دانلود پایان نامه درمورد سطح معنی داری، عدالت سازمانی، همبستگی پیرسون، عدالت رویه ای

دانلود پایان نامه ارشد

9/7درصد(12نفر)درجه دار،52درصد(79نفر) افسر جزء و23 درصد(35نفر) افسر ارشد می باشند.دریک جمع بندی کلی می توان گفت؛ قسمت عمده ای از نمونه مورد مطالعه با 52 درصد(79نفر) افسران جزء و کمترین تعداد با9/7درصد(12نفر) مربوط به درجه داران بوده است.
4-2- تجزيه وتحليل استنباطي داده ها:
4-2-1-بخش اول: بررسی فرضیه های تحقیق:
در این بخش پس از بیان هریک از فرضیات، نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری را مورد بررسی قرار می دهیم.
4-2-1-1- فرضیه اصلی:
بین عدالت سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان پاوا ف.ا. ا مازندران رابطه مثبت معنی داری وجوددارد.
با توجه به اینکه عدالت سازمانی شامل سه بعد عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای می باشد، به منظور بررسی فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی که درآن ها نظرهای اعضای نمونه درخصوص رابطه ابعاد سه گانه عدالت سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان پاوا ف.ا. استان مازندران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می شود. ولی پیش از آن باید از نرمال بودن متغیر های اندازه گیری شده اطمینان حاصل کرد. بدین منظور از آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شده است. نتایج در جدول 4-7 ارائه شده است.
جدول 4-7: آزمون نرمال بودن متغیرها

عدالت سازمانی
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت مراوده ای
خشنودی شغلی
n
152
152
152
152
152
آماره Z کلموگروف-اسمیرنف
584/0
908/0
127/1
901/0
939/0
سطح معنی داری(sig)
885/0
382/0
158/0
392/0
342/0

با توجه به بزرگتر از 05/0 بودن سطح معنی داری تمامی موارد جدول 4-7، می توان با اطمینان 95% پذیرفت که تمامی متغیرهای اندازه گیری شده، دارای توزیع نرمال می باشند.
حال برای تحلیل فرضیه اصلی ازآزمون همبستگی پیرسون استفاده می نماییم. نتیجه درجدول4-8 ارائه شده است.
جدول 4-8: آزمون همبستگی رابطه بین عدالت سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان

خشنودی شغلی
عدالت سازمانی
خشنودی شغلی
Pearson Correlation
ضریب همبستگی پیرسون
1
368/0

Sig. سطح معنی داری

000/0

nحجم نمونه
152
152
عدالت سازمانی
Pearson Correlation
ضریب همبستگی پیرسون
368/0
1

Sig. سطح معنی داری
000/0

nحجم نمونه
152
152
مقدار ضریب همبستگی به دست آمده برابر است با 368/0 و سطح معنی داری 000/0 می باشد. با توجه به کمتر از 05/0 بودن سطح معنی داری جدول 4-8، فرضیه صفر رد می شود. بنابراین با اطمینان 95%، از نظر اعضای جامعه مورد مطالعه، بین عدالت سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان پاوا ف.ا. استان مازندران رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بنابراین فرضیه اصلی پذیرفته می شود.
4-2-1-2- فرضیه های فرعی:
4-2-1-2-1- فرضیه فرعی اول:
بین عدالت توزیعی و خشنودی شغلی کارکنان پاوا ف.ا. ا مازندران رابطه مثبت معنی داری وجوددارد.
برای بررسی فرضیه فوق، با استفاده از5 سوال نخست پرسشنامه عدالت سازمانی و سوال های پرسشنامه خشنودی شغلی، نظر اعضای نمونه جمع آوری و از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. فرضیه صفر عبارت است از عدم رابطه معنی دار بین عدالت توزیعی و خشنودی شغلی در جامعه مذکور است. نتیجه در قالب جدول 4-9 ارائه شده است.

جدول 4-9: آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین عدالت توزیعی و خشنودی شغلی کارکنان

خشنودی شغلی
عدالت توزیعی
خشنودی شغلی
Pearson Correlation
ضریب همبستگی پیرسون
1
299/0

Sig. سطح معنی داری

000/0

nحجم نمونه
152
152
عدالت توزیعی
Pearson Correlation
299/0
1

Sig. (2-tailed)
000/0

n
152
152

مقدار ضریب همبستگی به دست آمده برابر است با 299/0 و سطح معنی داری 000/0 می باشد. با توجه به کمتر از 05/0 بودن سطح معنی داری جدول 4-9، فرضیه صفر رد می شود. بنابراین با اطمینان 95%، از نظر اعضای جامعه مورد مطالعه، بین عدالت توزیعی و خشنودی شغلی کارکنان پاوا ف.ا. استان مازندران رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بنابراین فرضیه فرعی 1 پذیرفته می شود.
4-2-1-2-2- فرضیه فرعی دوم :
بین عدالت رویه ای وخشنودی شغلی کارکنان پاوا ف.ا. ا مازندران رابطه مثبت معنی داری وجوددارد.
برای بررسی فرضیه فوق، با استفاده از سوال های 11تا 6 پرسشنامه عدالت سازمانی و سوال های پرسشنامه خشنودی شغلی، نظر اعضای نمونه جمع آوری شده از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. فرضیه صفر عبارت است از عدم رابطه معنی دار بین عدالت رویه ای و خشنودی شغلی در جامعه مذکور است. نتیجه در قالب جدول 4-10 ارائه شده است.

