دانلود پایان نامه درمورد سلامت روان، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

متأثر مي بيند که مدعي است : کجروي يا خودکشي ناشي از ضعف يا گسستگي تعليق فرد به جامعه است اما از سوي ديگر، بر خلاف دورکيم و هم فکران او، انسان را به خودي خود، متکي و پاي بند به اصول اخلاق و مانند آن نمي داند . پس فرض را بر قطعي بودن تحقق کجروي در جامعه مي گذارد. و به ريشه يابي وقوع همنوايي در جامعه بپردازد . نتيجه اي که هيرشي از تحليل خويش مي گيرد آن است که جامعه يا گروهي که در ميان اعضاي آن وابستگي هاي متقابل و قوي وجود داشته باشد، بيش از جامعه يا گروهي قادر به اعمال کنترل بر اعضاي خود خواهد بود که اعضاي آن بستگي محکمي با هم نوشته باشند . براي مثال او بر آن است که : هر چه همبستگي ميان جوانان، والدين و بزرگسالان و همسالان بيشتر باشد، جوانان بيشتر علاقه مند و درگير مدرسه و ديگر فعاليت هاي مقبول اجتماعي مي شوند، و هر چه بيشتر اعتقادات و جهان بيني مرسوم و مطلوب محيط اجتماعي را قبول کنند و به آن معتقد باشند کمتر ممکن است کجرو و نابهنجار و به طبع آن کاهش سطح کيفيت زندگي منجر شود . او در اين خصوص چهار عنصر زير را به عنوان عناصر پيوند دهنده افراد به يکديگر و جامعه و به تعبير ديگر، چهار متغير کنترل کننده رفتار، معرفي مي کند :
1. دلبستگي : اين عنصر بيانگر ميزان وابستگي فرد به اشخاص ديگر در خانواده محيط و نهادهاي اجتماعي است . به نظر “هيرشي” کساني که به ديگران علاقه و توجه دارند، رفاه و احساست آنها را در نظر مي گيرند و با احساس مسئوليت نسبت به اين افراد و حفظ ارتباط با آنان عمل مي کنند .
بر همين اساس يادآور مي شود که افراد فاقد اين دلبستگي نگران آن نخواهند بود که روابط اجتماعي آنان به خطر افتد بنابراين بيشتر احتمال دارد که به ناهنجاري و کجروي روي آورند .
2. تعهد : تعهد بيانگر ميزان پذيرش هدف هاي مرسوم جامعه و احساس ديني است که فرد نسبت به جامعه در خود اساس مي کند. به تعبير ديگر ((هيرشي)) بر آن است که هر قدر فرد در محيط هايي مانند محيط مدرسه، اشتغال، خانه و مانند آن، نياز بيشتري به سرمايه گذاري در خصوص کنش هاي موافق يا جامعه احساس کند، دليل بيشتري خواهد داشت که براي حفاظت از دستاوردهاي خود، با ديگران همانطور بماند، و در مقابل کساني که نياز کمتري به اين سرمايه گذاري احساس مي کنند، خطر و ضرر کمتري را در ارتکاب جرم و ناهنجاري احساس مي کنند و حتي ممکن است در پي بدست آوردن فرصتي براي سود بردن از آن برانيد .
