دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

آسيب هاي اجتماعي)

4-1. مقدمه:
با توجه به ماهيت و ماموريت نهاد مديريت شهري كه عمدتاً با جنبه ها و مسائل حياتي زندگي و آينده شهرها سر و كار پيدا مي كند، براي برنامه ريزي و سياستگذاري شهري پيروي از رويكرد مديريت استراتژيك اجتناب ناپذير است . بنابراين به منظور انجام مطالعات و طراحي و تدوين برنامه استراتژيك شهري از اصول ، مباني و روشهاي متداول برنامه ريزي استراتژيك استفاده مي شود.
در اين رابطه، بيشترين توجه معطوف سطوح جزئي و حساس تر زندگي شهري از سوي برنامه هاي مديريت شهري بوده است. در همين راستا، دو دهه اخير بيشتر کارهاي تحقيقاتي در مورد سياست گذاري شهري، به مباحث طراحي و برنامه ريزي اي که هدفش کوچکترين واحدها در شهر مي باشد، پرداخته اند.
مرکز محله يعني الگوي طراحي و ساماندهي اجتماعي و کالبدي محله با تاکيد بر صلاح شهروندان و بر اساس نقش مشارکت جوامع داخلي. مشخصه هايي که ارائه شده همچون استراتژي هاي بر مبناي مشارکت، طراحي جهت دار رويه اي، نقش عمده عموم بر روي زندگي و معاش روزانه و طرح هاي نزديک تر به نيازهاي جوامع داخلي، حاوي اصول عمده اي است در رابطه با مديريت شهري، طراحي و کنترل ناهنجاري هاي اجتماعي.
رايج ترين نتيجه حاصل از اين الگو، افزايش چارچوب عقلاني است براي هدايت سيستماتيک مسائل و مذاکرات مربوط به محله و استراتژي هاي مختلف جايي که نتيجه نهايي بهترين متد را بر مي گزيند.

عوامل تحت بررسي در يک پرسشنامه با استفاده از معيار ليکارت تنظيم شده است. جامعه استراتژيک به دو دسته تقسيم مي شود:
1) مديران و محققان شهري در زمينه هاي مربوط
2) محققان آکادميک

با تعيين يک جامعه نمونه، ارزيابي ماتريس هاي عوامل داخلي و عوامل خارجي انجام شده و متخصصان هر دوگروه درباره رتبه بندي عوامل از بسيار بالا تا بسيار پايين با يکديگر مشورت کرده اند. سپس برآورد گروهي، به منظور بررسي ماتريس متد تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و خطرات از طريق استراتژي هاي ST, WO, ST, WT صورت گرفته است. پس از آن، استراتژي هايي با بيشترين ميزان اولويت براي طراحي يک مرکز محله براي محله شاه حسيني با بهره گيري از ماتريس QSPM ارائه شده است.

4-2. مدل تحليلي سوات102
در اين پژوهش از اين مدل که بطور ساده ، ابزار بررسي قوت ها و ضعف هاي درون ناحيه اي و فرصتها و تهديدات محيط برون ناحيه اي است بهره گرفته ايم. روش SWOT يکي از ابزارهاي مهم در تدوين راهبردهاست که به کمک آن اطلاعات ماتريس هاي ارزيابي هاي عوامل بيروني و دروني ناحيه مورد مطالعه با يکديگر مقايسه مي گردند. نقاط قوت و ضعف ناحيه شهري در برابر تهديدهايي که اين ناحيه با آنها روبروست مقاومت مي نمايند يا بر آنها چيره مي شوند و از فرصت هاي موجود در ناحيه بهره برداري مي نمايند و راهبردها نيز به عنوان واسطه ميان عوامل بيروني و دروني عمل مي کنند.
هدف در اين روش تشخيص بهترين راهبرد نيست بلکه هدف تعيين راهبردهاي قابل اجراست بنابراين همه راهبردهايي که در ماتريس نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها (SWOT ) ارائه مي گردد، انتخاب و اجرا نخواهند شد اين روش در سه گام ارزيابي محيط بيروني، ارزيابي محيط دروني و تدوين راهبردها انجام مي گيرد(سليمي، 8:1388).

