دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب، بهداشت روان، توسعه خود

دانلود پایان نامه ارشد

: 114)
174
تصوير 4-41: فضاي داخلي راهروها (آرين مستعدي، 1388: 115)
175
تصوير 4-42: فضاي داخلي سالن‏ها (آرين مستعدي، 1388: 116)
175
تصوير 5-1: زمين پروژه (مأخذ: نگارنده)
199
تصوير 5-2: همجواري زمين پروژه و بيمارستان دنا (مأخذ: نگارنده)
200
تصوير 5-3: راه‏هاي دسترسي به پروژه (مأخذ: نگارنده)
200
تصوير 5-4: موقعيت شيراز در ايران (مأخذ: نگارنده)
201
تصوير 5-5: نقشه شيراز (مأخذ: نگارنده)
201
تصوير 5-6: درخت تارون (مأخذ: سازمان تعاوني مسکن استانداري فارس)
207
تصوير 5- 7: اقاقياي زينتي ( مأخذ: سازمان تعاوني مسکن استانداري فارس)
208
تصوير 5- 8: درخت چنار ( مأخذ: سازمان تعاوني مسکن استانداري فارس)
208
تصوير 5- 9: سرو ناز شيراز در باغ ارم ( مأخذ : نگارنده)
209
تصوير 5- 10: درخت سرو نقره‌اي (مأخذ: سازمان تعاوني مسکن استانداري فارس)
209
تصوير 5- 11: درخت تارنج ( مأخذ: سازمان تعاوني مسکن استانداري فارس)
210
تصوير 5- 12: درختچه زرشک زينتي (مأخذ: سازمان تعاوني مسکن استانداري فارس)
210
تصوير 6-1: دياگرام روابط (مأخذ: نگارنده)
215
تصوير 6-2: پلان جانمايي زيرزمين (مأخذ: نگارنده)
216
تصوير 6-3: پلان جانمايي طبقه همکف (مأخذ: نگارنده)
217
تصوير 6-4: پلان جانمايي طبقه اول (مأخذ: نگارنده)
218
تصوير 6-5: پلان جانمايي طبقه دوم (مأخذ: نگارنده)
219
تصوير 6-6: پلان دسترسي و جانمايي سايت (مأخذ: نگارنده)
222

فصل اول
کليات

1-1- مقدمه:

پيشرفت علوم وصنايع در قرون اخير براي جوامع بشري دست آوردهايي دو گانه به ارمغان آورده است، از يک سو راحتي هايي که عمدتا جسماني است به بار آورده و از سوي ديگر به دغدغه‌هاي وي افزوده است که اين دغدغه‌ها بر روح وروان انسان امروزه تأثير منفي گذاشته و بسياري از مردم رابا اضطراب مواجه کرده است. مردم کشورهاي صنعتي که به تدريج مراحل مختلف توسعه صنايع را طي کرده‌اند و آرام آرام با مسايل ذهني ناشي از اين پديده مواجه شده بودند سعي کردند که از ابتدا به دنبال راهکارهاي حل تبعات روحي و رواني بر گرفته از اين پديده جديد باشند لذا يا در طول زمان به حل مسايل پرداختند يا به برخي از اين تبعات عادت کردند. درجوامعي که ديرتر به صنعت پرداختند و به يکباره حجم انبوهي از صنايع و يا توليدات آنها را به کشور خود وارد نمودند انبوهي از دغدغه‌هاي ناشي از ناهنجاري‌هاي زاييده جهان صنعتي را نيز وارد جوامع خود کردند در حاليکه با راهکارهاي مقابله با اين دغدغه‌ها آشنا نبودند. واکنش‌هاي مردم در مقابل اين دغدغه‌ها متفاوت است اما ريشه همه آنها در نابساماني‌هاي ذهني است که خود از دليل يا دلايل آنها آگاه نيستند و نمي‌دانند که اين اضطراب و نگراني مقدمه‌اي است بر ابتلا به بيماري‌هاي روحي ورواني. هر گاه شخصي با ناراحتي جسماني مواجه شود به پزشک مراجعه مي‌کند اما به ناراحتي‌هاي روحي خود اصلاً توجه ندارد تا حدي که در برخي از جوامع خصوصاً جوامع کمتر توسعه يافته توصيه مراجعه به متخصصين روحي ورواني و يا به مراکزي که اين گونه خدمات را ارايه مي‌کنند را توهين به خود تلقي نموده و به شکل متقابل مبادرت به واکنش توهين‌آميز به توصيه کننده مي‌نمايند. عدم اطلاع مردم از اين مسايل روحي و رواني و نقش آنها در مخدوش کردن روند زندگي آرام و بدون دغدغه و حتي تأثير بر سلامت جسماني آنها واکنش‌هايي با شکل‌ها و درجات مختلف دارد برخي اخم مي‌کنند برخي ديگر مراجعه به اين گونه تخصص‌ها و يا مراکز تخصصي را صرفاً براي مجنونين و ديوانگان مي‌دانند، اين افراد هم خود را آزار مي‌دهند و هم موجب رنجش و آزار ديگران مي‌شوند لذا آگاه کردن آنها از ضروريات روز جوامع است. در جوامعي که توسعه خود را از قرون قبل آغاز کرده و طي ساليان دراز به آثار منفي ناشي از توسعه صنعتي بر ذهنشان پي برده‌اند به تدريج براي درمان مسايل روحي ورواني خود اقدام کرده و مراکز لازم را تأسيس نموده‌اند و لزوم مراجعه مردم به اين مراکز را به آگاهي آنها رسانيده‌اند، اما در جوامع کمتر توسعه يافته و يا درحال توسعه پايه‌هاي رسيدگي به اين موضوع در ساليان اخير نهاده شده وآرام آرام در حال گسترش است، با تأسيس سازماني مسئول و يا تجديد نظر در وظايف سازمان‌هاي متولي موجود براي آگاه کردن مردم و سرعت بخشيدن به تربيت متخصصان ذيربط و گسترش و افزايش مراکز مورد نياز بايد به کمک مردم شتافت.
در واقع روانپزشکي بر تأمين نيازهاي بهداشت روان جامعه تأکيد دارد و در واقع نوعي اقدام معطوف به جامعه محسوب مي‌شود. توجه روانپزشکي نگرش و دانش مردم نسبت به سلامت و بيماري رواني است. روانپزشکي مبتني بر جامعه در واقع نوعي اقدام معطوف به جامعه است و اجزاي آن عبارتند از:
آموزش جامعه
تلاش براي ارتقاء سلامت و نه فقط رفع علايم بيماري
شناسايي زودرس و اقدامات غربالگري
مداخله زودرس در سطح اجتماع
اقدامات مربوط به پيگيري بيماران در سطح جامعه

بي شک موثرترين رويکرد به روانپزشکي پديد آوردن سيستم منسجمي از مراقبت از فرد در بافتار خانواده، جامعه و فرهنگ است و بدون پرداختن به اين مهم، اهداف درماني روانپزشکي به طور کامل محقق نمي‌شود. که اين آگاهي و درمان در مراکز مشاوره و روان درماني محقق مي‌گردد.

1-2- طرح مسئله و ضرورت تحقيق:

جنبه هاي مختلف مسئله در ايران:
شناسايي اشکال مختلف بيماري‌هاي روحي و رواني وتهيه آمار از مبتلايان به هر دسته از اين بيماري‌ها و درجات آنها.
آشنا کردن مردم به وضعيت روحي و رواني خود و لزوم اقدام براي درمان بدون اينکه دچار شرمندگي و خجالت شوند.
گسترش مراکز آموزش براي تربيت روانکاوان و روان پزشکان در تطابق با بيماري‌هاي بومي.
علاوه بر آن گسترش مراکز درماني مورد نياز در قالب‌هاي مختلف از درمانگاه تا بيمارستان از طريق طراحي و اجراي مراکز مورد نياز ضروري به نظر مي‌رسد.