3. اين عنصر بيانگر ميزان درگيري و مشارکت در نقش ها و فعاليت هاي اجتماعي است به نظر هيرشي کساني که گرفتار کار، زندگي خانوادگي، سرگرمي، و غيره هستند معمولاً فرصت کمتري براي رفتارهاي نابهنجار و کجروي اجتماعي را دارند در عين حال به نظر او همين مشارکت فرد فرد را در معرض انواعي از اهرم هاي کنترل اجتماعي قرار مي دهد که افراد مرتبط با او بر او اعمال مي کنند. به همين نحو آشکار است که کساني که در فعاليت هاي مرسوم و متعارف جامعه مشارکت ندارند، فرصت و آزادي عمل بيشتري براي دستيازيدن به رفتارهاي کجرو از را دارند .
4 . باور : عنصر باور بيانگر ميزان اعتقاد فرد به اعتبار قواعد اخلاقي و اجتماعي، باور او نسبت به ارزش ها و هنجارهاي اخلاقي جامعه و وفاداري وي به آنها است به نظر هيرشي اگر فردي جداً اين باور را داشته باشد که درگير شدن در گونه هايي خاص از رفتارها کار درستي نيست مشارکت از آن رفتارها براي او دور از تصور خواهد بود در مقابل کساني که اعتقاد و وفاداري ضعيفي نسبت به هنجارهاي اخلاقي دارند، ممکن است تمايل بيشتري به ناديده گرفتن آنها داشته باشند و بيشتر به کجروي مبادرت ورزند . هيرشي به بررسي احتمال رفتارهاي نابهنجار و کجرو اند در ميان قشر جوان پرداخته، و با تکيه بر الگوي ياد شده، نخست متذکر مي شوند که جوانان در سطح متعددي با جامعه پيوند مي خورند، و به ارزش ها و هنجارهاي آن ملتزم مي مانند .
2-1-8 نظريه نان لين86 :
لين با طرح نظريه منابع اجتماعي مطرح نمود که دستيابي به منابع اجتماعي و استفاده از آنها مي تواند به موقعيت هاي اجتماعي- اقتصادي بهتر منجر شود لذا او در سال هاي اخير مفهوم سرمايه اجتماعي را به عنوان منابع نهفته در ساختار اجتماعي مطرح کرد که با کنش هاي هدفمند قابل دسترسي مي باشد . از نظر لين منابع ارزشمند در اکثر جوامع ثروت، قدرت و پايگاه اجتماعي مي باشد و لذا سرمايه هاي اجتماعي افراد را بر حسب ميزان يا تنوع ويژگي هاي ديگراني که فرد با آنها پيوندهاي مستقيم و غير مستقيم دارد قابل سنجش مي داند (توسلي ، غلامعباس،1384 ، ص10) . از نظر لين دو عنصر مفهومي و مهم سرمايه اجتماعي ((منابع نهفته)) و ((موقعيت هاي شبکه اي)) مي باشد و نتايج سرمايه گذاري هاي افراد در روابط و شبکه هاي اجتماعي در ارتباط با دو نوع کنش ابزاري و کنش اظهاري طبقه بندي مي شود که براي کنش ابزاري سه نوع بازدهي اقتصادي(ثروت) سياسي(قدرت) و اجتماعي(شهرت) و در کنش اظهاري سرمايه اجتماعي ابزاري براي تحکيم منابع و دفاع در برابر از دست دادن احتمالي منابع و به سه نوع بازدهي سلامت جسماني، سلامت رواني و رضايت از زندگي اشاره مي کند .

