دانلود پایان نامه درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، پرستاران شاغل

دانلود پایان نامه ارشد

ش حاضرتعیین رابطه کوشش بدنی با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر کرمانشاه. است.
هدف از پژوهش حاضرتعیین رابطه مواجهات خطرناک با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر کرمانشاه است.
هدف از پژوهش حاضرتعیین رابطه عدم امنیت شغلی با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر کرمانشاه است.
هدف از پژوهش حاضرتعیین رابطه کمبود ارزش با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر کرمانشاه است.
هدف از پژوهش حاضرتعیین رابطه حمایت اجتماعی مافوق با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر کرمانشاه است.
هدف از پژوهش حاضرتعیین رابطه حمایت اجتماعی همکاران با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر کرمانشاه است.
5-1- فرضیههای پژوهش
1-5-1- فرضیه اصلی
بین میزان استرس شغلی با رضایت شغلی پرستاران شاغل رابطه وجود دارد.
2-5-1- فرضیههای فرعی
بین نگرش به مهارت با رضایت شغلی پرستاران شاغل رابطه وجود دارد.
بین قدرت تصمیمگیری با رضایت شغلی پرستاران شاغل رابطه وجود دارد.
بین کنترل وظایف با رضایت شغلی پرستاران شاغل رابطه وجود دارد.
بین فشار کاری و زمانی با رضایت شغلی پرستاران شاغل رابطه وجود دارد.
بین ابهام نقش با رضایت شغلی پرستاران شاغل رابطه وجود دارد.
بین کوشش بدنی با رضایت شغلی پرستاران شاغل رابطه وجود دارد.
بین مواجهات خطرناک با رضایت شغلی پرستاران شاغل رابطه وجود دارد.
بین عدم امنیت شغلی با رضایت شغلی پرستاران شاغل رابطه وجود دارد.
بین کمبود ارزش با رضایت شغلی پرستاران شاغل رابطه وجود دارد.
بین حمایت اجتماعی مافوق با رضایت شغلی پرستاران شاغل رابطه وجود دارد.
بین حمایت اجتماعی همکاران با رضایت شغلی پرستاران شاغل رابطه وجود دارد.
6-1- تعریف متغیرها
1-6-1- تعریف مفهومی متغیرها
استرس شغلی: حالتی است ناشی از یک واکنش ناسازگار در برابر رخدادها و محرکهای شغلی که گاهی بار سنگین روانی، جسمانی بیش از توان فرد بر او وارد نشود و میتواند پدید آورندهی بیماری جسمی – روانی باشد (الوانی، 1378).
رضایت شغلی: حالت عاطفی مثبت یا خوشایندی که حاصل ارزیابی فرد از شغل یا تجارب شغلیش میباشد (لوتانز15 ، 1995).
2-6-1- تعریف عملیاتی متغیرها
استرس شغلی: نمرهای است که آزمودنی از پرسشنامه استرس شغلی وندر دوف به دست آورده است.
رضایت شغلی: نمرهای است که آزمودنی از پرسشنامه رضایت شغلیMSQ ( دیویس و همکاران) به دست آورده است.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2 مقدمه
با پیچیدهتر شدن روزافزون جوامع امروزی، به طور حتم رسالت سازمانها در جمع انتظارات افراد جامعه حساستر میشود. تحولاتی که در اواخر قرن بیستم در جهان صورت گرفت جامعه را به سوی عصر اطلاعات سوق داد، عصری که در آن حاکمیت به کامپیوتر، تکنولوژی ارتباطات، متخصصان و افراد ماهر تعلق دارد و به جای تلاش فیزیکی بر لزوم استفاده از قدرت فکر تأکید میشود. در واقع فنآوریهای ارتباطی با فنآوری اطلاعاتی در هم آمیختهاند و خدماتی را ارائه میدهند که انقلابی بر کار گردآوری، فراخوانی پردازش، بازیابی و توزیع اطلاعات ایجاد نموده است. به طوری که بشر عصر حاضر نتوانسته است خود را با آن سازگار نماید و این در حالی است که نقش سازمانها در ایجاد بهرهوری و افزایش کارایی و اثربخشی سازمانهای اجتماعی و خدماتی بسیار حیاتی و پراهمیت است، در این میان کارکنان سازمانهای مذکور به سبب تلاش گسترده و تحمل فشارهای متفاوت عمدتاً با فشار روانتنی16 مواجهاند.
فشار عصبی عارضه اجتناب ناپذیر در محیط کار و سازمان میباشد که افراد از آن گریزی نیست. مسأله مهم، مدیریت صحیح استرس میباشد که با بکارگیری روشها و فنون مربوط و توان در شناسایی و کاهش آن اقدام نمود.
