دانلود پایان نامه درمورد رفتار پرخاشگرانه، حمایت خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

ش نوجوان)
0
23
53/6
26/5
788/0
049/0ـ
رفتار نقض قانون (گزارش نوجوان)
0
12
02/2
41/2
465/1
086/2
مشکلات توجه(گزارش نوجوان)
0
16
51/4
42/3
866/0
546/0
رفتار پرخاشگرانه(گزارش والد)
0
28
18/6
04/5
216/1
559/1
رفتار نقض قانون(گزارش والد)
0
9
08/1
38/1
733/1
837/3
نتایج جدول 1ـ4 نشان می‎دهند که از چهار نشانگر متغیر پنهان کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان)، بیشترین میانگین به نشانگر ارتباط والد ـ نوجوان و کمترین انحراف استاندارد به حمایت خانواده اختصاص دارد. همین نتایج در مورد گزارش والد نیز مشاهده می‎شود.
در مورد متغیرهای مشاهده‎شدة متغیر پنهان کنش‎وری مدرسه، حمایت معلم 1 بیشترین میانگین و پیوند با مدرسه2 کمترین پراکندگی را دارند. از نشانگرهای حمایت همسال، حمایت همسال 1 بیشترین میانگین و حمایت همسال 3 کمترین انحراف استاندارد را دارند. در مورد متغیر پنهان انسجام هویت، نشانگر انسجام هویت 4 بالاترین میانگین و پایین‎ترین پراکندگی را داراست. نشانگر سردرگمی هویت 2 از متغیر پنهان سردرگمی هویت بیشترین میانگین و سردرگمی هویت 1 کمترین پراکندگی را به خود اختصاص داده‎اند.
همچنین، از پنج نشانگر متغیر پنهان رفتار مشکل‎آفرین رفتار پرخاشگرانه (گزارش نوجوان) بیشترین میانگین و رفتار نقض قانون (گزارش والد) کمترین انحراف استاندارد را دارند.
نتایج چولگی متغیرها نشان می‎دهد که کمترین چولگی در حمایت معلم 2 و بیشترین چولگی در متغیر رفتار نقض قانون (گزارش والد) وجود دارد. نتایج کشیدگی متغیرها مبیّن آن است که کمترین کشیدگی به متغیر سردرگمی هویت 3 و بیشترین کشیدگی به متغیر رفتار نقض قانون (گزارش والد) اختصاص دارد.

2ـ 4 توصیف آماری داده‎های الگوی دختران
توصیف آماری متغیرها مشتمل بر حداقل و حداکثر نمرات، میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی نمرات الگوی دختران در جدول 2ـ4 ارائه شده‎اند.
جدول 2ـ4. توصیف آماری داده‎های نمونة دختران
آماره
متغیر
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف استاندارد
چولگی
کشیدگی
حمایت خانواده(گزارش نوجوان)
3
12
87/8
19/2
569/0ـ
258/0ـ
ارتباط والدـ نوجوان(گزارش نوجوان)
12
55
51/39
49/8
651/0ـ
165/0ـ
دل‎مشغولی والدین(گزارش نوجوان)
6
24
57/19
553/3
22/1ـ
676/1
والدگری مثبت(گزارش نوجوان)
8
21
735/15
13/3
421/0ـ
398/0ـ
حمایت خانواده (گزارش والد)
3
12
915/8
22/2
527/0ـ
035/0
ارتباط والدـ نوجوان(گزارش والد)
25
75
82/59
21/8
714/0ـ
767/0
دل‎مشغولی والدین(گزارش والد)
27
51
09/41
00/5
364/0ـ
287/0ـ
والدگری مثبت(گزارش والد)
8
21
39/17
22/2
518/0ـ
403/0
پیوند با مدرسه 1
1
4
77/2
92/0
430/0ـ
595/0ـ
پیوند با مدرسه 2
1
4
70/2
92/0
200/0ـ
791/0ـ