4-2-1. تجزيه و تحليل داده ها
موضوع مورد بررسي براساس مدل سوات (SWOT) يا مدل استراتراتژيک ، که امروزه در بسياري از فعاليتهاي برنامه ريزي و مديريتي ، سازمانها و شرکتهاي بزرگ به کار گرفته مي شود تهيه شده است.
نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و تهديدها که در عرصه حيات شهري محله شاه حسيني وجود دارند ، از مديران و کارشناسان مديريت شهري بندرعباس و برخي از متخصصين شهري ، مورد پرسش و تحليل قرار گرفته است و سپس نتايج بدست آمده در جداول و نمودارهاي مربوطه آورده شده است.
در بخش ديگري از تحليل هاي استراتژيك براي شناسايي موقعيت محله از لحاظ قرار گيري در وضعيت هاي متفاوت و اتخاذ سياست هاي مناسب براي رسيدن به بهترين وضعيت با شرايط موجود ، استراتژي ها شناسايي و مورد تحليل قرار گرفته اند و سپس استراتژي ها الويت بندي شده اند تا بلكه وضعيت شهري محله شاه حسيني با استفاده از اين استراتژيها ، از قوتها و فرصتهاي موجود بهترين بهره برداري را نمايند و براي مقابله با ضعف هاي موجود و تهديدها ، استراتژي مناسب را شناسايي و به كار بسته شوند.
در اين روش از مقايسه فرصت ها و نقاط قوت، راهبردهاي فرصت- قوت103(SO) حاصل مي شود. به همين ترتيب از مقايسه نقاط قوت و تهديدها، راهبردهاي قوت- تهديد104(ST) ، از مقايسه نقاط ضعف و فرصتها، راهبردهاي ضعف- فرصت105 (WO) و از مقايسه نقاط ضعف و تهديدها، راهبردهاي ضعف- تهديد106(WT) بدست مي آيد و در هر مرحله دو عامل با يکديگر مقايسه مي شوند و هدف تشخيص بهترين راهبرد نيست، بلکه هدف تعيين راهبرد هاي قابل اجرا است.
در اين مرحله به منظور ارائه راهبردهاي برنامه‌ريزي محله از مدل مديريت استراتژيک استفاده شده است. مراحل اين مدل به شرح زير است:
4-2-2- گام اول- تعيين نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديد موجود(مرحله ورودي)
در اين گام نقاط قوت و ضعف شناسايي شده در مرحله ارزيابي محيط دروني، در ستونهاي ماتريس نقاط ضعف و نقاط قوت، قرار مي گيرند. نقاط ضعف و قوت جزء فعاليت هاي قابل کنترل ناحيه هستند که در هر مقطع زماني به ناحيه سود يا زيان مي رسانند. فرايند ارزيابي محيط دروني، موازي با فرايند بررسي عوامل بيروني است.
به همين طريق، فرصت ها و تهديدهاي شناسايي شده در مرحله ارزيابي محيط بيروني، در سطرهاي ماتريس فرصت ها و تهديدها قرار مي گيرند. اين مرحله به تبيين و توصيف محيط بيروني به منظور مشخص نمودن فرصت ها و تهديداتي است که شهر با آن روبرو است، مي پردازد. در اين رابطه، روندها و رخدادهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تکنولوژيکي همراه با ماهيت و موقعيت گروههاي مختلف ذينفع نظير شهروندان، سرمايه گذاران و ساير عوامل درگير که مي توانند به ميزان زيادي در آينده به محدوده مورد نظر منفعت يا زيان برساند، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در اين گام به تبيين و تحليل محيط بيروني در راستاي مشخص نمودن فرصتها و تهديدهايي که محله با آن روبرو است پرداخته مي شود و به طور کلي عوامل بيروني شامل نيروهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سياسي و دولتي و قانوني و محيطي مي باشند. (به جدول 1 مراجعه کنيد).

جدول شماره 4-25: ماتريس عوامل داخلي و خارجي براي محله شاه حسيني
عوامل داخلي
عوامل خارجي
قوت ها
ضعف ها
فرصت ها
تهديدها
S1- کاهش نرخ رشد جمعيت از طريق اجراي برنامه هاي تنظيم خانواده و کنترل جمعيت
S2- تاکيد بر طبقات اجتماعي آسيب پذير در آموزش هاي ديني و باورهاي اجتماعي
S3- تمايل به پذيرش نظم و انضباط و اطاعت از قانون در ميان جوانان
S4- سوق دادن افکار عمومي به سمت بهبود روابط اجتماعي توسط رسانه هاي جمعي
S5- توجه به ارزش هاي اجتماعي حاکم بر جامعه در نظام سلسله مراتبي ارزشي
S6- کمک هاي مالي تاييد شده توسط باورهاي ديني (وقف، امور خيريه، وام قرض الحسنه)
S7تاکيد بر –
NGOها
و ساير نهادهاي غيردولتي در نقش هاي مديريتي

