دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار، زیرساخت ها، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

3
مجموع
150
100

نمودار 4-2) نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان

ج) تحصیلات:
نتایج جدول 4-3 و نمودار 4-3 نشان می دهند، 64 نفر معادل 42. 6 درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیلات «لیسانس»، 48 نفر معادل 32 درصد دارای تحصیلات «فوق لیسانس»، و 32 نفر دارای تحصیلات «دکتری» بودند. کمترین مدرک تحصیلی مربوط تحصیلات «فوق دیپلم » با 6 پاسخ دهنده معادل 4 درصد بود.
جدول 4-3) تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات
فراوانی
درصد
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
6
64
48
328عادل 4 درصدهنده بود. ه «»[ای 50 سال قرار داشتند. کمترین
4
42. 6
32
21. 3
مجموع
150
100

نمودار 4-3) نمودار دایره ای تحصیلات پاسخ دهندگان

د) سنوات شغلی:
نتایج جدول 4-4 و نمودار 4-4 نشان می دهند، اکثر پاسخ دهندگان معادل 31. 3 درصد دارای سابقه شغلی در محدوده «5-10 سال» قرار داشتند. همچنین پس از آن 30. 7 درصد دارای سنوات شغلی در محدوده «بین 10-15 سال» بودند. کمترین بازه مربوط به سابقه شغلی «زیر 5 سال» با 13 پاسخ دهنده بود.

جدول 4-4) سنوات شغلی پاسخ دهندگان
محدوده
فراوانی
درصد
زیر 5 سال
بین 5-10 سال
بین 10-15 سال
بین 15-20 سال
بالای 20 سال
13
47
46
23
218عادل 4 درصدهنده بود. ه «»[ای 50 سال قرار داشتند. کمترین
8. 7
31. 3
30. 7
15. 3
14
مجموع
150
100

نمودار 4-4) نمودار دایره ای سنوات شغلی پاسخ دهندگان

4-2-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
در جدول 4-5 می توان نتایج مربوط به میانگین و انحراف استاندارد پاسخ به سوالات مربوط به عوامل شناسایی شده را ملاحظه نمود.
جدول 4-5) نتایج توصیفی پاسخ به سوالات
آیتم
میانگین (از 7)
انحراف استاندارد
زیرساخت های سخت

1. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT)
4. 47
0. 86
دستیابی به آخرین تکنولوژی های ICT
4. 31
1. 71
سطح جذب تکنولوژی
4. 30
1. 81
گسترش استفاده از اینترنت در کسب و کار
4. 49
1. 60
اولویت دولت در ICT
4. 78
1. 72
2. زیرساخت های فیزیکی
4. 66
0. 69
کیفیت زیرساختی گمرک ها و بنادر
4. 93
1. 26
کیفیت زیرساختی فرودگاه ها
4. 71
1. 40
کیفیت زیرساختی راه ها
4. 46
1. 09
کیفیت زیرساختی راه آهن
4. 73
1. 19
کیفیت زیرساختی پایانه های صادراتی
4. 52
1. 33
زیرساخت های نرم

3. فضای کسب و کار
4. 77
0. 68
شفافیت قوانین دولت
4. 81
1. 62
اعتماد عمومی نسبت به دولت
4. 68
1. 50
تلاش برای جلوگیری از پرداخت های غیرقانونی در صادرات و واردات
4. 26
1. 19
تلاش برای جلوگیری از پرداخت های غیرقانونی در قراردادهای دولتی
4. 81
1. 73
اقدامات لازم بمنظور مبارزه با فساد اداری
4. 97
1. 75
تعرفه
5
1. 51
سهولت انجام امور بانکی و بیمه ای
4. 88
1. 55
4. اداری- اجرایی (عملیاتی)
4. 46
0. 79
استفاده از کنوانسیون ها و استانداردهای بین المللی
4. 69
1. 15
استفاده از رویه ها و اسناد ساده اداری
4. 31
1
توسعه منابع انسانی
4. 39
1. 47

4-3) آمار استنباطی
در بخش آمار استنباطی ابتدا فرضیه های تحقیق بررسی خواهند شد و در ادامه عوامل شناسایی شده در تسهیل تجارت رتبه بندی می شوند.

4-3-1) بررسی فرضیه های تحقیق
بمنظور بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای بصورت زیر استفاده شد. جداول 4-6 الی 4-9، نتایج آزمون تی تک نمونه ای بمنظور بررسی فرضیه های تحقیق را نشان می دهند.

فرضیه اول: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نقش موثری در تسهیل تجارت قانونی دارد.
بمنظور بررسی فرض فوق، آزمون فرضی بصورت زیر تنظیم می شود:
H0: فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش موثری در تسهیل تجارت قانونی ندارد.
H1: فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش موثری در تسهیل تجارت قانونی دارد.
به منظور بررسی فرضیه فوق از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. در جدول 4-6 آزمون تی تک نمونه ای مربوط به بررسی فرضیه فوق نشان داده شده است.