ضرورت تحقيق براي جنبه‌هاي مختلف مسئله:
مسئله مورد بحث براي روانکاوان و روانپزشکان کاملاً شناخته شده است اما عامه مردم به جز افرادي که مستقيماً خود يا اطرافيان نشان با اينگونه مسائل درگير بوده‌اند از آن بي‌اطلاع هستند، تنوع حالات مختلف و پيچيدگي روش‌هاي درماني از يک طرف و جمعيت نه چندان کافي متخصصين متبحر بيماري‌هاي روحي ورواني همراه واکنش‌هاي غير منطقي مبتلايان و يا اطرافيان آنها موجب شده تا برنامه ويژه‌اي براي اطلاع‌رساني به مردم شکل نگيرد و اگر در جايي به آن پرداخته شده صرفاً براي مواردي موضعي يا موضوعي بوده است و به همين نسبت آمار و اطلاعات منسجم و همه‌گيري مدون نشده است تا بر اساس آنها برنامه‌اي جامع تدوين گردد.
تحقيق و پژوهش از ارکان اصلي تدوين برنامه است، برنامه‌اي که هر سه جنبه مزبور را در برگيرد لذا سلسله مراتب برنامه بايد به اين شرح مورد توجه قرار گيرد: نخست جمع آوري آمار و اطلاعات از دسته بندي بيماري‌ها و زيرمجموعه‌هاي هردسته، دوم شناخت روش‌هاي درمان، سوم آمار مبتلايان در دسته‌هاي مختلف و زيرمجموعه‌هاي آنها، چهارم يافتن و اعمال روش‌هاي آگاهي‌رساني به توده مردم، پنجم دسته بندي مراکز درماني از نظر روش‌هاي درمان ودسته‌هاي بيماري‌ها و محتواي فيزيکي طرح‌هاي معماري مناسب براي هر دسته با توجه به ظرفيت مورد نياز.

1-3- هدف تحقيق:

هدف تحقيق ايجاد يک محيط تخصصي روانشناسي و روان درماني بر اساس علم نوين روانشناسي.
اهداف خرد تحقيق را مي توان به شرح زير دسته بندي نمود :
شناسايي مراکز درماني مورد نياز از نظر نوع، ظرفيت و تعداد مورد نياز در منطقه جغرافيايي مورد نظر با توجه به آمار مبتلايان در دسته‌هاي مختلف با کسر تعداد و ظرفيت مراکز موجود.
انتخاب مکان مناسب براي استقرار مرکز يا مراکز مورد نياز در منطقه جغرافيايي و شهر مورد نظر.
انتخاب نوع مرکز درماني براساس شدت نياز.
شناسايي بخش‌هاي مورد نياز و فضاهاي موجود در هر بخش و ظرفيت منطقي براي نوع مرکز درماني انتخاب شده.

1-4- پيشينه تحقيق و چارچوب نظري:

مرکز روان درماني ابن سينا تنها مرکز تخصصي روان درماني شيراز است. اين مركز در سال 1356 تأسيس و در سال 1370 بهره برداري گرديد. اين مركز تك تخصصي بوده و تنها شامل بخش روانپزشكي مي‌باشد. خدمات بستري در بخش‌هاي اتفاقات، زنان، دو بخش مردان و خدمات سرپائي توسط متخصصين در درمانگاه انجام مي‌گيرد. متوسط اشغال تخت و متوسط اقامت بدون احتساب اتفاقات به ترتيب 97% و 8/23 با احتساب اتفاقات 8/97 و 21 مي‌باشد. بخش پاراكلينيكي شامل روانشناسي (روان‌درماني گروه درماني، خانواده درماني، گفتاردرماني، انواع تست) بخش E.C.T، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه، نوارنگاري بوده كه همگي در شيفت صبح و داروخانه دو روز عصر فعاليت دارند. اين مركز از سال 1370 به دانشگاه پيوست و با يك بخش با ظرفيت 20 تخت درماني شروع به كار نموده كه بعد از گذشت 2 سال بخش‌هاي آموزشي يك و دو مردان و بخش جانبي E.C.T راه‌اندازي گرديد. در حال حاضر اين واحد شامل بخش آموزشي اتفاقات، زنان، مردان يك، مردان دو بخش 3 و بخش 4 و E.C.T مي‌باشد. که فاقد بخش‌هاي نوين درماني مانند موسيقي درماني هنر درماني و… مي‌باشد. مرکز ديگري که بخش کوچکي از آن به اين بيماران خدمات مي‌دهد بيمارستان حافظ است. با بررسي‌هاي انجام شده هيچ مرکزي در شيراز وجود ندارد که در زمينه روان درماني بر اساس روش‌هاي نوين درماني طراحي و ساخت و به مرحله اجرا رسيده باشد.

