دانلود پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، دارایی ها، مدیریت سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

به تعهداتش در سررسیدشان عمل کند در وضعیتی که پرداخت ها بیشتر از دریافت های جاری است باید مانده وجه نقد مناسب وجود داشته باشد. نیاز به موجودی نقد برای برآورده نمودن نیاز های نقدی روزمره و عملیاتی به عنوان انگیزه معاملاتی شناخته می شود و چنین مانده هایی مانده معاملاتی و عملیاتی نامیده می شود.بنابراین انگیزه معاملاتی به نگهداری وجه نقد برای برآورده نمودن تعهدات پیش بینی شده که زمانشان به طور کامل با دریافت ها همزمان نیست اشاره دارد خان و جینگ13(1990). میزان نسبی وجه نقدی که توسط شرکت نگهداری می شود تحت تاثیر صنعتی است که شرکت در آن فعالیت دارد(کاون و دیگران،1996، 150)14.

انگیزه احتیاطی:
برخی از شرکت ها در محیط هایی فعالیت می کنند که از عدم اطمینان بالایی برخوردار است. در محیط های نامطمئن هم جریان های نقدی ورودی و هم خروجی را نمی توان به طور دقیق مشخص نمود و قابلیت پیش بینی ورودی ها و خروجی ها مشکل می باشد بنابراین در چنین محیطی برخی نیاز ها هنوز نامشخص و مبهم است و ظهور پیدا نکرده اند( همان منبع ،152)15. به عبارت دیگر به علت همزمان نبودن جریان های نقدی ورودی و خروجی و عدم اطمینان محیطی یک سری پرداخت های پیش بینی نشده در هردوره مالی وجود دارد. نیازهای نقدی پیش بینی نشده ممکن است در اثرعوامل زیر به وجود آید:
کاهش تدریجی و غیر منتظره در وصول مطالبات از بدهکاران
پرداخت صورتحساب هایی که برای تسویه زودتر از هنگام ارائه شده اند
از دست دادن مشتریان یا ورشکستگی مشتریان مهم
لغو برخی سفارشات کالاها از طرف مشتریان ناراضی
افزایش غیر مترقبه در قیمت مواد اولیه
وجه نقدیکه برای پاسخ گویی به چنین نوسانات تصادفی پیش بینی نشده نگهداری می شود مانده احتیاطی نامیده می شود. به عبارت دیگر انگیزه نگهداری وجه نقد به صورت مانده احتیاطی در واقع برآورده نمودن تعهدات پیش بینی نشده می باشد. بنابراین مانده های نقدی احتیاطی این دلگرمی یا اطمینان را به وجود می آورد که وجوه نقدی برای حوادث یا اتفاقات غیره منتظره در دسترس است خان و جینگ16(1990). هرچه عدم اطمینان بیشتر باشد، امکان تحقق نیافتن جریان های نقدی ورودی و متحمل شدن پرداخت های اضافه بیشتر می شودو احتمال اینکه هر لحظه شرکت با کمبود وجه نقد برای پاسخگویی به وقایع غیر منتظره مواجه شود بیشتر می باشد. به عبارت دیگر اندازه مانده های احتیاطی بزرگتر خواهد بود( کان،1995،79)17.
عامل دیگری که با اندازه چنین مانده هایی ارتباط دارد میزان دسترسی به اعتبار کوتاه مدت می باشد. داشتن روابط خوب بانکی و استفاده از تسهیلات آن ها و قدرت استقراض و دسترسی سریع به وجوه، نیاز به نگهداری مانده احتیاطی را کاهش می دهد(همان منبع).

انگیزه سفته بازی:
گاهی اوقات شرکت ها وجه نقد را به منظوربهره مند شدن از فرصت های سرمایه گذاری و موقعیت های سود آوربالقوه نگهداری می کنند. نگهداری کردن وجوه نقد برای این هدف انگیزه سفته بازی نامیده می شود.گاهی یک شرکت ها از طریق خرید سایر شرکت ها تمایل به رشد دارند و منتظر شناسایی فرصت های جذاب هستند و وجه نقد را برای این منظور ذخیره می کنند(فرصت های خارج از شرکت ) یا گاهی پیش بینی می شود فرصت هایی یا پروژه هایی با NPV مثبت در درون خود شرکت به وجود آید کان (1995). انگیزه سوداگری کمک می کند تا واحد انتفاعی از فرصت های زیر برخوردار شود:
فرصت خرید مواد اولیه در زمان کاهش قیمت با پرداخت سریع وجه نقد
استفاده از تغییرات نرخ بهره از طریق بازخرید اوراق بهادار هنگامی که نرخ بهره موردانتظار کاهش می یابد.
انجام هرگونه خرید دیگر با قیمت های مناسب.
به طور کلی انگیزه سودا گری بخش کم اهمیت تری از اولویت های شرکت برای نگهداری وجه نقد را تشکیل می دهد و انگیزه های معاملاتی و احتیاطی توجیه بیشتری برای نگهداری وجه نقد در شرکت را دارد و در آخر اینکه هر سه مانده فوق تحت تاثیر عدم اطمینان در مقدار و زمان جریان های نقدی قرار می گیرد.

انواع تئوري هاي نگهداري وجه نقد :
تئوري مبادله اي :
فرض تئوري مبادله اي بر اين است كه شركت ها سطح بهينه نقدينگي خود را از طريق موازنه بين هزينه و منفعت نهايي نگهداري وجه نقد تعيين ميكنند دیتمار و مهارات(2007)18 .
مزاياي بسياري براي نگهداري وجه نقد وجود دارد : اولا دارايي هاي نقدي با عملكرد به صورت ذخيره احتياطي جهت رويارويي با زيان هاي غير مترقبه و محدوديت در افزايش تامين مالي خارجي ،باعث كاهش احتمال مواجه شدن با بحران هاي مالي ميگردد .ثانيا :حتي در زمان وجود محدوديت هاي مالي نيز داشتن وجه نقد ،اجازه در پيش گرفتن سياست هاي سرمايه گذاري بهينه را ميدهد و در نهايت اينكه وجوه نقد مي تواند بعنوان يك منبع داخلي تامين مالي ،نياز به تامين مالي خارجي پر هزينه و يا تحمل هزينه هاي نقد نمودن دارايي هاي موجود در زمان مواجه شدن با مشكلات مالي را كاهش دهد . هزينه نهايي نگهداري وجه نقد هزينه فرصت سرمايه است كه بدليل كاهش بازده بر اثر نگهداري دارايي هاي نقدي و عدم استفاده از ان در فعاليت هاي سودآور ايجاد ميگردد.
هزينه معاملات:
شركتي كه با هدف حداكثر سازي ارزش فعاليت مي نمايد در زمان وجود هزينه معاملاتي ، هزينه نهايي و منفعت نهايي نگهداري وجه نقد را جهت تعيين يك ميزان وجه نقد به ……. ارزيابي مي كند.
از يك سو عدم وجود صرفه اقتصادي در افزايش تامين مالي خارجي شركت ها را ملزم به نگهداري وجه نقد به عنوان سپر و يا بازدارنده اي در برابر تامين مالي پر هزينه از خارج شركت ميكند .اولر (2009)19
از سوي ديگر هزينه نگهداري دارايي هاي نقدي ،كسب بازده كمتر بدليل عدم بكار گيري نقدينگي مي باشد . در حضور هزينه هاي نمايندگي يكي از منافع نگهداري دارايي هاي نقدي اين است كه اسانتر مي توان ان را به وجه نقد تبديل نمود.
هزينه هاي نمايندگي:
هزينه هاي نمايندگي نقش بسيار مهمي را در ميزان وجه نقد نگهداري شده در شركت ها ايفا مي كنند .نتايج تحقيقات…………………………………….نشان داد كه حاكميت شركتي اثر زيادي بر ارزش دارايي هاي نقدي دارد .
شركت هايي كه از لحاظ حاكميت شركتي در ضعف هستند اغلب ذخاير نقدينگي كمتري نگهداري مي كنند .
………..به بررسي رابطه بين حاكميت شركتي و ميزان نگهداري وجه نقد در بازار هاي امريكا پرداخته اند ،يافته هاي تحقيق آن ها نشان داد كه وجه نقد مازاد و حاكميت شركتي ضعيف گاه منجر به خرج نمودن سريع نقدينگي در خريد شركت هاي ديگر و هزينه هاي سرمايه اي ميگردد. شواهد تجربي نشان مي دهد كه شركتهايي كه حاكميت شركتي ضعيف دارند ،نيز اغلب ذخاير نقدي كمتري را نگهداري مي كنند و ارزش دارايي هاي نقدي در بازارهاي ايالات متحده به صورت مقايسه اي مي باشد .

