دانلود پایان نامه درمورد رفتار پرخاشگرانه، حمایت خانواده، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

ت 3
64/0
55/0
08/0
٭21/8
سردرگمی هویت 4
78/0
56/0
09/0
٭29/8
از رفتار مشکل‎آفرین

رفتار پرخاشگرانه (گزارش نوجوان)
54/4
88/0

رفتار نقض قانون (گزارش نوجوان)
82/1
75/0
11/0
٭96/16
مشکلات توجه (گزارش نوجوان)
50/2
73/0
15/0
٭57/16
رفتار پرخاشگرانه (گزارش والد)
61/1
32/0
24/0
٭71/6
رفتار نقض قانون (گزارش والد)
42/0
30/0
07/0
٭33/6
05/0 p٭

متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است. ضرایب خطای تتا اپسیلون در پیوست ب گزارش شده‎اند.
نتایج جدول 9ـ4 در باب ضرایب پارامتر استاندارد (لامبدایY) متغیرهای مشاهده‎شدة متغیر نهفتة سردرگمی هویت نشان می‎دهند که دامنة این ضرایب از 44/0 تا 58/0 و معنادار است. الگوی اندازه‎گیری متغیر نهفتة سردرگمی هویت به ترتیب 34/0، 20/0، 31/0 و 32/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است.
ضمناً نتایج جدول بالا در مورد ضرایب پارامتر استاندارد رفتار مشکل‎آفرین مبیّن آن هستند که ضـرایب متغیرهای مشاهده شده واجد دامنة 30/0 تا 88/0 و از نظر آمـاری معنادارنـد و این متغیـر نهفته به تـرتیب 77/0، 56/0، 53/0، 10/0 و 093/0 از واریانس متغیرهای مشاهده شده را تبیین کرده است.
ـ شاخص‎های برازندگی الگوی کلی
مهم‎ترین شاخص‎های برازندگی الگوی ساختاری در جدول 10ـ4 ارائه شده است.

جدول 10ـ4. شاخص‎های برازندگی الگوی کلی
مجذور کای
درجه آزادی
سطح معناداری
RMSEA
CFI
SRMR
PGFI
02/1114
414
0001/0
059/0
064/ ؛ 055/0
91/0
065/0
73/0

بر اساس نتایج این جدول نسبت مجذور کای به درجة آزادی برابر با 69/2 (کمتر از 3 )، RMSEAبرابر با 059/0 (کمتر از 08/0)، CFI برابر با 91/0 (بالاتر از 9/0)، SRMR برابر با 065/0 (کمتر از 08/0) وPGFI برابر با 73/0 می‎باشند. این نتایج مبیّن آن است که الگوی کلی از برازش قابل قبولی با داده‎های گرد آوری‎شده برخوردار است. الگوی کلی پس از برازش در شکل 1ـ4 نشان داده شده است.

2ـ5ـ4 پارامترهای الگوی دختران
در جدول11ـ4 اثر مستقیم متغیرهای نهفتة درون‎زا بر دیگر متغیرهای نهفتة درون‎‎زای الگوی دختران گزارش شده است.

جدول11ـ4. اثر مستقیم متغیرهای نهفتة درون‎زا بر دیگر متغیرهای نهفتة درون‎زا (الگوی دختران)
جهت مسیر
برآورد
پارامتر b
پارامتر
استاندارد شدهB
خطای
استاندارد برآورد
t
از انسجام هویت به

رفتار مشکل آفرین
13/0
13/0
09/0
42/1
از سردرگمی هویت به

رفتار مشکل آفرین
38/0
38/0
20/0
91/1

همان‎طور که نتایج جدول11ـ4 نشان می‎دهد، کلیة مسیرها با مقدار t کمتر از 96/1 از لحاظ آماری معنادار نیستند.

در جدول 12ـ4 اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زای الگوی دختران گزارش شده است.
جدول 12ـ4. اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا (الگوی دختران)
اثر مستقیم متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا
جهت مسیر
برآورد
پارامتر b
پارامتر
استاندارد شدهB
خطای
استاندارد برآورد
t

از کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به

انسجام هویت
44/0
44/0
13/0
٭41/3
سردرگمی هویت
71/0ـ
71/0ـ
13/0
٭34/5ـ
رفتار مشکل‎‎آفرین
25/0ـ
25/0ـ
19/0
29/1ـ
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به

انسجام هویت
03/0
03/0
09/0
37/0
سردرگمی هویت
01/0
01/0
08/0
15/0
رفتار مشکل آفرین
03/0ـ
03/0ـ
08/0
34/0ـ
از کنش‎وری مدرسه به

انسجام هویت
05/0ـ
05/0ـ
13/0
39/0ـ
سردرگمی هویت
11/0
11/0
12/0
89/0
رفتار مشکل‎آفرین
21/0ـ
22/0ـ
12/0
79/1ـ
از حمایت همسال

