دانلود پایان نامه درمورد سلامت روان، اطلاعات بازار، عرضه و تقاضا، نقش برجسته

دانلود پایان نامه ارشد

مختلف و متعددي است. مسلمان، مسيحي، يهودي، زردشتي، …، فارس، آذري، كرد، عرب … كه مدارا، همزيستي، همبستگي و وحدت آنها زير يك پرچم و داخل مرز و بومي مشخص نيازمند داشتن اشتراكات ارزشمند و قوي بسياري است كه اگر اختياري، انتخابي و آگاهانه و متداوم باشد مي توان از آن به عنوان يك سرمايه ي ارزشمند اجتماعي ياد كرد روشن است كه يکي از چالش هاي عصر جديد ايجاد و تقويت سرمايه اجتماعي است. صاحب نظران در سال هاي اخير اذعان داشته اند که تحمل و مدارا بخشي از سرمايه اجتماعي است. تحمل و مدارا بخشي از هويت ما ايرانيان است. شاخص هاي تحمل و مدارا عبارتند از توجه به ديدگاه هاي گوناگون، پرهيز از تعصب، احترام به تفاوت هاي فردي، تلاش جهت کشف زمينه هاي مشترک، عدم تنفر نسبت به اعضاي گروه هاي متفاوت، عدم تلاش جهت بدنام کردن ديگران، عدم توهين به ديگران، دادن احساس خوب به ديگران، تلاش در برقراري ارتباطات اثربخش با ديگران، توجه به منافع ديگران و عدم احساس جدايي از ديگران. (نصراصفهاني، علي و همكاران، 1388ص 40) .
2-1-10-2 سرمايه ي اجتماعي و سلامت رواني :
احتمال ارتقاء سلامت رواني مردم تحت تاثير متغيرهايي چون سرمايه اجتماعي، سن افراد، ميزان درآمد خانوادگي و قوميت آن ها مي باشد. نتايج تحقيق آقاي ايمان و همكاران نشان مي دهد ” هر اندازه افراد در ساختار اجتماعي موجود داراي سرمايه اجتماعي بالاتري باشند، سلامت رواني افراد در وضعيت بهتري قرار خواهد گرفت ” (ايمان و همكاران، 1387ص 143) .
2-1-10-3 سرمايه ي اجتماعي و شادماني و رضايت از زندگي :
طبق آخرين اطلاعات، رتبه سازماني شادماني ايران در ميان 69كشور، رده 61 است كه رده نازلي مي باشد. روابط اجتماعي توام با اعتماد (كه از مولفه هاي سرمايه ي اجتماعي است) اثر تعيين كننده بر شادماني دارند و در اين ميان خانواده به عنوان عمده ترين تامين كننده شادماني افراد محسوب مي شود. (چلبي و موسوي، 1387، ص 34-57). “سطح بالاي سرمايه اجتماعي به سطح بالاي رضايت از كيفيت زندگي مي انجامد . بنابراين، سرمايه اجتماعي در مقايسه با متغيرهاي زمينه اي مانند سن، شغل، و… پيش بيني كننده اي بهتر براي رضايت از كيفيّت زندگي به شمار مي رود.” (لهسايي زاده و ماجدي، 1385، ص 91-135) .
2-1-10-4 سرمايه ي اجتماعي و رفاه اجتماعي :
شاخص هايي از سرمايه اجتماعي كه در شهر تهران، از وضعيّت بهتري برخوردارند شاخص هايي هستند كه به اصطلاح به آنها سرمايه اجتماعي سنتي مي گويند و به وجوه سنتي جامعه مربوط مي شوند (مشاركت غيررسمي مذهبي و خيريه اي) و شاخص هايي كه با زندگي مدرن منطبق اند (سرمايه اجتماعي مدرن) از وضعيت مطلوبي برخوردار نيستند (اعتماد نهادي، اعتماد تعميم يافته، انسجام اجتماعي و مشاركت رسمي) و سرمايه اجتماعي، رابطه مثبتي با رفاه اجتماعي دارد. بطوري كه “كليه شاخص هاي مطرح شده (اعتماد، هنجارهاي اجتماعي و شبكه هاي اجتماعي) نيز با رفاه اجتماعي رابطه مثبتي دارند و نتايج بدست آمده منطبق با آراء پاتنام است.” (زاهدي و شياني و علي پور، 1388، ص 105- 125) .