تئوري جريان نقد ازاد:
اين تئوري كه جنسي 1986 ارائه گرديد بيان ميدارد كه مديران شركتها تلاش مي نمايند كه نقدينگي هاي موجود را تا حد امكان افزايش دهند به اين دليل كه با اين كار دارايي هاي تحت كنترل خود را افزايش مي دهند و از اين راه قدرت نفوذ خود بر تصميمات سرمايه گذاري شركت را بيشتر خواهند كرد .
وجه نقد فشار جهت عملكرد صحيح را كاهش مي دهد و به مديران اين اجازه را مي دهد تا در پرو‍ژه هايي كه تناسب بيشتري با منافع خودشان دارد سرمايه گذاري نمايند .طبيعي است اين سرمايه گذاري ها لزوما در راستاي منافع شركت نيست.
همچنين اينگونه به نظر ميرسد كه شركت هاي بزرگ در مقايسه با شركتهاي كوچك اطلاعات نامتقارن كمتري دارند. بنابر اين، شركتهاي كوچك ،با محدوديت هاي استقراض بيشتر و هزينه هاي تامين مالي بيشتري به نسبت شركتهاي بزرگ مواجه هستند .تا ان حد كه اندازه شركت نماينده اي معكوس براي ميزان عدم تقارن اطلاعاتي و نيز براي هزينه تامين مالي خارجي است .به همان ميزان بايد بين اندازه و دارايي هاي نقدي يك را منفي را انتظار داشته باشيم .در نهايت ،اندازه شركت ها نيز مي تواند بر هزينه هاي مورد انتظار تنگدستي مالي نيز موثر باشد ،مثلا :استدلال شده است كه در شركتهاي بزرگتر احتمال بيشتري وجود دارد كه تنوع بخشي بيشتر باشد و بنابراين تصفيه نمودن شركت در تنگدستي هاي مالي داراي احتمال كمتري است.
در شركت هاي كوچكتر احتمال اينكه هنگام تنگدستي مالي ،با توقف فعاليت مواجه شوند بيشتر است در چنين شرايطي ،از شركت هاي كوچك انتظار مي رود كه نسبتا وجه نقد بيشتري را به منظور جلوگيري از تنگدستي هاي مالي نگهداري نمايند .
نماينده اي كه براي اندازه شركت در نظر گرفته شده است لگاريتم طبيعي كل دارايي ها ميباشد همچنين اينگونه به نظر ميرسد كه شركت هاي جوان در مقايسه با ديگر شركت ها رفتار متفاوتي داشته باشند ،از يك رو امكان دارد كه اينگونه شركت ها بدليل فعاليت به صورت گروهي وجه نقد كمتري را در نظر داشته باشند و از روي ديگر جوان بودن اين شركت ها موجب دشواري هايي در تامين مالي خارجي ميگردد ،بنابراين ميزان وجه نقد مورد نياز اين شركت ها كه هم داراي فعاليت گروهي بوده و هم با محدوديت استقراض بيشتر و هزينه هاي تامين مالي خارجي بيشتري به نسبت ديگر شركت ها مواجه هستند مبهم مي باشد.

