دانلود پایان نامه درمورد رفتار پرخاشگرانه، حمایت خانواده، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

ول بالا حاکی از آن است که متغیر نهفتة انسجام هویت بر متغیرهای مشاهده‎شده با ضرایب استاندارد (لامبدایY) بین 49/0 تا 74/0 به‎طور معنادار (با درنظرگرفتن مقادیر t بالاتر از 2) تأثیر دارد. همچنین الگوی اندازه‎گیری متغیر نهفتة انسجام هویت به ترتیب 24/0، 32/0، 54/0، 33/0 و 19/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است. ضرایب خطای تتا اپسیلون در پیوست ب ارائه شده‎اند.
نتایج جدول 14ـ4 در باب ضرایب پارامتر استاندارد (لامبدایY) متغیرهای مشاهده‎شدة متغیر نهفتة سردرگمی هویت نشان می‎دهند که دامنة این ضرایب از 44/0 تا 60/0 و معنادار است. همچنین الگوی اندازه گیری متغیر نهفتة سردرگمی هویت به ترتیب 30/0، 19/0، 34/0 و 36/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است.
ضمناً نتایج جدول بالا در مورد ضرایب پارامتر استاندارد رفتار مشکل‎آفرین مبیّن آن هستند که ضرایب متغیرهای مشاهده‎شده واجد دامنة 33/0 تا 83/0 و از نظر آماری معنادارند و این متغیر نهفته به ترتیب 69/0، 59/0، 63/0، 11/0 و 15/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است.
ـ شاخص‎های برازندگی الگوی دختران
مهم‎ترین شاخص‎های برازندگی الگوی ساختاری در جدول 15ـ4 ارائه شده است.

جدول15ـ4. شاخص‎های برازندگی الگوی دختران
مجذور خی
درجة آزادی
سطح معناداری
RMSEA
CFI
SRMR
PGFI
83/737
414
0001/0
058/0
065/0؛052/0
93/0
072/0
69/0

بر اساس نتایج جدول 15ـ4 نسبت مجذور خی به درجة آزادی برابر با 78/1 (کمتر از 2)، RMSEA برابر با 058/0(کمتر از 08/0)، CFI برابر با 93/0 (بالاتر از 9/0)، SRMR برابر با 072/0 (کمتر از 08/0) و PGFI برابر با 69/0 می‎باشند. این نتایج مبیّن آن است که الگوی دختران از برازش مناسبی با داده‎های گردآوری شده برخوردار است. الگوی دختران پس از برازش در شکل 2ـ4 به تصویر کشیده شده است.

3ـ5ـ4 پارامترهای الگوی پسران
در جدول 16ـ4 اثر مستقیم متغیرهای نهفته درون‎زا بر دیگر متغیرهای نهفته درون‎زای الگوی پسران گزارش شده است.
جدول 16ـ4. اثر مستقیم متغیرهای نهفته درون‎زا بر دیگر متغیرهای نهفته درون‎زا (الگوی پسران)
جهت مسیر
برآورد
پارامتر b
پارامتر
استاندارد شدهB
خطای
استاندارد برآورد
t
از انسجام هویت به

رفتار مشکل‎آفرین
05/0
05/0
09/0
56/0
از سردرگمی هویت به

رفتار مشکل‎آفرین
15/0
15/0
13/0
14/1

همان‎طور که بر اساس نتایج جدول 16ـ4 ملاحظه می‎شود که اثر مستقیم انسجام هویت بر رفتار مشکل‎آفرین و اثر مستقیم سردرگمی هویت بر رفتار مشکل‎آفرین با مقدار t کمتر از 96/1 از لحاظ آماری معنادار نیستند.
در جدول 17ـ4 اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا گزارش شده است.

جدول 17ـ4. اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا (الگوی پسران)
اثر مستقیم متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا
جهت مسیر
برآورد
پارامتر b
پارامتر
استاندارد شدهB
خطای
استاندارد برآورد
t
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به

انسجام هویت
33/0
34/0
17/0
92/1
سردرگمی هویت
73/0ـ
74/0ـ
21/0
٭49/3ـ
رفتار مشکل آفرین
49/0ـ
49/0ـ
22/0
٭29/2ـ
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به

انسجام هویت
20/0ـ
20/0ـ
10/0
94/1ـ
سردرگمی هویت
09/0
09/0
11/0
85/0
رفتار مشکل‎آفرین
02/0
03/0
09/0
25/0
از کنش‎وری مدرسه به

انسجام هویت
21/0
21/0
13/0
67/1
سردرگمی هویت
01/0
01/0
14/0
06/0
رفتار مشکل‎آفرین
10/0ـ
09/0ـ
11/0
89/0ـ

ادامه جدول 17ـ4
جهت مسیر
برآورد
پارامتر b
پارامتر
استاندارد شدهB
خطای
استاندارد برآورد
t
از حمایت همسال به

