دانلود پایان نامه درمورد رفتار خرید، صنایع دستی، جمعیت شناختی، صنایع‌دستی

دانلود پایان نامه ارشد

برای خود به جای خرید آن برای دیگران» به بررسی تاثیر متغیرهایی مثل ویژگی های جمعیت شناختی گردشگران، نگرش آنها به سوغاتی ها، نگرش آنها به فرهنگ های دیگر و قرارگرفتن آنها در معرض فرهنگ مکزیکی، بر قصد خرید سوغاتی، پرداختند و نتایج نشان داد که از میان متغیرهای ویژگی های جمعیت شناختی تنها «وضعیت تاهل» بر قصد خرید تاثیر قابل توجهی دارد. از متغیرهای مربوط به نگرش به فرهنگ های دیگر تنها «نژادپرستی مصرف کنندگان» بیشترین تاثیر را بر قصد خرید داشته است؛ و از متغیرهای قرار گرفتن در معرض فرهنگ مکزیکی مشخص شد «داشتن تجربه سفر بیشتر» رابطه منفی با قصد خرید دارد. از میان متغیر های مربوط به نگرش گردشگران به سوغاتی، «زیبایی شناختی» بیشترین تاثیر را برقصد خرید داشته است. وانگ و لا189(2003) در تحقیق خود به نام «تفاوت در میزان رضایت از خرید: مطالعه گردشگران در هنگ کنگ» به بررسی رضایت گردشگران آسیایی و غربی از خرید در هنگ کنگ پرداختند و نتایج تحقیق نشان داد بین گردشگران غربی و آسیایی از نظر رضایت از خرید بر اساس چهار ویژگی مورد مطالعه (شامل: کیفیت خدمات، کیفیت محصولات، تنوع کالا و تنوع قیمت) تفاوت وجود دارد و گردشگران غربی رضایت بیشتری از خرید دارند. موسکاردو190(2004) در مقاله خود به نام «خرید به عنوان یک جاذبه گردشگری» به بررسی جایگاه خرید در تجربه کلی مقصد و مطالعه آن به عنوان عاملی برای انتخاب مقصد پرداخت و چهار نوع از خریداران بر اساس ترکیبی از اهمیت خرید در انتخاب مقصد و مشارکت واقعی در فعالیتهای خرید مشخص شدند سپس این چهارگروه براساس (متغیر های جمعیت شناختی و اجتماعی، رفتار سفر، انتخاب مقصد، مشارکت در فعالیت ها) دسته بندی شدند. اوه و همکاران191(2004) در تحقیق خود به نام «پیش بینی رفتارخریدگردشگران» به بررسی تأثیر «سن»، «جنس» و «نوع سفر» به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده برای رفتارخریدگردشگران پرداخته اند ونتایج نشان داد نوع سفر، سن و جنس می توانند به عنوان شاخص های مفید برای طبقه بندی خریداران و مصرف کنندگان باشد. هوریج و سوانسون192 (2004) در تحقیق خود به نام «یک مدل ساختاری برای مصرف سوغاتی، فعالیت های سفر و جمعیت شناسی گردشگری» به بررسی رابطه بین انگیزه گردشگران (فعالیت های سفر و جمعیت شناسی گردشگران) با مصرف سوغاتی (ویژگی های سوغاتی ها، ویژگی های فروشگاه های سوغاتی) پرداختند و به این نتیجه رسیدند که فعالیت های سفر گردشگران رابطه مثبت با مصرف سوغاتی دارد اما جمعیت شناسی گردشگران ارتباطی با آن ندارد؛ بنابراین خرده فروشانی که بتوانند این فعالیت ها را تشخیص بدهند و نیز سوغاتی هارا با ویژگی هایی مناسب تر و در محیط مطلوب تر ارائه دهند می توانند تجربه خرید بهتر برای گردشگران بوجود آورند. یوکسل193(2004) در مقاله خود به نام «ارزیابی تجربه خرید: گردشگران داخلی و خارجی» به بررسی درک گردشگران داخلی و بین المللی از خدمات فراهم شده در فروشگاه ها و بررسی اینکه آیا گردشگران داخلی و خارجی از نظر ترجیحات خرید و ارزیابی این خدمات باهم متفاوتند، پرداختند و نتایج نشان داد که تفاوت مهمی بین چگونگی ارزیابی گردشگران داخلی و گردشگران خارجی درباره خدمات ارائه شده در فروشگاه ها وجود دارد و گردشگران داخلی در مقایسه با گردشگران خارجی دید منفی تری به خدمات ارائه شده دارند.
