دانلود پایان نامه درمورد زنجیره تامین، تامین کننده، مدیریت زنجیره تامین، برنامه ریزی آرمانی

دانلود پایان نامه ارشد

ام
fi(x) : تابعی از متغیرهای تصمیم در هدف i ام می باشد.
2-4-3- کاربردهای برنامه ریزی آرمانی
برنامه ریزی آرمانی به عنوان یکی از موثرترین روش های مدل بندی و حل مسائل چند هدفه در چند دهه گذشته مورد توجه خاصی قرار گرفته است. در دهه 1970 برنامه ریزی آرمانی و صورت های مختلف آن در بسیاری از شاخه های علمی به کار برده شده است. از جمله این کاربردها می توان به تنظیم بودجه منابع دانشگاهی، اصول حسابداری، تنظیم بودجه های کشاورزی، پیش بینی انرژی، مدیریت بهینه سرمایه گذاری، مدیریت کتابخانه، مدیریت تولید، برنامه ریزی نیروی انسانی، برنامه ریزی رژیم غذایی و طرح های پزشکی اشاره کرد. کاربردهای برنامه ریزی آرمانی به طور فزاینده ای در حال گسترش است، چرا که این امکان را فراهم می کند که گروههای مختلف با اهداف و علایق مختلف در تصمیم گیری شرکت کنند و نقطه نظرات آنها نیز مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل، برنامه ریزی آرمانی برای تصمیم گیری گروهی قابل استفاده است. به طور کلی برنامه ریزی آرمانی برای سه نوع تحلیل قابل استفاده است:
تعیین منابع لازم برای تحقق مجموعه ای از اهداف مورد نظر
تعیین درجه تحقق اهداف با توجه به منابع موجود
تعیین بهترین جواب رضایت بخش با توجه به مقدار منابع موجود و اهداف
همچنین مزیت استفاده از برنامه ریزی آرمانی در این پژوهش عبارتند از:
به شرکت اجازه می دهد تا اهداف مرتبط با سیاست ها و معیارهای انتخاب تامین کننده را برنامه ریزی نماید.
مدل برنامه ریزی آرمانی همچنین به سازمان اجازه می دهد تا اولویت هایی را راجع به این اهداف تعیین نماید و اهمیت نسبی آنها را انعکاس دهد.
هدف گذاری به سازمان اجازه می دهد تا انحراف از اهداف را کنترل نموده و تعارض بین آرمان ها را به حالت تعادل درآورد.
2-4-4- شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه ريزي آرماني و AHP
برنامه ريزي آرماني ابزاري توانا در زمينه لحاظ چندين عامل به طور هم زمان در تصميم گيري مي باشد و اين در حالي است كه محدوديت هاي سيستمي را نيز به طور مناسب در نظر مي گيرد. از جمله مواردي كه در اين مدل بايد توجه نموده نحوه اولويت بندي محدوديت هاي آرماني (اهداف) و يا ضريب جريمه اي است كه براي هر انحراف قائل مي شويم كه اين برنامه ريزي به تنهايي قادر به انجام اين مهم نمي باشد. از طرف ديگر استفاده از عوامل يا معيارهاي كيفي و ناملموس خارج از توانايي اين برنامه ريزي مي باشد لذا تلفيق با AHP ، یک ابزارمكملي كه بتواند نقاط كمبود برنامه ريزي آرماني را پوشش دهد مي تواند مدل مناسبي را براي تصميم گيري هاي سازمان منجمله تخصیص مقدار سفارش بهینه به تامین کنندگان فراهم نمايد. لازم به ذكر است كه رويكرد AHP نيز نمي تواند براي تصميم گيري هايي نظير تخصیص مقدار سفارش به تامین کنندگان يك ابزار كاملي باشد، علت اين مطلب در نظر نگرفتن محدوديت هايي نظير بودجه، مواد و … در تصميم گيري و عدم توانايي در انتخاب يا اولويت بندي گزينه هاي به تعداد زياد مي باشد. بنابراين استفاده از دو ابزار با يكديگر مي تواند نقاط ضعف يكديگر را پوشش دهد و علاوه بر آن از نقاط قوت يكديگر نيز استفاده نمايد (قراگوزلو و برزگر،1387).