انسجام هویت
15/0
15/0
10/0
52/1
سردرگمی هویت
32/0ـ
32/0ـ
10/0
٭30/3ـ
رفتار مشکل‎آفرین
08/0
08/0
11/0
70/0
اثر غیر مستقیم متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به

رفتار مشکل‎آفرین
22/0ـ
22/0ـ
16/0
40/1ـ
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به

رفتار مشکل‎آفرین
01/0
01/0
03/0
27/0
از کنش‎وری مدرسه به

رفتار مشکل‎آفرین
04/0
04/0
06/0
64/0
از حمایت همسال

رفتار مشکل‎آفرین
11/0ـ
11/0ـ
08/0
36/1ـ
اثر کل متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به

رفتار مشکل‎آفرین
47/0ـ
47/0ـ
10/0
٭58/4ـ
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به

رفتار مشکل‎آفرین
02/0ـ
02/0ـ
08/0
22/0ـ
از کنش‎وری مدرسه به

ادامه جدول 12ـ4
جهت مسیر
برآورد
پارامتر b
پارامتر
استاندارد شدهB
خطای
استاندارد برآورد
t
رفتار مشکل‎آفرین
18/0ـ
18/0ـ
11/0
56/1ـ
از حمایت همسال به

رفتار مشکل‎آفرین
03/0ـ
03/0ـ
08/0
34/0ـ
05/0 p٭
نتایج جدول 12ـ4 در باب اثر مستقیم متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا مبیّن آن است که اثر کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) برانسجام هویت با ضریب پارامتر استاندارد B برابر با 44/0 با مقدارt برابر با 41/3، اثر کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) بر سردرگمی هویت با ضریب پارامتر استاندارد B برابر با 71/0ـ با مقدارt برابر با 34/5 ـ، اثر حمایت همسال بر سردرگمی هویت با ضریب پارامتر استاندارد B برابر با 32/0ـ با مقدارt برابر با 30/3 ـ از نظر آماری معنادار هستند. همین‎طور نتایج حاکی از آن هستند که اثر مستقیم کنش‎‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) بر رفتار مشکل‎آفرین، اثر مستقیم کنش‎وری خانوادگی (گزارش والدین) و اثر کنش‎وری مدرسه بر کلیه متغیرهای نهفتة درون‎زا، اثر حمایت همسال بر انسجام هویت و بر رفتار مشکل‎آفرین با مقدار t کمتر از 96/1 از لحاظ آماری معنادار نیستند.
همان‎طور که ملاحظه می‎شود، نتایج جدول 12ـ4 در مورد اثر غیرمستقیم متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا نشان می‎دهند که هیچ یک از اثرهای غیر مستقیم از نظر آماری معنادار نیستند.
نتایج جدول 12ـ4 در باب اثر کل متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا نشان می‎دهد که اثر کل کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) بر رفتار مشکل‎آفرین با ضریب پارامتر استاندارد B برابر با 47/0ـ با مقدارt برابر با 58/4ـ از لحاظ آماری معنادار هستند. همچنین اثر کل کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد)، اثر کل کنش‎وری مدرسه و اثر کل حمایت همسال بر رفتار مشکل‎آفرین، از لحاظ آماری معنادار نیستند.
در جدول 13ـ4 اثر متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده X ارائه شده است.

جدول 13ـ4. اثر متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده X (الگوی دختران)
جهت مسیر
برآورد
پارامتر b
پارامتر
استاندارد شدهB
خطای
استاندارد برآورد
t
ازکنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به

حمایت خانواده
60/1
73/0
14/0
٭87/11
ارتباط والدـ نوجوان
69/6
78/0
51/0
٭02/13
دل‎مشغولی والدین
37/2
72/0
20/0
٭79/11
والدگری مثبت
99/1
64/0
20/0
٭02/10

ادامه جدول 13ـ4
جهت مسیر
برآورد
پارامتر b
پارامتر
استاندارد شدهB
خطای
استاندارد برآورد
t
ازکنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به

حمایت خانواده
65/0
30/0
16/0
٭08/4
ارتباط والدـ نوجوان
27/4
52/0
59/0
٭24/7
دل‎مشغولی والدین
49/4
87/0
40/0
٭33/11
والدگری مثبت
24/1
56/0
16/0
٭80/7
از کنش‎وری مدرسه به

پیوند با مدرسه 1
33/0
37/0
07/0
٭84/4
پیوند با مدرسه2
43/0
48/0
07/0
٭36/6
حمایت معلم 3
68/0
60/0
08/0
٭09/8
حمایت معلم4
93/0
68/0
10/0
٭23/9
از حمایت همسال به

حمایت همسال 1
88/1
77/0
15/0
٭94/12
حمایت همسال 2
75/1
72/0
15/0
٭88/11
حمایت همسال 3
19/2
75/0
18/0
٭50/12
حمایت همسال 4
90/1
73/0
16/0
٭08/12
حمایت همسال 5
95/1
74/0
16/0
٭35/12
05/0 p٭
همان‎گونه که در جدول 13ـ4 مشخص شده است، کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) واجد چهار متغیر مشاهده‎شده با ضرایب استاندارد (لامبدای X) 64/0 تا 78/0 و مقادیر معنادار t (بالاتر از 2) است که در این میان والدگری مثبت کمترین ضریب استاندارد و ارتباط والد ـ نوجوان بالاترین ضریب استاندارد را دارند. همچنین، الگوی اندازه‎گیری متغیر نهفتة برون‎زای کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به ترتیب 53/0، 60/0، 52/0 و 41/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است. ضرایب خطای تتا دلتا در پیوست ب گزارش شده است.
نتایج جدول 13ـ4 نشان می‎دهند که کنش‎وری خانوادگی (گزارش والدین) واجد چهار متغیر مشاهده ـ شده با ضرایب استاندارد (لامبدای X) 30/0 تا 87/0 و مقادیر t (بالاتر از 2) است که حمایت والدین کمترین ضریب استاندارد و دل‎مشغولی والدین بیشترین ضریب را به خود اختصاص داده‎اند. ضمناً الگوی اندازه‎گیری متغیر نهفتة برون‎زای کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به ترتیب 09/0، 27/0، 76/0 و 32/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است .
نتایج جدول 13ـ4 در باب پارامترهای الگوی اندازه‎گیری کنش‎وری مدرسه حاکی از آن است که چهار متغیر مشاهده‎شدة این متغیر پنهان، دارای ضرایب استاندارد (لامبدای X) 37/0 تا 68/0 و مقادیر t ( بالاتر از 2) هستند. در این میان، پیوند با مدرسه 1 کمترین و حمایت معلم 4 بیشترین ضریب استاندارد را دارا هستند. همچنین، الگوی اندازه‎گیری متغیر نهفتة برون‎زای کنش‎وری مدرسه به ترتیب 14/0، 23/0، 35/0 و 46/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است.
در نهایت، نتایج جدول فوق مبیّن آن هستند که حمایت همسال واجد پنج متغیر مشاهده‎شده با ضرایب استاندارد (لامبدای X) 72/0تا 77/0 و مقادیر t (بالاتر از 2) است که حمایت همسال 2، کمترین ضریب استاندارد و حمایت همسال 1 بیشترین ضریب را به خود اختصاص داده‎اند. ضمناً الگوی اندازه‎گیری متغیر نهفتة برون‎زای حمایت همسال به ترتیب 59/0، 52/0، 56/0، 53/0 و 55/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است. جدول 14ـ4 اثر متغیرهای نهفته درون‎زا را بر متغیرهای مشاهده‎شده Y نشان می‎دهد.

جدول 14ـ4. اثر متغیرهای نهفته درون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده Y (الگوی دختران)
جهت مسیر
برآورد
پارامتر b
پارامتر
استاندارد شدهB
خطای
استاندارد برآورد
t
از انسجام هویت به

انسجام هویت 1
55/0
49/0

انسجام هویت 2
64/0
57/0
12/0
٭49/5
انسجام هویت 3
80/0
74/0
13/0
٭05/6
انسجام هویت 4
60/0
57/0
11/0
٭52/5
انسجام هویت 5
53/0
44/0
11/0
٭72/4
از سردرگمی هویت به

سردرگمی هویت 1
61/0
55/0

سردرگمی هویت 2
55/0
44/0
11/0
٭06/5
سردرگمی هویت 3
67/0
59/0
11/0
٭19/6
سردرگمی هویت 4
80/0
60/0
13/0
٭28/6
از رفتار مشکل‎آفرین (گزارش نوجوان) به

رفتار پرخاشگرانه (گزارش نوجوان)
24/4
83/0

رفتار نقض قانون (گزارش نوجوان)
76/1
77/0
15/0
٭10/12
مشکلات توجه (گزارش نوجوان)
74/2
80/0
22/0
٭52/12
رفتار پرخاشگرانه (گزارش والد)
79/1
33/0
38/0
٭76/4
رفتار نقض قانون (گزارش والد)
53/0
38/0
10/0
٭53/5
05/0 p٭
بر اساس نتایج جدول 14ـ4 ملاحظه می‎شود که در چهار پارامتر انسجام هویت بر سؤال يك، سردرگمی هویت بر سؤال يك، رفتار مشکل‎آفرین بر رفتار پرخاشگرانه (گزارش نوجوان) به علت آنكه توسط برنامه به عنوان متغير ملاك براي مقايسه ديگر پارامترها درنظرگرفته شده‎اند، خطاي استاندارد برآورد مشخص نشده است. نتایج جدول

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حمایت خانواده، رفتار پرخاشگرانه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد هویت شخصی، سطح معنادار، تحلیل آماری