دانلود پایان نامه درمورد رفتار پرخاشگرانه، حمایت خانواده، سطح معنادار، تحلیل عاملی تأییدی

دانلود پایان نامه ارشد

با مدرسه
43/0
47/0
05/0
81/8
22/0
حمایت معلم
70/0
59/0
06/0
14/11
34/0
حمایت معلم
82/0
63/0
07/0
85/11
39/0
حمایت همسال

حمایت همسال 1
01/2
78/0
11/0
03/19
61/0
حمایت همسال2
88/1
75/0
10/0
98/17
56/0
حمایت همسال3
39/2
77/0
13/0
56/18
59/0
حمایت همسال4
67/1
65/0
11/0
91/14
42/0
حمایت همسال5
75/1
68/0
11/0
73/15
46/0
انسجام هویت

انسجام هویت 1
63/0
54/0
06/0
71/10
29/0
انسجام هویت 2
56/0
50/0
06/0
84/9
25/0
انسجام هویت 3
76/0
69/0
05/0
14/14
47/0
انسجام هویت 4
66/0
60/0
05/0
18/12
36/0
انسجام هویت5
62/0
51/0
06/0
18/10
26/0

ادامه جدول 22ـ3
پارامتر
نشانگرها
برآورد پارامتر b
پارامتر
استاندارد شده B
خطای معیار
t
مجذور همبستگی چندگانه
سردرگمی هویت

سردرگمی هویت 1
63/0
59/0
05/0
72/11
35/0
سردرگمی هویت 2
60/0
45/0
07/0
63/8
20/0
سردرگمی هویت 3
66/0
57/0
06/0
13/11
32/0
سردرگمی هویت 4
74/0
54/0
07/0
54/10
29/0
رفتار مشکل‎آفرین

رفتار پرخاشگرانه(گزارش نوجوان)
54/4
88/0
20/0
16/22
77/0
رفتار نقض قانون(گزارش نوجوان)
82/1
75/0
10/0
80/17
56/0
مشکلات توجه(گزارش نوجوان)
50/2
73/0
14/0
30/17
53/0
رفتار پرخاشگرانه(گزارش والد)
61/1
32/0
24/0
74/6
10/0
رفتار نقض قانون(گزارش والد)
42/0
30/0
07/0
35/6
09/0
مجذور خی
درجه آزادی
سطح معناداری
RMSEA
CFI
SRMR
PGFI
41/1100
413
0001/0
059/0
063/0؛055/0
92/0
064/0
72/0

همان‎طور که در جدول 22ـ3 نشان داده شده است، کلیه ضرایب برآورد شده مسیر در الگوی کلی از لحاظ آماری معنادارند. اندازه‎های پارامتر استاندارد‎شده برای هر یک از نشانگرها، نشان‎دهندة قدرت بار عاملی آنها بر متغیرهای نهفته مربوط است و مقادیر t بزرگ‎تر از 2 معناداری این سهم را نشان می‎دهد. اندازه‎های شاخص‎های برازندگی بر مبنای معیارهای 08/0 ≥ RMSEA، 90/0≤ CFI (کلاین، 2006، نقل از شوارتز و دیگران، 2009)، 5 x/df(ویتون و دیگران، 1977، نقل از هوپر و دیگران، 2008) و 08/0 SRMR
( هو و بنتلر، 1999، نقل از هوپر و دیگران، 2008) مبیّن این هستند که الگوی اندازه‎گیری از برازش قابل قبولی برخوردار است.

6ـ3 الگوی اندازه‎گیری دختران
الگوی تحلیل عاملی تأییدی کل متغیرها در نمونة دختران نیز با استفاده از برنامة لیزرل اجرا شد. نتایج این تحلیل در جدول 23ـ3 ارائه شده است.

جدول 23ـ3. الگوی اندازه‎گیری در نمونة دختران
پارامتر
نشانگرها
برآورد پارامتر b
پارامتر
استاندارد‎ شده B
خطای معیار
t
مجذور همبستگی چندگانه
کنش‎وری خانوادگی(گزارش نوجوان)

حمایت خانواده
61/1
73/0
14/0
90/11
53/0
ارتباط والدـ نوجوان
70/6
78/0
52/0
99/12
60/0
دل‎مشغولی والدین
39/2
73/0
20/0
86/11
53/0
والدگری مثبت
02/2
65/0
20/0
17/10
42/0
کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد)

حمایت خانواده
65/0
30/0
16/0
08/4
09/0
ارتباط والدـ نوجوان
27/4
52/0
59/0
24/7
27/0
دل‎مشغولی والدین
49/4
87/0
40/0
33/11
76/0
والدگری مثبت
24/1
56/0
16/0
80/7
32/0
کنش‎وری مدرسه

پیوند با مدرسه
34/0
37/0
07/0
89/4
14/0
پیوند مدرسه
44/0
48/0
07/0
45/6
23/0
حمایت معلم
68/0
59/0
08/0
04/8
35/0
حمایت معلم
92/0
68/0
10/0
19/9
46/0
حمایت همسال

حمایت همسال1
89/1
77/0
15/0
98/12
59/0
حمایت همسال2
75/1
72/0
15/0
82/11
51/0
حمایت همسال3
18/2
75/0
18/0
46/12
56/0
حمایت همسال4
91/1
73/0
16/0
11/12
53/0
حمایت همسال5
96/1
74/0
16/0
41/12
55/0
انسجام هویت

انسجام هویت 2
57/0
51/0
08/0
07/7
26/0
انسجام هویت 3
62/0
54/0
08/0
65/7
29/0
انسجام هویت 4
76/0
70/0
07/0
28/10
49/0
انسجام هویت 5
63/0
60/0
07/0
54/8
36/0
انسجام هویت 6
56/0
46/0
09/0
42/6
22/0
سردرگمی هویت

سردرگمی هویت 3
63/0
57/0
08/0
25/8
32/0
سردرگمی هویت 4
57/0
45/0
09/0
40/6
20/0
سردرگمی هویت 5
68/0
60/0
08/0
73/8
36/0
سردرگمی هویت 6
76/0
57/0
09/0
28/8
32/0

ادامه جدول 23ـ3
پارامتر
نشانگرها
برآورد پارامتر b
پارامتر
استاندارد‎ شده B
خطای معیار
t
مجذور همبستگی چندگانه
رفتار مشکل‎آفرین

رفتار پرخاشگرانه(گزارش نوجوان)
23/4
83/0
29/0
40/14
69/0
رفتار نقض قانون(گزارش نوجوان)
75/1
77/0
14/0
91/12
59/0
مشکلات توجه(گزارش نوجوان)
73/2
80/0
20/0
52/13
63/0
رفتار پرخاشگرانه(گزارش والد)
79/1
33/0
37/0
78/4
11/0
رفتار نقض قانون(گزارش والد)
53/0
38/0
09/0
57/5
15/0
مجذور خی
درجه آزادی
سطح معناداری
RMSEA
CFI
SRMR
PGFI
43/721

413
0001/0
057/0
064/0؛050/0
93/0
069/0
69/0

نتایج جدول 23ـ3 حاکی از آن است که کلیه ضرایب برآورد شده مسیر در الگوی اندازه‎گیری دختران از لحاظ آماری معنادارند. اندازه‎های پارامتر استاندارد‎شده برای هر یک از نشانگرها، نشان‎دهندة قدرت بار عاملی آنها بر متغیرهای نهفته مربوط است و مقادیر t بزرگ‎تر از 2 معناداری این سهم را نشان می‎دهد. اندازه‎های شاخص‎های برازندگی مبین برازش مناسب الگوی اندازه‎گیری است.