انسجام هویت
03/0ـ
03/0ـ
12/0
25/0ـ
سردرگمی هویت
12/0
12/0
14/0
90/0
رفتار مشکل‎آفرین
08/0
07/0
11/0
68/0
اثر غیر مستقیم متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به

رفتار مشکل‎آفرین
09/0ـ
09/0ـ
10/0
93/0ـ
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به

رفتار مشکل‎آفرین
00/0
00/0
03/0
15/0
از کنش‎وری مدرسه به

رفتار مشکل‎آفرین
01/0
01/0
03/0
42/0
از حمایت همسال به

رفتار مشکل‎آفرین
02/0
02/0
02/0
72/0
اثر کل متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به

رفتار مشکل‎آفرین
58/0ـ
58/0ـ
16/0
٭61/3ـ
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به

رفتار مشکل‎‎آفرین
03/0
03/0
09/0
31/0
از کنش‎وری مدرسه به

رفتار مشکل‎آفرین
09/0ـ
08/0ـ
11/0
77/0ـ
از حمایت همسال به

رفتار مشکل‎آفرین
09/0
09/0
11/0
84/0
05/0 p٭

نتایج جدول 17ـ4 در باب اثر مستقیم متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زای پژوهش مبیّن آن است که اثر کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) بر سردرگمی هویت با ضریب پارامتر استاندارد B برابر با 73/0ـ با مقدارt برابر با 49/3ـ ، اثر کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) بر رفتار مشکل‎آفرین با ضریب پارامتر استاندارد B برابر با 49/0ـ با مقدارt برابر با 29/2ـ ، از نظر آماری معنادارند. همین‎طور نتایج حاکی از آن است که اثر مستقیم کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) بر انسجام هویت و اثر مستقیم کنش‎وری خانوادگی (گزارش والدین)، اثر کنش‎وری مدرسه و اثر حمایت همسال بر کلیه متغیرهای نهفتة درون‎زا، با مقدار t کمتر از 96/1 از لحاظ آماری معنادار نیستند.
همان‎طور که ملاحظه می‎شود، نتایج جدول 17ـ4 در مورد اثر غیر مستقیم متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا نشان می‎دهند که هیچ یک از اثرهای غیر مستقیم با مقدار t کمتر از 96/1 از لحاظ آماری معنادار نیستند.
نتایج جدول 17ـ4 در باب اثر کل متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا این متغیرها نشان می‎دهد که اثر کل کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) بر رفتار مشکل‎آفرین (گزارش نوجوان) با ضریب پارامتر استاندارد B برابر با 58/0ـ با مقدارt برابر با 61/3ـ ، از لحاظ آماری معنادار است. ضمناً اثر کل کنش‎وری خانوادگی (گزارش والدین)، اثر کل کنش‎وری مدرسه و اثر کل حمایت همسال بر رفتار مشکل ـ آفرین با مقدار t کمتر از 96/1 از لحاظ آماری معنادار نیستند.
در جدول 18ـ4 اثر متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده ارائه شده است.

جدول 18ـ4. اثر متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای مشاهده شده X (الگوی پسران)
جهت مسیر
برآورد پارامتر b
پارامتر
استاندارد شدهB
خطای
استاندارد برآورد
t
ازکنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به

حمایت خانواده
37/1
59/0
15/0
٭86/8
ارتباط والدـ نوجوان
26/4
62/0
45/0
٭43/9
دل‎مشغولی والدین
72/1
54/0
21/0
٭08/8
والدگری مثبت
31/1
44/0
20/0
٭51/6
ازکنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به

حمایت خانواده
60/0
33/0
12/0
٭79/4
ارتباط والدـ نوجوان
30/5
69/0
50/0
٭66/10
دل‎مشغولی والدین
90/3
82/0
31/0
٭70/12
والدگری مثبت
35/1
61/0
14/0
٭37/9
از کنش‎وری مدرسه به

پیوند با مدرسه 1
60/0
59/0
07/0
٭09/8
پیوند با مدرسه2
47/0
50/0
07/0
٭79/6
حمایت معلم3
66/0
54/0
09/0
٭31/7
حمایت معلم4
70/0
56/0
09/0
٭68/7
از حمایت همسال به

حمایت همسال1
08/2
78/0
15/0
٭75/13
حمایت همسال2
97/1
77/0
15/0
٭44/13
حمایت همسال3
58/2
78/0
19/0
٭81/13
حمایت همسال4
50/1
59/0
16/0
٭54/9
حمایت همسال5
58/1
62/0
16/0
٭14/10
05/0 p٭
همان‎گونه که در جدول 18ـ4 مشخص شده است، کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) واجد چهار متغیر مشاهده‎شده با ضرایب استاندارد (لامبدای X) 44/0 تا 62/0 و مقادیر معنادار t (بالاتر از 2) است که در این میان والدگری مثبت کمترین ضریب استاندارد و ارتباط والد ـ نوجوان بالاترین ضریب استاندارد را دارند. همچنین، الگوی اندازه‎گیری متغیر نهفتة برون‎زای کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به ترتیب 34/0، 38/0، 29/0 و 20/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است. ضرایب خطای تتا دلتا در پیوست ب ارائه شده است.
نتایج جدول 18ـ4 نشان می‎دهند که کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) واجد چهار متغیر مشاهده‎شده با ضرایب استاندارد (لامبدای X) 33/0 تا 82/0 و مقادیر t (بالاتر از 2) است که حمایت خانواده کمترین ضریب استاندارد و دل‎مشغولی والدین بیشترین ضریب را به خود اختصاص داده‎اند. ضمناً الگوی اندازه‎گیری متغیر نهفتة برون‎زای کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به ترتیب 11/0، 48/0، 67/0 و 28/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است.
نتایج جدول 18ـ4 در باب پارامترهای الگوی اندازه‎گیری کنش‎وری مدرسه حاکی از آن است که چهار متغیر مشاهده‎شده این متغیر پنهان، دارای ضرایب استاندارد (لامبدای X) 50/0 تا 59/0 و مقادیر t (بالاتر از 2 )هستند. در این میان، پیوند با مدرسه 2 کمترین و پیوند با مدرسه 1 بیشترین ضریب استاندارد را دارا هستند. همچنین، الگوی اندازه‎گیری متغیر نهفتة برون‎زای کنش‎وری مدرسه به ترتیب 35/0، 25/0، 29/0 و 32/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است.
در نهایت نتایج جدول بالا مبیّن آن است که حمایت همسال واجد پنج متغیر مشاهده‎شده با ضرایب استاندارد (لامبدای X) 59/0تا 78/0 و مقادیر t (بالاتر از 2) است که حمایت همسال 4، کمترین ضریب استاندارد و حمایت همسال 1و 3 بیشترین ضریب را به خود اختصاص داده‎اند. ضمناّ الگوی اندازه ـ گیری متغیر نهفتة برون‎زای حمایت همسال به ترتیب 61/0، 59/0، 61/0 35/0 و 39/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است.
جدول 19ـ4 تأثیر متغیرهای نهفته درون‎زا را بر متغیرهای مشاهده‎شده Y نشان می‎دهد.

جدول 19ـ4. اثر متغیرهای نهفته درون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده Y (الگوی پسران)
جهت مسیر
برآورد
پارامتر b
پارامتر
استاندارد شدهB
خطای
استاندارد برآورد
t
از انسجام هویت به

انسجام هویت 1
68/0
56/0

انسجام هویت 2
50/0
44/0
10/0
٭05/5
انسجام هویت 3
70/0
64/0
11/0
٭37/6
انسجام هویت 4
71/0
62/0
11/0
٭27/6
انسجام هویت 6
69/0
57/0
12/0
٭99/5
از سردرگمی هویت به

سردرگمی هویت 1
60/0
60/0

سردرگمی هویت 2
65/0
46/0
13/0
٭04/5
سردرگمی هویت 3
65/0
54/0
12/0
٭56/5
سردرگمی هویت 4
75/0
52/0
14/0
٭43/5
از رفتار مشکل‎آفرین (گزارش نوجوان)به

رفتار پرخاشگرانه (گزارش نوجوان)
78/4
92/0

رفتار نقض قانون (گزارش نوجوان)
94/1
75/0
15/0
٭57/12
مشکلات توجه (گزارش نوجوان)
27/2
69/0
20/0
٭32/11
رفتار پرخاشگرانه(گزارش والد)
40/1
31/0
30/0
٭67/4
رفتار نقض قانون(گزارش والد)
32/0
23/0
09/0
٭50/3
05/0 p٭

همان‎طور که بر اساس نتایج جدول 19ـ4 ملاحظه می‎شود، در چهار پارامتر انسجام هویت بر سؤال يك، سردرگمی هویت بر سؤال يك، رفتار مشکل‎آفرین بر رفتار پرخاشگرانه (گزارش نوجوان)، به علت آن كه توسط برنامه به عنوان متغير ملاك براي مقايسه ديگر پارامترها در نظر گرفته شده‎اند، خطاي استاندارد برآورد مشخص نگرديده است. نتایج جدول بالا حاکی از آن است که متغیر نهفتة انسجام هویت بر متغیرهای مشاهده‎شده با ضرایب استاندارد (لامبدایY) بین 44/0 تا 64/0 به‎طور معنادار (با درنظرگرفتن مقادیر t بالاتر از 2) تأثیر دارد. همچنین الگوی اندازه‎گیری متغیر نهفتة انسجام هویت به ترتیب 31/0، 19/0، 41/0، 38/0 و 32/0 و از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است. ضرایب خطای تتا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حمایت خانواده، رفتار پرخاشگرانه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد هویت شخصی، سطح معنادار، تحلیل آماری