2-1-10-5 سرمايه ي اجتماعي و جرم و بزهكاري :
تغييرات به وقوع پيوسته در دهه هاي اخير، نشان از تحول اساسي در ساختار نظام ارزشي جامعه مي دهد. تحولاتي كه چه بخواهيم و چه نخواهيم با نظم سنتي پيشين در تقابل است . امروزه با تشديد فرايندهاي جهاني شدن و پيامدهاي فرهنگي- اجتماعي آن، به ويژه مصرف گرايي، تكثر جوامع و به تبع آن آسيب هاي اجتماعي از قبيل افسردگي و اعتياد، جرم و بزهكاري، جنايت و شورش هاي اجتماعي، بيكاري و اوقات فراغت، مشكل در ازدواج، كنكور و…، نوجوانان و جوانان به موضوع سياست هاي اجتماعي مبدل شده اند . نوجوانان و جوانان به عنوان يكي از مهمترين گروه هاي سني، تنها افرادي نيستند كه در معرض فرايندهاي متفاوت توسعه اجتماعي قرار گرفته اند، بلكه آنها به شيوه اي متفاوت از ساير گروههاي سني به اين رويدادها واكنش نشان داده اند . انتخاب و محاسبه دو شاخص سرمايه اجتماعي منوط به اهميت شاخص و هم چنين داده هاي موجود است . اين شاخص ها عبارتند ازميزان مشاركت جمعي (نسبت تعداد اعضاي كانون هاي فرهنگي، هنري و سياسي به جمعيت ) و ميزان جرم (نسبت تعداد پرونده هاي قضايي به جمعيت ). نتايج محاسبات نشان مي دهد در سال هايي كه جرم زياد بوده، سرمايه اجتماعي كاهش پيدا كرده است و در سال هايي كه ميزان ارتكاب جرم كم بوده، ميزان سرمايه اجتماعي در سطح بالايي قرار داشته است (سعادت، رحمان ، 1386) .
2-1-10-6 سرمايه ي اجتماعي و مشاركت هاي زنان :
از آن جايي که گروه هاي مختلف اجتماعي ، نژادي و جنسيتي درموقعيت هاي ساختاري و شبکه هاي اجتماعي متفاوت قرار دارند، از نظر بهره مندي ازسرمايه ي اجتماعي متفاوت هستند . به عنوان مثال زنان و اقليت ها يک موقعيت نابرابر در سرمايه ي اجتماعي قرار دارند و فرصت هاي کمتري در اختيار آنان قرار مي گيرد که در زندگي اجتماعي از آن استفاده مي کنند و در بهره گيري از منابع و تحرک شغلي خود موفق شوند (لين، 2001 ، ص 95 به نقل از موحد و همكاران، 1387، ص 164) . همبستگي هاي معناداري ميان ابعاد سرمايه ي اجتماعي و ميزان مشارکت سياسي زنان بالاي هجده سال مشاهده شده است. كه درآن مشاركت سياسي به معني “تمايل هر فرد به درگير شدن در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسي” (راش، مايکل ، 1383، ص 123) يا “شرکت در فرآيندهاي سياسي که به گزينش رهبران سياسي مي انجامد و سياست عمومي را تعيين مي کند و يا بر آن اثر مي گذارد” (ابرکرامبي و ديگران، 1367، ص 286) تعريف شده است. پس مشارکت سياسي، اولاً، يک کنش اجتماعي است؛ ثانياً، به شکلي داوطلبانه اعمال مي گردد؛ ثالثاً، با موقعيت اجتماعي افراد ارتباط نزديک دارد (موحد، مجيد ، 1382، ص 6) در زماني که مناصب حساس اجتماعي تنها به مردان سپرده شود، مردسالاري به منصه ي ظهور مي رسد که به نوعي شكاف جنسيتي دامن مي زند و سطح روا بط اجتماعي زنان را به نفع مردان پايين مي آورد و بخش قابل توجهي از جمعيت هر کشور که نقشي به سزا در توسعه ي همه جانبه ايفا مي کنند، همواره از توزيع ناعادلانه ي فرصت ها و منابع، بالاخص در کشورهاي جهان سوم، محروم مي مانند (ساروخاني، باقر ، 1370، ص 26) .