2-1-9 نظريه آپهوف87 :
آپهوف براي مفهومي کردن و ساختن يک چارچوب مفهومي از سرمايه اجتماعي اين طور عنوان مي کند که براي فهم بهتر سرمايه اجتماعي بايد آن را به دو طبقه مرتبط به هم از پديده ها تقسيم کنيم : ساختاري، و شناختي. اين تقسيم بندي براي فهم سرمايه اجتماعي به همان اندازه اهميت دارد که منابع تجديد شونده و غير تجديد شونده براي سرمايه طبيعي داراي اهميت است . آپهوف سرمايه اجتماعي را در شکل ساختاري آن با شکل هاي گوناگون سازمان اجتماعي پيوند مي زند. عناصر سازمان اجتماعي در طبقه بندي ساختاري کنش دو طرفه سودمند را به وسيله ي کاهش هزينه ها، ايجاد الگوهاي کنش متقابلي که نتايج پر حاصل را به واسطه ي همکاري به وجود مي آورد، تسهيل مي کند . ايده هاي ناشي از طبقه بندي شناختي زمينه را براي مردم جهت کنش دو طرفه سودمند فراهم مي آورد، که بخشي از دلايل آن عبارت است از آنکه وقتي آنها به گونه اي گسترده در يک موضوع سهيم باشند، خيلي بهتر و با خواست خود همکاري مي کنند . هنجارها، ارزش ها، نگرش ها، و باورهاي سازنده ي سرمايه اجتماعي شناختي رفتار مبتني بر همکاري و تعاون را منطقي و قابل احترام مي کنند . آپهوف از اين نکته صحبت مي کند که هر چند، به طور انتزاعي مي توانيم سرمايه اجتماعي ساختاري را بدون سرمايه اجتماعي شناختي متصور شويم و بر عکس، ولي در عمل در نظر گرفتن اين دو بدون هم نامحتمل و مشکل است . نکته ي ديگري که آپهوف در اين مورد مطرح مي کند، بيروني و قابل مشاهده بودن سرمايه اجتماعي ساختاري و دورني و غيرقابل مشاهده بودن سرمايه ي اجتماعي شناختي است . اما او بر اين نکته تأکيد مي گذارد که اين هر دو قلمرو در عمل باهم متصل مي باشند؛ او اينگونه مطرح مي کند که در نظريات علوم اجتماعي اين دو از طريق پديده ي رفتاري ذهني اي مانند انتظارات باهم ديگر پيوند دارند . سازمان هاي رسمي يا غيررسمي با نقش ها، قواعد، رسوم، و رويه ها، موازي با شبکه هاي رسمي يا غيررسمي کنش هاي متقابل، به همراه هنجارها، ارزش ها، نگرش ها و باورهايي که يک جمعيت در آن سهيم هستند مي تواند به اثرات حاصله نيرو و توان بدهد . (آپهوف، 2000،به نقل از مسعود ماجدي و عبدالعلي لهسايي زاده، 1385).
آپهوف اين نوع مفهومي کردن سرمايه اجتماعي را با ايده هاي کلمن و پانتام سرمايه اجتماعي هماهنگ مي داند. او بيان مي کند که هم کلمن و هم پانتام در تعريف و تحليل خود از سرمايه اجتماعي بر عناصر ساختاري و شناختي آن تأکيد داشته اند؛ اما او معتقد است که آنا سرمايه اجتماعي را بيشتر به صورت توصيفي به کار گرفته اند تا تحليلي؛ و به نظر او، نگاه اين چنيني يعني به وسيله سازماندهي عوامل سازنده پرمايه اجتماعي به دو طبقه بندي اصلي – که مي تواند آن را دقيق تر و براي مطالعه آماده کند – مناسب تر است و چنين تدويني از مفهوم سرمايه اجتماعي به گونه اي است که براي پيشرفت کارهاي نظري و اندازه گيري و ارزيابي مناسب تر خواهد بود . آپهوف مي گويد اين دو طبقه بندي از سرمايه اجتماعي در سطح بالايي به هم وابسته اند، به گونه اي که هرکدام از شکل ها (ساختاري يا شناختي) به يکديگر کمک مي کنند؛ هر دو از طريق تجارب شرطي مي شوند و فرهنگ و روحيه يا طرز فکر يک دوره و ديگر عوامل تأثرگذار آنها را تقويت مي کنند . هر دو شکل ساختاري و شنا ختي سرمايه اجتماعي در تحليل آخر پديده هاي فکري به شمار مي روند (همان ، 1385ص 39) .
جدول 1-2 چارچوب نظري شکل گيري سرمايه اجتماعي
ديدگاه نظري شکل گيري سرمايه اجتماعي
عوامل مؤثر بر شكل گيري سرمايه اجتماعي
سرمايه اجتماعي يا عناصر مفهومي آن
، گليزر، لايسبون
ساكردوت،
2001، 2000
تحرك يا جابجايي محل اقامت، سن، مشاغل اجتماعي، مالكيت منزل مسكوني، آموزش، هزينه فرصت زمان، همگوني قومي و زباني، بعد فيزيكي مسافت در مسافرت، هزينه مسافرت

