دانلود پایان نامه درمورد ساختار شهر، ترس از جرم، ارتکاب جرم، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

از نشانه هاي شناخته شده طراحي شوند. بايد در مکان هاي استراتژيک قرار بگيرند و براي اينکه در شب قابل خواتندن باشند، روشن شوند.
– پارکينگ ها: پارکينگ هاي عمومي بزرگ بايد در داشته باشند و رانندگان براي ورود به آن برگه دريافت کنند. اماکن کوچک تر ممکن است داراي در و نگهبان نباشند. مي توان از طريق نصب دوربين هاي امنيت را در اين مکان ها بالا برد. فضاهاي پارکينگ هاي شخصي بايد شماره گذاري شود و برقراري امنيت در آن بعهده ساکنين است.
همان طور که در ابتدا اشاره شد، طراحي مجتمع هاي مسکوني در آمريکا از مواردي است که استانداردهاي طراحي ضد جرم خيزي در توسعه هاي جديد آنها تعريف شده به اجرا درآمده است. از جمله اين موارد مي توان به “خط مشي هاي طراحي مسکوني سرزنده” در واتسونويل (کاليفرنيا)، “خط مشي هاي توسعه مجتمع هاي مسکوني”، سندياگو، “اصول طراحي مجتمع هاي مسکوني” در ساکرامنتو (کاليفرنيا)، “استانداردها و خط مشي هاي طراحي مجتمع هاي مسکوني” در شهر آورلند پارک (کانزاس) و ” خط مشي هاي طراحي اوشن پارک” (کاليفرنيا) اشاره نمود. همه موارد فوق بر مبناي اصول CPTED و با تفصيل بيشتر به مسئله پيشگيري از جرم از طريق طراحي شهري پرداخته اند که پيش تر از اين در مورد آنها صحبت شد.

انگلستان
انگلستان يکي از کشورهاي پيشرفته در نظام مند کردن طراحي و برنامه ريزي شهري است. در اين زمينه اسناد بسياري وجود دارد که عمدتاً مصوب هيات دولت و به تاييد نخست وزيراند. در اين کشور طراحي به منظور حذف جرايم و براي ايمني جامعه بايد مبناي اصلي برنامه ريزي و توسعه هاي جديد باشد. در همين ارتباط در بخش 17 قانون جرايم و بي نظمي سال 1998 از مسئولان محلي خواسته شده است که عمليات خود را با مدنظر قرار دادن تاثير آن بر جرم خيزي و بي نظمي و با در نظر گرفتن نکاتي براي کاهش اين موارد، به انجام برسانند.
مهم ترين سندي که در ارتباط با جرايم از طريق طراحي و برنامه ريزي هاي شهري در دولت مورد تاييد قرار گرفته است تحت عنوان “مکان هايي امن، سيستم برنامه ريزي و پيشگيري از جرم” است که به تفصيل به آن مي پردازيم. اما از جمله ساير مواردي که مي توان ضوابط مربوط به طراحي و برنامه ريزي به منظور کاهش جرم را از آن استخراج کرد. “راهنماي طراحي و ابزار اجراي برنامه ريزي در مراکز شهري” است. يکي از اهداف ارائه اين راهنما همان طور که از نام آن پيداست، پرداختن به موضوع طراحي شهري در مراکز شهري انگلستان است، همچنين سياست هاي دولت براي برنامه ريزي مراکز شهري آينده در آن نمايان است.
در بخشي از اين راهنما تحت عنوان طراحي و قلمروي عمومي 110 به مواردي اشاره شده است که در راستاي توسعه پايدار جامعه به فراهم آوردن محيطي با کيفيت بالا و ايمن در مراکز شهري کمک مي کند. اصول طراحي مرتبط با بحث ما براي توسعه مراکز شهري در اين سند به شرح زير است:

کليات
توسعه يابد:
– به طور معمول در جهتي باشد که رو به خيابان داشته باشد.
– حداکثر فعاليت را در بر خيابان ايجاد کند.
– از طراحي هاي رو به داخل که ايجاد فضاي خالي در بر مي نمايند، پرهيز کند.
– دسترسي هم سطح از قلمرو عمومي را فراهم کند.
– در مواردي که توسعه در لبه مرکز صورت مي گيرد دسترسي پياده مناسبي را به مراکز ايجاد کند.
توسعه هايي که با چيدماني ابتکاري استفاده از سايت را به حداکثر مي رسانند بايد تشويق شوند.