7ـ3 الگوی اندازه‎گیری پسران
الگوی تحلیل عاملی تأییدی کل متغیرها در نمونة پسران نیز با استفاده از برنامة لیزرل اجرا شد. نتایج این تحلیل در جدول 24ـ3 ارائه شده است.

جدول 24ـ3. الگوی اندازه‎گیری در نمونة پسران
پارامتر
نشانگرها
برآورد پارامتر b
پارامتر
استاندارد شده B
خطای معیار
t
مجذور همبستگی چندگانه
کنش‎وری خانوادگی(گزارش نوجوان)

حمایت خانواده
37/1
59/0
15/0
85/8
34/0
ارتباط والدـ نوجوان
26/4
62/0
45/0
42/9
38/0
دل‎مشغولی والدین
72/1
54/0
21/0
08/8
29/0
والدگری مثبت
31/1
44/0
20/0
50/6
20/0

ادامه جدول 24ـ3
پارامتر
نشانگرها
برآورد پارامتر b
پارامتر
استاندارد شده B
خطای معیار
t
مجذور همبستگی چندگانه
کنش‎وری خانوادگی(گزارش والد)

حمایت خانواده
60/0
33/0
12/0
79/4
11/0
ارتباط والدـ نوجوان
30/5
69/0
50/0
66/10
48/0
دل‎مشغولی والدین
90/3
82/0
31/0
70/12
67/0
والدگری مثبت
35/1
61/0
14/0
37/9
38/0
کنش‎وری مدرسه

پیوند با مدرسه
60/0
59/0
07/0
09/8
35/0
پیوند با مدرسه
47/0
50/0
07/0
79/6
25/0
حمایت معلم
66/0
54/0
09/0
31/7
29/0
حمایت معلم
70/0
56/0
09/0
68/7
32/0
حمایت همسال

حمایت همسال1
08/2
78/0
15/0
75/13
61/0
حمایت همسال2
97/1
77/0
15/0
44/13
59/0
حمایت همسال3
58/2
78/0
19/0
81/13
61/0
حمایت همسال4
50/1
59/0
16/0
55/9
35/0
حمایت همسال5
58/1
62/0
16/0
14/10
39/0
انسجام هویت

انسجام هویت 1
68/0
56/0
09/0
98/7
31/0
انسجام هویت 2
49/0
44/0
08/0
12/6
19/0
انسجام هویت 3
69/0
64/0
07/0
31/9
41/0
انسجام هویت 4
71/0
62/0
08/0
95/8
38/0
انسجام هویت 5
69/0
57/0
09/0
11/8
32/0
سردرگمی هویت

سردرگمی هویت 1
60/0
59/0
07/0
05/8
35/0
سردرگمی هویت 2
64/0
46/0
10/0
20/6
21/0
سردرگمی هویت 3
64/0
54/0
09/0
36/7
30/0
سردرگمی هویت 4
74/0
52/0
11/0
04/7
27/0
رفتار مشکل آفرین

رفتار پرخاشگرانه(گزارش نوجوان)
78/4
92/0
28/0
85/16
84/0
رفتار نقض قانون(گزارش نوجوان)
94/1
75/0
15/0
05/13
57/0
مشکلات توجه(گزارش نوجوان)
27/2
69/0
20/0
56/11
47/0
رفتار پرخاشگرانه(گزارش والد)
40/1
31/0
30/0
68/4
09/0
رفتار نقض قانون(گزارش والد)
32/0
23/0
09/0
50/3
05/0

ادامه جدول 24ـ3
مجذور خی
درجه آزادی
سطح معناداری
RMSEA
CFI
SRMR
PGFI
61/832
413
0001/0
064/0
070/0؛058/0
88/0
079/0
68/0