جدول 4-10: آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین عدالت رویه ای و خشنودی شغلی کارکنان

خشنودی شغلی
عدالت رویه ای
خشنودی شغلی
Pearson Correlation
ضریب همبستگی پیرسون
1
349/0

Sig. سطح معنی داری

000/0

n حجم نمونه
152
152
عدالت رویه ای
Pearson Correlation
349/0
1

Sig. (2-tailed)
000/0

n
152
152

مقدار ضریب همبستگی به دست آمده برابر است با 349/0 و سطح معنی داری 000/0 می باشد. با توجه به کمتر از 05/0 بودن سطح معنی داری جدول 4-10، فرضیه صفر رد می شود. بنابراین با اطمینان 95%، از نظر اعضای جامعه مورد مطالعه، بین عدالت رویه ای و خشنودی شغلی کارکنان پاوا ف.ا. استان مازندران رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بنابراین فرضیه فرعی 2 نیز پذیرفته می شود.
4-2-1-2-3- فرضیه فرعی سوم:
بین عدالت مراوده ای وخشنودی شغلی کارکنان پاوا ف.ا.ا مازندران رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
برای بررسی فرضیه فوق، با استفاده از سوال های20 تا12پرسشنامه عدالت سازمانی و سوال های پرسشنامه خشنودی شغلی، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. فرضیه صفر در این آزمون نیز عبارت است از عدم رابطه معنی دار بین عدالت مراوده ای و خشنودی شغلی در جامعه مذکور است. نتیجه در قالب جدول 4-11 ارائه شده است.

جدول 4-11: آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین عدالت مراوده ای و خشنودی شغلی کارکنان

خشنودی شغلی
عدالت مراوده ای
خشنودی شغلی
Pearson Correlation
ضریب همبستگی پیرسون
1
311/0

Sig. سطح معنی داری

000/0

nحجم نمونه
152
152
عدالت مراوده ای
Pearson Correlation
311/0
1

Sig. (2-tailed)
000/0

n
152
152

مقدار ضریب همبستگی به دست آمده برابر است با 311/0 و سطح معنی داری 000/0 می باشد. با توجه به کمتر از 05/0 بودن سطح معنی داری جدول 4-11، فرضیه صفر رد می شود. بنابراین با اطمینان 95%، از نظر اعضای جامعه مورد مطالعه، بین عدالت مراوده ای و خشنودی شغلی کارکنان پاوا ف.ا. استان مازندران رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بنابراین فرضیه فرعی 3 نیز پذیرفته می شود.

4-2-2- بخش دوم: اولویت های بدست آمده ازتحقیق:
4-2-2-1- اولویت بندی رابطه ابعاد عدالت سازمانی باخشنودی شغلی:
به منظور مقایسه و الویت بندی میزان رابطه هر یک از ابعاد مختلف عدالت سازمانی با خشنودی شغلی،
از ضرایب همبستگی محاسبه شده در فرضیه ها بهره برداری و جدول 4-12 ارائه شده است.

جدول 4-12: مقایسه رابطه ابعاد عدالت سازمانی با خشنودی شغلی
اولویت
ابعاد
ضریب همبستگی
1
عدالت رویه ای
349/0
2
عدالت مراوده ای
311/0
3
عدالت توزیعی
299/0

با توجه به جدول 4-12، عدالت رویه ای قویترین ارتباط را با خشنودی شغلی دارد. درحالیکه ضعیف ترین ارتباط مربوط به عدالت توزیعی است.
4-2-2-2- اولویت بندی رابطه عدالت رویه ای باابعادخشنودی شغلی:
با توجه به اینکه از نظر اعضای جامعه کارکنان پاوا ف.ا. استان مازندران عدالت رویه ای قویترین ارتباط را با خشنودی شغلی دارد، لازم است میزان رابطه این بعد از عدالت را با هر یک از ابعاد خشنودی شغلی بررسی و اولویت بندی نماییم. بنابراین با توجه به سوال های پرسشنامه خشنودی شغلی، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتیجه در جدول 4-13 ارائه شده است.
جدول 4-13: مقایسه رابطه عدالت رویه ای با ابعاد خشنودی شغلی
الویت
ابعاد
ضریب همبستگی
1
ماهیت کار
278/0
2
ترفیع وارتقاء
258/0
3
نظارت وسرپرست
253/0
4
همکاران
123/0
5
حقوق ومزایا
085/0
با توجه به جدول 4-13، عدالت رویه ای قویترین رابطه را با ماهیت کار و ضعیف ترین رابطه را با حقوق و مزایا دارد.
4-2-2-3- بررسی سطح عدالت سازمانی جامعه:
به منظور ارزیابی سطح عدالت سازمانی در پاوا ف.ا. استان مازندران از آزمون t تک نمونه ای1 استفاده شد. نتایج در جدول 4-14 ارائه شده است.
جدول 4-14: آزمون t تک نمونه ای در مورد سطح عدالت سازمانی