ادامه جدول 2ـ4
آماره
متغیر
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف استاندارد
چولگی
کشیدگی
حمایت معلم 1
1
5
70/3
19/1
792/0ـ
106/0ـ
حمایت معلم 2
1
5
94/2
38/1
007/0
177/1ـ
حمایت همسال 1
3
15
93/11
58/2
792/0ـ
226/0
حمایت همسال 2
4
15
71/11
49/2
774/0ـ
040/0
حمایت همسال 3
3
15
09/11
93/2
664/0ـ
111/0ـ
حمایت همسال 4
3
15
56/12
66/2
120/1ـ
584/0
حمایت همسال 5
3
15
14/11
66/2
859/0ـ
345/0
انسجام هویت 1
1
5
53/3
19/1
456/0ـ
634/0ـ
انسجام هویت 2
1
5
41/3
16/1
386/0ـ
536/0ـ
انسجام هویت 3
1
5
385/3
09/1
383/0ـ
469/0ـ
انسجام هویت 4
1
5
76/3
07/1
702/0ـ
091/0ـ
انسجام هویت 5
1
5
62/3
23/1
622/0ـ
516/0ـ
سردرگمی هویت 1
1
5
01/2
155/1
976/0
110/0
سردرگمی هویت 2
1
5
66/2
28/1
310/0
935/0ـ
سردرگمی هویت 3
1
5
195/2
16/1
784/0
194/0ـ
سردرگمی هویت 4
1
5
52/2
37/1
524/0
923/0ـ
رفتار پرخاشگرانه (گزارش نوجوانن)
0
23
92/6
22/5
819/0
135/0
رفتار نقض قانون (گزارش نوجوانن)
0
12
86/1
31/2
687/1
170/3
مشکلات توجه(گزارش نوجوانن)
0
16
10/5
45/3
740/0
236/0
رفتار پرخاشگرانه(گزارش والد)
0
28
65/6
52/5
190/1
301/1
رفتار نقض قانون(گزارش والد)
0
9
06/1
39/1
057/2
970/5

نتایج جدول 2ـ4 مبیّن آن است که از چهار نشانگر متغیر پنهان کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان)، بیشترین میانگین به نشانگر ارتباط والد ـ نوجوان و کمترین انحراف استاندارد به حمایت خانواده اختصاص دارد. همین نتایج در مورد گزارش والد نیز مشاهده می‎شود.
در مورد متغیرهای مشاهده‎شدة متغیر پنهان کنش‎وری مدرسه، پیوند با مدرسه 2 بیشترین میانگین و پیوند با مدرسه 1 و2 کمترین پراکندگی را دارند. از نشانگرهای حمایت همسال، حمایت همسال 4 بیشترین میانگین و حمایت همسال 2 کمترین انحراف استاندارد را دارند. در مورد متغیر پنهان انسجام هویت، نشانگر انسجام هویت 4 بالاترین میانگین و پایین‎ترین پراکندگی را داراست. نشانگر سردرگمی هویت 2 از متغیر پنهان سردرگمی هویت بیشترین میانگین و سردرگمی هویت 1 کمترین پراکندگی را به خود اختصاص داده ـ اند.
همچنین، از پنج نشانگر متغیر پنهان رفتار مشکل‎آفرین، یعنی، رفتار پرخاشگرانه (گزارش نوجوان) بیشترین میانگین و رفتار نقض قانون (گزارش والد) کمترین انحراف استاندارد را دارند.
نتایج چولگی متغیرها نشان می‎دهد که کمترین چولگی در حمایت معلم 2 و بیشترین چولگی در متغیر رفتار نقض قانون (گزارش والد) وجود دارد. نتایج کشیدگی متغیرها مبیّن آن است که کمترین کشیدگی به متغیر حمایت معلم 2 و بیشترین کشیدگی به متغیر رفتار نقض قانون (گزارش والد) اختصاص دارد.

