دانلود پایان نامه درمورد سبک هویت، رضایت جنسی، رضایت زناشویی

دانلود پایان نامه ارشد

متاهل را پیشبینی کنند. همچنین متغیرهای رضایت از جنسی با رضایت زناشویی و رضایت از تنانگاره با رضایت زناشویی و رضایت جنسی با رضایت از تنانگاره ، با هم ارتباط مثبت و معناداری داشتند. نتایج همچنین بیانگر این بود که بین دو جنس در متغیر های رضایت از تنانگاره، رضایت جنسی و رضایت زناشویی تفاوت معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایج و وجود ارتباط بین متغیر های رضایت از تنانگاره، رضایت جنسی و رضایت زناشویی لزوم توجه بیشتر درمانگران به حیطه درمان مسائل جنسی زوجین را مطرح می کند و کاربرد برنامه هایی در زمیــنه اصـــلاح تنانگاره در بین جوانان و مخصوصا زوجین میتواند باعث بهبود عملکرد جنسی در آنها و در نتیجه رضایت بیشتر از زندگی زناشــوییشان شود.
طاهری ، یاریاری ، صرامی و ادیب منش (1392)در مقاله ای تحت عنوان بررسی رابطه سبک های هویت ، شادکامی و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان به این نتیجه رسیدند که بین سبک های هویت هنجاری ، اطلاعاتی و شادکامی رابطه مثبت و معنادار و بین سبک هویت اجتنابی و شادکامی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین سبک هویت اطلاعاتی با بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت .
فلاح ، محرابی ، رضایی و نباتی (1392) در پژوهش به بررسی مقایسه ای عملکرد جنسی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و سالم پرداختند . نتایج نشان داد که بین عملکرد جنسی و کیفیت زندگی در بین زنان مبتلا به اختلال شخصیت و سالم تفاوت معنی داری وجود دارد.
2-9- جمع بندی و نتیجه گیری
با مرور مباني نظري و پژوهشي سه متغير اضطراب اجتماعي، سبك هاي هويت و رضايت جنسي، به نظر مي رسد كه اين سه متغير به لحاظ مباني نظري مي توانند با يكديگر ارتباط داشته باشند و بر يكديگر تاثير گذار باشند. از طرفي اغلب پژوهش هاي صورت گرفته نيز اين برداشت را تاييد مي كنند. در عين حال با مرور پيشينه پژوهش مشخص گرديد كه جاي پژوهش هايي كه به طور دقيق ارتباط و نحوه اثرگذاري اين سه متغير بر يكديگر را نشان دهد، خالي است و نياز به انجام چنين پژوهش هايي بويژه در جامعه معلمين متاهل به شدت حس مي شود.

فصل سوم
روش شناسي پژوهش

3-1 روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر، توصيفي و از نوع همبستگي است كه با استفاده از شيوه تحليل مسير181 در راستاي مدل يابي صورت پذيرفته است. روش تحليل مسير، روش آزمون كردن اعتبار يك نظريه در مورد روابط علي (سببي) بين سه يا چند متغير است كه با استفاده از يك طرح پژوهش همبستگي انجام شده است.
3-2 جامعه آماري پژوهش
جامعه آماري اين پژوهش، عبارت است از کلیه معلمين متأهل زن و مرد شهر مشهد كه در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تدریس در مقطع دبیرستان بودند.
3-3 نمونه مورد مطالعه
نمونه آماري اين پژوهش، شامل 310 نفر از جامعه مذكور با ميانگين و انحراف معيار سني 77/36 و 18/6 ميباشد كه ويژگي هاي دموگرافيك آنها در جدول زير قابل ملاحظه است.
جدول 3-1: جدول ويژگي هاي دموگرافيك نمونه مورد مطالعه

فراواني
درصد
جنسيت
مرد
154
7/49

زن
156
3/50
سابقه خدمت
0 تا 5 سال
39
6/12

5 تا 10 سال
42
5/13

10 تا 20 سال
111
8/35

20 سال به بالا
118
1/38

1 -3-2 روش نمونه گيري
روش نمونه گيري در پژوهش حاضر، روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي بود. بدين ترتيب كه ابتدا از بين نواحي هفت گانه شهر مشهد، 3 ناحيه به طور تصادفي انتخاب شد. سپس از هر ناحيه انتخاب شده، 2 مدرسه دبيرستان دخترانه و 2 دبيرستان پسرانه به طور تصادفي انتخاب شد. در نهايت مدارس انتخاب شده به عنوان واحد نمونه گيري تلقي گردید و تمام معلمين آن مدارس مورد ارزيابي قرار گرفتند.
3-4 ابزار پژوهش
3 -4-1 مقياس سبک های هويت (6G-ISI)
معرفي پرسشنامه: این ابزار توسط برزونسکی در سال 1989 ساخته شد و به وسیله ی وایت و همکارانش (1998)، مورد تجدید نظر قرار گرفت. این سیاهه به شیوه ای تنظیم شده است که افراد حتی با میزان تحصیلات ابتدایی قادر به پاسخ گویی به آن باشند. این سیاهه حاوی 40 گویه است که 11 گویه ی آن به سبك هویت اطلاعاتی، 10 گویه ی آن به سبک هویت سردرگم- اجتنابی و 9 گویه به سبک هویت هنجاری اختصاص دارد و 10 گویه برای تعهد هویت منظور شده است. سوالات مربوط به هر سبك در جدول ذيل قابل مشاهده است.
جدول 3-2: سوالات خرده مقياس هاي پرسشنامه سبك هويت برزونسكي
مقياس
سوالات
اطلاعات مدار
2-5-6-16-18-25-26-30-33-35-37
هنجارمدار
4-10-19-21-23-28-32-34-40
سردرگم/اجتنابي
3-8-13-17-24-27-29-31-36-38
تعهد
1-7-*9-*11-12-*14-15-*20-22-39