همان‎طور که در جدول 24ـ3 نشان داده شده است، کلیه ضرایب برآورد شده مسیر در الگوی اندازه ـ گیری پسران از لحاظ آماری معنادارند. اندازه‎های پارامتر استاندارد‎شده برای هر یک از نشانگرها، نشان‎دهندة قدرت بار عاملی آنها بر متغیرهای نهفته مربوط است و مقادیر t بزرگ‎تر از 2 معناداری این سهم را نشان می‎دهد. اندازه‎های شاخص‎های برازندگی مبین برازش قابل قبول الگوی اندازه‎گیری است.
از آنجا که الگوی اندازه‎گیری برای نمونة کلی، نمونة دختران و نمونة پسران با داده‎ها برازش مناسب و یا قابل قبولی داشتند، در وهلة بعد الگوی ساختاری آنها مورد برازش قرار گرفت که در فصل چهارم به آنها خواهیم پرداخت. در شکل 2ـ3، الگوی پیشنهادی پژوهش همراه با متغیرهای مشاهده‎شدة هر یک از متغیرهای نهفته به تصویر کشیده شده است.

1ـ 4 توصیف آماری داده‎های الگوی کلی
توصیف آماری متغیرها مشتمل بر حداقل و حداکثر نمرات، میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی نمرات الگوی به‎ دست آمده از نمونة کلی (مجموع نمونة دختران و پسران) در جدول 1ـ4 ارائه شده‎اند.

جدول 1ـ4. توصیف آماری داده‎های نمونة کلی
آماره
متغیر
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف استاندارد
چولگی
کشیدگی
حمایت خانواده(گزارش نوجوان)
3
12
87/8
25/2
504/0ـ
380/0ـ
ارتباط والدـ نوجوان(گزارش نوجوان)
12
55
60/40
85/7
744/0ـ
057/0
دل‎مشغولی والدین(گزارش نوجو(ن)
6
24
24/19
30/3
904/0ـ
659/0
والدگری مثبت(گزارش نوجوان)
8
21
70/15
03/3
323/0ـ
435/0ـ
حمایت خانواده (گزارش والد)
3
12
19/9
04/2
593/0ـ
258/0
ارتباط والدـ نوجوان(گزارش والد)
25
75
55/58
04/8
435/0ـ
278/0
دل‎مشغولی والدین(گزارش والد)
24
51
43/40
90/4
263/0ـ
020/0
والدگری مثبت(گزارش والد)
7
21
17/17
22/2
656/0ـ
247/1
پیوند با مدرسه1
1
4
76/2
96/0
427/0ـ
746/0ـ
پیوند با مدرسه2
1
4
69/2
945/0
740/0ـ
289/0ـ
حمایت معلم 1
1
5
69/3
22/1
796/0ـ
167/0ـ
حمایت معلم 2
1
5
13/3
33/1
177/0ـ
028/1ـ
حمایت همسال 1
3
15
775/11
64/2
603/0ـ
314/0ـ
حمایت همسال 2
3
15
49/11
565/2
637/0ـ
002/0
حمایت همسال 3
3
15
08/11
075/3
671/0ـ
170/0ـ
حمایت همسال 4
3
15
57/12
61/2
097/1ـ
618/0
حمایت همسال 5
3
15
96/10
66/2
626/0ـ
098/0
انسجام هویت 1
1
5
67/3
21/1
604/0ـ
594/0ـ
انسجام هویت 2
1
5
48/3
17/1
500/0ـ
494/0ـ
انسجام هویت 3
1
5
57/3
14/1
586/0ـ
353/0ـ
انسجام هویت 4
1
5
84/3
135/1
892/0ـ
071/0
انسجام هویت 5
1
5
67/3
24/1
694/0ـ
450/0ـ
سردرگمی هویت 1
1
5
92/1
09/1
115/1
541/0
سردرگمی هویت 2
1
5
64/2
34/1
303/0
073/1ـ
سردرگمی هویت 3
1
5
10/2
20/1
961/0
009/0
سردرگمی هویت 4
1
5
525/2
39/1
487/0
024/1ـ
رفتار پرخاشگرانه (گزارش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، رفتار پرخاشگرانه، تحلیل عاملی تأییدی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رفتار پرخاشگرانه، حمایت خانواده