3ـ 4 توصیف آماری داده‎های الگوی پسران
توصیف آماری متغیرها مشتمل بر حداقل و حداکثر نمرات، میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی نمرات الگوی پسران در جدول 3ـ4 ارائه شده‎اند.
جدول 3ـ4. توصیف آماری داده‎های نمونة پسران
آماره
متغیر
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف استاندارد
چولگی
کشیدگی

حمایت خانواده(گزارش نوجوان)
3
12
86/8
31/2
446/0ـ
484/0ـ
ارتباط والدـ نوجوان(گزارش نوجوان)
20
54
73/41
98/6
726/0ـ
045/0ـ
دل‎مشغولی والدین(گزارش نوجوان)
8
24
89/18
21/3
592/0ـ
209/0ـ
والدگری مثبت(گزارش نوجوان)
8
21
66/15
93/2
203/0ـ
479/0ـ
حمایت خانواده (گزارش والد)
4
12
48/9
78/1
477/0ـ
018/0
ارتباط والدـ نوجوان(گزارش والد)
30
73
20/57
64/7
192/0ـ
109/0
دل‎مشغولی والدین(گزارش والد)
24
50
76/39
72/4
210/0ـ
543/0
والدگری مثبت(گزارش والد)
7
21
94/16
21/2
830/0ـ
108/2
پیوند با مدرسه 1
1
4
755/2
01/1
420/0ـ
888/0ـ
پیوند با مدرسه 2
1
4
69/2
96/0
272/0ـ
860/0ـ
حمایت معلم 3
1
5
675/3
25/1
799/0ـ
224/0ـ
حمایت معلم 4
1
5
33/3
24/1
339/0ـ
734/0ـ
حمایت همسال 1
5
15
62/11
69/2
424/0ـ
724/0ـ
حمایت همسال 2
3
15
255/11
62/2
504/0ـ
032/0
حمایت همسال 3
3
15
07/11
22/3
675/0ـ
243/0ـ
حمایت همسال 4
4
15
58/12
55/2
072/1ـ
676/0
حمایت همسال 5
3
15
78/10
66/2
394/0ـ
007/0ـ
انسجام هویت 1
1
5
82/3
22/1
793/0ـ
403/0ـ
انسجام هویت 2
1
5
55/3
19/1
627/0ـ
389/0ـ
انسجام هویت 3
1
5
755/3
15/1
865/0ـ
070/0
انسجام هویت 4
1
5
93/3
19/1
090/1ـ
315/0
انسجام هویت 5
1
5
73/3
245/1
777/0ـ
345/0ـ

ادامه جدول 3ـ4
آماره
متغیر
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف استاندارد
چولگی
کشیدگی
سردرگمی هویت 1
1
5
82/1
00/1
260/1
113/1
سردرگمی هویت 2
1
5
61/2
39/1
306/0
196/1ـ
سردرگمی هویت 3
1
5
01/2
22/1
165/1
345/0
سردرگمی هویت 4
1
5
53/2
41/1
454/0
118/1ـ
رفتار پرخاشگرانه (گزارش نوجوانن)
0
21
11/6
27/5
779/0
221/0ـ
رفتار نقض قانون (گزارش نوجوانن)
0
12
19/2
51/2
275/1
318/1
مشکلات توجه(گزارش نوجوانن)
0
16
92/3
28/3
049/1
166/1
رفتار پرخاشگرانه(گزارش والد)
0
22
70/5
45/4
087/1
164/1
رفتار نقض قانون(گزارش والد)
0
7
09/1
37/1
393/1
624/1

نتایج جدول 3ـ4 نشان می‎دهند که از چهار نشانگر متغیر پنهان کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان)، بیشترین میانگین به نشانگر ارتباط والد ـ نوجوان و کمترین انحراف استاندارد به حمایت خانواده اختصاص دارد. همین نتایج در مورد گزارش والد نیز مشاهده می‎شود.
در مورد متغیرهای مشاهده‎شدة متغیر پنهان کنش‎وری مدرسه، حمایت معلم 1بیشترین میانگین و پیوند با مدرسه 2 کمترین پراکندگی را دارند. از نشانگرهای حمایت همسال، حمایت همسال 4 بیشترین میانگین و کمترین انحراف استاندارد را دارند. در مورد متغیر پنهان انسجام هویت، نشانگر انسجام هویت 4 بالاترین میانگین و انسجام هویت 3 پایین‎ترین پراکندگی را داراست. نشانگر سردرگمی هویت 2 از متغیر پنهان سردرگمی هویت بیشترین میانگین و سردرگمی هویت 1 کمترین پراکندگی را به خود اختصاص داده‎اند.
همچنین، از پنج نشانگر متغیر پنهان رفتار مشکل‎آفرین، رفتار پرخاشگرانه بیشترین میانگین و رفتار نقض قانون (گزارش والد) کمترین انحراف استاندارد را دارند.
نتایج چولگی متغیرها نشان می‎دهد که کمترین چولگی در ارتباط والد ـ نوجوان (گزارش والدین) و بیشترین چولگی در متغیر رفتار نقض قانون (گزارش والد) وجود دارد. نتایج کشیدگی متغیرها مبین آن است که کمترین کشیدگی به متغیر حمایت همسال 5 و بیشترین کشیدگی به متغیر والدگری مثبت (گزارش والدین) اختصاص دارد.