یو و لیترال194(2005) در پژوهش خود به نام «گرایش گردشگران به خرید صنایع دستی. عوامل کلیدی کدامند؟» به بررسی عوامل کلیدی که گرایش گردشگران برای خرید صنایع دستی را تحت تاثیر قرار می دهد پرداختند و نتایج نشان داد عوامل جمعیت شناختی مثل سن، جنسیت، تحصیلات، درآمد، بر گرایش گردشگران به خرید موثرند همچنین نتایج نشان داد ارزش و مطلوبیت درک شده و نگرش ها و نظرات همراهان در سفر، تاثیر مهمی بر گرایش گردشگران به خرید دارند. تیموتی195 (2005) در کتاب خود به نام «گردشگری خرید: خرده فروشی و اوقات فراغت» درباره عوامل موثر بر خرید می‌گوید: نیاز های شخصی، زمینه فرهنگی، عواقب مورد انتظار، مقصد و ویژگی های آن، تنوع قیمت‌ها، ارائه خدمات مشتری و مدیریت خرده فروشی، ویژگی های محصول، ویژگی های جمعیت شناختی و روان شناختی بر خرید موثرند. سوانسون و هوریج196(2006) در پژوهش خود به نام «انگیزه سفر به عنوان شاخصی برای خرید سوغات» به بررسی این موضوع که کدام «انگیزه های سفر» می تواند در خرید سوغاتی توسط گردشگران موثر باشد و «ویژگی های کلیدی سوغاتی ها»، «ویژگی های فروشگاهی که در آن سوغات خریداری شده است» پرداختند و نتایج تحقیق نشان دادکه انگیزه های سفر گردشگران روی خرید سوغاتی خاص موثر است. همچنین انگیزه های سفر گردشگران بر خرید سوغاتی هایی با ویژگی های خاص موثر است. به علاوه این انگیزه ها بر انتخاب فروشگاه های سوغاتی که دارای ویژگی خاص می باشند موثر است. فیرهارتس و همکاران197(2007) در مقاله خود به نام «بررسی رفتار خرید بازدیدکنندگان بر اساس سنخ شناسی گردشگران» به بررسی رفتار خرید سوغاتی انواع گردشگران (شامل: گردشگران شهر، گردشگران تنها، تورهای گروهی، گردشگران فعال، گردشگران تاریخی) پرداختند. نتایج این تحقیق نشان آنها داد گردشگران شهر بیشترین میزان منابع مالی و زمان را برای خرید سوغات صرف می‌کنند در حالی که گردشگران فعال کمترین میزان هزینه و زمان را به خرید اختصاص می دهند. به علاوه توصیه های دوستان و خانواده مهمترین عامل برای انتخاب مکانی جهت خرید است. همچنین خرید صنایع دستی و نقشه و کتاب از آن ناحیه مهم تلقی می‌شود. بررسی های انجام شده توسط اوه198(2007) در تحقیق او به نام «بررسی رفتار خرید گردشگران» نشان داد خرید یکی از رایج ترین لغات کلیدی جستجو شده توسط جستجو کنندگان اطلاعت سفر در وب سایت های مقصد است. نتایج این تحقیق نشان داد عواملی مثل سن، فصل سفر، درآمد خانوار، نوع سفر، همراهان سفر، ارزش دریافت شده از محیط، نوع مقصد همگی بر میزان هزینه برای خرید موثرند اما از نظر اماری ارتباطی بین تحصیلات با میزان هزینه برای خرید یافت نشد.