1-5- فرضيه تحقيق و مدل تحقيق:

فرض بر اين است که با شناخت از چگونگي بيماري‌هاي رواني درحد ايجاد توانايي براي طراحي مرکز يا مراکز درماني اين گونه از بيماري‌ها و سپس تدوين طرحي کار آمد از جهات مختلف مي‌توان تمام يا حد اقل بخشي عمده از بيماران قابل درمان را با بازگرداندن سلامتي به جامعه برگرداند.

1-6- روش تحقيق:

مرحله اول: جمع‌آوري اطلاعات در زمينه بيماري‌هاي رواني و روش درمان آنها و هم زمان با آن جمع‌آوري اطلاعات در خصوص مراکز درماني و ابعاد و اندازه و استانداردها.
مرحله دوم: آناليز اطلاعات و هم راستا کردن مطالعات و استفاده در طراحي.

1-7- مراحل تحقيق:

مطالعات پايه مشتمل بر: کتابخانه‌اي، ميداني، مصاحبه با متخصصين.
بررسي نمونه‌هاي موردي.
جمع‌بندي مطالعات اوليه و استخراج معيارهاي اصلي.
تدقيق مکان‌يابي با تعيين معيارهاي مهم و تطبيق اين معيارها با نقاط در نظرگرفته شده.
تدوين برنامه فيزيکي طرح با توجه به احکام طراحي همراه با ارايه ايده کلي (کانسپت).
مشورت با متخصصين و کارشناسان ذيربط براي دريافت نظر مشورتي و اطمينان از صحت کار انجام شده و اخذ راهنمايي براي اصلاحات احتمالي.
ورود به مرحله طراحي که از تحليل سايت آغاز مي‌شود و با طي روند تدوين دياگرام جانمايي مجموعه، طراحي معماري مجموعه همراه با تدوين رساله به ارايه نهايي ختم مي‌شود.

فصل دوم
بيماري رواني

روانپزشکي در فصل مشترک پزشکي، روانشناسي، جامعه‏شناسي و فرهنگ قرار دارد و به همين دليل در رويکرد اين تخصص پزشکي به بيماري‌ها چهار مدل متفاوت وجود دارد:
1- مدل بيماري 2- مدل روانپريشي 3- مدل شناختي ـ رفتاري 4 ـ مدل اجتماعي.

نفس وجود و ادامه حيات اين چهار مدل نشان مي‏دهد که در هر يک از آن‏ها حقيقتي وجود دارد. اخيراً تلاش‏هايي براي يکپارچه کردن اين مدل‏ها انجام شده اما هنوز به سرانجامي نرسيده است و معلوم نيست که مدل تلفيقي يا التقاطي، تصوير کامل‏تري از بيماري رواني را ارائه دهد.
برخي نيز بر اين اعتقادند تلاش براي يکپارچه کردن اين رويکردها از بنياد عبث است. چرا که ماهيت روانپزشکي و موضوع مورد مطالعه آن نوعي تکثرگرايي نظري ايجابي را طلب مي‏کند و وضعيت روانپزشکي را با عدم قطعيت موجود در فيزيک کوانتومي مقايسه مي‏کنند، يعني همان‏طور که نمي‏توان ماهيت موجي يا ذره‏اي نور را جدا از مشاهده‏گر دانست، شايد بيماري رواني به صورت امري انتزاعي، مجرد و مجزا از دوربين مشاهده‏گر وجود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد استان فارس، سلامت روان، اختلال استرس پس از سانحه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سلامت روان، بهداشت روان، احساس حقارت