Test Value = 3

t
df
سطح معنی داری
میانگین تفاوت ها
فاصله اطمینان 95%

کران پایین
کران بالا
عدالت توزیعی
096/3-
151
002/0
18947/0-
3104/0-
0685/0-
عدالت رویه ای
577/2-
151
011/0
15570/0-
2751/0-
0363/0-
عدالت مراوده ای
559/3
151
000/0
23904/0
1063/0
3717/0

سطح معنی داری تمامی ابعاد عدالت سازمانی کمتر از 05/0 است ولی تنها در عدالت مراوده ای هردو کران بالا و پایین مثبتند. بنابراین با اطمینان 95% می توان بیان کرد که از نظر کارکنان پاوا ف.ا. استان مازندران تنها عدالت مراوده ای در سطح مطلوبی قرار دارد.
4-2-2-4- بررسی سطح خشنودی شغلی جامعه:
در این بخش قصد بررسی و مقایسه سطح خشنودی کارکنان پاوا ف.ا. استان مازندران داریم.

4-2-2-4-1- رابطه خشنودی شغلی و جنسیت
برای بررسی و مقایسه سطح خشنودی کارکنان زن و مرد در پاوا ف.ا. استان مازندران از آزمون t مستقل2 استفاده شد. نتیجه در جدول 4-15 ارائه شده است.

1.One-Sample T test
2. Independent samples T test
جدول 4-15: آزمون t مستقل در مورد خشنودی کارکنان زن و مرد
خشنودی شغلی
آزمون لون
t-test for Equality of Means

F
سطح معنی داری
t
Df
سطح معنی داری
Mean Difference
Std. Error Difference
فاصله اطمینان 95%

کران پایین
کران بالا

واریانس ها برابر
857/4
029/0
543/2
150
012/0
06924/0
02723/0
01544/0
12304/0

واریانس ها نا برابر

236/2
009/49
030/0
06924/0
03096/0
00702/0
13147/0

Group Statistics

sex
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
KHoshnooodi
man
116
0530/2
./.13319
01237/.

woman
36
9838/1
17031/.
2839/.

با توجه به کمتر بودن سطح معنی داری آزمون (030/0) از مقدار خطای 05/0 و مثبت بودن کران های پایین و بالا، می توان با اطمینان 95% بیان داشت که در پاوا ف.ا. استان مازندران خشنودی شغلی کارکنان مرد بیش از زنان ارزیابی می گردد.
4-2-2-4-2- رابطه خشنودی شغلی و تأهل
برای بررسی و مقایسه سطح خشنودی کارکنان متأهل و مجرد کارکنان پاوا ف.ا. استان مازندران نیز از آزمون t مستقل استفاده شد. نتیجه در جدول 4-16ارائه شده است.

جدول 4-16: آزمون t مستقل در مورد خشنودی کارکنان متأهل و مجرد
خشنودی شغلی
آزمون لون
t-test for Equality of Means

F
سطح معنی داری
t
Df
سطح معنی داری
Mean Difference
Std. Error Difference
فاصله اطمینان 95%

کران پایین
کران بالا

واریانس ها برابر
091/0
764/0
100/0
150
920/0
00530/0
05294/0
09931/0-
10992/0
واریانس ها نا برابر

097/0
743/7
925/0
00530/0
05464/0
12143/0-
13203/0

Group Statistics

taahhol
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
KHoshnooodi
mojarrad
8
0417/2
15069/0
05328/0

moteahhel
144
0364/2
14551/0
01213/0

بزرگتر از05/0بودن سطح معنی داری آزمون در جدول 4-16 حاکی از برابری سطح خشنودی شغلی کارکنان مجرد و متأهل پاوا ف.ا. استان مازندران با اطمینان 95% است.
4-2-2-4-3- رابطه خشنودی شغلی بادرجه سازمانی، سابقه خدمتی، سن وتحصیلات
برای بررسی و مقایسه سطح خشنودی کارکنان پاوا ف.ا. استان مازندران از ابعاد درجه سازمانی ، سابقه خدمتی، سن وتحصیلات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سابقه خدمت، توزیع فراوانی، عدالت سازمانی، کارشناسی ارشد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد استان مازندران، عدالت سازمانی، سطح معنی داری، عدالت رویه ای