منظر سازي
– منظر سخت و نرم بايد از همان ابتدا در تطابق و هماهنگي با ساير عناصر طراحي و در همان فرآيند ديده شوند.

پارکينگ
– پارکينگ هاي چندطبقه بايد به دقت طراحي شوند و با محيط پيرامون آنها يکپارچه باشند. دسترسي پياده امنيت، نوررساني، نشانه گذاري، مديريت و نگهداري همه جزء ملاحظات طراحي مهم هستند.

قلمرو عمومي و دسترسي:
– برنامه ريزي محلي و طراحي اثاثيه خيابان، نشانه ها و کفپوش ها بايد به منظور ارتقاي چشم انداز خيابان و ايجاد مسيرهاي پياده با کيفيت بالا و در دسترس صورت بگيرد.
– مسئولان محلي بايد در پي بهبود کيفيت، مطلوبيت و ايمني دسترسي هاي پياده، دوچرخه و وسايل نقليه عمومي باشند.

راهنماي “مکان هايي امن، سيستم برنامه ريزي و پيشگيري از جرم”
هدف از اين راهنما که پيش گفتاري از وزير مسکن و شهرسازي انگلستان دارد، ارائه ايده ها و راهکارهايي براي کمک به برنامه ريزان و طراحان به منظور ايجاد فضايي با کيفيت مطلوب و ايمن در توسعه هاي آتي عنوان شده است. راهنما متشکل از سه فصل و شش ضميمه است که فصول اصلي آن عبارتند از: جوامع امن و پايدار، ويژگي هاي مکان هاي ايمن و پايدار و راهکارهاي برنامه ريزي و پيشگيري از جرم. جالب اينکه اين راهنما بر اساس نمونه هاي موفق طراحي و برنامه ريزي در اين زمينه در انگلستان تهيه شده و کاملاً کاربردي است.
هفت ويژگي اصلي براي جوامع پايدار تعريف شده است که ارتباط مستقيم با پيشگيري از جرم دارند اين موارد عبارتند از:
– دسترسي و حرکت: مکان هايي با مسيرها، فضاها و ورودي هاي به خوبي تعريف شده که امکان حرکتي مطلوب و ايمن را فراهم مي کنند.
– ساختار: مکان هايي که ساختار آنها مانع برخورد کاربري هاي مختلف مي شود.
– نظارت : مکان هايي که همه فضاهاي در دسترس عموم در آنها تحت نظرند.
– مالکيت: مکان هايي که حس مالکيت، احترام، مسئوليت و جزيي از جمع بودن را بر مي انگيزند.
– حمايت فيزيکي: مکان هايي که داراي اشکالي به خوبي طراحي شده براي حفاظت و امنيت هستند.
– فعاليت: مکان هايي که سطح فعاليت انساني در آنها متناسب با مکان است و موجب کاهش ريسک جرم خيزي مي شوند و در همه ساعات حس امنيت در آنها برقرار است.
– مديريت و نگهداري: مکان هايي که همراه با مدنظر قرار دادن شيوه مديريت و نگهداري از آنها طراحي شده اند تا جرم خيزي را در حال و آينده کاهش دهد.

