دانلود پایان نامه درمورد روایی محتوا، بازاریابی، شهر اصفهان، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

و طرح نمونهگیری
روش و طرح نمونهگیری این پژوهش از نوع نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده میباشد. طبقهبندی هتلها در سه دستة 3، 4 و 5 ستاره و در هر طبقه به مقدار متناسب نمونة تصادفی اخذ خواهد شد. به دلیل آنکه تعداد هتلهای 3 ستارة شهر اصفهان 10 هتل، هتلهای 4 ستاره، 4 هتل و 1 هتل 5 ستاره بوده؛ در نتیجه در این پژوهش 5 هتل از هتلهای 3 ستاره، 2 هتل از هتلهای 4 ستاره و 1 هتل از هتل 5 ستاره به صورت قرعه کشی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
(12.5×266)/100=33.25~33
(1×100)/8=12.5%
(25×266)/100=66.5~ 67
(2×100)/8=25%
(62.5×266)/100=166.25~166
(5×100)/8=62.5%

در نتیجه 62.5% پرسشنامهها ( 187 پرسشنامه) در هتلهای 3ستاره و 25% پرسشنامهها( 75 پرسشنامه) در هتلهای 4 ستاره و 12.5% پرسشنامهها ( 38 پرسشنامه) در هتل 5 ستاره توزیع گردید.
تعداد نمونة این پژوهش با توجه به فرمول 266 بدست آمد، بنابراین، 266 پرسشنامه در هتلهای 3، 4 و 5 ستارة شهر اصفهان توزیع شد. تعداد پرسشنامههای جمعآوری شده از تمامی هتلها 218 پرسشنامه بوده است.
3-5- نرخ پاسخدهی
درصد افرادی که پیمایش را تکمیل میکنند و آن را مسترد میدارند، نرخ پاسخدهی نامیده میشوند. قاعدة کلی که هم ساده است و هم در عین حال ضروری آن است که، هر چه نرخ پاسخدهی بالاتر باشد، کیفیت پیمایش بهتر و بالاتر است.
نرخ پاسخدهی از طریق نسبت زیر محاسبه میشود:
” نرخ پاسخ دهی=” “تعداد افرادی که پیمایشهای تکمیل شده از آنها تحویل گرفته شده” /”تعداد افرادی که پیمایش بر روی آنها انجام شده” ×100

اگرچه یک عدد خاص وجود ندارد که بر اساس آن بتوان یک نرخ پاسخدهی را خوب نامید اما پیمایش باید نرخ پاسخدهی حداقل 50% داشته باشد (حدادیان،1390).
جدول 3- 1: نرخ پاسخدهی پرسشنامهها
مخاطبان
تعداد پرسشنامههای توزیع شده
تعداد پرسشنامههای جمع آوری شده
نرخ پاسخدهی
مشتریان هتلهای 5 ستاره
33
25
75/75%
مشتریان هتلهای 4 ستاره
67
54
59/80%
مشتریان هتلهای 3 ستاره
166
139
73/83%
کل
266
218
95/66%

حدادیان (1390)، خاطر نشان میسازند که نرخ پاسخدهی 50% یا بزرگتر کافی است. نرخ پاسخدهی 60% خوب است و نرخ پاسخدهی 70% یا بیشتر بسیار خوب است. تنها عامل بسیار مهم در بدست آوردن و نائل شدن به یک نرخ پاسخدهی خوب، برقراری تماسهای مستمر با کسانی است که به پیمایش پاسخ ندادهاند. در مرحلة اصلی پژوهش حاضر، تکمیل پرسشنامهها به طور حضوری انجام گردید و با توجه به تعداد 266 پرسشنامة توزیع شده، 218 پرسشنامه جمعآوری گردید که قابل استفاده و تحلیل بود.
با توجه به تلاشهای به عمل آمده نرخ پاسخدهی پرسشنامهها به 81.95% رسید.
3-6- روشهای گردآوری اطلاعات
روشهای کتابخانهای
روشهای میدانی
در این پژوهش از روش کتابخانهای برای گردآوری اطلاعات مربوط به پیشینه و ادبیات پژوهش (اطلاعات ثانویه) و روشهای پرسشنامهای برای گردآوری پاسخهای مشتریان هتلها (دادههای میدانی) جهت ارزیابی دادهها استفاده گردیده است.
3-7- ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار اندازهگیری و مقیاسها وسایلی هستند که محقق به کمک آنا قادر است اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمی نماید. انواع ابزارهای گردآوری اطلاعات عبارتند از : پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه. در این پژوهش از ابزار پرسشنامة محقق ساخته برای جمعآوری پاسخهای مشتریان استفاده شد.
پرسشنامه مجموعه سوالات مکتوبی است، که حول متغیرهای یک مسئلة پژوهش تنظیم میشود که به شکل حضوری یا غیر حضوری، مستقیم یا غیر مستقیم توسط پاسخگو تکمیل میگردد (حافظنیا، 1389). در این پرسشنامه، سوالات پژوهش با استفاده از مقیاس ترتیبی اندازهگیری شد. مقیاسهای اندازهگیری واحدهایی هستند که برای سنجش کیفیتها در ابزارهای گردآوری اطلاعات بکار میروند (حافظنیا، 1389).

