دانلود پایان نامه درمورد سابقه خدمت، توزیع فراوانی، عدالت سازمانی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

سوال‌هاي پرسشنامه و ورايانس کل را محاسبه کرد .

1.Reliability
2. Cronbachs Alpha

سپس با استفاده از فرمول زیر، مقدار ضريب آلفا را محاسبه مي‌کنيم. که در آن :
تعداد زير مجموعه‌هاي سئوال‌هاي پرسشنامه يا آزمون = J
واريانس زير آزمون Jام Sj2 =
واريانس کل پرسشنامه يا آزمون S2 =
بدین ترتیب براساس داده‌هاي به دست آمده از پرسشنامه، ميزان پایایی با ضریب آلفاي کرونباخ، به کمک نرم‌افزار آماري Spss محاسبه شد که عدد 835/0بدست آمد که نشان دهنده پایای بالایی می باشد. همچنین در مورد پرسشنامه خشنودی شغلی؛ ميزان پایایی 721/0، پرسشنامه عدالت سازمانی،920/0وپایائی جزئی پرسشنامه عدالت سازمانی به ترتیب901/0،891/0،824/0 بدست آمد . نتایج در جدول های 3-4 ، 3-5 ،3-6 و3-7 ارائه شده است. جدول 3-4: پایایی کلی پرسشنامه
Reliability Statistics
آلفای کرونباخ
Cronbach’s Alpha
تعداد سوال
N of Items
835/0
92
جدول 3-5: پایایی پرسشنامه عدالت سازمانی
Reliability Statistics

آلفای کرونباخ
Cronbach’s Alpha
تعداد سوال
N of Items
920/0
20
جدول 3-6: پایایی پرسشنامه خشنودی شغلی
Reliability Statistics
آلفای کرونباخ
Cronbach’s Alpha
تعداد سوال
N of Items
721/0
72
جدول 3-7: پایایی جزئی پرسشنامه عدالت سازمانی
آلفای کرونباخ
تعدادگویه
عدالت سازمانی
901/ 0
9
عدالت رویه ای
891/ 0
5
عدالت توزیعی
824/ 0
6
عدالت مراوده ای
با توجه به بزرگتر از 7/0 بودن مقادیر آلفای کرونباخ بدست آمده، پرسشنامه هاي مورد نظر از پايايي لازم برخوردار مي‌باشند.
3-6- روش هاي تجزیه وتحليل داده ها:
داده ها بعنوان اطلاعات پردازش نشده، ابتدايي ترين پاسخ هاي احتمالي هر پژوهشگر در رابطه با مسئله تحقيق مي باشد. پژوهشگر پس از دستيابي به اين داده ها، با توجه به روش تحقيق و نوع متغيرها ، مناسب ترين آزمون آماري را بر مي گزيند تا بتواند استنتاج ها و نتيجه گيريهاي معتبر و دقيق را به عمل آورد. معمولاً براي تجزيه و تحليل اطلاعات در پژوهشهاي علوم انساني از دو نوع روش آماري شامل آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده مي گردد. آمار توصيفي ، شرايط موجود را توصيف مي كند بدين ترتيب كه محقق از طريق بدست آوردن فراواني، اندازه هاي گرايش به مركز، شاخصهاي پراكندگي، رسم نمودار و غيره، متغير هاي مورد مطالعه را توصيف مي كند. و همچنین از آزمون های آماری استنباطی، محقق با استفاده از آمار، آمار عملكرد يا ارتباط بين دو يا چند متغير، رابطه علت و معلولي آنها رامورد بررسی قرارمی دهد. لیکن در اين پژوهش برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز تعداد165پرسشنامه میان کارکنان پاوا استان مازندران توزیع شدوپس از تکمیل پرسشنامه ها توسط کارکنان وجمع آوری وحذف پرسشنامه های ناقص،اطلاعات قابل استفاده از 152پرسشنامه بدست آمد. برای طبقه بندی ،خلاصه نمودن ،توصیف وتجزیه وتحلیل پرسشنامه های حاوی اطلاعات جمع آوری شده جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق از روشهای آماری توصیفی واستنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای توصیف آماری پاسخ های داده شده به سوال های پرسشنامه پژوهش ،ازجدول های توزیع فراوانی ودرصدی استفاده گردید. ودرسطح آماراستنباطی، ابتدا برای اطمینان ازنرمال بودن متغیر های اندازه گیری شده ، ازآزمون کلموگروف اسمیرنف و برای آزمون فرضیه ها، ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای تحلیل های دیگر ازآزمون t تک نمونه ای ،t مستقل و تحلیل واریانس یک عامله بوسیله نرم افزار spss استفاده شده است.
Pearson Correlation Coefficient .1
2.kolmogorove-smirnov test