4ـ4 همبستگی‎های دو متغیره سازه‎‎ها
همبستگی دو متغیره بین متغیرهای نهفته در الگوی کلی، در جدول 4ـ4 ارائه شده است.

جدول 4ـ4. نتایج همبستگی دو متغیره بین متغیرهای نهفته در الگوی کلی

1
2
3
4
5
6
7
1. کنش‎وری خانوادگی
( گزارش نوجوان)
1

2. کنش‎وری خانوادگی
( گزارش والد)
٭٭276/0
1

3. کنش‎وری مدرسه
٭٭375/0
٭٭142/0
1

4. حمایت همسال
٭٭376/0
٭٭144/0
٭٭327/0
1

5. انسجام هویت
٭٭333/0
036/0
٭٭221/0
٭٭202/0
1

6.سردرگمی هویت
٭٭431/0ـ
٭٭121/0ـ
٭٭250/0ـ
٭٭318/0ـ
٭٭305/0ـ
1

7. رفتار مشکل‎آفرین
٭٭445/0ـ
٭٭307/0ـ
٭٭330/0ـ
٭٭282/0ـ
٭٭189/0ـ
٭٭372/0
1

نتایج جدول 4ـ4 نشان می‎دهد که بین کلیه متغیرهای نهفتة پژوهش به استثنای متغیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) و انسجام هویت همبستگی معنادار (01/0 P ) وجود دارد. بدین ترتیب فرض رابطة خطی بین متغیرها تأیید می‎شود. در این میان، بیشترین میزان همبستگی به رابطة کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) و رفتار مشکل‎آفرین (گزارش نوجوان) اختصاص دارد.
همبستگی دو متغیره بین متغیرهای نهفته در الگوی دختران و پسران در جدول 5ـ4 ارائه شده است.

جدول 5ـ4. نتایج همبستگی دو متغیره بین متغیرهای نهفته در الگوی دختران و پسران

1
2
3
4
5
6
7
1. کنش‎وری خانوادگی
( گزارش نوجوان)
1
٭٭296/0
٭٭ 380/0
٭٭335/0
٭٭370/0
٭٭492/0ـ
٭٭466/0ـ
2. کنش‎وری خانوادگی
( گزارش والد)
٭٭270/0
1
088/0
117/0
097/0
٭143/0ـ
٭٭297/0ـ
3. کنش‎وری مدرسه
٭٭371/0
٭٭213/0
1
٭٭403/0
٭٭196/0
٭٭285/0ـ
٭٭350/0ـ
4. حمایت همسال
٭٭447/0
٭٭157/0
٭٭262/0
1
٭٭255/0
٭٭391/0ـ
٭٭291/0ـ
5. انسجام هویت
٭٭278/0
016/0
٭٭235/0
٭٭171/0
1
٭٭456/0ـ
٭٭234/0ـ
6.سردرگمی هویت
٭٭354/0ـ
117/0ـ
٭٭209/0ـ
٭٭250/0ـ
٭141/0ـ
1
٭٭394/0
7. رفتار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد رفتار پرخاشگرانه، حمایت خانواده، سطح معنادار، تحلیل عاملی تأییدی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رفتار پرخاشگرانه، حمایت خانواده، سطح معنادار