2-5- مفهوم مدیریت زنجیره تامین
2-5-1- مدیریت زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تامین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها را شامل می شود. مدیریت زنجیره تامین از طریق بهبود در روابط زنجیره در جهت دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا و مستدام صورت می گیرد (کریستوفر،1998). این امر به معنای جریان سریع اطلاعات در میان مشتریان و عرضه کنندگان، مراکز توزیع و سیستم های حمل و نقل می باشد. اصطلاح مدیریت زنجیره تامین توسط دو مشاور، اولیور و وبر در سال 1982 ابداع شد. در دیدگاه آنها هماهنگ سازی جریان های مواد، اطلاعات و مالی در داخل یک شرکت بزرگ چند ملیتی یک وظیفه مهم است. هاگ (2003) در کتاب ضروریات زنجیره تامین یک زنجیره تامین ساده را شامل یک تامین کننده، یک شرکت تولیدی و یک مشتری نهایی می داند(شکل 2- 2).

شکل 2-2- یک زنجیره تامین ساده (هاگ،2003)
در عمل اما یک زنجیره تامین شامل عوامل مختلفی است. بنابراین می توان یک زنجیره تامین بسط یافته را به صورت شکل 2- 3 نمایش داد (هاگ، 2003):

شکل2-3- نمای کلی یک زنجیره تامین توسعه یافته (هاگ، 2003)
نمونه خاص تری از یک زنجیره تامین را نیز می توان در شکل 2-4 یافت (هاگ، 2003):

شکل 2-4- نمای یک زنجیره تامین ویژه (هاگ، 2003)
2-5-2- موانع پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین
تحولات اخیر کشورهای منطقه آنها را ناگزیر به بکارگیری مدیریت زنجیره تامین در حوزه صنایع می سازد. به لحاظ ساختاری مهم ترین مشکلی که زنجیره تامین با آن روبه روست، مشکل تعدد مراکز تصمیم گیری برای تولید، تبدیل و جریان کالاست. این امر موجب تشدید نوسانات تقاضا در طول زنجیره می شود. هر چقدر از انتهای زنجیره به سمت ابتدای زنجیره (اولین تامین کننده) حرکت کنید، نوسانات تقاضا تشدید می گردد. این پدیده به اثر شلاقی52 معروف است. این مسئله موجب افزایش موجودی انباشته میان اعضای زنجیره می گردد که در نهایت باعث بالا رفتن هزینه و قیمت نهایی کالا شده و قدرت رقابتی زنجیره کاهش خواهد یافت. فناوری اطلاعات از طریق تسهیل و تسریع تبادل اطلاعات سازمان، تامین کننده را قادر به آگاهی و تامین به موقع احتیاجات یکدیگر می کند و این فلسفه تولید به هنگام را قوت می بخشد. در سال های آتی با رشد صنعت نرم افزار پیش بینی می شود که محصول در صنایع مونتاژ قطعات الکترونیکی نیز نفوذ داشته باشد. پیش بینی می شود با رواج بکارگیری فن آوری اطلاعات در صنایع و آماده سازی زیر ساختارها و بستر پیاده سازی سیستم های مدیریت زنجیره تامین حجم تقاضا به طور فزاینده ای افزایش یابد.
هدف از اجرای مدیریت زنجیره تامین در سازمان کاهش هزینه ها با حداکثر تولید، افزایش کارایی، حداقل موجودی،کاهش خواب سرمایه، افزایش سرعت، انعطاف پذیری،کیفیت و کسب مزیت رقابتی است. ولی باید توجه داشت که در اجرای مدیریت زنجیره تامین ممکن است مشکلات زیادی ایجاد شود که عبارتند از:
الف)مشکلات ناشی از عدم اطمینان: منبع اصلی ایجاد کننده عدم اطمینان عبارت است از نوسانات در تقاضا که تحت تاثیر عواملی چون رقابت، قیمت، شرایط فعلی، توسعه تکنولوژی و تعهد مشتریان می باشد(ون دانک53 ،2008).
ب)مشکلات ناشی از عدم هماهنگی: زمانی اتفاق می افتد که یک بخش با دیگر بخش ها ارتباط خوبی نداشته، زمانی که پیام برای شرکاء تجاری غیر قابل فهم باشد و بخش های مختلف شرکت از برخی مسائل آگاهی نداشته و یا خیلی دیر از آنچه مورد نیاز است و یا آنچه باید اتفاق بیافتد آگاه می شوند (ویلیامز و مور54،2007).
ج)ذخیره فریبنده55: این مشکل زمانی رخ می دهد که مشتریان محصولی را می خواهند که در دسترس نیست،گرچه در حقیقت وجود دارد.
د)تعدد مراکز تصمیم گیری و مشکلات مرتبط با این تعدد مراکز(ویلسون و میت56 ،2000).
براساس طبقه بندی دیگری مشکلات زنجیره تامین در چهار طبقه عبارتند از (ویر جینیاری ،1381) (گوپتا57، 2002):
الف)مشکلات مرحله برنامه ریزی: اطلاعات غلط می تواند تعادل بین عرضه و تقاضا را بهم ریزد، موجودی بیش از حد انبار مشکل خواب سرمایه را بوجود می آورد، توقف در خط تولید و ضعف در خدمات به مشتریان نیز از مشکلات می توانند باشند.
ب)مرحله منبع یابی: عدم انعطاف پذیری تامین کننده، هماهنگی ضعیف با لجستیک داخلی و تقاضا برای هزینه کمتر می تواند از جمله اصطکاک ها یا مشکلات باشند.
ج)مرحله تولید: مشکلات مربوط به برنامه ریزی تولید که عمده ترین مشکل مرحله تولید ضایعات است.
د)مرحله ارسال: ضعف در حمل و نقل، هماهنگی ضعیف لجستیک خارجی انبارداری چند باره از جمله مشکلات می توانند باشند.

2-6- انتخاب تامین کننده
2-6-1- تاریخچه
تصمیمات ارزیابی و انتخاب تامین کننده یک بخش مهم از مدیریت زنجیره تامین می باشد این مساله هم برای شرکت های تولیدی و هم خدماتی و برای کسب انواع محصولات و خدمات شامل مواد و تجهیزات صادق است. در رقابت شدید کنونی،تولید با هزینه پایین و محصولات با کیفیت بالا بدون تامین کنندگان رضایت بخش ممکن نیست.