3-7- خلاصه فصل سوم:

این تحقیق از حیث هدف ،کاربردي- از نظر نوع داده ،کمی و از نظر نحوه گردآوري اطلاعات،توصيفي واز نظر روش پژوهش، پیمایشی مي باشد.جامعه آماري این پژوهش ،کلیه کارکنان پاوا فرماندهی انتظامی استان مازندران می باشد.براساس اطلاعات دریافت شده ازیگان مورد مطالعه ،تعدادآنها درفاصله زمانی انجام پژوهش 249نفر بوده که حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران152 نفر بدست آمد.
برای انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری ، از روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای استفاده گردید. برای گردآوری داده ها واطلاعات موردنیاز بمنظور تجزیه وتحلیل ، از روش میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است. سایراطلاعات در زمینه ادبیات موضوع ، تعیین چارچوب وشاخص ها از مطالعات کتابخانه ای، مقالات وجستجو دراینترنت جمع آوری گردید.ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد ودر2 بخش الف) سوالات عمومي ، 6 سوال و ب) سوالات تخصصي ، 92 سوال تدوین گردید. براي سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه گرینبرگ(1990) که درسه بعد وشامل20سوال می باشد، درقالب مقیاس 5گزینه ای لیکرت2(کاملاموافقم- موافقم- نظری ندارم- مخالفم-کاملامخالفم) طراحی ومورداستفاده قرار گرفته است. وبرای بررسی وسنجش خشنودی شغلی ازپرسشنامه (شاخص توصیف شغلJDI) اسمیت،کندال وهیولین (1969) که درپنج بعد و شامل 72سوال است ، درقالب مقیاس 3گزینه ای لیکرت(بلی- نمی دانم- خیر) طراحی ومورداستفاده قرار گرفته است.
برای تعیین روائی ابزار جمع آوری اطلاعات، ازروائی نمادی یاصوری استفاده گردیدکه بابهره گیری ازنظرات وپیشنهادهای اساتید وکارشناسان امر مورد تایید واقع شد.برای تعيين پايايي آزمون از روش ضریب آلفاي کرونباخ استفاده و به کمک نرم‌افزار آماري Spss محاسبه شدو عدد 835/0بدست آمد که نشان دهنده پایایی بالایی می باشد.

مقدمه
آمار در لغت به معنی شمردن و اندازه گیری و در تعریف اصطلاحی ، شاخص هایی از علم ریاضی یا ریاضیات است که از طریق اندازه گیری و محاسبه و در پی شناخت روابط بین داده ها و اندازه ها می باشد.چنانچه می خواهیم آگاهی و داوری ما در مورد اندازه ها و داده ها و روابط آن ها مبتنی بر اندازه گیری دقیق و شناخت علمی و به دور از قضاوت های سطحی و برداشت های شخصی باشد، می بایست از علم آمار استفاده کنیم. به عبارت بهتر ، روشی که شناخت علمی متغییرها و روابط بین آن ها منتهی می شود علم آمار گفته می شود.
در تجزیه و تحلیل اطلاعات ، با استفاده از روشهای اندازه گیری ، داده های لازم را به منظورآزمودن فرضیه مورد نظر جمـع آوری می کنیـم . پس از جمـع آوری اطلاعـات، داده های گرد آوری شده را با استفاده از روشهـای آمـاری مــورد تجزیـه و تحلیـل قـرار می دهیم و نتایج آماری را در جامعه ای که انتخاب کرده ایم برآورد می کنیم (خاکی ،181:1387). در این تحقیق، روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به اینکه اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد بدست آمده است، از روشهای آمار توصیفی ( فراوانی درصدی )و آماراستنباطی استفاده شده است . بدیـن طریـق که ابتـدا جوابهـای مـورد نظر دسته بنـدی واز طریـق جـدول توزیع فـراوانـی درصــدی ، پاسخهـای مـورد نظـر بـدسـت آمد و به شکل نمودار ستونی ترسیم گردید. ودرسطح آماراستنباطی، ابتدا برای اطمینان ازنرمال بودن متغیر های اندازه گیری شده ، ازآزمون کلموگروف اسمیرنف و برای آزمون فرضیه ها، ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای تحلیل های دیگر ازآزمون t تک نمونه ای ،t مستقل و تحلیل واریانس یک عامله بوسیله نرم افزار spss استفاده شده است.

4-1-تجزيه وتحليل توصيفي داده ها:
4-1-1- توصیف آماری سؤال های دموگرافیکی:
در این بخش به بررسی ویژگیهای فردی افراد نمونه مورد مطالعه می پردازیم.
4-1-1-1-توزیع فراوانی برحسب جنسیت پاسخگویان
توزیع جنسیت نمونه مورد نظر در قالب جدول و نمودار 4-1 ارائه شده است.
جدول 4-1: توزیع نمونه بر اساس جنسیت
درصد
فراوانی
جنسیت
3/76
116
مرد
7/23
36
زن
100
152
جمع

نمودار 4-1: توزیع نمونه بر اساس جنسیت
جدول و نمودار4-1 نشان میدهدکه3/76درصد(116نفر) ازپاسخگویان، مرد(دارای بیشترین فراوانی)و7/23 درصد(36نفر) ازپاسخگویان، زن (کمترین فراوانی)رابه خود اختصاص داده اند.
4-1-1-2-توزیع فراوانی برحسب وضعیت تاهل پاسخگویان
توزیع تأهل نمونه مورد نظر در قالب جدول و نمودار 4-2 ارائه شده است.

جدول 4-2: توزیع نمونه بر اساس تأهل
درصد
فراوانی
تأهل
3/5
8
مجرد
7/94
144
متأهل
100
152
جمع

نمودار 4-2: توزیع نمونه بر اساس تأهل
جدول و نمودار 4-2 بیانگر این است که7/94 درصد(144نفر)ازپاسخگویان، متأهل(دارای بیشترین فراوانی) و3/5 درصد(8نفر) ازپاسخگویان، مجرد(دارای کمترین فراوانی) می باشند.

4-1-1-3-توزیع فراوانی برحسب سطح تحصیلات پاسخگویان
توزیع تحصیلات نمونه مورد نظر در قالب جدول و نمودار 4-3 ارائه شده است.
جدول 4-3: توزیع نمونه بر اساس تحصیلات
درصد
فراوانی
تحصیلات
27
41
دیپلم
3/28
43
کاردانی
5/37
57
کارشناسی
2/7
11
کارشناسی ارشد و دکتری
100
152
جمع