جدول 4-6) آزمون تی فرضیه اول
عامل
میانگین فرضی= 4

مقدار t
درجه آزادی
سطح معناداری (دو طرفه)
اختلاف میانگین
تفاوت در سطح اطمینان 95%

پایین
بالا
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT)
6. 71
149
0. 000
0. 47
0. 33
0. 61
دستیابی به آخرین تکنولوژی های ICT
2. 23
149
0. 027
0. 31
0. 04
0. 59
سطح جذب تکنولوژی
2. 07
149
0. 040
0. 30
0. 01
0. 06
گسترش استفاده از اینترنت در کسب و کار
3. 71
149
0. 000
0. 48
0. 23
0. 75
اولویت دولت در ICT
5. 53
149
0. 000
0. 78
0. 5
1. 06

بر اساس جدول 4-6، مقدار سطح معناداری برابر 0. 000 بدست آمده و از آنجایی که مقدار فوق کوچکتر از 0. 05 است بنابراین فرضیه H0 رد می‌شود. بنابراین می توان گفت، در سطح اطمینان 95% ICT نقش موثری در تسهیل تجارت دارد.

فرضیه دوم: زیرساخت های فیزیکی نقش موثری در تسهیل تجارت قانونی دارد.
بمنظور بررسی فرض فوق، آزمون فرضی بصورت زیر تنظیم می شود:
H0: زیرساخت‌های فیزیکی نقش موثری در تسهیل تجارت قانونی ندارد.
H1: زیرساخت‌های فیزیکی نقش موثری در تسهیل تجارت قانونی دارد.
در جدول 4-7 آزمون تی تک نمونه ای مربوط به بررسی فرضیه فوق نشان داده شده است.

جدول 4-7) آزمون تی فرضیه دوم
عامل
میانگین فرضی= 4

مقدار t
درجه آزادی
سطح معناداری (دو طرفه)
اختلاف میانگین
تفاوت در سطح اطمینان 95%

پایین
بالا
زیرساخت های فیزیکی
9. 07
149
0. 000
0. 66
0. 55
0. 61
کیفیت زیرساختی گمرک ها و بنادر
7. 85
149
0. 000
0. 93
0. 73
1. 14
کیفیت زیرساختی فرودگاه ها
6. 15
149
0. 000
0. 70
0. 48
0. 93
کیفیت زیرساختی راه ها
5. 16
149
0. 000
0. 46
0. 28
0. 64
کیفیت زیرساختی راه آهن
7. 43
149
0. 000
0. 72
0. 53
0. 92
کیفیت زیرساختی پایانه های صادراتی
4. 79
149
0. 000
0. 52
0. 31
0. 73

بر اساس جدول 4-7، مقدار سطح معناداری برابر 0. 000 بدست آمده و از آنجایی که مقدار فوق کوچکتر از 0. 05 است بنابراین فرضیه H0 رد می‌شود. بنابراین می توان گفت، در سطح اطمینان 95% زیرساخت‌های فیزیکی نقش موثری در تسهیل تجارت دارند.

فرضیه سوم: محیط کسب و کار نقش موثری در تسهیل تجارت قانونی دارد.
بمنظور بررسی فرض فوق، آزمون فرضی بصورت زیر تنظیم می شود:
H0: محیط کسب و کار نقش موثری در تسهیل تجارت قانونی ندارد.
H1: محیط کسب و کار نقش موثری در تسهیل تجارت قانونی دارد.
در جدول 4-8 آزمون تی تک نمونه ای مربوط به بررسی فرضیه فوق نشان داده شده است.

جدول 4-8) آزمون تی فرضیه سوم
عامل
میانگین فرضی= 4

مقدار t
درجه آزادی
سطح معناداری (دو طرفه)
اختلاف میانگین
تفاوت در سطح اطمینان 95%

پایین
بالا
محیط کسب و کار
10. 78
149
0. 000
0. 77
0. 66
0. 88
شفافیت قوانین دولت
6. 0
149
0. 000
0. 80
0. 54
1. 07
اعتماد عمومی نسبت به دولت
5. 52
149
0. 000
0. 68
0. 44
0. 92
تلاش برای جلوگیری از پرداخت های غیرقانونی در صادرات و واردات
2. 66
149
0. 009
0. 26
0. 07
0. 45
تلاش برای جلوگیری از پرداخت های غیرقانونی در قراردادهای دولتی
5. 68
149
0. 000
0. 80
0. 53
1. 09
اقدامات لازم بمنظور مبارزه با فساد اداری
6. 76
149
0. 000
0. 96
0. 68
1. 25
تعرفه
8. 08
149
0. 000
1
0. 76
1. 24
سهولت انجام امور بانکی و بیمه ای
6. 93
149
0. 000
0. 88
0. 63
1. 13

بر اساس جدول 4-8، مقدار سطح معناداری برابر 0. 000 بدست آمده و از آنجایی که مقدار فوق کوچکتر از 0. 05 است بنابراین فرضیه H0 رد می‌شود. بنابراین می توان گفت، در سطح اطمینان 95% محیط کسب و کار نقش موثری در تسهیل تجارت دارند.

فرضیه چهارم: عوامل اداری- اجرایی نقش موثری در تسهیل تجارت قانونی دارد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد رتبه بندی، سلسله مراتبی، مقایسات زوجی Next Entries منبع تحقیق با موضوع خصوصی سازی، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام