دانلود پایان نامه درمورد سازمان ملل متحد، اقشار کم درآمد، اجتماع محور، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

به عهده شوراي شهر بوده و ثانياً حساب درآمد و هزينه هر يك از آنها جداگانه توسط خود آنها نگهداري مي شود و ثالثاً عهده دار تعداد قابل ملاحظه اي از خدمات محلي مورد احتياج ساكنان شهرها مي باشند ، لذا مي توان آنها را در مقايسه با ساير كشورها كاملترين سازمان هاي محلي در ايران دانست ( سعيد نيا ، احمد ، 1382 ).
– شهرداري سازماني است حقوقي ، محلي و مستقل که در محدوده شهر براي رفع نيازهاي عمراني ، رفاهي ،خدماتي شهروندان که جنبه محلي دارد تشکيل مي شود و منظور از آن اين است که امور با مشارکت شهروندان حل و فصل شود.
– شهرداري (براساس ماده 5 قانون محاسبات عمومي کشور) سازماني عمومي و غير دولتي است که داراي استقلال و شخصيت حقوقي بوده و تحت نظر شوراي شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طريق وزارت کشور براي انجام وظايفي که درقانون شهرداري آمده است تاسيس مي شود .
– شهرداري سازماني است كه سكنه يك شهر با استفاده از حقوق طبيعي خود و اختياري كه قانون به آنها اعطاء نموده است ، به منظور ايجاد خدمات، اداره كردن امور عمومي و وضع و اجراي نظامات قوي و تأمين نيازمندي هاي مشترك محلي به وجود مي آورند ، و به آنها اختيار و نمايندگي مي دهند ، تا هزينه خدماتي را كه به عهده آن واگذار گرديده است با اسلوبي منطقي ، عادلانه بين سكنه شهر و استفاده كنندگان توزيع و سرشكن نموده از آنها وصول كنند ، و در صورتيكه هر يك از آنها از پرداخت سهمي كه بايد پرداخت كنند خودداري و يا نظام هاي شهري را رعايت نكنند با استفاده از قوه مجريه كه به حكم قانون به وسيله مردم شهر به آن داده شده است آنها را وادار به پرداخت سهم خود و رعايت نظامات و مقررات شهري بنمايند ( فني ، زهره ، 1391 ).
1-13-4-3-4 شوراي شهر ( City Council ) :
سيستم شهرداري در ايران از سيستم شوراي شهر- شهردار گرفته شده که يک سيستم شناخته شده اي در جهان از اوايل قرن بيستم است و اکنون در بسياري از کشورها رايج است. در اين سيستم، مردم شهر عده اي را به نمايندگي شوراي شهر انتخاب مي کنند و سپس اين شورا، شخص واجد شرايط و متخصص را بعنوان شهردار منصوب مي کند و اداره امور شهر را به او واگذار مي نمايد. اين شورا با تصويب برنامه فعاليتها و عمليات شهرداري و منابع درآمدي و طريقه مصرف آن، در پيشرفت کارهاي شهرداري نظارت بعمل مي آورد.در ساير کشورهاي جهان، غير از اين سيستم، دو سيستم ديگر نيز رواج دارد که يکي از آنها، سيستم شهردار- شوراي شهر است که در آن مردم شهر، شهردار و اعضاي شوراي شهر را جداگانه انتخاب مي کنند و شهردار رياست شوراي شهر را هم بعهده دارد و لزوما متخصص نيست.
نوع ديگر، سيستم شورايي مطلق است که اعضاي شورا هر کدام مسئول قسمتي از کارهاي شهرداري بوده و با يکديگر جلسات مشورتي دارند و در باره همه امور، بعد از تصميم جمعي، با اکثريت آراء اقدام مي کنند. معمولا در اين روش يکي از اعضاي شورا، بعنوان عضو ارشد، ضمن اداره جلسات، در مواردي نقش شهردار و رئيس انجمن شهر را نيز دارد ( سعيد نيا ، احمد ، 1382 ).
1-13-5 توسعه پايدار ( Sustainable Development ) :
توسعه ، فرايندي تعاملي است كه در آن افراد در شبكه‌ هاي كاري ياد مي‌گيرند كه چگونه مشكلات را تعريف وحل كنند. همچنين فرايندي است كه در آن سازگاري همه بخشها افزايش مي‌يابدhttp://www.takbook.com/Content/984 ) ). اصطلاح توسعه پايدار در هنگام اعلاميه کرکويوك در خصوص محيط زيست و توسعه در اوايل دهه 1970 به کار برده شده و نيز ريشه اين اصطلاح به رويکرد توسعه اکولوژيک بر مي گردد که در راهبرد حفاظت جهان آورده شده است . اين واژه به مفهوم گسترده آن شامل ” اداره و بهره برداري صحيح و کارا از منابع طبيعي، منابع مالي و نيروي انساني براي نيل به الگوي مصرف مطلوب همراه با بکار گيري امکانات فني و ساختار وتشکيلات مناسب براي رفع نياز نسل هاي امروز و آينده به طور مستمر و قابل رضايت “است. اين گزارش موسوم به گزارش برانت لند شامل مجموعه اي از پيشنهادها و اصول قانوني توسعه پايدار را اين چنين تعريف مي کند : ” رفع نياز هاي نسل حاضر بدون تضييع توانايي هاي نسل هاي آينده براي رفع نياز هايشان ” ( بيات زاده ، بيدادي، رحماني ، مهري ، سعيد ، امير ؛ 1390 ، ص 2 ). تعريف ديگري كه از تلفيق نظريات و مكتوبات UNEP، اتحاديه بين‌المللي براي حفظ طبيعت (IUCN) و WWF كه براي توسعه پايدار آمده عبارت است از: “بهبود كيفيت زندگي در كنار حفظ ظرفيت حاصل اكوسيستم‌هاي حمايت كننده” و در يك شباهت جزئي” علمي براي پايداري جهاني ” مي‌باشد. مفهوم صحيح پايداري يك اطمينان و تضمين از كيفيت رضايت بخش زندگي را براي هر كس به دنبال دارد. البته در برخورد با اين موضوع فقط كاهش ميزان فعاليت‌هاي آلوده كننده و جلوگيري از افزايش سطح مصرف كافي نيست بلكه ايجاد فعاليت با برنامه‌ريزي مناسب براي كاهش فقر و موفقيت در رسيدن به عدالت بيشتر و تقويت فرصت‌ها در داخل و خارج كشورها نيز لازم مي‌باشد. ( مجنونيان ، عبادي ، باريس ، محمد، ص 7و6 )
توسعه پايدار به صورت رابطه بين تغييرات نسبتاً سريع در سامانه اقتصادي بشر و تغييرات اندک در سامانه هاي اکولوژيکي مورد توجه مي باشند سامانه هاي اکولوژيکي آن هايي هستند که امکان استمرار زندگي بشر را به طور نا محدود تضمين مي کنندو در عين حال ،تحت حمايت آن ها به کيفيت اکوسيستم و محيط زيست نيز لطمه اي وارد نمي شود ( World concervation unoon .U.N , 1991 ). تعريف سازمان ملل متحد در سال 1991از توسعه پايدار چنين است : سياست توسعه اي پايدار چنان سياستي است که در نتيجه اعمال آن منافع مثبت حاصل از مصرف منابع طبيعي بتواند براي زمان هاي قابل پيش بيني در آينده ادامه و دوام داشته باشد (لقايي ، محمد زاده تيتکانلو ، حسنعلي ، حميده ؛ 1385 ،ص 34 ). توسعه پايدار به معناي پيشرفت کيفيت زندگي و زندگي در ظرفيت تحمل اکوسيستم هاي پشتيبان ( پيتر لاکس ، 1994، تابستان 74 ، ص 9 ). بانک جهاني توسعه پايدار را چنين تعريف مي کند : ” توسعه اي که دوام يابد ” ( افتخاري مقدم ، مفيدي شميراني ، علي ، سيد مجيد ؛ 1388 ، ص 17 ). در يک تعريف جامع توسعه پايدار اين چنين تعريف شده است : فرآيند اصلاح و بهبود اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و مبتني بر فن آور ي که همراه با عدالت اجتماعي باشد ، به طريقي که اکوسيستم را آلوده نکند و منابع طبيعي را تخريب نکند . توسعه پايدار به معني توانمند سازي جوامع به سمت افزايش توانمندي هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فن آوري و فرهنگي است ( ( Leman , edward , 1991,.