W1- تفاوت بين خرده فرهنگ ها، مبتني بر پايه هاي اجتماعي مختلف، در يک محله
W2- رفتارهاي غير عادي و منحرف در نواحي خاص
W3- بي توجهي به محيط زندگي به ويژه در ميان ساکنان موقتي و اصول و عقايد همهي
W4- فقدان اعتماد در خصوص طرح هاي هاي اجرايي توسط تصميم گيرندگان
W5- عدم موفقيت در استفاده از نيروهاي اجتماعي براي اجراي طرح ها
W6- جوامع مبتني بر روابط خانوادگي
W7- عزت نفس پايين اجتماعي و فقدان حس اعتماد به نفس در ميان تصميم گيرندگان
W8- امنيت شغلي پايين در محله
W9- نرخ بيکاري بالا
W10- خانواده هاي نسبتا پر جمعيت
W11- مشاغل غير رسمي با درآمد کم
W12- عدم حمايت از سوي صاحبخانه ها از طرح هاي هاي معرفي شده توسط مديران شهري
W13- تبعيض در ارائه خدمات شهري
O1فعاليت ها، سازمان ها و هيئت هاي مذهبي
O2- حس تعاون ميان ساکنين محله
O3- ارتباطات مبتني بر تشابهات اجتماعي – اقتصادي – فرهنگي
O4- نقش زنان در کنترل، سرپرستي و نظارت رفتارهاي اجتماعي
O5- نهادها يا شخصيت هاي قابل اطمينان و جاذب
O6- چشم انداز مثبت درباره آينده محله در بين ساکنين
O7- ساکنين قديمي که سبب تقويت حس تعلق خاطر به محله مي شوند
O8- پايبندي به سنت و تقويت تضمين هاي اجتماعي
O9- سرمايه هاي معنوي ناشي از همدردي در محله حتي زماني که يک خانواده محله را ترک مي کند.
O10- نيروي کار ارزان
O11- تمايل براي سرمايه گذاري هاي محلي توسط بخش خصوصي
O12- نگرش کارآفريني در محله
O13- در نظر گرفتن و توجه ويژه به فرهنگ، هنر، گردشگري، امکانات ورزشي (درج شده در برنامه راهبردي چهارم دولت )
T1- جوانان قسمت عمده جمعيت محلي را تشکيل مي دهند
T2- مقاومت در برابر مشارکت زنان در فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي
T3- عدم آگاهي از حقوق شهروندي
T4- آسيب پذيري اجتماعي (ازدواج، طلاق، رفتار منحرف، ترس از زندگي، اعتياد)
T5- خدمات اجتماعي ضعيف (بيمه، بازنشستگي)
T6- وضعيت بد و ضعيف اقتصادي (تورم، رکود اقتصادي)
T7- فقدان نظارت دولت و مديريت اقتصادي ضعيف
T8- حساب هاي بانکي فقير
T9- فقدان نيروي انساني در مشاغل مديريتي و تصميم ساز
T10- غفلت از نقش مردم در تصميم گيري، تصويب و اجراي طرح ها
T11- کمبود فضاهاي سبز و باز
T12- عدم موفقيت در ايجاد انگيزه در مردم با قدرت اقتصادي براي همکاري
4-2-2- گام دوم- تشکيل ماتريس هاي ارزيابي عوامل داخلي و خارجي(مرحله ارزيابي)
در مرحله بعد ارزيابي هايي انجام شده و در تهيه ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي مورد استفاده قرار مي گيرند. ماتريس ارزيابي عوامل داخلي از ليست کردن نقاط قوت و ضعف محيط داخلي سيستم تهيه مي شود و امتياز نهايي هر عامل از ضرب ضريب هر عامل در رتبه آن عامل بدست مي آيد. ضريب عامل عددي است که برحسب درجه اثر گذاري بر سيستم بين 0 تا 1 بطوريکه درنهايت مجموع ضرايب عوامل داخلي برابر 1 باشد داده مي‌شود. رتبه عددي است بين 1 تا 4 که برحسب موثر بودن آن عامل در سيستم يه آن عامل اختصاص داده مي‌شود. (فرد آر، ديويد، 1388، 356).
امتياز نهايي، از ضرب ضريب در رتبه به دست مي آيد. جمع نمره نهايي از 1 تا 99/1 نشان‌دهنده ضعف داخلي سيستم است؛ نمره‌ها از 2 تا 99/2 نشان‌دهنده وضعيت متوسط سيستم و نمره‌هاي 3 تا 4 بيانگر اين است که سيستم در وضعيت عالي قرار دارد.

جدول شماره 4-26: ارزيابي عوامل داخلي براي محله شاه حسيني

نقاط قوت
نقاط ضعف
رديف
عامل
ضريب
رتبه
امتياز نهايي
عامل
ضريب
رتبه
امتياز نهايي
1
S3
0.165
3.000
0.496
W7
0.090
1.000
0.090
2
S7
0.153
2.000
0.306
W2
0.088
1.000
0.088
3
S4
0.149
4.000
0.595
W9
0.085
3.000
0.255
4
S2
0.140
4.000
0.562
W8
0.083
4.000
0.331
5
S5
0.136
3.000
0.409
W13
0.075
4.000
0.302
6
S6
0.132
3.000
0.397
W5
0.078
2.000
0.156
7
S1
0.124
3.000
0.372
W1
0.071
1.000
0.071
8

W6
0.068
1.000
0.068
9

W10
0.066
1.000
0.066
10

W3
0.051
4.000
0.204
11

W4
0.083
2.000
0.165
12

w11
0.075
2.000
0.151
13

W12
0.088
1.000
0.088

مجموع
1.000

3.136
مجموع
1.000

2.034
جدول شماره 4-27 : ارزيابي عوامل خارجي براي محله شاه حسيني
فرصت ها
تهديدها
عامل
ضريب
رتبه
امتياز نهايي
عامل
ضريب
رتبه
امتياز

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد فیلم نامه، وجود خارجی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت Next Entries منابع تحقیق درمورد مستندسازی، نمای ساختمان، زیبایی شناختی، گزینش واژه