شيوه هاي رسيدن به اين ويژگي ها به ترتيب عبارتند از:
1- امکان هاي موفق چارچوب حرکتي به خوبي تعريف شده اي دارند.
– چارچوب حرکتي خوب داراي مسيرهاي مستقيمي هستند که به مکان هايي که مردم مي خواهند به آنجا بروند منتهي مي شود و شامل مسيرهاي پياده، دوچرخه و حمل و نقل عمومي است. اين مسيرها بايد پاسخگوي نيازهاي همه مردم شامل افراد مسن و معلول باشند.
– مسيرهاي پياده روي، دوچرخه و وسايل نقليه بايد در اکثر موارد در امتداد يکديگر باشند و جدا از هم نباشند. چارچوبه اي حرکتي بر مبناي “مسيرهاي اوليه” و فضاهاي اشتراکي، نياز به زيرگذرها، ميان برها و دسترسي هاي کوتاه ديگر را که ممکن است آسيب پذيري در مقابل جرايم را بالا برند، از بين مي برد.
– در مواردي که مسيرهاي پياده مورد نيازند، بايد تا حد امکان مستقيم و عريض باشند تا مانع به وجود آمدن مخفيگاه ها شوند. همچنين لازم است ساختمان ها و فعاليت هاي اطراف به اين مسيرها ديد داشته باشند.
– نشانه هاي منساب و نقاط جذبي چون دکه ها، مکان هايي براي نشستن يا خيابان هاي هنر، مشوق استفاده افرارد از مسيرها و فضاهاي تعريف شده اند.
– نگهداشتن پياده ها و وسايل نقليه در يک سطح از ايجاد فضاهاي ترسناکي چون متروها، زيرگذرها و نظاير اينها جلوگيري مي کند.
– در مواقعي که استفاده از مترو اجتناب ناپذير است، بايد عريض و حتي الامکان کوتاه باشند به طوري که خروجي آنها از وروديشان مشخص باشد. نور کافي نيز بايد فراهم شود.

2- چارچوب حرکتي مناسب براي يک مکان به زمينه محلي آن بستگي دارد.
– کاربري مهم ترين عامل تعيين کننده نوع ساختار حرکتي مورد نياز است. براي مثال نواحي صنعتي در مقايسه با مراکز شهري به نوع متفاوتي از ارتباطات نيازمندند.
– کيفيت و تراکم کاربري هاي خيابان ها و مسيرهاي پياده مي توانند مشخص کننده جمعيت استفاده کننده از آن باشد. به اين ترتيب ريسک رخ دادن جرم و اعمال ضد اجتماعي به زمينه محله نيز بستگي دارد.
– از بين بردن مسيرها و فضاهاي آسيب پذير در توسعه مي تواند فرصت هاي جرم خيزي را کاهش دهد. بهتر است دسترسي هاي عمومي به پشت ساختمان ها محدود شوند. مسيرهاي پياده يا کوچه ها نبايستي دسترسي به پشت ساختمان ها را براي عموم مهيا کنند.
– کوچه ها و يا ساير دسترسي هاي موجود به پشت ساختمان ها بايد داراي حصار و در ورودي شوند.

3- انواع ساختمان ها و چيدمان آنها اثر مهمي بر ايمني و پايداري دارد.
– در ساختار شهري امن تعداد کمي از اضلاع ساختمان رو به قلمرو عمومي هستند و “برهاي فعال” ايجاد مي کنند که به خيابان ها ديد دارند.
– با استفاده از باغ هاي جمعي خصوصي که تنها از ساختمان هاي اطراف آن دسترسي دارند مي تواند ايجاد فضاهاي قابل دفاع نمايد. بلوک هاي اطراف چنين فضاهايي همچنين فرصت هايي براي ديوارنويسي بر روي ديوارهاي سفيد را کم مي کنند.
– خانه هاي داخل بن بست ها مي توانند از امنيت بالايي برخوردار باشند به شرطي که بن بست ها کوتاه و مستقيم باشند و به مسيرهاي پياده منتهي نشوند.