تعریف و ماهیت سرمایه در گردش
سرمایه در گردش یک شـرکت مـجموعه مبالغی اسـت که در دارایی های جاری سـرمایه گذاری
می شود. اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر گردد مقدار خالص آن بدست می آید
مدیریت سرمایه در گردش عبارتست از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف آن به نحوی که ثروت سهامدارن افزایش یابد.(تروئل و سولانو، 2006،ص7)20
به دارایی های جاری مصارف سرمایه در گردش گفته می شود که عبارتست از: موجودی نقدی، اوراق بهادار قابل معامله، حساب های‌ پرداختنی و موجودی ‌کالا مدیریت باید مواظب میزان هر کدام از این اقلام باشد تا بتواند جوابگوی عدم ‌هماهنگی زمانی بین پرداختها و در یافتهای شرکت باشد.(عبدالرحمان و محمد ناصر، 2007،ص2)21
شرکت ها سرمایه در گردش را به منظور حمایت و پشتیبانی از فعالیتها و عملیات اصلی شرکت نگهداری می کنند. به عبارت دیگر آن حاصل عملیات شرکت می باشد. زیرا، شرکت همیشه نیازمند است که مقداری نقدینگی برای خرید مواد اولیه مصرف کند. (قالیباف،1387،ص 79)
سرمایه در گردش به عنوان معیاری برای اندازه گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود.هر چه قدر مقدار آن بالا باشد، توان نقدینگی شرکت بالاست. به طور خلاصه، سرمایه گذاریی است که امکان تداوم فعالیت شرکت را در کوتاه مدت فراهم می‌کند تا از فعالیت اصلی و سرمایه گذاری بلند مدت خود پشتیبانی کرده و به اهداف بلند مدت خود برسد.(لوانیزولازاریدیز،2004،ص12)22

مدیریت سرمایه در گردش
مدیریت سرمایه در گردش عبارتست از مدیریت منابع و مصارف کوتاه‌مدت شرکت. دارایی های‌جاری و بدهی های‌جاری معمولا از محل فروشهای کنونی و پیش‌بینی شده تامین می‌شوند. این منابع و مصارف (کوتاه مدت) از اجزای اصلی تشکیل دهنده آن هستند. به‌علاوه مدیران مالی میزان ورود سرمایه گذاری در هر یک از این اقلام و رسانیدن آن ها به سطح مطلوب ومورد نظر را تعیین می کنند و در عین حال، مقدار وجه مورد‌ نیاز برای تهیه و تامین‌مالی دارایی های جاری و منابع تامین کننده این وجوه را مشخص می‌سازند. (تروئل و سولانو، 2006،ص6)23
تصمیمات مربوط به تامین مالی بلند‌مدت لازم برای پشتیبانی مالی از دارایی های جاری واحد انتفاعی را در بر‌می‌گیرد.و آن بخش از دارایی های‌جاری است که بر بدهی های‌جاری فزونی دارد و از طریق استقراض بلند‌مدت و حقوق صاحبان سهام پشتیبانی مالی شده است.هر واحد انتفاعی که نسبت جاری بیش از یک دارد،سرمایه در گردش مثبت دارد. برای سطح معینی از بدهی های‌جاری، هر چه آن در واحد انتفاعی بیشتر باشد نسبت جاری بالاتری خواهد‌داشت.قراردادهای وام‌های بلند‌مدت شامل مواردی ناظر بر نگهداری مبلغ معینی از آن می باشد. (جهانخانی و همکاران ،1386،ص5)
به طور کلی مدیریت سرمایه در گردش بیشتر به مدیریت دارایی های‌جـاری اشاره دارد کــــه درگیر دو فرایند است:
1- پیش بینی وجه نقد مورد نیاز
تغییر در میزان عملیات شرکت می‌تواند

پایان نامه
Previous Entries قاچاق کالا، قانون مجازات، مواد مخدر Next Entries مواد مخدر، قاچاق کالا، مبارزه با مواد مخدر