توسان و همکاران199 (2007) در تحقیق خود به نام «تجربه خرید گردشگر و رضایتمندی» به بررسی رضایت گردشگران از «فرهنگ خرید محلی، کیفیت خدمات دهی کارکنان، ارزش و اعتبار محصول، ویژگی های فیزیکی فروشگاه، روش های پرداخت وجه و دیگر ویژگی های خرید و فروشگاه در ترکیه پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد با توجه به ویژگی های مختلف خرید و فروشگاه سطوح رضایت گردشگران نیز متفاوت است. یوکسل200(2007) در مقاله خود به نام «مکان های خریدگردشگری: بررسی اثرات مکان براحساسات،ارزش خرید و رفتار خرید» به مطالعه محیط خرید که خودممکن است بخشی از تجربه موثر بر رفتارخرید متعاقب گردشگران باشد پرداخت و بیان کرد اگرمحیط خارجی جذاب و مشوق نباشد، دیگر چگونگی فضای درون فروشگاه ها ممکن است مهم نباشد. نتایج نشان داد شرایط و ارزش ایجاد شده توسط محیط خرید بر لذت خرید، تمایل به صحبت کردن با فروشندگان، تمایل به بازگشت مجدد، تمایل به صرف کردن بیشتر پول و زمان موثر است. لی و سای201(2008) درمقاله خود به نام «رفتار خرید سوغاتی توسط گردشگران داخلی در چین» به بررسی الگوی خرید سوغاتی توسط گردشگران داخلی در چین پرداخته اند و نتایج این تحقیق نشان داد 5 عامل «برخورداری از نمودهای‌فرهنگی»، «مناسب بودن به عنوان یک هدیه»، «کیفیت کلی»، «تولیدشدن با مهارت و استادی»، «نماینده یا نماد جاذبه مورد بازدید بودن» برای خرید سوغاتی مهم تلقی می‌شوند. سطح رضایت گردشگران با توجه به جنسیت، سن، درآمد و نوع همراهان در سفر متفاوت است. همچنین پنج عامل موثر درخرید سوغات مشخص شد که شامل: «قابلیت مجموعه سازی ازسوغات»، «ویژگیهای ظاهری»، «ویژگیهای فروشگاه»، «ارزش» و «کاربردی بودن سوغات» می باشند. نتایج کلی نشان داد چهار ویژگی از میان ده ویژگی برشمرده شده از اهمیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردارند. وانگ و دیویسون202(2010) در بررسی گردشگران چینی که به استرالیا سفر کرده بودند به این نتیجه رسید که میزان هزینه کرد برای خرید با توجه به سن، درآمد، محل اقامت، مدت اقامت، بزرگی گروه همراهان سفر گردشگران تعیین می‌شود؛ که از میان آن‌ها بزرگی گروه همراهان و طول مدت اقامت تأثیر مهم‌تری در تعیین میزان هزینه کرد دارند؛ اما جنسیت و تأهل کمترین تأثیر را بر میزان هزینه کرد داشتند. ویل کینز203(2011) در تحقیق خود به نام «سوغاتی، چه چیزی می خریم ؟چرا می خریم؟» به بررسی رفتارخرید گردشگران پرداخت و در زمینه ارتباط جنسیت گردشگران با سوغاتی ها به این نتیجه رسید که زنان بیشتر از مردان تمایل به خرید سوغات دارند و مردان بیشتر سوغاتی های مارک دار و تخفیف دار می خرند در حالی که زنان انواع دیگر سوغاتی به ویژه سوغاتی های مخصوص مقصد را می خرند. همچنین تمرکز بر خرید محصولات اصیل و متعلق به مقصد است. در مورد بررسی انگیزه های خرید به ویژه در میان زنان مشخص شد سوغاتی بیشتر برای هدیه دادن به دیگران خریداری می شود و نیز آن را جهت به یاد آوردن مقصد به هنگام بازگشت به وطن خریداری می کنند. بوجانیک204(2011) در تحقیق خود به نام «تاثیر سن و داشتن زندگی خانوادگی بر هزینه خرید بازدید کننده های مکزیکی» به بررسی سن و داشتن زندگی خانوادگی (متاهل بودن، دارای فرزند بودن) بر میزان هزینه های خرید بازدیدکنندگان مکزیکی می‌پردازند و نتایج نشان داد که سن و ازدواج کردن در میزان هزینه کرد تاثیر چندان مهمی ندارد اما داشتن فرزند بر میزان این هزینه ها موثر است به این معنا که زوج ها و خانواده های دارای فرزند، کمتر از خانواده های بدون فرزند برای خرید های حین سفر هزینه می‌کنند. سوان سون و تیموتی205 (2012) در پژوهش خود به نام «سوغاتی ها: نمادهای پیام رسانی ،تجاری سازی و کالایی سازی آن ها» به بررسی تحقیقات گذشته درمورد سوغاتی ها از 4دیدگاه: از جمله دیدگاه تاریخی به بررسی تحقیقات سوغاتی، سوغاتی به عنوان نماد پیام رسانی و انتقال معنی، سوغاتی به عنوان کالای قابل تجارت، کالایی سازی سوغاتی و صنایع دستی، پرداخته اند. همچنین در این مقاله به بررسی روندکالایی شدن و تبدیل هنربومی وصنایع دستی به محصولات گردشگری مصرفی پرداخته شده است. لین و چن206 (2013) در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین انگیزه خرید مسافران و شرکت در خرید فرودگاهی توسط آن‌ها پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میزان خرید برنامه‌ریزی نشده در میان افراد مورد مطالعه آن‌ها با توجه به تفاوت میزان درآمد و سن متفاوت است. موگیندول و باگول207 (2014) در پژوهش خود به نام « نگرش گردشگران درمورد یک صنایع‌دستی محبوب»به این نتیجه رسیدند که سه ویژگی قابلیت نمایش دادن صنایع‌دستی در منزل یا محل کار (تزئینی بودن)، قابلیت هدیه دادن آن به دیگران و دست‌ساز بودن بااهمیت‌ترین ویژگی‌های صنایع‌دستی از نظر گردشگران به‌حساب می‌آیند و منحصربه‌فرد بودن، نوآورانه بودن، سهولت حمل‌ونقل، مهارت در ساخت، انعکاس فرهنگ محلی، قیمت مناسب، نظافت آسان، خرید بدون واسطه از هنرمند سازنده و مشاهده فرایند ساخت صنایع‌دستی در درجه‌های بعدی اهمیت برای گردشگران قرار دارند.
2-12-خلاصه فصل
در این بخش به ادبیات موضوع تحقیق و پژوهش‌هایی مشابه پرداخته شد. بدین منظور ابتدا به مروری بر تعاریف و مفاهیم صنایع‌دستی، گردشگری، رفتار خرید و عوامل مؤثر بر خرید سوغاتی پرداخته شد همچنین پژوهش‌های مرتبط پیشین مورد بررسی قرار گرفت. یکی از روندهای حاکم که بر گردشگری در سرتاسر جهان اثر می‌گذارد، افزایش شرایط رقابت مقاصد است. رقابت بین مقصدهای مختلف برای جذب گردشگر بیشتر موجب گردیده تا بررسی رفتار مصرف‌کنندگان و الگوهای مصرفی آن‌ها بیش‌ازپیش موردتوجه برنامه‌ریزان و بازاریابان قرار گیرد. سرعت تغییرات در محیط اجتماعی و فرهنگی و پیدایش نیازهای مختلف گردشگری ضرورت بررسی مداوم رفتار گردشگران را مورد تأیید قرار می‌دهد. افراد در تصمیم‌گیری روزانه متفاوت از یکدیگر رفتار می‌کنند بنابراین الگوی رفتاری افراد در صنعت گردشگری نیز با یکدیگر یکسان نیست. حتی تصمیم‌گیری

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد صنایع دستی، رفتار خرید، صنایع‌دستی، رضایت گردشگران Next Entries دانلود پایان نامه درمورد صنایع‌دستی، جامعه آماری، رفتار خرید، میراث فرهنگی