2-2 تئوري سرمايه انساني (Humane Capital Theory ) :
مفهوم نزديک ديگر به سرمايه اجتماعي، سرمايه انساني است اين ديدگاه به معني سرمايه گذاري به منظور پرورش انساني فرهيخته، سالم و مطلع است و شامل مراقبت هاي خانوادگي سال هاي پيش از آموزش پيش دبستاني، کارآمدي بعد از پايان تحصيلات مدرسه، سرمايه گذاري در آموزش رسمي دانشگاهي و سرمايه گذاري در اطلاعات بازار کار از طريق جستجوي شغل است. در واقع سرمايه انساني را بايد مهارت و توانايي(آنچه که در گروه هاي داوطلبانه بدان شديداً نيازمنديم) دانست که افراد آن را کسب مي کنند؛ مانند توانايي هايي در زمينه کسب ميزان تحصيلات، توانايي هاي کلامي و ارتباطي، اعتماد به نفس، قدرت رهبري و … و از اين توانايي ها مي توان به عنوان ابزاري براي رشد و توسعه سرمايه هاي اجتماعي استفاده کرد . مي توان از جامع اي که ذخيره مطلوبي از سرمايه اجتماعي دارد اين انتظار را داشت که در توليد سرمايه هاي انساني و تقويت آنها نيز موفق باشد. اما در بيان تفاوت ميان اين دو وجه سرمايه مي توان گفت : سرمايه اجتماعي متعلق به گروه ها است نه به افراد (توسلي،غلامعباس ، 1379، ص 13 ) . بسترهايي همچون خانواده، سازمان ها و گروه هاي مدني که امروزه با گسترش ارتباطات سيار، بسيار اهميت يافته اند، مي تواند بستر مناسبي براي سرمايه اجتماعي باشد . به تعبير ديگر مبناي سرمايه اجتماعي در ويژگي هاي جمعي و ساختاري يک جامعه نهفته است و هنجارهايي که شالوده سرمايه اجتماعي را تشکيل مي دهد در صورتي معنا پيدا مي کند که بيش از يک نفر در آن سهيم باشد(مانند گروه هاي داوطلبان)، اما سرمايه انساني متعلق به افراد است (همان ، ص 25) .
برخي از نويسندگان بيان مي کنند که سرمايه اجتماعي از طريق تسهيم اطلاعات و دانش، مي تواند به ايجاد سرمايه انساني کمک کند و برخي اشاره کرده اند که سرمايه انساني در نتيجه تحصيلات و تجربيات کاري بيشتر، به ايجاد سرمايه اجتماعي کمک مي‌کند. اما اغلب آنها اظهار نموده اند که سرمايه اجتماعي، فرصت هايي را پديد مي آورد که براي موفقيت در محيط کار لازم است.
متز و ثارنو88 اثرات نسبي سرمايه اجتماعي و انساني را بر سطح پيشرفت شغلي زنان در صنعت بانکداري استراليا بررسي کرده‌اند. در واقع جايي که زنان بخش بزرگي از نيروي کار را تشکيل مي دهند اما کمتر از 6 درصد آنها در سطح مديران ارشد و اجرايي هستند. آنها تحليل هاي کمي و کيفي زيادي انجام دادند تا تعيين کنند آيا سرمايه انساني به پيشرفت مديريتي زنان در سطوح بالا کمک مي کند و آيا سرمايه اجتماعي با پيشرفت شغلي به سطوح عالي مرتبط است؟
تحليل کمي نشان داد که پيشرفت شغلي زنان در تمام سطوح صنعت بانک‌داري به خاطر سرمايه انساني يا تجربه فردي بوده و سرمايه اجتماعي تاثير زيادي نداشته است. اما مطالعه کيفي نشان داد که اثر سرمايه اجتماعي در سطوح بالاي سازماني از اهميت بيشتري برخوردار بوده است. جايي که توانايي ايجاد روابط و شبکه هاي سازماني اغلب پيش نياز پيشرفت شغلي است. اين نويسندگان نتيجه گرفته اند که با وجود نقش برجسته سرمايه انساني در پيشرفت شغلي زنان در صنعت بانک‌داري، موانع ساختاري مانند کمبود مربي، آموزش مستمر، ساعت کاري منعطف و تبعيض جنسيتي، در برابر تلاش زنان براي کسب موفقيت وجود دارد ( Metz , I , & Tharenou , P . 2001 ) .
