي
W2 : رتبه كل نسبتهاي اهرمي شركت حين خصوصي سازي
W3 : رتبه كل نسبتهاي اهرمي شركت بعد از خصوصي سازي
و ،
A1وزن نسبت بدهي، A وزن نسبت بدهيهاي بلند مدت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، سلسله مراتب، آزمون فرضیه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام