دانلود پایان نامه درمورد رنگین کمان

دانلود پایان نامه ارشد

ي اين سه اسيد چرب غير اشباع بلند زنجيره به طور وسيع در ماهيان و ديگر مهره داران مشابه هستند و عمدتاً دو مقوله زير را شامل مي شوند:
1) نقش كلي در نگهداري ساختار و یکپارچگی اصلي غشاءهاي سلولي
2) نقش ويژه اغلب به عنوان پيش ساز هورمونهاي پاراكرايني9 فعّال يا ايكوزانوئيدها10 (Sargent, 1999).
ايكوزانوئيدها گروهي از مولكول هاي فعّال زيستي هستند كه به عنوان هورمون هاي پاراكرايني شناخته شده اند. اين هورمون ها شامل پروستاگلاندين ها، ترومبوكسان ها و لوكوترين ها مي باشند ( Copeman, 2002). ايكوزانوئيدها نقش هاي فيزيولوژيكي گوناگوني را در ماهي ايفا مي نمايند كه از تنظيم يوني تا تخم ريزي در ماده هاي رسيده متغير مي باشند ( Sargent, 1995). بافت هاي ماهي بطور كلي غلظت هاي بالاتري از اسيد دوكوزاهگزائنوئيك و اسيدايكوزاپنتائنوئيك را نسبت به اسيد آراشيدونيك دارند و ماهي به همان نسبت احتياجات غذايي براي اسيدهاي چرب غير اشباع بلند زنجيره گروه امگا-3 دارد. با وجود اينكه اسيد آراشيدونيك كمترين جزء ديواره هاي سلولي ماهي مي باشد، امّا، در ساختار سلولي ماهي نقش دارد. پيش ماده اصلي ايكوزانوئيد در ماهي همانند پستانداران، اسيد آراشيدونيك است. البته، ايكوزانوئيدها از اسيد ايكوزاپنتائنوئيك هم شكل مي گيرند ولي اينها از لحاظ بيولوژيكي فعاليّت كمتري از ايكوزانوئيدهاي شكل گرفته از اسيد آراشيدونيك دارند. علاوه بر اين، اسيد ايكوزاپنتائنوئيك به طور رقابتي از شكل گيري ايكوزانوئيدها توسط اسيد آراشيدونيك جلوگيري مي كند و ايكوزانوئيدهاي شكل گرفته از اسيد ايكوزاپنتائنوئيك به طور رقابتي با عمل ايكوزانوئيدهاي شكل گرفته از اسيد آراشيدونيك تداخل مي يابند. بنابراين، عمل ايكوزانوئيد در بدن به وسيله نسبت مقاديراسيد ايكوزاپنتائنوئيك به اسيد آراشيدونيك تعيين مي شود. ميزان مطلوب نسبت اسيد ايكوزاپنتائنوئيك به اسيد آراشيدونيك در مهره داران خشكي زي نامعلوم است، ولي نسبت اسيدهاي چرب غير اشباع بلند زنجيره امگا 3 به امگا 6 در حدود 5:1 است، كه اين احتمالاً نسبت اسيد ايكوزاپنتائنوئيك به اسيد آراشيدونيك را مشخص مي كند. چنين نسبتي در ماهي مي تواند متفاوت باشد. در مقايسه با پستانداران، نسبت بافتي اسيد ايكوزاپنتائنوئيك به اسيد آراشيدونيك در ماهي بسيار كمتر است. نياز مناسب بافتي به هيچ يك از اسيدهاي چرب غير اشباع بلند زنجيره را نمي توان جداگانه مورد توجه قرار داد، بلكه، بايستي نسبت هاي كلّي هر سه اسيد چرب غير اشباع بلند زنجيره (DHA:EPA:AA) مورد توجه قرار گيرد. اين امر در عمل مشكل است و وقتي تشديد مي شود كه تعداد زيادي از گونه هاي ماهيان آب شيرين توانائي توليد اسيد ايكوزاپنتائنوئيك و اسيد دوكوزاهگزائنوئيك از اسيد لينولنيك و اسيد آراشيدونيك از اسيد لينولئيك را دارند (Sargent et al., 1999). به همين صورت، روابط رقابتي اسيد لينولنيك و اسيد لينولئيك و ديگر اسيدهاي چرب غير اشباع بلند زنجيره 20 و 22 كربني و اسيدهاي چرب با يك پيوند مضاعف برای تبديل اين اسيدهاي چرب غير اشباع 18 كربني به محصولات نهايي 20 و 22 كربني وجود دارد. در ساير گونه ها، از جمله همه ماهيان دريايي كه تاكنون مطالعه شده اند، ميزان تبديل اسيد لينولنيك به اسيد هاي چرب ايكوزاپنتائنوئيك و دوكوزاهگزائنوئيك و نيز، ميزان تبديل اسيد لينولئيك به اسيد آراشيدونيك ناچيز يا صفر است. بدين لحاظ، در اين گونه ها اسيد ايكوزاپنتائنوئيك، اسيد دوكوزاهگزائنوئيك و اسيد آراشيدونيك ، اسيدهاي چرب ضروري هستند.

5-2-3-1- نشانه هاي كمبود اسيدهاي چرب
كمبود اسيدهاي چرب ضروري در ماهي موجب كاهش رشد و افزايش ضريب تبديل غذايي، پوسيدگي باله دمي، التهاب كبد، تغيير نفوذپذيري غشاهاي سلولي، فساد چربي كبد، كاهش حجم گلبول هاي قرمز، كاهش تعداد سلول هاي خوني، هماتوكريت و هموگلوبين و افزايش تجمع (9-n3: 20) و تبديل آنها به فسفوليپيدها مي گردد ( افشار مازندران، 1381).
به نقل از Lovell (1988) و با توجه به گزارش هاي Castell (1979)، براي پيشگيري از بروز علائم كمبود اسيدهاي چرب ضروري در ماهي آزاد و قزل آلا، به حدود 1 تا 2 درصد اسيدهاي چرب امگا 3 در جيره غذايي نياز است. اين علائم شامل رشد اندك، رنگ پريدگي كبد، بي رنگ شدن، نكروز يا بافت مردگي باله دمي، علائم شوك درماهياني كه در طي استرس بي هوش مي شوند و افزايش سطوح اسيدهاي چرب امگا 9 (9-n) در بافت ها مي باشد. از طريق استفاده از هر يك از اسيدهاي چرب گروه امگا 3 مي توان از بروز چنين علائمي جلوگيري نمود، اگرچه، براساس گزارش ها، ميزان رشد در ماهي قزل آلا زماني بيشتر است كه اسيدهاي چرب فوق غير اشباع با زنجيره بلند از گروه امگا 3 مانندEPA) 5: 20 (C وDHA) 6: 22C) مورد تغذيه قرار گيرند. علائم كمبود اسيدهاي چرب ضروري ممكن است به دليل سطوح بالاي اسيدهاي چرب امگا 3 در جيره غذايي، تشديد شود. معمولاً، وجود مقدار 4 تا 5 درصد روغن ماهيان دريايي در جيره غذايي، ميزان كافي از اسيدهاي چرب امگا 3 را در جيره غذايي آزاد ماهيان تأمين مي كند (Lovell, 1988).
6-2-3-1- میزان چربی و اسید چرب مورد نیاز آبزیان پرورشی
میزان چربی مورد نیاز قزل آلای رنگین کمان، 15-9 درصد، کپور معمولی، 18-8 درصد و انواع میگو، 1-5 درصد می باشد. لازم به ذکر است که نیاز به چربی در مراحل مختلف رشد و زندگی و شرایط محیطی و پرورشی متفاوت بوده و منطبق با نیازهای انرژی آبزیان می باشد و مهمترین منبع تأمین انرژی برای آبزیان پرورشی لیپیدها مي باشند.
جدول8-1 : نیاز آبزیان پرورشی به اسیدهای چرب ضروری (سالک یوسفی، 1379)
گونه
اسیدهای چرب ضروری
درصد مورد نیاز در جیره
قزل آلای رنگین کمان (بچه ماهی، انگشت قد، ماهی بالغ)
3-n3: 18
3-n5: 20
3-n6: 22
6/1-8/0
قزل آلای رنگین کمان (مولد)
3-n2: 18
2/1-1
کپور معمولی
3-n2: 18
3-n3: 18
3-n5: 20
3-n6: 22
1/1-9/0
1/1-1
3/0-25/0
26/0-24/0
کپور علفخوار
3-n6: 22
3-n3: 18
3-n5: 20
5/0-4/0
1 -8/0
45/0-3/0
میگوها
3-n5: 20
3-n6: 22
6-n2: 18
3-n3: 18
73/0-7/0
37/0-3/0
81/0-8/0
52/0-5/0

7-2-3-1- قابلیت هضم پذیری چربیها :
چربیها معمولاً به طور کامل هضم می شوند. مگر زمانی که در دمای مناسب برای زیست ماهی به علّت نقطه ذوب بالا، این ترکیبات به صورت جامد باقی بمانند. نقطه ذوب تری آسیل گلیسیرید عمدتاً به نقطه ذوب اسیدهای چرب تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اسیدهای چرب غیر اشباع به خوبی هضم می شوند. در آزاد ماهی اطلس، ضریب هضم پذیری ظاهری چربی زمانیکه به شکل تری آسیل گلیسرول ها یا اسیدهای چرب آزاد هستند، 90 تا 98 درصد است. میزان هضم پذیری اسیدهای چرب اشباع، کمتر بوده و بسته به طول زنجیره کربن از 70 درصد برای مریستات (14:0) تا 50 درصد برای استئارات (18:0) کاهش می یابد. نتایج مشابهی در مورد سایر گونه ها نظیر قزل آلا و کپور بدست آمده است (Guillaume et al.,1999).
8-2-3-1- منابع چربي جیره آبزیان
چربي هاي استخراج شده از دوكفه اي ها، ماهي مركب، ماسل ها ، كريل و ماهي ها، بهترين منابع چربي جهت استفاده در جيره غذايي ماهيان و ميگوها هستند. روغن هاي گياهي شامل روغن سويا، کلزا، ذرّت، بادام زميني و آفتابگردان عمدتاً حاوي اسيدهاي چرب امگا 3 مي باشند (افشار مازندران، 1381). به طور سنّتي و معمول، روغن ماهي منبع اصلي چربي استفاده شده در تركيب بندي و ساخت غذاهاي آبزيان است. به جهت افزايش تقاضاي روغن و مجبور كردن در قابليّت تحمّل منابع طبيعي، منابع متنوعي از چربي ها شامل انواع مختلف روغن هاي حاصل از محصولات فرعي شيلاتي، روغن هاي گياهي يا چربي هاي حيواني در غذاهاي آبزيان پرورشي مورد استفاده قرار مي گيرند. به علاوه، بر خلاف آنچه كه رايج است، فرض شده كه تركيب اسيدهاي چرب روغن ماهي به ميزان زياد متغيّر و وابسته به عوامل متعددي مانند گونه ماهي، نوع مادّه خام (ماهي كامل در مقابل محصولات فرعي فرآوري شده)، فصل و غيره … مي باشد. روغنِ ماهيان مختلف ممكن است تفاوت هاي معني داري، نه تنها از نظر مقادير SAFA، MUFA و PUFA بلكه از نظر فراواني نسبي اسيدهاي چرب چند زنجيره غير اشباع (امگا 3) مانند EPA و DHAبا يكديگر داشته باشند. جايگزيني روغن ماهي با روغن هاي گياهي يا چربي هاي حيوانات خشكي زي، موجب تغيير در مقادير اسيدهاي چرب جيره هاي تهيه شده مي شود. بيشتر چربي هاي حيوانات خشكي زي (مانند پيه نهنگ و چربي خوك) داراي مقادير بالايي SAFAهستند، در حالي كه بيشتر روغن هاي گياهي غني از PUFA يا HUFA مي باشند. تغيير در منبع چربي جيره غذايي، منجر به تغيير زيادي در تركيب فيزيكوشيميايي اسيدهاي چرب مي شود (Hua and Bureau, 2008).

1-8-2-3-1- روغن ماهي
روغن ماهي به عنوان محصول جانبي در هنگام توليد پودر ماهي به دست مي آيد، يا اينكه در ماهيان خاصّي ضمن استخراج روغن و پودر ماهي نيز توليد مي گردد. در فرآيند استخراج روغن و پودر ماهي سه ماده اصلي شامل روغن ماهي ، پروتئين ماهي وعصاره ماهي11به دست مي آيند. ماده خشك ماهي صيد شده در حدود 35-25% وزن كل آن است و مابقي آن آب مي باشد (مير نظامي ضيابري، 1374).

تركيب اسيدهاي چرب روغن ماهي:
روغن ماهي سرشار از اسيدهاي چرب اشباع نشده با چند پيوند دوگانه مي باشد. ميزان اين اسيدهاي چرب بستگي به گونه ماهي دارد. مشخصه اصلي روغن هاي دريايي، وجود اسيدهاي چرب با 4 تا 6 پيوند دوگانه در آنهاست. اين اسيدهاي چرب كه عمدتاً از گروه امگا 3 مي باشند، سبب رقيق شدن خون مي شوند و عوارضي چون سكته قلبي را در انسان كاهش مي دهند. اكثر روغن هاي ماهي سرشار از اسيدهاي چرب اشباع نشده گروه امگا 3 و فاقد آنتي اكسيدان هاي طبيعي مانند ويتامين E مي باشند، بنابراين، اين روغن ها در مقابل اكسيژن مقاوم نيستند و به سرعت اكسيد مي شوند. مهم ترين اسيدهاي چرب اشباع نشده موجود در روغن ماهي، EPA و DHA مي باشند. به علّت وجود اسيدهاي چرب اشباع نشده و مشكل اساسي اكسيداسيون سريع اين اسيدهاي چرب در روغن ماهي، بايد بعد از صيد، سريعاً آنها را با يخ خنك و يا در سردخانه نگهداري و يا به خط توليد روغن كشي ارسال نمود. براي افزايش زمان ماندگاري روغن ماهي مي توان از آنتي اكسيدان هاي صنعتي مانند BHA12 و 13BHT نيز بهره گرفت (مير نظامي ضيابري، 1374). میانگین مقادیر اسيدهاي چرب موجود در روغن ماهي در جدول 9-1 نشان داده شده است .

جدول 9-1:ميانگين مقاديراسيدهاي چرب موچود در روغن ماهي
ميزان (درصد)
فرمول
اسيد چرب
5/6
C14:0
اسيد ميريستيك
13
C16:0
اسيد پالميتيك
5/6
C16:1
اسيد پالميتولئيك
2
C18:0
اسيد استئاريك
5/14
C18:1
اسيد اولئيك
5/2
C18:2
اسيد لينولئيك
1
C18:3
اسيد لينولنيك
14
C20:5
اسيد ايگزاپنتان
18
C22:1
اسيد اروسيك

2-8-2-3-1-روغنهای گیاهی و تركيب اسيدهاي چرب
1-2-8-2-3-1-آفتابگردان (Heliaanthus annus L.Var marcocarpus DC)
به نقل از Mckevith (2005) و با توجه به گزارش هايMorrison و همكاران (1995)، تركيب اسيدهاي چرب موجود در روغن آفتابگردان، بستگي به محل رويش و كشت آن دارد. آب و هواي خنك تر مقادير بالاتري از اسيدهاي چرب امگا 6 با چند پيونددوگانه (n-6) PUFA اسيد لينولئيك را در مقايسه با آب و هواي گرم تر، جايي كه اسيد چرب با يك پيوند دوگانه يا MUFA به نام اسيد اولئيك غالبتر است، توليد مي كند. علاوه بر نژاد معمولي، نوعي آفتابگردان غني از اسيد اولئيك نيز در حال توليد است (Mckevith, 2005). اين اسيدهاي چرب خواص متفاوت و اثرات مختلفي بر سلامت مصرف كننده دارند. دانه آفتابگردان يكي از باارزش ترين دانه هاي روغني است و روغن آفتابگردان در حدود 12% كل روغن هاي نباتي توليد شده در جهان را تشكيل مي دهد ( مالك، 1379).

تركيب اسيدهاي چرب روغن آفتابگردان :
در روغن آفتابگردان حدود 15% اسيدهاي چرب، اشباع شده و 85% آن ها غير اشباع هستند. اسيدهاي چرب غير اشباع آن شامل اسيد چرب داراي يك پيوند دوگانه (اسيد اولئيك) و درصد بالايي از اسيد چرب داراي چند پيوند دوگانه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد پیوند دوگانه، لیپوپروتئین Next Entries دانلود پایان نامه درمورد توسعه پایدار، رنگین کمان، توسعه پاید