دانلود پایان نامه درمورد رفتار اخلاقی، ارزش های اخلاقی، رفتار شهروندی، خودکارامدی

دانلود پایان نامه ارشد

از جوهر و ماهيت هوشيارى است و فهم اينكه اين جوهر درونى، ماهيت همه آفريدگان مى باشد. هوش معنوى دستيابى ما را به يك هوشيارى فزاينده كه در آن يك آگاهى از حُسن تفاهم و يكى بودن با جهان هستى و همه مخلوقاتش وجود دارد، فراهم مى كند.
شهود عميق54: ما را با ذهن جهانى يا ذهنى بزرگ و پاسخ مشكلات كه نتيجه شهود عميق مى باشد پيوند مى دهد. به واسطه كاربرد هوش معنوى ما مى توانيم يكپارچه بشويم، اگر كه راضى شويم انتخاب هايمان را به سمت هوشيارى اصيل يا شهود عميق برگردانيم.
يكى شدن با طبيعت و جهان55: هوش معنوى ما را قادر مى سازد تا با طبيعت يكى شويم و با فرايندهاى زندگى همساز شويم. هوش معنوى ما را ترغيب مى كند تا احساسى کامل از وحدت و رابطه را جستجو كنيم.
حل مسئله56: هوش معنوى ما را قادر مى سازد تا تصوير بزرگترى را ببينيم، اعمالمان را در رابطه با يك زمينه بزرگتر كه منجر به معناى زندگى مى شود تركيب كنيم. با هوش معنوى مى توانيم مشكلات معنا و ارزش را تشخيص بدهيم و حل كنيم.
نتیجتاً اینکه از آنجا که هر عمل و رفتاری بر اساس انگیزه ها و مقاصد خاصی صورت می گیرد، به تبع آن رفتارخادمانه نیز خالی از انگیزه نخواهد بود. انگیزه خدمت در رفتار خادمانه اگر از سر نوع دوستی و پایبندی به هنجارهای اخلاقی باشد، در برگیرنده نیروهای انگیزاننده و محرک ها و منطق درونی است که فقط می توان آن را با مفهوم معنویت و هوش معنوی توجیه کرد به گونه ای که خدمتگزار این رفتار خود را به جهت ارضای نیاز های معنوی و درونی خود و به دور از هرگونه تفکر مادی گرایانه و انتظار پاداش های بیرونی انجام می دهد. در واقع اینجا جایی است که مفهوم رفتارخادمانه با مفهوم معنویت به هم تنیده می شوند.
رفتار اخلاقی و خادمیت
رفتار اخلاقی57 که ناظر به مباحث رفتاری و تربیتی است بخش مهمی از علم اخلاق را تشکیل میدهد که از آن به اخلاق عملی در مقابل اخلاق نظری تعبیر میشود. رفتار اخلاقی خود دربرگیرنده دو مفهوم رفتار و اخلاق است. رفتارها از یک منظر به دودسته بازتابی و غیربازتابی تقسیم میشوند. رفتارهای بازتابی رفتارهایی هستند که در آنها بین محرک و پاسخ، ادراک واسطه نشده و بنابراین دارای هیچ معنایی نیستند و به عبارتی قبل از بروز رفتار هیچ قصد رفتاری در خصوص آن وجود ندارد اما رفتارهای غیربازتابی رفتارهایی هستند که در آنها بین محرک و پاسخ، ذهن یا ادراک قرارگرفته و رفتارهای معنادار نیز خوانده می شوند به عبارتی فرد قبل از بروز رفتار ابتدا قصد بروز رفتار داشته و سپس آن را بروز میدهد. با توجه به توضیح ارائه شده، ازآنجا که رفتار اخلاقی برخاسته از اراده و اختیار فاعل آن بوده و قابلیت ارزشگذاری یا اتصاف به خوب و بد (حسن و قبح) رادارد، حتی اگر آن رفتار برای فاعل، ملکه و عادت نشده باشد، درزمره رفتارهای غیربازتابی یا کنشی قرار میگیرد(صادقی و سبحانینیا،1390).
در خصوص تعریف رفتار اخلاقی اجماع کاملی میان محققان و اندیشمندان صورت نپذیرفته و اندیشمندان مختلف با توجه به نظریه اخلاقی که معتقد به آن بودهاند، اقدام به تعریف رفتار اخلاقی نمودهاند، ناروان(1992) رفتار اخلاقی را اقدام و عمل فردی متناسب با ارزشهای شخصی و انسانی تعریف کردهاست. فردریچ(1993) و هانت(1990) با طرح رویکردی ساختگرایانه58، رفتار اخلاقی را رفتاری میدانند که سازمان با توجه به اهداف و برنامههای خود تجویز میکند. در چنین رویکردی، برنامهها و اهداف سازمانی ملاکی برای صحیح یا غلط(درست و اشتباه) بودن رفتار است. از منظر براس و همکاران(1998) تحلیل شبکه اجتماعی59 برای تعیین رفتار اخلاقی از غیر اخلاقی محوریت دارد. براساس این نظریه، افراد از طریق اتکا به روابطی که با دیگران دارند یا از نظر موقعیت خود در شبکه اجتماعی فرامیگیرند که دست به رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی بزنند. از منظر اسلامی نیز، عملی اخلاقی تلقی میشود که هدف غایی آن نائل شدن به رضایت خداوند باشد(عاملی،1388). از منظر نتیجهگرایان، رفتاری اخلاقی است که منافع آن رفتار براي جامعه بيشتر از ضررهاي آن باشد(کریستوفر و همکاران،2012). از منظر معتقدان به نظريه حقوق بشر بيان رفتاری که متضمن حفظ آزادي فردي باشد، رفتار اخلاقی است؛ حتي اگر منافع و رفاه بيشتري براي ديگران ايجاد نکند (رحمان سرشت، 1388). رفتاری اخلاقی است که خوب و صحیح باشد که در مقابل رفتار بد یا اشتباه معنا مییابد(سیمز،1992). رفتار اخلاقی به معنای اتخاذ تصمیم اخلاقی در عمل است(گوشال و همکاران،2010).
رفتار اخلاقی انعکاس ارزش های فرد است. ارزش ها شامل دامنه ای از باورها و تمایلات می باشد و رفتار فرد را بر می انگیزانند. آن ارزش هایی که مستقیما به باورهای فرد درباره آنچه که درست و غلط است مرتبط است یا آن ارزش هایی که وظایف و تعهدات اخلاقی را تحمیل می کنند، ارزش های اخلاقی نامیده می شوند.
با بررسی ارزش های فرد می توان آن ها را به ارزش های اخلاقی اصلی و ارزش های اخلاقی فرهنگی یا فردی تقسیم کرد. ارزش های اصلی مبنا و اساس تصمیمات اخلاقی هستند. این ارزش ها صرف نظر از زمان، فرهنگ و دین، ارزش های پایه ای می باشند. معمولا این ارزش ها توسط کلماتی مثل قابل اعتماد بودن، احترام، مسئولیت، عدالت و انصاف، آداب اجتماعی و شهروندی تعریف می شوند. ارزش های فرهنگی یا فردی باورهایی است درباره آنچه که درست یا غلط می باشد. این باورها از تجربه، ارزش های خانواده، باورهای دینی، سنت های فرهنگی و استانداردها و اقدامات حرفه ای نشأت می گیرد و با تغییر در زمان، فرهنگ، دین وافراد تغییر می کنند (کلارک، 1998). ماهیت رفتارخادمانه به نظر می رسد از ارزش های اخلاقی اصلی تشکیل شده باشد چرا که اصل تقدم دیگری بر خود تنها در صورتی قابلیت اجرا پیدا می کند که فرد بر پایه اصل اعتماد و احترام، در برابر مخدوم خود احساس مسئولیت نماید و در جهت رفع نیاز وی اقدام عملی مؤثر داشته باشد. اما چیزی که در شکل گیری چنین رفتاری به طور معناداری اثرگذار است، ارزش های اخلاقی فردی و فرهنگی خواهد بود چرا که این ارزش ها درستی رفتارخادمانه را به قضاوت می نشیند و پیرامون رفتارهای خادمانه مورد نیاز ارزیابی های خود را ارائه داده و منجر به انجام یا عدم انجام چنین رفتاری خواهد شد. بنابراین ارزش های اخلاقی اصلی و فردی در ارتباط با رفتارخادمانه نقش ویژه ای را ایفا می کند.
رفتار شهروندي سازماني و خادمیت
از جمله مصادیقی که شاید بتوان به لحاظ ماهیت در زمره رفتار خادمانه در سازمان قلمداد کرد رفتار شهروندی سازمانی است. ارگان و ریان60(1995) از جمله محققيني می باشند که در مورد رفتار شهروندي سازماني, تحقيق و مطالعه زيادي داشته‌اند. آنها بيان مي‌دارند که رفتار شهروندي سازماني از نوع رفتارهاي داوطلبانه است و به طور مستقيم و روشن به وسيله سيستم‌هاي رسمي تعيين پاداش، تشخيص داده نمي‌شود ولي در عملکرد و کارکردهاي وظيفه‌اي سازمان تأثير دارد.
در مطالعات اوليه در تعريف رفتار شهروندي سازماني, اصطلاح “خارج از نقش و وظيفه” کارمند آورده مي شد(نیهوف و مورمان61، 1993) گرچه در برخی مطالعات در تعریف رفتار شهروندی از این اصطلاح استفاده نشده است (کسلر62، 2002 و کایدر63، 2002). اما در جمع‌بندي انجام گرفته در خصوص مطالعات رفتار شهروندي, مؤلفه‌هايي مانند، انجام فعاليت‌هاي داوطلبانه براي سازمان و همکاران، کمک به همکاران، مشارکت پيشتازانه در مسئووليتها، اجتناب از تعارض و درگيري، فداکاري، وجدان کاري، نوع دوستي و از این قبيل معانی در تعاريف آمده است (زارعی متین، 1389).
بنابراين رفتار شهروندي سازماني از نگرش مثبت فرد به سازمان، ديگران و شغل نشأت مي‌گيرد و به صورت داوطلبانه، عاطفي و بدون انتظار ارزيابي رسمي و پاداش، در جهت کمک به همکاري و پذيرش مسووليتها است و مي‌تواند موجب بهبود اثربخشي سازماني بشود.
رفتار پیش قدمانه64 در سازمان (کرنت، 2000)
كاركنان در سازمان يا رفتار منفعلانه دارند و يا نسبت به ایفای نقش خود در كار پويا هستند كه در این صورت به دنبال خلق شرايط كاري مطلوب هستند. اين افراد خودشان در جستجوي اطلاعات و فرصتهايي جهت بهبود چيزها مي باشند و منتظر نمي مانند كه دیگران به سوي آنها بيايند. به رغم تاكيد به رفتارهاي پويا و منفعلانه در كار، هنوز توافق جمعي بر مفهوم و سنجه اقدام پيش قدمانه در سازمان وجود ندارد. برخي تحقيقات تاكيدشان به شرايط و حالت هاي فردي اين اقدامات است در حالي كه برخي ديگر تاكيدشان به پيامد اقتضایی بودن اقدامات پيش قدمانه است.
دو گروه وسيع از دروندادهاي اقدامات پيش قدمانه در مدلي يكپارچه شامل تفاوت هاي فردي و عوامل زمينه اي ارائه شده است. يك دسته از تفاوت هاي فردي شامل گرايش فرد يا پتانسيل وي نسبت به انجام رفتارهاي پيش قدمانه است مثل: شخصيت پيش قدمانه، خودکارامدی گستره نقش. دسته ديگر مربوط مي شود به رفتارهاي پيش قدمانه خاص مثل تمايل به دریافت بازخورد و درگيري شغلي. عوامل زمينه اي مثل هنجارها و فرهنگ سازمان نسبت به اينگونه اقدامات به تصميم گيري براي اقدام رفتاري به شكل پيش قدمانه مربوط می شود. نتيجه اين دروندادها رفتارهاي پيش قدمانه است كه يا بطور عمومي و يا در شرايط خاص زمينه اي ظهور مي كنند. رفتارهاي عمومي مثل به چالش كشيدن وضع موجود و يا ايجاد يك شرايط مطلوب مربوط مي شود به سطح گسترده اي از رفتارهاي پيش قدمانه كه در هر شرايط كاري ممكن است اتفاق بيفتد. رفتارهايي كه در موارد خاص ظهور مي كنند را می توان شامل اجتماعي شدن پيش قدمانه، و درخواست بازخورد در حوزه و قلمرو محدودي به وجود مي آيند. نهايتا خروجي اين عوامل باعث بهبود عملكرد شغلي، كارراه شغلي موفق و نگرش هاي شغلي مي شود.
4 سازه كلي نسبت به مفهوم رفتار پيش قدمانه مطرح است و بقيه تابع شرايط خاص است که در ذیل به اختصار توضیح داده می شوند:
شخصيت پيش قدم65
افراد هميشه گيرنده منفعلانه فشارهاي محيطي بر روي رفتار خود نيستند بلكه آنها مي توانند پيش قدمانه و مستقيما شرايط موجود را تغيير دهند، دنبال فرصت هايي براي فعاليت باشند و از فعاليتهاي انفعالي و واكنشي و تطابق با وضع موجود دوري مي كنند.
تحقيقات نشان دهنده ارتباط مثبت شخصيت پيش قدم با متغيرهايي همچون؛ عملكرد شغلي فردي، رهبري، موفقیت كارراهه، نوآوري سازماني، عملكرد تيم، و كارآفريني دارد. شخصيت پيش قدم ارتباط مثبت و معناداري با گزارشات ارتباطاتي به منظور نشر اطلاعات استراتژيك، عضويت در گروه هاي بهبود مستمر داوطلبانه و باورهاي يك فرد نسبت به غني سازي و گستردگي شغلي خود دارد. بنابراين تعاملات سازماني اثر مثبت تري بر شخصيت پيش قدم دارد.
پيش قدمي در سطح تيمي با توانمند سازي در ارتباط است و موجب بهره وري و ارائه خدمات بهتر به مشتري ، رضايت شغلي، تعهد سازماني، و تعهد تيمي مي شود.
ابتكار عمل شخصي66
ابتكار عمل شخصي يك الگو رفتاري است كه به موجب آن افراد خودشان آغاز گر كار هستند و فراتر از نيازهاي رسمي شغلي عمل مي كنند. ويژگي هاي آن 5 مورد است:
با ماموريت سازماني سازگاري دارد.
تمركز بلند مدت دارد.
كار محور بوده و هدفمند است.
در مقابل موانع پايداري دارد.
خود آغازگر و پيش قدم است.
نتايج مطالعات نشان مي دهد كه كنترل (استقلال كاري) و پيچيدگي شغلي از طريق فرايندهاي توسعه مهارت و انگيزشي ابتكار عمل را تحت تاثير قرار مي دهد. خود سودمندي، واسط رابطه بين كنترل و پيچيدگي و ابتكار است. بنابراين افزايش ادراكات از خودسودمندي ممكن است به افزايش ابعاد ابتكار عمل فردي كمك كند.
خودکارامدی گستره ی نقش67
اين مفهوم به توانايي ادراك شده كاركنان نسبت به انجام مجموعه اي از وظايف شغلي وسيع تر و پيش قدمانه تر كه فراتر از الزامات فني تجويز شده مي باشد، بر می گردد. با توجه به پويايي هاي محيطي، سازمان ها به كاركنان ماهري نياز دارند كه هم مي توانند و هم مي خواهند كه نقش وسيع تري را برعهده داشته باشند. يك نياز اساسي آن است كه كاركنان رفتارهاي پيش قدمانه و آغازكنندگي را بروز دهند اما همچنين بايد مهارتهاي بين فردي و تكميلي را نيز

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مسئولیت اجتماعی، نیروی کار، هوش معنوی، عوامل ساختاری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد نوع دوستی، امام علی (ع)، نهج البلاغه، ایدئولوژی