2-2- تعریف استرس
استرس واژهای است در اصل به معنای فشار و نیرو. در مهندسی گفته میشود که هر گاه فشار وارده از میزان مقاومت شی درگذرد آن شی متلاشی میشود و از وضعیت خودش در میآید. روانشناسان میگویند: روی هم جمع شدن رویدادهای زندگی که سازگاری فرد را با وضع موجودش بر هم میزند موجب استرس میشود. با این حال، استرس مفهومی بسیار گستردهتر از فشار فیزیکی یا مادی است و هر محرکی که در انسان ایجاد تنش کند در او واکنشی برانگیزد، عامل استرسزا شناخته میشود، این عامل ممکن است یک رویداد، وضعیت، شرایط یا مشکل باشد، تنش ایجاد شده و پاسخ به این تنش روی همرفته فرایندی را به وجود میآورند که به آن «استرس» میگویند. هانس سلیه استرس را پاسخی غیر اختصاصی در ایجاد تعادل و سازگاری فیزیولوژیک میداند، طبق نظر او هرگونه محرکی، پاسخهای فیزیولوژیک معینی چون افزایش ترشح هورمونها، افزایش فعالیت سیستم قلبی و عروقی، تنظیم درجه حرارت بدن را برانگیخته و در نهایت به سازگاری میرساند (توکلی، 1375). سلیه این فرایند را سندروم ناسازگاری عمومی (GAS) 17نامید و برای آن سه مرحله (هشدار، مقاومت، از پا درآوردن) در نظر گرفت. وی معتقد بود اگر عامل استرسزا به طور نامعلومی ادامه یابد به گونهای که از حد مقاومت بدن بگذرد، انرژی بدن تحلیل میرود و فرد از پا در میآید.
لوسیر18 (1997) معتقد است انسانها از درون نسبت به محرکهای محیط خارجی واکنش نشان میدهند. او استرس را واکنش بدن به تقاضاهای محیطی که بر آن تحمیل میشود، میداند واکنشها میتواند عاطفی و یا به شکلهای فیزیکی به فعالیتها و رویدادهای محیطی باشد.
کوفر و اپلی19 معتقدند فشار روانی زمانی به وجود جاندار عارض میشود او احساس کند سلامتی و یا وحدت درونیاش به خطر افتاده و باید تمام انرژی موجود خود را برای دفاع از خویش به کار گیرد (کوپر، 1979، ترجمه قراچهداغی و شریعتزاده، 1373).
لازاروس20 (1991) معتقد است فشار روانی به طیف وسیعی از مشکلات گفته میگشود که با عرضه سایر مشکلات تفاوت عمده دارد. زیرا فشار روانی با تمامی موارد و خواستههایی که به سیستم درونی فرد فشار میآورند سر و کار دارند، حال این سیستم ممکن است جسمانی، اجتماعی و یا روانی باشد.
بارون و گرینبرگ21 (1990) استرس را الگویی از احساسات و عکسالعملهای روانی فرد در موقعیتهای عدم دسترسی به هدف توسط افراد میدانند.
لوتانز (1995) استرس را پاسخی انطباقی به موقعیت خارجی میداند که به انحرافات جسمانی – روانی و یا رفتاری کارکنان سازمان منجر میشود.
استرس حالتی است که در آن فرد با موقعیتها و فرصتها و موانع یا محدودیتها یا نیازها و انتظاراتی مواجه میگردد که نتایج حاصل از آن برای او مهم است، اما امکان تحقیق نتایج مذکور نامطمئن، غیر قابل پیشبینی و دقیق است (الوانی، 1378).
در مجموع میتوان گفت فشار عصبی یک عبارت کلی است که همه گونه فشاری را که انسان در زندگی احساس میکند در بر میگیرد. برای روشنتر شدن مفهوم فشار عصبی توجه به نکات ذیل ضروری است:
فشار عصبی و استرس همواره به سبب عوامل ناخوشایند به وجود نمیآید.
میزان مشخصی از استرس برای فرد، محرکی مفید است.
استرس جنبه صرف روانی یا جسمانی ندارد بلکه حالتی است روانتنی.

1-2-2- تعریف استرس شغلی
هنگامی که فرد در محیط کار با بایدهایی روبه رو میشود که ارتباطی با ظرفیتهای کنونی یا نیازها و خواستههایش ندارد، دچار ناهماهنگی و تعارض میشود و تنها راه کاهش آن سازگاری شخص با شرایط تازه است (ملاعباسی، 1391).
دیو (1987) بیان میکند که در حیطه شغلی، پدیده استرس شغلی بخش اجتناب ناپذیر زندگی حرفهای را تشکیل میدهد و از تجربیات ناشی از شغل سرچشمه میگیرد، این وضعیت به میزان کم میتواند به عنوان نیروی انگیزش افراد جهت افزایش و بهبود اعمال قلمداد شود، اما به میزان بالا، عواقب معکوسی از خود بر جای میگذارد (ملاعباسی، 1391).
استرس شغلی، کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونهای که از خواستهای محیط کار22 و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید (راس و آلتمایر، 1994، ترجمه خواجهپور، 1377).
لوتانز (1995) استرس شغلی را پاسخی سازش پذیر به موقعیت بیرونی میداند که به ناهنجاری جسمی، روانی یا رفتاری اعضای سازمانها منجر میشود.
تعریف موسسه ملی بهداشت حرفهای و ایمنی23 (NIOSH) از استرس شغلی: استرس شغلی وقتی رخ میدهد که این نیازهای شغلی با تواناییها، قابلیتها و خواستههای فرد هماهنگ نباشد. بعبارت دیگر وقتی آنچه در یک شغل از فرد انتظار میرود با آنچه مورد علاقه و خواسته اوست هماهنگ نباشد استرس شغلی رخ میدهد (بیکر و کارازک، 2002).
3-2- انواع استرس
الف) انواع استرس از لحاظ زمان و تداوم
استرس کوتاه مدت 24: زمان کمی ادامه دارد و چنان صدمهای از لحاظ جسمی، روانی و رفتاری به فرد وارد نمیکند.
استرس بلندمدت25 : زمان و طولانی و صدمات روانتنی بسیار دارد و این نوع استرس است که باید با آن مبارزه شود (گنجی، 1388).
ب) انواع استرس از لحاظ دخالت فرد در ایجاد یا کنترل آن
«استرس تحمیل شده26 : مانند سربازی که تحت شرایط انضباط شدید قرا گرفته است.
استرس تعیین شده27 : مانند ستارهشناسی که برای رصد ستارگان دچار استرس طولانی است. آنها به خاطر هدف مجبور به تحمل استرس به مدت طولانی هستند.
استرس انتخاب شده28 : بر این اساس فرد به دلایل شخصی یک موقعیت استرسزا را انتخاب میکند، مانند فردی که سرما و زندگی در بین حیوانات را به خاطر پژوهش میپذیرد.
استرس طرح شده29 : مانند استرسهایی مربوط به محرومیت حسی به منظور تجربههای آزمایشی در یک آزمایش» (آزاد، 1372).
ج) انواع استرس از لحاظ پیامدهای آن
والتر گیلبرت و ویلبرت چن30 (1982) استرس را به سه نوع منفی، مثبت و خنثی تقسیم کردهاند.
استرس منفی: منشأ آن وضعیتهای پرفشار به هم گره خورده، تنشهای عصبی و نیازهای شخصی و دیگر رویههای ناخوشایند است. «مانند نگرانی، فشار، تنش، ناکامی، خشم، ترس، آزار، سردرد، سرسام، خستگی، ضربه روانی، آشفتگی خاطر، سردرگمی و نارضایتی» (گملچ و چن، 1982، ترجمه فیروزبخت و بیگی، 1375).
استرس خنثی: نگرشها و رفتارهایی را شامل میشود که ابتدا احساسات را بر میانگیزد. اما باید آنها را خنثی بدانیم چون اگر احساسات را به نحو مناسبی کنترل نماییم و دیدگاه صحیحی در مورد آنها داشته باشیم حتی میتوانند تجارب مثبتی به شمار آیند. مانند: «تغیر ، مسأله، تعارض، بحران، سروصدا، پول، فرصتها، ارتباط، انتقاد، عدم توازن، ناراحتی، انتظارات، برنامهها، تلفنها، غیرمنتظره بودن.» (گملچ و چن، 1982، ترجمه فیروزبخت و بیگی، 1375).
استرس مثبت: هیجانهایی هستند که مثبت یا خوشایند تلقی میشوند و موجب استرسهای خوشایند میگردند مانند: موفقیت، ارتقاء چالش، فرصت، توسعه، پیشرفت، تهییج، بهبود، خلاقیت، دوستی، ازدواج، فرزندان، انگیزش، تعطیلات و دارایی (گملچ و چن، 1982، ترجمه فیروزبخت بیگی، 1375).
انسانها دارای نقطه اوج یا حداکثر تحمل برای استرسهای مثبت (خوشایند) و منفی (ناخوشایند) هستند. تعیین حداکثر میزان تحمل انسانها در مقابل استرسها، استانداردپذیر نیست و به بسیاری از عوامل جسمی – روانی و نظایر اینها بستگی دارد. بطور خلاصه میتوان گفت که تمام انسانها در مقابل انواع مختلف استرس مناسبترین عکسالعملها و رفتارها را از خود نشان میدهند و لیکن چنانچه میزان اینگونه فشارها بیشتر از حد تحمل باشد نتایج نامطلوب و حتی غیرقابل جبرانی را در بر خواهد داشت (ملاعباسی، 1391).
4-2- عوامل ایجاد کننده استرس شغلی
استرس شغلی معلول عللی است که از منابع مختلف سرچشمه میگیرد، این منابع میتوانند در بیرون یا درون سازمان جایی داشته باشند و یا مربوط به گروههای مؤثر بر کارکنان و یا مربوط به خود فرد باشند. اغلب گفته میشود: هر چه مقام فرد در سازمان بالاتر باشد استرس وی نیز بیشتر خواهد شد. برخی بررسیها نشان دادهاند که در اغلب سازمانها، مدیران رده میانی، استرس بیشتری را تجربه میکنند. آنها با تقاضاهای زیادی از فرادستان و زیردستان مواجهاند. پس بهتر است گفته شود عمدتاً در رده متوسط دیده میشود. در تحقیقی که توسط ناسا31 انجام شد، نتایج نشان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، اسناد حقوق بشر Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش درک شده، شهرت برند