دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

رگرسيون خطي ساده است.
4-6-5-نتايج آزمون فرضيه پنجم تحقيق
فرضيه پنجم تحقيق: بين مديريت ريسک اعتباري وسبد وام‌هاي معوق مشتريان غيرانفرادي(حقوقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
H0: بين مديريت ريسک اعتباري وسبد وام‌هاي معوق مشتريان غيرانفرادي(حقوقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود ندارد.
H1: بين مديريت ريسک اعتباري وسبد وام‌هاي معوق مشتريان غيرانفرادي(حقوقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
جدول 4-19-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون بين دو متغير اقلام مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي دربانک ملت استان سمنان ،حاصل ازآزمون فرضيه پنجم تحقيق
متغيرهاي ورودي/حذف شده b
مدل

متغيرهاي ورودي

متغيرهاي حذف شده

روش

1
مديريت ريسک اعتباري مشتريان غيرانفرادي(حقوقي)…CRM…Xit
.
ورودي
a. تمام متغيرهاي درخواست وارد شده است
b. متغير وابسته : = وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي دربانک ملت استان سمنان (DPD… CC…Y5)

خلاصه مدلb
مدل

(ضريب همبستگي)
(R)

مربع ضريب همبستگي (R2)

ضريب
تعيين
تعديل شده
(R)

خطاي برآوردي معيار

تغييرات آماري
آمار? دوربين واتسون
(D-W)

تغييرات
مربعات
(R)

تغييرات آماره
(F)
درجه آزادي1
(df1)

درجه
آزادي
(df2)

سطح معناداري
تغييرات آماره
فيشر (F)

1
.095a
.009
-.101
132565.88501
.009
.002
1
9
.002
1.908
a. پيش بيني کننده: (ضريب ثابت),: دربانک ملت استان سمنان مديريت ريسک اعتباري = (CRM)….CRM…Xit
b. متغير وابسته : = وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي دربانک ملت استان سمنان (DPD… CC…Y5)

طبق جدول شماره (4-19) ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي معوق مشتريان غيرانفرادي(حقوقي) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.095a) است. اين عدد درسطح خطاي 5% رابطه معني داري را بين دو متغيرمديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي معوق مشتريان غيرانفرادي(حقوقي) دربانک ملت استان سمنان را نشان مي دهد. بنابراين با توجه به خروجي هاي نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، مي توان بيان نمود از آن جا که سطح معني داري (sig)، کمتر از پنج درصد است فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد مي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد مي شود. همچنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد (-.101) را نشان ميدهد، که عدد خوبي مي باشد و برازش مناسبي از تغييرات متغير سبد وام‌هاي معوق مشتريان غيرانفرادي(حقوقي) دربانک ملت استان سمنان، توسط مديريت ريسک اعتباري دربانک ملت استان سمنان،ارائه مي کند.
از طرف ديگر يکي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. يکي از مهم ترين آزمون هاي تشخيص فرضيه استقلال خطاها، آزمون آماره دوربين- واتسون مي باشد. بنابراين آماره دوربين-واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين- واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول جداول شماره(4-16)، مقدارآن برابر (1.908) مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.
جدول 4-20-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) – فرضيه پنجم تحقيق
ANOVAb
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
آماره آزمون فيشر (F)

سطح معناداري (sig)
1
رگرسيون
1.435E9
1
1.435E9
.082
.002a

خطاي پسماند
1.582E11
9
1.757E10

مجموع
1.596E11
10

a. پيش بيني کننده: (ضريب ثابت),: دربانک ملت استان سمنان مديريت ريسک اعتباري = (CRM)….CRM…Xit
b. متغير وابسته : = وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي دربانک ملت استان سمنان (DPD… CC…Y5)
جدول شماره(4-20) نشان دهنده تحليل واريانس بين دومتغير مديريت ريسک اعتباري دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير مستقل وارزش تغييرات متغير سبد وام‌هاي معوق مشتريان غير انفرادي (حقوقي)دربانک ملت استان سمنان به عنوان متغير وابسته مي باشد، ط

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار Next Entries تحقیق درباره اهداکننده، مسئولیت مدنی، کودکان مبتلا