دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار، ابراز وجود

دانلود پایان نامه ارشد

مدار
سردرگم
فراواني
310
310
310
ميانگين
40.16
30.12
26.04
انحراف معيار
7.08
7.14
9.44
كمينه
19.00
14.00
12.00
بيشينه
55.00
45.00
50.00

جدول 4-3: محاسبات شاخص هاي توصيفي رضايت جنسي در كل نمونه آماري

متغير
رضايت جنسي
فراواني
310
ميانگين
66.81
انحراف معيار
3.26
كمينه
57.00
بيشينه
76.00
– در راستاي بررسي چگونگي رابطه متغيرهاي پژوهش و اعتبار بخشيدن به تحليل هاي بعدي، از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد که نتايج آن در جدول شماره 4-4 ارائه شده است.
جدول 4-4: نتيجه آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه متغيرهاي پژوهش
متغير
سبك هويت
اضطراب اجتماعي
رضايت جنسي

اطلاعات مدار
هنجار مدار
سردرگم

سبك هويت
اطلاعات مدار
1

هنجار مدار
-.422**
1

سردرگم
-.559**
.669**
1

اضطراب اجتماعي
.544**
-.537**
-.730**
1

رضايت جنسي
.513**
-.411**
-.294**
.334**
1
** همبستگي در سطح 01/0 معني دار است.
همانطور كه در جدول شماره 4 قابل مشاهده است، تمامي متغيرهاي پژوهش با يكديگر رابطه معناداري در سطح 01/0 دارند.
4 -2 يافته‌هاي‌ استنباطي
فرضيه 1 (فرضيه اصلي پژوهش): اضطراب اجتماعي نقش واسطه گري معناداري در رابطه سبك هاي هويتي با رضايت جنسي دارد.

شكل 4-1: مدل مسير تدوين شده (مفروض)
– در راستاي آزمون كردن فرضيه (مدل) فوق، از روش آماري تحليل مسير استفاده شد. بدين منظور ابتدا با استفاده از داده هاي خام مربوط به متغيرها، ماتريكس واريانس- كوواريانس متغيرها به كمك نرم افزار SPSS محاسبه گرديد، سپس بوسيله نرم افزار Amos، مدل مسير تدوين شده، ترسيم شد و اجراي محاسبات توسط دستور Calculate Estimate انجام شد كه نتايج آن در قالب انواع شاخص هاي برازش183 جهت بررسي كليت مدل و ضرايب تأثير به منظور بررسي جزئيات مدل ارائه شده است.
– نتايج اجراي محاسبات و برآورد پارامترهاي مدل مسير تدوين شده در شكل 4-2 قابل مشاهده است.

شكل 4-2: مدل مسير تدوين شده (مفروض) به همراه مقادير برآورد شده184
– به منظور بررسي اينكه داده هاي گردآوري شده، تا چه حد حمايت كننده مدلي است كه به لحاظ نظري تدوين شده است يا به عبارت ديگر بررسي كليت مدل تدوين شده، انواع شاخص هاي برازش مطلق185، شاخص هاي برازش تطبيقي186، و شاخص هاي برازش مقتصد187 محاسبه گرديد كه نتايج و تحليل آنها ارائه شده است.
– شاخص هاي برازش مطلق: از شاخص هاي برازش مطلق، عمومي ترين شاخص يعني شاخص كاي اسكوئر يا خي دو188 محاسبه شد كه نتيجه آن در جدول 5 مشاهده مي شود.
جدول 4-5: نتيجه شاخص برازش مطلق كاي اسكوئر
مدل
تعداد پارامتر (NPAR)
مقدار كاي اسكوئر (CMIN)
درجه آزادي (DF)
سطح معناداري (P)