4- مکان ها بايد به گونه اي ساختاربندي شوند که امکان برخورد را به حداقل برسانند (به ويژه در مورد طراحي براي توسعه کاربري هاي مختلط).
– قرارگيري و طراحي نقاط بالقوه اي که در آنها مردم به دور هم جمع مي شوند و نقاطي که احتمال وقوع جرم در آنها زياد است نيازمند توجه ويژه اي است.
– امکانات خارج از مقياس همانند سوپرمارکت ها يا امکانات فراغتي که مناسب منطقه اي وسيع تر از يک محله اند بايد با دقت مکان يابي شوند.
– مبلمان هاي خياباني که در مکان دسترسي قرار نگرفته اند امکان ارتکاب جرم و اعمال ضد اجتماعي را بالا مي برند.

5- تغيير مدل و يا حذف ساختمان ها و فضاهاي آسيب پذير باعث سرزندگي مکان ها مي شود.
– ساختمان ها و فضاهاي عمومي که مورد استفاده قرار نمي گيرند ممکن است در مقابل وقوع جرم آسيب پذير باشند. در هر جا که امکان داشته باشد بهتر است مکان ها تغيير مدل يابند، حذف شوند و يا مديريت آنها تغيير کند.
– فضاهاي عمومي آسيب پذيري که از قلمرو عمومي حذف شده اند مي توانند به ويژه در مناطقي که داراي مسکن اجتماعي هستند مفيد واقع شوند. به عنوان يک آلترناتيو مي توان اين فضاها يا ساختمان ها را به مالکيت خصوصي يا جمعي واگذار کرد.

6- احياي عناصر تاريخي محيط ساخته شده و ساختمان هاي ويران شده مي تواند عامل مهمي در پيشگيري از وقوع جرم باشد.
– در ساختمان ها و فضاهايي که ويران شده اند يا مورد مراقبت قرار نمي گيرند احتمال وقوع جرم بيشتر است. همچنين اين فضاها ممکن است محلي براي اسکان غيرقانوني افراد شود.

7- طراحي خوب ساختمان ها و فضاها، ديد مناسب به اين مکان ها را ممکن مي سازد.
– مکان هايي که امکان وقوع جرم در آنها وجود دارد بايد در ديدرس ساختمان ها يا کاربري هايي که در تمام ساعات مشغول هستند باشد.
– پنجره ها و درها بايد رو به خيابان قرار گيرند. به عبارت ديگر بر خيابان ها بايد فعال باشد.
– فضاهاي باز و روشن تعداد مخفيگاه هاي احتمالي را کم مي کند و به مردم امکان مي دهد از آنچه در اطرافشان مي گذرد مطلع باشند.

8- پارکينگ ها در صورتي که تحت نظارت نباشند، مي توانند مکان هاي آسيب پذيري نسبت به وقوع جرم باشند.
– در ساختمان هاي پرتراکم مسکوني يا در توسعه ساختمان هايي با چند کاربري لازم است در نوررساني و طراحي پارکينگ ها توجه ويژه اي به عمل آيد، به طوري که خودروها کاملاً ديده شوند.

9- نورپردازي عمومي که به خوبي طراحي شده باشد امکان نظارت در شب را بالا مي برد و نشانگر مديريت مناسب در آن حيطه است.
– فضاهاي با نور مناسب براي کاهش ترس از جرم، حياتي است و مکان ها را سرزنده تر مي کند.
– کل سايت ها بايد نوررساني شود اما براي مناطق آسيب پذير شدت نورها بايد بيشتر باشد.
– روشنايي بايد به نياز ساکنان و کاربران حساس باشد.
– روشنايي ها در نقاط آسيب پذير بايد در مقابل ويرانگري مقاوم باشند.
– مکان هايي که دسترسي به آنها در شب غيرقانوني است نبايد نوررساني شوند.

10- در مکان ها بايد تمايز روشني بين فضاهاي عمومي، نيمه خصوصي و خصوصي وجود داشته باشد.
– قرارگيري دقيق و انتخاب مرزهاي فيزيکي مناسب- درها، حصارها و ديوارها و پرچين ها- مکان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد پياده، ورودي، خيابان، هايي Next Entries منابع تحقیق درمورد تولید واقعی، پست مدرنیسم، زیبایی شناسی، زیبایی شناختی