نمودار 4-3: توزیع نمونه بر اساس تحصیلات
داده های جدول و نمودار 4-3، نشان میدهدکه27درصد(41نفر) ازپاسخگویان دارای تحصیلات دیپلم، 3/28درصد(43نفر) فوق دیپلم،5/37درصد(57نفر) لیسانس و2/7درصد(11نفر) دارای تحصیلات فوق لیسانس وبالاترمی باشند. دریک جمع بندی کلی می توان گفت؛کارکنان دارای مدرک کارشناسی با 5/37 درصد(57نفر) بیشترین و کارکنان دارای مدرک کارشناسی ارشد ودکتری با 2/7 درصد(11نفر)کمترین تعداد از نمونه را تشکیل می دهند.
4-1-1-4-توزیع فراوانی برحسب سنوات خدمت پاسخگویان
توزیع سابقه خدمتی نمونه مورد نظر در قالب جدول و نمودار 4-4 ارائه شده است.
جدول 4-4: توزیع نمونه بر اساس سابقه خدمت
درصد
فراوانی
سابقه خدمت
3/5
8
کمتر از 5
5/10
16
10 تا 5
6/29
45
15 تا 11
4/20
31
20 تا 16
1/15
23
25 تا 21
1/19
29
بیشتر از 25
100
152
جمع

نمودار 4-4: توزیع نمونه بر اساس سابقه خدمت
جدول و نمودار4-4 نشان میدهدکه3/5 درصد(8نفر) ازپاسخگویان دارای سابقه خدمت کمتراز5سال، 5/10درصد(16نفر) با سابقه خدمت10تا5 سال،6/29درصد(45نفر) دارای سابقه خدمت15تا11سال،4/20درصد(31نفر) دارای سابقه خدمت20تا16سال ،1/15درصد(23نفر) با سابقه خدمت 25تا21سال و1/19درصد(29نفر) باسابقه خدمت بیشتر از25سال می باشند.دریک جمع بندی کلی می توان گفت؛ قسمت عمده ای از نمونه مورد مطالعه با 6/29 درصد(45نفر) دارای سابقه خدمتی بین 15 تا 11 سال و کمترین تعداد با 3/5 درصد(8نفر) مربوط به کارکنان با سابقه خدمت کمتر از5 سال می باشد.

4-1-1-5-توزیع فراوانی برحسب سن پاسخگویان
توزیع سن نمونه مورد نظر درقالب جدول 4-5 و نمودار 4-5 ارائه شده است.

جدول 4-5: توزیع نمونه بر اساس سن
درصد
فراوانی
سن
3/5
8
کمتر از 25
9/28
44
35-25
7/46
71
45-36
1/19
29
بالاتر از 45
100
152
جمع

نمودار 4-5: توزیع نمونه بر اساس سن
داده های جدول و نمودار4-5 حاکی ازآن است که 3/5 درصد(8نفر) از پاسخگویان درگروه سنی کمتراز25سال، 9/28درصد(44نفر)درگروه سنی35تا 25سال ،7/46 درصد(71نفر) درگروه سنی 45تا 36سال،1/19درصد(29نفر) درگروه سنی بالاتر از45سال قرارداشته اند.دریک جمع بندی کلی می توان گفت؛ بیشترین تعداد اعضای نمونه مورد مطالعه با 7/46درصد(71نفر)دارای سن 45 تا 36سال و کمترین تعداد با 3/5 درصد(8نفر) دارای سن کمتر از 25 سال می باشند.
4-1-1-6-توزیع فراوانی برحسب وضعیت درجه سازمانی پاسخگویان
توزیع درجه سازمانی نمونه مورد نظر در قالب جدول و نمودار 4-6 ارائه شده است.

جدول 4-6: توزیع نمونه بر اساس درجه سازمانی
درصد
فراوانی
درجه
1/17
26
کارمند
9/7
12
درجه دار
52
79
افسر جز
23
35
افسر ارشد
100
152
جمع

نمودار 4-6: توزیع نمونه بر اساس درجه سازمانی
جدول و نمودار 4-6، نشان میدهدکه1/17 درصد(26نفر) ازپاسخگویان کارمند،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد استان مازندران، جامعه آماری، عدالت سازمانی، عدالت رویه ای Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سطح معنی داری، عدالت سازمانی، همبستگی پیرسون، عدالت رویه ای