مدل تدوين شده
12
57/13
3
068/0

در جدول4-5 مشاهده مي شود كه مقدار كاي اسكوئر معنادار نشده است و اين بيانگر مطلوب بودن شاخص برازش خي دو مدل تدوين شده و قابل قبول بودن مدل است.
– شاخص هاي برازش تطبيقي: از شاخص هاي برازش تطبيقي، شاخص توكر- لوئيس189، شاخص برازش هنجار شده190، شاخص برازش تطبيقي191، شاخص برازش نسبي192، و شاخص برازش افزايشي193 محاسبه گرديد كه نتايج آن در جدول 4-6 ارائه شده است.
جدول 4-6: نتايج محاسبات شاخص هاي برازش تطبيقي
مدل
شاخص برازش هنجار شده (NFI
Delta1)
شاخص برازش نسبي (RFI
rho1)
شاخص برازش افزايشي (IFI
Delta2)
شاخص توكر- لوئيس (TLI
rho2)
شاخص برازش تطبيقي (CFI)
مدل تدوين شده
84/0
86/0
88/0
82/0
89/0
در جدول فوق ملاحظه مي شود كه تمامي شاخص هاي تطبيقي، مقادير بالاي 80/0 را نشان مي دهند كه اين بيانگر برازش بسيار خوب داده ها به مدل تدوين شده است.
– شاخص هاي برازش مقتصد: از شاخص هاي برازش مقتصد، شاخص كاي اسكوئر بهنجار شده194 محاسبه شد كه نتايج آن در جداول 7 آمده است.
جدول 4-7: نتيجه محاسبات شاخص كاي اسكوئر بهنجار شده
مدل
تعداد پارامتر (NPAR)
مقدار كاي اسكوئر (CMIN)
درجه آزادي (DF)
سطح معناداري (P)
مقدار كاي اسكوئر بهنجار شده (CMIN/DF)
مدل تدوين شده
12
57/13
3
068/0
52/4
از نظر بسياري از صاحب نظران مقادير بين 1 تا 5 كاي اسكوئر بهنجار شده قابل قبول است (قاسمي، 1389)، بنابراين مقدار كاي اسكوئر بهنجارشده براي مدل تدوين شده، بيانگر قابل قبول بودن اين شاخص و برازش مدل است.
در مجموع بررسي انواع شاخص هاي برازش نشان داد كه به طور كلي داده هاي گردآوري شده، تا حد زيادي مدل تدوين شده را حمايت مي كنند و مدل تدوين شده از برازش خوبي برخوردار است.
– به منظور بررسي جزئيات مدل، مقادير گزارش شده براي پارامترها و معناداري تفاوت آنها با صفر (بويژه براي ضرايب تأثير) بررسي شد كه نتايج آن در جدول 8 آمده است.
جدول 4-8: محاسبات وزن رگرسيوني (ضرايب تأثير) مدل تدوين شده
مسير
مقدار195
خطاي استاندارد تقريبي196
نسبت بحراني197
سطح معناداري
توضيحات
سبك اطلاعات مدار س اضطراب اجتماعي
39/0
08/0
11/5
001/0
وقتي كه نمره سبك اطلاعات مدار 1 واحد افزايش يابد، نمره اضطراب اجتماعي 39/0 افزايش مي يابد
سبك هنجار مدار اضطراب اجتماعي
14/0-
08/0
89/1-
04/0
وقتي كه نمره سبك هنجار مدار 1 واحد افزايش يابد، نمره اضطراب اجتماعي 14/0 كاهش مي يابد
سبك سردرگم اضطراب اجتماعي
88/0-
06/0
29/15-
001/0
وقتي كه نمره سبك سردرگم 1 واحد افزايش يابد، نمره اضطراب اجتماعي 88/0 كاهش مي يابد
اضطراب اجتماعي رضايت جنسي
21/0
02/0
12/13
001/0
وقتي كه نمره اضطراب اجتماعي 1 واحد افزايش يابد، نمره رضايت جنسي 21/0 افزايش مي يابد
سبك اطلاعات مدار س رضايت جنسي
22/0
02/0
65/9
001/0
وقتي كه نمره سبك اطلاعات مدار 1 واحد افزايش يابد، نمره رضايت جنسي 22/0 افزايش مي يابد
سبك هنجار مدار س رضايت جنسي
16/0-
02/0
26/7-
001/0
وقتي كه نمره سبك هنجار مدار 1 واحد افزايش يابد، نمره رضايت جنسي 16/0 كاهش مي يابد
سبك سردرگم س رضايت جنسي
10/0-
02/0
76/4-
001/0
وقتي كه نمره سبك سردرگم 1 واحد افزايش يابد، نمره رضايت جنسي 10/0 كاهش مي يابد