جدول 3-2: متغیرها و سوالهای مربوط به هر متغیر
بخشها
متغیر
سوالات
مقیاس
شکل پاسخها
وفاداری

1 تا 15
ترتیبی
چند جوابه (طیف پنج گانه لیکرت)

بازاریابی رابطهای
اعتماد
16-17-18-19
ترتیبی
چند جوابه (طیف پنج گانه لیکرت)

تعهد
20-21-22-23
ترتیبی
چند جوابه (طیف پنج گانه لیکرت)

ارتباطات
24-25-26-27-28-29
ترتیبی
چند جوابه (طیف پنج گانه لیکرت)

شایستگی
30-31-32
ترتیبی
چند جوابه (طیف پنج گانه لیکرت)

مدیریت تعارض
33-34-35-36-37
ترتیبی
چند جوابه (طیف پنج گانه لیکرت)

در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش استفاده شده است. مشخصات پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش به همراه متغیرها و سؤالات مربوطه در جدول 3-2 آورده شده است.
3-7-1- طراحی و تنظیم پرسشنامه
در این پژوهش از یک پرسشنامة محقق ساخته استفاده شده است. در این پرسشنامه به منظور امکانپذیر کردن پاسخ به پرسشها با درجات از طیف 5 تایی لیکرت استفاده شده است. به گونهای که عدد 1 کاملاً مخالف، عدد 2 مخالف، عدد 3 نظری ندارم، عدد 4 موافق و عدد 5 کاملاً موافق را نشان میدهد.
3-7-2- آزمایش مقدماتی پرسشنامه
به دلیل اینکه پرسشنامة استفاده شده در این پژوهش محقق ساخته میباشد لازم دانسته شد یک آزمایش مقدماتی بر روی آن انجام گیرد. هدف از این بررسی برطرف کردن اشکالات احتمالی، تشخیص پرسشهای نارسا و مبهم، تشخیص پرسشهای نامربوط و یا تشخیص ابهامی در تکمیل پرسشنامه میباشد. هر گونه اصلاح پرسشنامه به نتایج حاصل از این بررسی مقدماتی بستگی دارد. به این منظور 30 پرسشنامة مقدماتی توزیع گردید و با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت.
3-7-3- روایی و پایایی پرسشنامه

3-7-3-1- روایی یا اعتبار
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سولات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی اینکه هم دادههای گردآوری شده، از طریق ابزار مازاد بر نیاز پژوهش نباشد و هم اینکه بخشی از دادههای مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (حافظنیا، 1389).
روایی محتوا: روایی محتوا اطمینان میدهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازهگیری مفهوم مورد سنجش در بر دارد. هر قدر عناصر مقیاس، گستردهتر بوده و قلمرو مورد سنجش را بیشتر در بر گیرند، روایی محتوا بیشتر خواهد بود. جهت تأیید روایی محتوایی ابزار سنجش، پرسشنامة پژوهش به 4 نفر از اساتید ومتخصصان این رشته داده شد و نتایج حاکی از این بود که عواملی که معرف وفاداری مشتریان و بازاریابی رابطهای هستند از گستردگی کافی برخوردار میباشند. 15 سوال متغیر وفاداری را میسنجد و 22 سوال متغیر بازاریابی و ابعاد بازاریابی رابطهای را میسنجد. لذا میتوان بیان کرد که پرسشنامه از لحاظ محتوایی دارای روایی قابل قبول میباشد.
در جهت تأیید روایی محتوا پرسشنامة این پژوهش، پرسشنامه به طور دقیق توسط استادان محترم راهنما مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.
3-7-3-2- پایایی یا اعتماد
مقصود آن است که اگر ابزار اندازهگیری را در یک فاصلة زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد داده شود نتایج حاصل، نزدیک به هم باشد. برای اندازهگیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده میشود و اندازة آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر میکند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است.
یکی از روشهای اصلی برآورد پایایی، سازگاری (هماهنگی) درونی ابزار است. سازگاری یا هماهنگی درونی ابزار حاکی از متجانس بودن عناصر ابزار است. به بیان دیگر، عناصر (پرسشها) باید به عنوان یک مجموعه، با هم پیوند داشته باشند و بتوانند به طور مستقل مفهوم یکسانی را اندازه بگیرند، به گونهای که پاسخدهندگان معنای کلی یکسانی را برای یک از عناصر قائل شوند. یکی از راههای اندازهگیری سازگاری درونی، که در این تحقیق از آن استفاده شده است، اعتماد سازگاری اجزاء است. اعتماد سازگاری اجزاء آزمونی است برای سازگاری پاسخهای فرد با همة عناصر ابزار اندازهگیری، تا وقتی که اجزاء آزمون یا ابزار به طور مستقل مفهوم یکسانی را اندازه بگیرند با یکدیگر همبستگی دارند. مشهورترین آزمون برای اعتماد سازگاری اجزاء و برای پرسشهای چند مقیاسی، ضریب آلفای کرونباخ است. افزایش پایایی به استواری و ثبات نتایج پژوهش میانجامد (صنایی و انصاری،1390).
جدول 3-3: آلفای کرونباخ سوالات بررسی کننده هر یک از متغیرهای پژوهش