روايي و پايايي: وایت و همکاران (1998)، ضریب قابلیت اعتماد برای هریک از سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری، مغشوش و تعهد هویت را به ترتیب 59/0، 64/0، 78/0، و 76/0 بدست آوردند. در ایران حجازی و فارسی نژاد (1390)، ضریب قابلیت اعتماد برای خرده مقیاس های سبک هویت اطلاعاتی 75/0، سبک هویت هنجاری63/0، هویت سردرگم- اجتنابی 68/0 و تعهد هویت70/0 گزارش کرده اند. روایی این ابزار نیز در پژوهش آنها از طریق تحلیل عاملی تاییدی تایید شده است.
در پژوهش حاضر نيز ضريب آلفاي كرونباخ براي سبك هويت اطلاعات مدار 71/0، براي سبك هنجار مدار 78/0، و براي سبك سردرگمي/ اجتنابي 85/0 بدست آمد.
روش نمره گذاري: نحوهي نمره گذاري در اين مقياس از نوع ليكرت (1= کاملاً مخالف،‌ تا 5 = کاملاً موافق) ميباشد. سوالات به شكل مستقيم معكوس نمره گذاري مي شود (سوالات ستاره دار در جدول فوق به شكل معكوس نمره گذاري مي شود و بقيه به شكل مستقيم نمره گذاري مي شود). حداقل و حداكثر نمره در سبك اطلاعاتي به ترتيب 11 و 55، در سبك هنجار مدار 9 و 45، و در سبك سردرگمي/ اجتنابي 10 و 50 ميباشد.
3 -4-2 پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك182
معرفي ابزار: اين پرسشنامه در سال 1996 توسط ايلينا جرابك براي سنجش اضطراب اجتماعي ساخته شده است. اين ابزار داراي 25 سوال 5 گزينه اي با گزينه هاي تقريبا هميشه، اغلب اوقات، گاهي اوقات، بندرت، تقريبا هيچ وقت است. اين پرسنامه توسط سام دليري (1381) در ايران روي يك گروه 477 نفري از دانش آموزان اجرا شده است و روايي و پايايي آن مطلوب گزارش شده.
روايي ابزار: با استفاده از روش تحليل عاملي، 5 عامل شامل ترس از بيگانگان، ترس از ارزيابي توسط ديگران، ترس از صحبت كردن در جمع، ترس از انزواي اجتماعي، و ترس از آشكار شدن علايم اضطراب استخراج شده است كه اين 5 عامل 23/47 درصد واريانس كل تست را تبيين مي كنند (سام دليري، 1381). در پژوهش حاضر نيز پايايي ابزار به روش آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه ضريب حاصله 87/0 بود.
شماره سوالات مربوط به هر عامل در جدول زير آورده شده است:
جدول 3-2: شماره سوالات خرده مقياس هاي ابزار اضطراب اجتماعي
عامل
شماره سوالات
ترس از بيگانگان
3و4و5و8و12و13و15و17
ترس از ارزيابي توسط ديگران
16و19و21و22
ترس از صحبت كردن در جمع
1و18و23و24
ترس از انزواي اجتماعي
2و7و9و20و27
ترس از آشكار شدن علايم اضطراب
6و10و11و14
روش نمره گذاري: روش نمره گذاري در اين ابزار به شكل مستقيم مي باشد، بدين ترتيب كه گزينه تقريبا هميشه نمره 5 و گزينه تقريبا هيچ وقت نمره 1 مي گيرد. همچنين نمره بالا در اين مقياس نشان دهنده عدم اضطراب اجتماعي است.
3 -4-3 مقياس رضایت جنسی یاوری کرمانی
معرفي ابزار: این مقیاس که احساسات و نگرانی های شخصی را درباره محبت و رابطه جنسی با همسر ارزیابی می کند، توسط یاوری کرمانی (1386) ساخته شده و شامل 17 سوال است و يك نمره كلي درباره ميزان رضايت جنسي فرد را بدست مي دهد.
پايايي ابزار: یاوری کرمانی پایایی این مقیاس را 75/0 گزارش کرده است. در پژوهش حاضر نيز پايايي ابزار به روش آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه ضريب حاصله 76/0 بود.
روش نمره گذاري: روش نمره گذاري در اين پرسشنامه به شكل مستقيم و بر پايه طيف ليكرت مي باشد، بدين ترتيب كه گزينه خيلي زياد نمره 5 و گزينه خيلي كم نمره 1 مي گيرد. همچنين نمره بالا در اين ابزار بيانگر رضايت جنسي بيشتر است.
3-5 روش اجراي پژوهش
در راستاي اجراي پژوهش ابتدا پژوهشگر مكاتبات لازم را با اداره کل آموزش و پروش جهت اخذ مجوزهاي لازم انجام داد. سپس پژوهشگر پس از تعيين اعضای نمونه، در طول مدت 3 هفته، به مرور اعضاي نمونه را به شكل گروهي در مدارس انتخاب شده ملاقات كرده و در خصوص اهداف پژوهش و نحوه تكميل پرسشنامه ها با آنها صحبت نمود و از آنها دعوت به همكاري در پژوهش شد. همچنين به آنها يادآوري شد كه اطلاعاتشان محرمانه خواهد ماند. در نهايت پرسشنامه ها در بين آنها توزيع گرديد و بعد از تكميل شدن، جمع آوري شد.
3-6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
داده های این پژوهش، در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف از معیار، كمينه، بيشينه) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسيون، و تحليل مسير) به کمک نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-6- ملاحظات اخلاقي
در انجام اين پژوهش به منظور رعايت حريم و محدودهي انساني نکاتي لحاظ گرديد که به طور اجمال به آن پرداخته مي شود. نخست در انتخاب گروه نمونه افرادي انتخاب شدند که مايل و راضي به شرکت در پژوهش بودند در مرحله بعد به اعضاء شرکت کننده در پژوهش اطمينان کافي داده شد که اطلاعات حاصل از اين پژوهش جنبه شخصي و محرمانه داشته و به هيچ وجه به صورت فردي در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت. بلکه نتايج حاصل از پژوهش به صورت آماري و نتيجه گيري کلي و نه به صورت فردي منتشر خواهد شد و آنها اختيار کامل دارند که در پژوهش شرکت نکنند. در طول اجراي پژوهش نيز همواره اين اطمينان‌دهي به شرکت کنندگان وجود داشت؛ به علاوه در طراحي پرسشنامه ها نيز به جاي استفاده از نام و نام خانوادگي شرکت کننده از کد براي شناسايي و نامگذاري پرسشنامهها استفاده گرديد. هرجا که شرکت‌کنندگان اين پژوهش اصرار داشتند يا مايل بودند، که از نتايج اين پژوهش اطلاع حاصل کنند، به زبان ساده اطلاعات حاصل شده در اختيار آنان قرار گرفت.

فصل چهارم
يافته هاي پژوهش

در فصل حاضر، اطلاعات مستخرج از ابزارهاي پژوهش حاضر در دو سطح توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار هاي آماري SPSS 20 و Amos تجزيه و تحليل شد و نتايج آن ارائه شده است. در قسمت آمار توصيفي، شاخص هایی همچون فراواني، ميانگين، انحراف معيار، كمينه و بيشينه داده ها در گروه نمونه محاسبه و نتايج آن در قالب جداول ارائه گرديده است. همچنين، همبستگي بين متغيرهاي پژوهش با روش آماري همبستگي پيرسون محاسبه گرديد. در سطح آمار استنباطي نيز، فرضيههاي پژوهش با استفاده از روش آماري تحليل مسير و همبستگي پيرسون مورد آزمون قرار گرفت كه نتايج آن در قالب جداول و شكل ها ارائه شده است.
4 -1 يافته‌هاي‌ توصيفي مربوط به آزمودنيها
– جداول شماره 1 تا 3، شاخص هاي توصيفي شامل تعداد، ميانگين، انحراف معيار، كمينه و بيشينه مربوط به متغيرهاي اضطراب اجتماعي، سبك هاي هويت و رضايت جنسي در كل گروه نمونه را نشان مي دهد.

جدول 4-1: محاسبات شاخص هاي توصيفي اضطراب اجتماعي در كل نمونه آماري
متغير
اضطراب اجتماعي

كل
ترس از بيگانگان
ترس از ارزيابي توسط ديگران
ترس از صحبت كردن در جمع
ترس از انزواي اجتماعي
ترس از آشكار شدن علايم اضطراب
فراواني
310
310
310
310
310
310
ميانگين
102.98
31.32
17.68
15.46
19.25
16.61
انحراف معيار
14.41
2.12
2.55
2.51
4.55
2.52
كمينه
62.00
24.00
7.00
7.00
8.00
8.00
بيشينه
125.00
37.00
20.00
20.00
25.00
20.00

جدول 4-2: محاسبات شاخص هاي توصيفي سبك هاي هويت در كل نمونه آماري

متغير
سبك هويت

اطلاعات مدار
هنجار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اضطراب اجتماعی، سبک هویت، عزت نفس Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار، ابراز وجود