تا سالهای پایانی 1960 تامین مواد، تجهیزات، خدمات و….یک وظیفه اداری تلقی می شد و موضوع انتخاب تامین کننده در افق کوتاه مدت مورد بررسی قرار می گرفت. اگرچه پژوهشگرانی چون لویس(1943) به اهمیت انتخاب تامین کنندگان در کل فرآیند خرید سالها قبل اشاره کرده بودند. از این رو تامین کنندگان را صرفا بر مبنای قیمت پیشنهادیشان ارزیابی می کردند و وقتی قیمت یکی از دیگری بیشتر بود او را به راحتی از فهرست تامین کنندگان حذف می کردند. تامین کنندگان دشمن تلقی می شدند تا شریک، و رابطه بین خریداران و تامین کنندگان اغلب کوتاه مدت بود. ویژگی های مدل رابطه خریدار-تامین کننده در این سال ها عبارتند از(ساندرز58 ،1997):
معاملات آزاد، ارتباطات رسمی
نگرشهای خصمانه و بی اعتمادی
تهاجم، رویکرد برد- باخت در مذاکرات و تمرکز بر قیمت
تاکید بر تبادلات فردی و قرارداد های کوتاه مدت
تماس مستقیم اندک و عدم همکاری در فعالیت های طراحی
اتکا به بازرسی درونی کالا و یکسو نگری در کشف عیوب
با مطرح شدن برنامه های بهبود کیفیت، خریداران پی بردند که برای انتخاب تامین کننده باید عوامل دیگری هم علاوه بر قیمت در نظر بگیرند. به طور سنتی خریداران بر مبنای مفهوم تعداد سفارش اقتصادی عمل می کردند. این مدل خریداران را تشویق می کند تا برای تخفیف، بیشتر خرید کنند. پس از دریافت سفارش و بازرسی کالا آن را در انبار نگه می داشتند تا بعدا به هنگام نیاز آن را به کارگاه بفرستند. در این سیستم سفارشات بسیار استاندارد بود و تاخیر در تحویل کالا باعث ایجاد مشکل نمی شد زیرا همواره مقدار کافی کالا در انبار وجود داشت. اما شرکت ها دریافتند که هزینه کل این روش بسیار زیاد است و برنامه های بهبود مانند تحویل به موقع59 و مدیریت کیفیت جامع60 را به اجرا در آورند. از این رو لازم بود تامین کنندگان را بر مبنای ویژگی های جدیدی ارزیابی کنند و از این رو معیارهایی مانند تحویل به موقع، پذیرش تعداد کمتر سفارش، زمانبندی تحویل، ویژگی های بسته بندی، انعطاف پذیری، کیفیت و … مورد توجه قرار گرفت.
به دلیل پیشرفت هایی که در برنامه های بهبود کیفیت و تولید مبتنی بر تحویل به موقع انجام شد، ارزیابی تامین کنندگان به شکل امروزین خود توسعه یافت و از این رو نیاز به ارزیابی بر مبنای ویژگی های جدید (نه فقط قیمت) به وجود آمد. ایده تسهیم اطلاعات تامین کنندگان با خریداران به یک عنصر کلیدی در بهبود کیفیت، کمیت، تحویل، قیمت تبدیل گشت و عملکرد خدماتی و رابطه بین خریدار- تامین کننده از حالت خصمانه به رابطه مبتنی بر همکاری درآمد. مدل خصمانه یا تبادلی با تعداد زیادی خریدار سروکار داشت و زمان کافی برای تمرکز بر بهبود عملکرد تامین کننده در اختیار نمی گذاشت. علاوه بر اینکه افزایش روزافزون تامین کنندگان نیازمند هزینه های یادگیری، فرصت و پول بود (ساندرز، 1997). همچنین انتخاب تامین کننده صرفا بر مبنای قیمت می توانست برنامه های بهبود کیفیت را با مشکل روبه رو سازد. به فراموشی سپردن موضوعاتی مانند زمان تحویل و کیفیت برای خریدار مخاطره آمیز بود، زیرا باعث بروز کمبود مواد یا وجود کالای معیوب می شد. کاستی های دیگر ناشی از در نظر گرفتن قیمت به عنوان تنها معیار ارزیابی عبارتند از عدم دریافت به هنگام کالا مطابق با نیاز به خصوص با تعداد سفارش کم ولی مکرر، فقدان توانایی های فنی و … (شر61، 1998). از این رو در سالهای اخیر تلاش شرکت ها بر کاهش تعداد تامین کنندگانشان بوده است. عوامل مشوق این جابه جایی پارادایم عبارتند از (شین و همکاران62، 2000):
برون سپاری چند گانه مانع از صرفه جویی مقیاس ناشی از سفارش بیشتر می شود.
برون سپاری چند گانه گرانتر است. مثلا اداره تعداد زیادی تامین کننده برای یک مورد خاص مستقیما هزینه های نیروی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد برنامه ریزی آرمانی، محدودیت ها، رتبه بندی، مدل سازی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تامین کننده، محدودیت ها، مدیریت کیفیت، مدیریت ریسک