متغیر

تعداد سولات
ضریب آلفای کرونباخ در پیش آزمون
ضریب آلفای کرونباخ در آزمون نهایی
وفاداری
15
873/0
896/0
اعتماد
4
572/0
731/0
تعهد
4
821/0
883/0
ارتباطات
6
892/0
832/0
شایستگی
3
763/0
805/0
مدیریت تعارض
5
644/0
748/0

3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها
پژوهشگر برای پاسخگویی به مسألة تدوین شده و یا تصمیمگیری در مورد رد یا تأیید فرضیهای که صورتبندی کرده است از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل آماری میتواند استفاده کندو روشهای تجزیه و تحلیل آماری که در این پژوهش نیز به کار گرفته شدهاند عبارتند از:
تجزیه و تحلیل توصیفی: در این نوع تجزیه و تحلیل، پژوهشگر دادههای جمعآوری شده را با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی خلاصه و طبقهبندی میکند. به عبارت دیگر در تجزیه و تحلیل توصیفی، پژوهشگر ابتدا دادههای جمعآوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه میکند. در پژوهش حاضر در تحلیل سیمای آزمودنیها و اطلاعات جمعیتشناختی مشتریان هتلهای منتخب شهر اصفهان که نمونة پژوهش را تشکیل دادهاند از تحلیلهای توصیفی استفاده شد.
تجزیه و تحلیل استنباطی: به طور کلی هدف آمار استنباطی، انجام استنباط دربارة جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در دادههای نمونه و همچنین سنجش عدم قطعیتی است که در این استنباط وجود دارد. به عبارت دیگر، محقق بر مبنای ارزشهای جامعه در نمونه به آزمون فرضیه متوسل میشود و تکنیکهای آماری مورد نیاز از طریق آمار استنباطی تأمین میشود.
آمار استنباطی در یک طبقه بندی کلی به دو دسته تقسیم میشود:
آزمونهای پارامتریک: آزمونهای پارامتریک وابسته به توزیع نرمال صفت در جامعة آماری مربوطه بوده و برای نمونههایی کاربرد دارند که حجم آنها بیش از 30 مورد میباشد. مقیاسهای صفت و متغیر در این گونه آزمونها از نوع فاصلهای و نسبتی میباشند.
آزمونهای ناپارامتریک: آزمونهای ناپارامتریک تابع توزیع برمال صفت در جامعة آماری و نیز شرایط حداقل نمونه به تعداد 30 مورد نمیباشند و به آزمونهای آزاد توزیع مرسوماند. این گونه آزمونها اعتبار کمتری نسبت به آزمونهای پارامتریک دارند. مقیاسهای اندازهگیری صفت یا متغیر در آن ها از نوع اسمس و رتبهای است که دارای توزیع مبهم و غیر نرمال میباشد (حافظنیا، 1389).
در پژوهش حاضر، با توجه به نرمال بودن اکثر مؤلفههای پژوهش از آزمونهای پارامتریک برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. برای آزمودن فرض نرمال بودن متغرهای پژوهش از آزمون کولموگراف_ اسمیرنوف استفاده شد.
3-8-1- معادلات ساختاری
در این پژوهش، به منظور تحلیل دادهها (اطلاعات) و آزمون فرضیههای پژوهش مرتبط با مدل ساختاری، از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. معادلات ساختاری یک تحلیل چند متغیره بسیار کلی و نیرومند از خانوادة رگرسیون چند متغیره است که به پژوهشگران امکان میدهد مجموعهای از معادلات رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهد. همچنین این روش یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیههای مربوط به روابط علت و معلولی بین متغیرهای درونزا و برونزا است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تأثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان میدهد. از طریق این روش قابل قبول بودن الگوهای نظری را در جامعههای خاص با استفاده از دادههای همبستگی، غیر آزمایشی و آزمایشی آزمود. این روش به عناوین متفاوت از جمله تحلیل ساختاری کوواریانس، الگو یابی علّی و گاه نیز لیزرل نامیده میشود، که اصطلاح غالب در این روزها الگو یابی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بازاریابی، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط Next Entries دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل داده