دانلود پایان نامه درمورد رگرسیون خطی، درک سهولت استفاده، فناوری ارتباطی

دانلود پایان نامه ارشد

فناوری نیز مقدار کمتر از ۰.۷ را دارد. این متغیر در تحقیقات کمتری استفاده شده است و بنا به سطح آلفای پترسون می‌توانیم با این مقیاس همانند مقیاس جدید رفتار کنیم و مقدار آلفا را بالاتر از ۰.۶ در نظر بگیریم.

۴-۴- آزمون فرض‌های تحقیق
با بکارگیری مدل رگرسیون مذکور در صورتی که ضریب متغیر مدنظر در این مدل از نظر آماری در سطح معنی‌داریِ ۰۵/۰ با صفر تفاوت معنی‌داری نداشته باشد٬ می‌توان نتیجه گرفت متغیر مورد بررسی بر روی متغیر پاسخ تاثیرگذار نیست.
۴-۴-۱- بررسی ِ آزمونِ فرض‌هایی که برروی درک سودمندی تاثیرگذارند.
فرض ۱: ارتباط شغلی تاثیر مثبتی بر درک سودمندی دارد.
فرض ۲: قابلیت اثبات نتایج تاثیر مثبتی بر درک سودمندی خواهد داشت.
فرض ۳-۲: سازگاری با فناوری تاثیر منفی بر درک سودمندی از RFID خواهد گذاشت.
فرض ۴-۱: مردان درک بالاتری در سودمندی استفاده از RFID خواهند داشت.
فرض ۵-۲: تجربه تاثیر مثبتی بر درک سودمندی خواهد داشت.
فرض ۶: تاثیران فرهنگی درک شده از فناوری RFID نگرش مثبتی بر درک سودمندی آن خواهد داشت.
با توجه به مطالب بیان شده در پایان فصل سوم و نتایج مندرج در جدول ۴-۵ به بررسی ِ هریک از فرض‌های بالا می‌پردازیم.
با توجه به این‌که مقدار P-Value (در نرم افزار SPSS این مقدار با Sig مشخص می‌شود) برای متغیر ارتباط شغلی، برابر ۰۰۰/۰ است لذا فرض صفر رد شده و این متغیر ارتباط معناداری با درک سودمندی خواهد داشت و با توجه به مثبت بودن ضریب متغیر JRTot در رگرسیون خطی ِ (۳-۱) می‌توان چنین استنباط کرد اثر ارتباط شغلی بر درک سودمندی از فناوری مثبت خواهد بود. در بررسی ِ فرض ۲ نیز می‌بینیم که متغیر ارتباط شغلی در سطح معنی‌داری ۰۵/۰ معنی پیدا می‌کند زیرا Sig برابر ۰۰۲/۰ است و از آنجا که ضریب متغیر نیز مثبت (۳۷۰/۰) می‌باشد لذا متغیر ارتباط شغلی تاثیر مثبتی بر درک سودمندی از فناوری خواهد گذاشت. برای آزمون فرض ۳-۲ نتایج رگرسیون روی درک سودمندی از متغیر سازگاری با فناوری این نتیجه را نشان می‌دهد که این متغیر تاثیری بر درک سودمندی نخواهد داشت. اگرچه ضریب بتای ارزیابی شده هم جهت با فرض تعین شده می‌باشد ولی به این دلیل که Sig مربوط به متغیر بیشتر از سطح معنی دار ۰۵/۰ است لذا فرض صفر رد نشده و فرض ۳-۲ رد خواهد شد. رگرسیون خطی برروی جنسیت افراد بر درک سودمندی با توجه به مقدار Sig که برابر ۷۵۶/۰ نشان می‌دهد که جنسیت بر درک سودمندی از فناوری تاثیری نخواهد داشت زیرا این مقدار بیشتر از سطح معنی دار ِ ۰۵/۰ می‌باشد لذا فرض ۴-۱ کامل رد خواهد شد. ولی با توجه به جدول نتیجه‌ی جالبی نیز به دست آوردیم. از آنجا که ضریب متغیر Sex در معادله‌ي ۳-۱ مثبت است و در جدول داده‌ها مردان را با شناسه‌ی ۰ و زنان را با شناسه‌ی ۱ تعریف کردیم، لذا به ازای یک واحد افزایش در ضریب این متعیر مقدار y نیز افزایش خواد یافت و این بدان معنی است زنان تمایل بیشتری در درک سودمندی از RFID دارند. برای آزمون فرض ۵-۲ با نگاهی به اطلاعات جدول می‌توان این مطلب را دید که تجربه‌ی استفاده از سیستم‌های مشابه ارتباطی با درک سودمندی نخواهد نداشت (۵۵۰/۰Sig=). لذا فرض ۵-۲ نیز رد خواهد شد. در آخر نیز در آزمون فرض ۶ به این نتیجه می‌رسیم که بین فرهنگ و درک سودمندی ارتباط تقریبا تاچیز ولی معناداری وجود دارد و با توجه به مثبت بودن ضریب بتا این تاثیرگذاری مثبت خواهد بود که در راستای فرض از پیش تعیین شده نیز می‌باشد.

Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
95.0% Confidence Interval for B
Collinearity Statistics

B
Std. Error
Beta

Lower Bound
Upper Bound
Tolerance
VIF
1
(Constant)
2.241
1.815

1.235
.224
-1.417
5.900

SEX
.208
.665
.018
.313
.756
-1.132
1.548
.904
1.106

JRTot
1.384
.285
.542
4.865
.000*
.811
1.958
.229
4.373

RDTot
.513
.157
.370
3.269
.002*
.197
.830
.221
4.518

TATot
.038
.068
.032
.554
.582
-.099
.175
.838
1.193

CULTot
.226
.108
.138
2.095
.042*
.009
.444
.655
1.526

EXPTot
-.065
.107
-.036
-.603
.550
-.281
.152
.775
1.290
a. Dependent Variable: PUTot * معنی‌داری در سطح ۰۵/۰

جدول ۴-۵ : نتایج مربوط به برازش رگرسیون خطی بین متغیرهای SEX، JRTot ، RDTot، TATot، CULTot و EXPTot بر روی متغیر پاسخ PUTot

۴-۴-۲- بررسی ِ آزمون فرض‌هایی که بر روی درک سهولت استفاده از فناوری موثرند.
فرض ۳-۱: سازگاری با فناوری تاثیر منفی بر درک سهولت در استفاده از RFID خواهد داشت.
فرض ۴-۲: زنان درک بالاتری در سهولت استفاده از RFID‌ خواهند داشت.
فرض ۵-۱: تجربه با سیستم‌های مشابه تاثیر مثبت بر درک سهولت استفاده از فناوری خواهد گذاشت.
با توجه به نتایج مندرج در جدول ۴-۶ و مطالب ارائه شده در پایان فصل سوم به این نتیجه می‌رسیم که سازگاری با فناوری ارتباطی با درک سهولت از فناوری تخواهد داشت. لذا فرض صفر رد نمی‌شود (با توحه به مقدار Sig که برابر ۳۵۲/۰ است). رگرسیون خطی بر روی درک سهولت از فناوری به این منجر می‌شود که جنسیت نیز بر روی درک سودمندی از فناوری تاثیر چندانی نخواهد داشت لذا فرض ۴-۲ نیز رد خواهد شد. برای فرض ۵-۱ با نگاهی به جدول می‌توان این مطلب را مشاهده کرد که با توجه به مقدار Sig مربوط به این متغیر، این متغیر نیز تاثیری بر درک سودمندی نخواهد گذاشت.
رگرسیون انجام شده بر روی سهولت استفاده از فناوری نتیجه‌ي جالبی را نیز در برداشت. این نتیجه شامل یک ارتباط ناچیز بین فرهنگ و سهولت استفاده از فناوری است (Sig=0.022 و Beta=0.280). یک دلیل برای این یافته می‌تواند این باشد که فرهنگ درک بهتری در استفاده از RFID‌ ارائه می‌دهد.

Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
95.0% Confidence Interval for B
Collinearity Statistics

B
Std. Error
Beta

Lower Bound
Upper Bound
Tolerance
VIF
1
(Constant)
6.785
4.910

1.382
.174
-3.111
16.681

SEX
2.148
1.798
.120
1.194
.239
-1.476
5.773
.904
1.106

JRTot
.605
.770
.157
.786
.436
-.946
2.156
.229
4.373

RDTot
.792
.425
.379
1.864
.069
-.064
1.648
.221
4.518

TATot
.173
.184
.098
.941
.352
-.198
.544
.838
1.193

CULTot
.692
.292
.280
2.370
.022
.103
1.281
.655
1.526

EXPTot
.360
.290
.135
1.241
.221
-.225
.945
.775
1.290
Dependent Variable: PEUTot

جدول ۴-۶ : نتایج مربوط به برازش رگرسیون خطی بین متغیرهای SEX، JRTot ، RDTot، TATot، CULTot و EXPTot بر روی متغیر پاسخ PEUTot

۴-۴-۳- بررسی آزمون فرض میانجی بودن سازگاری با فناوری بین جنسیت و درک سودمندی و سهولت استفاده از فناوری
برای بررسی اینکه آیا نگرانی استفاده از فناوری میانجی بین جنسیت و درک سهولت و سودمندی استفاده از فناوری یک رگرسیون اضافی انجام شد که نتایج آن را در جدول ۴-۷ مشاهده می‌کنید. طبق نتایح مندرج در جدول جنسیت بر روی نگرانی در استفاده از فناوری تاثیری نخواهد داشت. این نتیجه هم جهت با مطالعات ونکانش و همکاران نیست. وی بیان می‌کند که زنان نگرانی بیشتری در استفاده فناوری دارند. در این مطالعه بر خلاف این مطلب دیده می‌شود. لذا نگرانی ِ استفاده از فناوری میانجی بین جنسیت و درک سهولت و سودمندی فناوری نیست.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد متغیر مستقل، مدل رگرسیون، درک سهولت استفاده Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، مدل پیشنهادی، تحقیق و توسعه