1-13=6 محله (Neighborhood ) :
محله بافت و برش تفکيک ناپذير از شهر است ، واقعيتي اجتماعي و فيزيکي است که در تمام شهرها وجود دارد . محله با مرز هاي معين و نيز جايگاه هسته اي آن در شهر شناخته مي شود (Mamford , L.1954 ).
” محله عبارت است از فضايي كه در آن بخش مهمي از فعاليت هاي كار و فعاليت شهروندان در آن به وقوع مي پيوند. محله نهادي است كه از طريق آن افراد و موضوعات مي توانند توانايي براي فعاليت اوليه به وسيله يك تعامل مؤثر فردي و جمعي را در درون آن و يا از وراي آن به اجرا درآورند ” .(Barton,hugh,2003 )

نمودار 4-1 اجزاي تشکيل دهنده برنامه ريزي واحد محله

منبع : ( خدائي ، هودسني ، زهرا، هانيه ،1389، ص 7).
محله واحدي از فضاي شهر است که اجتماع محلي در آن استقرار يافته است. به سخن ديگر اجتماع محلي که به سبب همبستگي در فضاي سکونت جمعي ايجاد شده است يک محله را شکل مي دهد ، به تعبيري ديگر محله عبارت است از محدوده يکپارچه فضايي از شهر با مرزهاي کالبدي بنابر درک ذهني يا نشانه عيني براي ساکناني که تعلق مکاني و همبستگي اجتماي در آن احساس کنند. تعيين کننده مقياس اين محدوده ، امکان شناخت رو دررو و پاسخگويي به نياز هاي روزمره ساکنان در حد پياده روي است ( صرافي ، مظفر ، 1389 ) .
1-13-6-1 اجتماع محلي (Community Local) :
در کنار مفهوم محله معادل ” Neighborhood ” با تأکيد بر بعد کالبدي آن ، مفهوم ديگري با تأکيد بر بعد اجتماعي مطرح مي گردد و آن ” گروه ها ” و يا ” اجتماعات محلي ” معادل ” Community ” مي باشد . درلغتنامه آکسفورد ” Community ” به معناي بدنه اي از انسان ها که در يک مکان ، ناحيه و يا محدوده مشترک زندگي کرده و ويژگي هاي مشترک مذهبي ، شغلي و ملي و… دارا مي باشند آورده شده است. در ادبيات شهرسازي هم مفهوم کاميونيتي ” شبکه اي از اجتماعات مردمي با هويت ، علايق و نظريه هاي مشترک در سطح محلي که شناخت ، فرصت و حمايت هاي دوسويه اي براي دوستي و همکاري فراهم مي آورند ” ( ( Barton,hugh,2003. گروهي از شهروندان که احساس سرنوشت مشترکي نسبت به يکديگر دارند ، اعم از اينکه اين احساس به سبب کار و فعاليت مشترک يا زندگي در فضاي همبسته باشد ، اجتماع محلي محسوب مي شود ( صرافي ، مظفر ، 1389 ).
1-13-6-2 توسعه اجتماع محلي يا باهمستان60 ( Community Development Local ) :
توسعه اجتماع محلي عبارت است از ” فرآيندي مبتني بر مشاركت داوطلبانه و خود يارانه در ميان ساكنان يك محله در جهت بهبود شرايط فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي ” ( خدائي ، هودسني ، زهرا، هانيه ، 1389، ص 7 ). “باهمستان ” مي تواند به عنوان يك اجتماع جغرافيايي درك گردد ( به عنوان مثال واحدهاي همسايگي تعريف شده به لحاظ جغرافيائي ( يا اجتماعات خويشاوندي سببي (مثل گروه ها و انجمن هاي مذهبي ) ويا مجموعه اي مركب از تك تك اعضاء و بخش هايي هستند كه ضمن دارا بودن خصلت هاي متمايز ، داراي روابط متقابل با يكديگر بوده، آنها مي توانند به وسيله ويژگي هاي افراد ساكن در يك محل ، مرزهاي جغرافيايي، ارزش هاي مشتر ك ، منافع ، پيشينه و يا توان و يا نيروي پويائي تعريف شوند ( حاجي پور ، خليل ، 1385 ، ص 6 ). در واقع توسعه اجتماع محور عبارت است از تلاش آگاهانه براي توليد دارايي هايي که منجر به افزايش ظرفيت دراجتماعات محلي براي ارتقاي زندگي شان مي شود و اين تلاشي جهت رفع نياز هاي اقشار کم درآمد و محرومي است که در فقر به سر مي برند (Wienecke ,Dan,2005 ). توسعه اجتماع محلي فرآيندي است با مشارکت فراگير ساکنان و بنا بر خواست و هدايت ايشان رخ مي دهد و از اين رو، کنترل اجتماع محلي بر محتوا و محيط زندگي آن ها را افزايش مي دهد و در واقع فرآيند دگرگوني اجتماعي ، اقتصادي منجر به بهگشت کالبدي محله است ( صرافي ، مظفر ، 1389 ).
1-13-7 شهر ( Sity ) :
شهر به عنوان بخشي از محيط زيست ، شامل سيستم هاي زنده ( طبيعي ) ، ساخته شده ، تغيير شکل يافته شده و تجربه شده توسط مردم تعريف مي شود . تعاملات بين فضا و جامعه در شهر ناشي از ارتباط تاريخي بين آگاهي انسان ، ماده ، انرژي و اطلاعات است . با تمرکز بر نقش تغيير دهنده ي شهر در محيط زيست ، شهر ترکيب تغيير شکل داده اي شده اي از منابع ( زمين ، آب ، هوا ، منابع کاني و انسان ) تلقي مي شود . در نتيجه ، شهر منبعي با نظم مجدد تعريف مي شود که منافعي را براي شهرنشينان ، منطقه و ملت فراهم مي آورد . ايموس راپاپورت61 در تعريفي جامع ، شهر را تجلي يک مدل شناختي آگاهانه ، معرفي مي کند به عنوان نمادي از تفکرات ، ايده ها و انديشه هايي است که در قالب يک شکل فيزيکي تبلور يافته و آنقدر غني است که مناطق وسيع را به نظم درمي آورد . به عبارت ديگر ، شهر جايي است که مجموع منابع ، نيروها و عوامل تشکيل دهنده ي محيط زيست را براي ايجاد محيط مطلوب جهت زندگي انسان در رابطه اي تعريف شده به نظم درآورده است . توجه به اين تعاريف نشان مي دهد رابطه ي انسان و طبيعت است که شهر را به عنوان بخشي از محيط زيست شکل مي دهد ( دانشنامه ي مديرت شهري و روستايي ؛ 1387 ، ص 685 ). طبق ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ايران، شهر، محلّي (مکاني) است با حدود قانوني که در محدوده جغرافيايي مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل داراي سيمايي با ويژگي‌هاي خاص خود است، به طوري که اکثريت ساکنان دايمي آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان ملل، توسعه شهر Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ساختار بازار، حوزه نفوذ