در جدول 4-8 مشاهده مي شود كه تمامي ضرايب تأثير داراي تفاوت معنادار با صفر هستند، همچنين قابل ملاحظه است كه سبك هاي هويتي بر رضايت جنسي هم اثر مستقيم دارد و هم اثر غير مستقيم از طريق اضطراب اجتماعي دارد. علاوه بر اين، با مقايسه مقدار ضريب تأثير اثر مستقيم سبك هاي هويتي بر رضايت جنسي با ضرايب تأثير اثر غير مستقيم سبك هاي هويتي بر رضايت جنسي بواسطه اضطراب اجتماعي، مشخص مي شود كه اضطراب اجتماعي نقش واسطه اي قابل توجه و معناداري را در رابطه سبك هاي هويتي با رضايت جنسي دارد. مجموع اين نتايج بيانگر مورد تأييد بودن كليات و جزييات مدل تدوين شده و تاييد فرضيه 1 (فرضيه اصلي) مي باشد.
فرضيه 2: سبك هاي هويت با اضطراب اجتماعي و مولفه هاي آن رابطه معناداري دارد.
در راستاي آزمودن فرضيه فوق، از روش آماري همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج آن در جدول شماره4- 9 ارائه شده است.
جدول 4-9: نتيجهي آزمون همبستگي پيرسون (سبك هاي هويتي با اضطراب اجتماعي)
متغير
اضطراب اجتماعي

كل
ترس از بيگانگان
ترس از ارزيابي توسط ديگران
ترس از صحبت كردن در جمع
ترس از انزواي اجتماعي
ترس از آشكار شدن علايم اضطراب
سبك هويت
اطلاعات مدار
.544**
.529**
.453**
.564**
.386**
.459**

هنجار مدار
-.537**
-.349**
-.424**
-.511**
-.514**
-.371**

سردرگم
-.730**
-.277**
-.626**
-.635**
-.677**
-.428**
** همبستگي در سطح 01/0 معني دار است
همانطور كه در جدول 4-9 مشاهده مي شود، سبك هويت اطلاعات مدار با اضطراب اجتماعي و تمام خرده مقياس هاي آن رابطه مثبت معناداري دارد (01/0P). سبك هاي هويت هنجارمدار و سردرگم با اضطراب اجتماعي و تمام خرده مقياس هاي آن رابطه منفي معناداري دارد (01/0 P).

فرضيه 3: اضطراب اجتماعي و مولفه هاي آن با رضايت جنسي رابطه معناداري دارد.
جهت آزمودن فرضيه 3 از روش آماري همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج آن در جدول شماره 4-10 ارائه شده است.
جدول 4-10: نتيجهي آزمون همبستگي پيرسون (اضطراب اجتماعي با رضايت جنسي)
متغير
اضطراب اجتماعي

كل
ترس از بيگانگان
ترس از ارزيابي توسط ديگران
ترس از صحبت كردن در جمع
ترس از انزواي اجتماعي
ترس از آشكار شدن علايم اضطراب
رضايت جنسي
.334**
.875**
.187**
.467**
.239**
.291**
** همبستگي در سطح 01/0 معني دار است.
در جدول شماره4- 10 مشاهده مي شود كه اضطراب اجتماعي و تمام مولفه هاي آن با رضايت جنسي رابطه مثبت معناداري دارد (01/0 P).

فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري

5-1- خلاصه پژوهش
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش واسطه گري اضطراب اجتماعي در رابطه سبك هاي هويت با رضايت جنسي در معلمين متأهل انجام شد. همچنين، پژوهش حاضر دو هدف ديگر را دنبال كرد كه يكي بررسي رابطه سبك هاي هويت با اضطراب اجتماعي و مولفه هاي آن و ديگري بررسي رابطه اضطراب اجتماعي و مولفه هاي آن با رضايت جنسي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش، عبارت است از کلیه معلمين متأهل زن و مرد شهر مشهد كه در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تدریس در مقطع دبیرستان بودند. نمونه آماري اين پژوهش، شامل 310 نفر از جامعه مذكور با ميانگين و انحراف معيار سني 77/36 و 18/6 ميباشد. روش نمونه گيري در پژوهش حاضر، روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي بود. بدين ترتيب كه ابتدا از بين نواحي هفت گانه شهر مشهد، 3 ناحيه به طور تصادفي انتخاب شد. سپس از هر ناحيه انتخاب شده، 2 مدرسه دبيرستان دخترانه و 2 دبيرستان پسرانه به طور تصادفي انتخاب شد. در نهايت مدارس انتخاب شده به عنوان واحد نمونه گيري تلقي گردید و تمام معلمين آن مدارس مورد ارزيابي قرار گرفتند.
5 -2- بحث و نتيجه گيري (تبيين و تفسير نتايج پژوهش)
فرضيه 1 (فرضيه اصلي پژوهش): اضطراب اجتماعي نقش واسطه گري معناداري در رابطه سبك هاي هويتي با رضايت جنسي دارد.
نتايج حاكي از آن بود كه مدل مفروض فوق از برازش خوبي برخوردار است و تمامي ضرايب تأثير داراي تفاوت معنادار با صفر هستند. به بيان ديگر سبك هاي هويت بر رضايت جنسي هم اثر مستقيم دارد و هم اثر غير مستقيم از طريق اضطراب اجتماعي دارد. علاوه بر اين، با مقايسه مقدار ضريب تأثير اثر مستقيم سبك هاي هويتي بر رضايت جنسي با ضرايب تأثير اثر غير مستقيم سبك هاي هويتي بر رضايت جنسي بواسطه اضطراب اجتماعي، مشخص مي شود كه اضطراب اجتماعي نقش واسطه اي قابل توجه و معناداري را در رابطه سبك هاي هويتي با رضايت جنسي دارد. اين نتايج در شكل 1 قابل مشاهده است.
شكل 5-1: مدل مسير تدوين شده (مفروض) به همراه مقادير برآورد شده
در راستاي تبيين اين نتايج ميتوان از پيشينه نظري سبك هاي هويت، اضطراب اجتماعي و رضايت جنسي كمك گرفت. همانطور كه قبل تر از اين نيز بيان شد، افرادي كه سبك هويت اطلاعات مدار دارند، فعال، جستجوگر و ارزياب هستند و به طور دائم در پي كسب اطلاعات مناسب جهت شكل دهي هويت خود ميباشند. مسلماً يكي از لازمه هاي جستجوگر، ارزياب و فعال بودن، داشتن تعامل اجتماعي سازنده با ديگران است. به عبارت ديگر، احتمالاً در افرادي كه جستجوگر، ارزياب و فعال هستند، ويژگي هاي افراد داراي اضطراب اجتماعي از قبيل تمایل كم برای حضور در موقعیت های اجتماعی و ارتباط با دیگران، ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمی و ترس از ابراز وجود، احساس خجالت و عصبانیت در هنگام صحبت کردن با دیگران كمتر در آنها به چشم مي خورد. به عبارت ديگر افراد داراي ويژگي هاي سبك اطلاعات مدار، كمتر داراي ويژگي هاي اضطراب اجتماعي هستند و بنابراين تاثير سبك اطلاعات مدار بر اضطراب اجتماعي قابل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سبک هویت، رضایت جنسی، رضایت زناشویی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت جنسی، اضطراب اجتماعی، روان شناسی