سرمايه اجتماعي

بِرِم و ران،
1999

حمايت و طرفداري سياسي، آموزش، درآمد واقعي خانوار، هزينه فرصت زمان (تماشاي تلويزيون، تعداد فرزندان مدرسه نرفته )، خواندن روزنامه، اندازه شهر پاسخگويان، طول اقامت در شهر از سن 16 سالگي، زندگي در جنوب آمريكا، تجربيات طول زندگي

مشاركت مدني

افه و فوش،
2002
درآمد خانوار، وضعيت شغلي ،سطح درآمد و وقت اضافه، دين (دين باوري و تعهد ديني)، آموزش، سن، شهر در برابر حومه، اندازه خانوار، جنس، مشاركت بازار كار زنان
سرمايه اجتماعي

كريشنا
آُفف و
2002
خانوارهايي كه به حل مشكل اجتماعي پرداخته اند،تصميم گيري هاي به صورت جمعي داشتند، ذهنيت شفاف از قانونگذاري و ضمانت اجراي قانون، اطلاعات و مدرنيزاسيون

سرمايه اجتماعي

پاتنام
2000-1995

پاتنام

2000-1995

فشارهاي زماني و اقتصادي، ظهور خانواده هايي كه زن و شوهر هر دو شاغل اند، حومه نشيني يا حاشيه نشيني و پراكندگي شهر (صرف وقت به تنهايي در ماشين، تفكيك و همگوني در بافت هاي شهري و كاهش انگيز ه مشاركت )، سرگرمي هاي الكترونيك و تلويزيون، تغييرات نسلي (جنگ، ركود اقتصادي، كاهش ميزان ازدواج، افزايش نرخ طلاق، كاهش تعداد فرزندان، كاهش نرخ دستمزد، جايگزيني سوپر ماركت ها، خريد الكتروينك، جايگزيني شركت هاي بزرگ به جاي شركت هاي اجتماع محلي)

سرمايه اجتماعي

سرمايه اجتماعي
( منبع : فيروز آبادي ، سيد احمد ،ناطق پور ، محمد جواد ، 1385، صص 169و168 )
جدول 2-2 شاخص هاي مورد استفاده براي اندازه گيري سرمايه اجتماعي
رديف
نظريه پردازان
ديدگا ه به سرمايه اجتماعي
حوزه
نام نظريه
متغيرهاي اصلي
1
بورديو (1985)
منابعي که در دسترسي به خدمات گروه را آسان مي کند
جامعه شناسي
سرمايه اجتماعي
مشارکت اجتماعي
2
کلمن
(1988)
جنبه هايي از ساختار اجتماعي که کنش گران براي رسيدن به منافع شان از آن ها عنوان منبع استفاده مي کنند
جامعه شناسي
مبادله اجتماعي- انتخاب عقلاني
اعتماد- حمايت اجتماعي
3
پوتنام (2003)
اعتماد، هنجارها و شبکه هايي که همکاري براي منافع متقابل را تسهيل مي کند
جامعه شناسي
سرمايه اجتماعي
آگاهي مشارکت اجتماعي- نهادهاي مدني
4
فوکوياما (2000)
اشتراک اعضاي گروه در مجموعه اي از هنجارها يا ارزش هاي غير رسمي اي که تعاون ميان شان مجاز است
جامعه شناسي
سرمايه اجتماعي
مشارکت و اعتماد اجتماعي ( هنجارها و ارزش هاي غير رسمي)
5
آپهوف
(2000)
سرمايه اجتماعي را در شکل ساختاري آن با شکل هاي گوناگون سازمان اجتماعي پيوند مي زند
جامعه شناسي
مشارکت و سرمايه اجتماعي
سرمايه اجتماعي -ساختاري و شناختي
(منبع : نگارنده ، يافته هاي نظريه هاي سرمايه اجتماعي ،1392 )
2-1-10 مهم ترين حوزه هايي كه سرمايه اجتماعي در آنها نقش بسزايي در ايران دارد اشاره مي كنيم:
2-1-10-1 سرمايه ي اجتماعي و مداراي اجتماعي :
ايران كشوري است كه داراي اقليت ها و قوميت ها و مذاهب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد شکاف اطلاعات، مفهوم فضا Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سلامت روان، اطلاعات بازار، عرضه و تقاضا، نقش برجسته