اساس نظريه سرمايه ي انساني اين است که علت تفاوت هاي درآمدي افراد به خاطر اختلاف در ميزان بازدهي آنهاست . امروزه نظريه سرمايه ي انساني از مهمترين نظريه هاي توزيع درآمد است . در اين نظريه اختلاف ما بين درآمدها وابسته به ميزان آموزشي است که در افراد سرمايه گذاري شده است. نظريه پردازان سرمايه ي انساني معتقدند که سرمايه ي انساني به صورت مهارت، دانش و تخصص در افراد تجسم يافته است سطح توليدات، کيفيت خدمات وميزان درآمد را افزايش ، داده و بسياري ازتصميمات آن ها را در کليه زمينه هاي زندگي متأثر مي سازد . برخي از نظريه پردازان مهم ترين اختلاف بين کشورهاي پيشرفته صنعتي و کشورهاي کم در آمد ناشي از سرمايه ي انساني است ( متوسلي ، آهنچيان ، صص 182-3 ) .
هنگامي که از تشکيل سرمايه ي انساني صحبت مي شود زماني است که سرمايه گذاري هاي مالي )چه به صورت مخارج تحصيلي و چه به صورت فداکاري و هزينه فرصت از دست رفته( صورت پذيرفته تا تغييرات و تحولاتي در افکار و افعال فرد به وجود آورد. اين تغييرات و تحولات که در درون افراد متبلور شده و غير قابل انفکاک مي باشد آنان را قادر مي سازد تا:
کالاها و خدمات بيشتر و يا بهتري توليد کنند؛
درآمد هاي پولي بالاتري به دست آورند؛
درآمدهاي خود را عاقلانه تر مصرف کنند؛
از زندگي لذت بيشتري ببرند ( درآمدها و رضايت مندي هاي غير مادي )( عمادزاده ، 1375 ، ص31 ) .
تئودر شولتز و گري بکر89 دو تن از اقتصاددانان بزرگ هستند که تئوري سرمايه انساني را از مراحل کلاسيک و ابتدايي خود به حالت پيشرفته و تحليلي امروزي ارائه نمودند . آن ها نشان داده اند که سرمايه ي انساني نه تنها از طريق تراکم و انباشت آموزش بلکه از راه هاي بيشمار ديگر نيز به وجود مي آيد . ليکن متداول ترين انواع سرمايه گذاري در سرمايه انساني، موارد زير به حساب مي آيند:
دبستان، راهنمايي، دبيرستان، مدارس فني و حرف هاي و تحصيلات عالي؛
آموزش هاي قبل از مدرسه؛
آموزش هاي بعد از دانشگاه و فارغ التحصيلي؛
مهاجرت براي مشاغل و درآمدهاي بالاتر؛
مراقبت از تندرستي و بهداشت عمومي؛
بدست آوردن اطلاعات کافي از عرضه و تقاضاي کار و خدمات.
بسياري از اقتصاد دانان متذکر مي شوند که اين نوع سرمايه غيرقابل لمس و نامحسوس است و جزء لاينفک و بخشي از روح و مغز و بدن انسان را تشکيل مي دهد که به طور مداوم با اوست و لحظه اي از وي جدا نمي شود .

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سلامت روان، ارتکاب جرم Next Entries دانلود پایان نامه درمورد عملکرد سازمان، عزت نفس، بهبود عملکرد، حقوق و دستمزد