دانلود پایان نامه درمورد رضایت جنسی، اضطراب اجتماعی، روان شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

ل تبيين است.
از طرفي پيشتر نيز بيان شد كه افراد داري سبك هويت هنجار مدار داراي دیدگاه بسته ی ذهنی، خودپنداره ی ثابت و سرکوب کننده ی اکتشاف هستند. هدف اولیه ی آنها، دفاع و حفظ دیدگاه شخصی موجود انسان است. این افراد بسیار دفاعی هستند و علاوه بر این، تحمل پایین نسبت به ابهام و نیاز زیادی به ساختار دارند. همچنين افراد داراي سبك هويت سردرگمي/ اجتنابي نيز اساساً تمايلي به روبرو شدن با مسائل شخصي خود ندارند و از موقعيت هايي كه مستلزم تصميم گيري است، پرهيز ميكنند. آنچه مسلم است اين گروه از افراد، به اندازه افراد داراي سبك هويت اطلاعات مدار، تعامل مثبت و سازنده با جامعه و اطرافيان خود ندارند و بنابراين به احتمال بيشتري داراي ويژگي هاي اضطراب اجتماعي باشند و در نتيجه تاثير سبك هويت هنجار مدار و سردرگم بر اضطراب اجتماعي قابل تبيين است.
از سوي ديگر، از لحاظ نظري، رابطه زوجين و خانواده به عنوان يك واحد اجتماعي مي تواند تحت تأثير اضطراب اجتماعي قرار گيرد. به بيان ديگر فردي كه داراي اضطراب اجتماعي است، اين اضطراب را در جنبه هاي مختلف رابطه زناشويي وي نيز مي توان مشاهده نمود. لذا رضايت جنسي به عنوان يكي از عوامل مرتبط با حيطه ارتباطات زناشويي و يكي از نمودهاي نحوه ارتباط و كيفيت ارتباط زناشويي نيز مي تواند تحت تأثير اضطراب اجتماعي قرار گيرد، بنابراين با توجه به مفاهيم نظري، تاثير اضطراب اجتماعي بر رضايت جنسي نيز قابل تبيين است.
بنابراين با توجه و عطف به مفاهيم نظري اين سه متغير مي توان مشاهده كرد كه نتايج حاصل از فرضيه يك پژوهش و يا به عبارت ديگر مدل حاصله تبيين پذير و قابل قبول است.
فرضيه 2: سبك هاي هويت با اضطراب اجتماعي و مولفه هاي آن رابطه معناداري دارد
نتايج نشان داد كه سبك هويت اطلاعات مدار با اضطراب اجتماعي و تمام خرده مقياس هاي آن رابطه مثبت معناداري دارد، و سبك هاي هويت هنجارمدار و سردرگم با اضطراب اجتماعي و تمام خرده مقياس هاي آن رابطه منفي معناداري دارد.
همانطور كه پيشتر نيز بيان شد، افرادي كه از اضطراب اجتماعي بالايي برخوردارند و يا به عبارتي ديگر در خرده مقياس هايي همچون ترس از بيگانگان، ترس از ارزيابي توسط ديگران، ترس از صحبت كردن در جمع، ترس از انزواي اجتماعي، و ترس از آشكار شدن علايم اضطراب، وضعيت نامطلوب را نشان مي دهند، داراي ويژگي هايي هستند از جمله اينكه هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی از ترس و پایداری غیر معمول از هر موقعیت که ممکن است در معرض داوری دیگران قرار بگیرد، اجتناب می ورزد.
از طرفي در مرور مباني نظري سبك هاي هويت اشاره شد كه فرد داراي سبك هويت اطلاعات مدار، فعال، جستجوگر و ارزياب هستند و به طور دائم در پي كسب اطلاعات مناسب جهت شكل دهي هويت خود ميباشند. لذا منطقي به نظر مي رسد كه فرد داراي اين سبك هويتي، در تعامل با ديگران دچار اضطراب شديد نباشد و كمتر علايم اضطراب اجتماعي در وي به چشم بخورد.
همچنين بيان شد كه افراد داراي سبك هنجار مدار بيشتر به موضوع تأييد اجتماعي و جامعه پسندي رفتارها توجه ميكنند و ملاك خود را براي پذيرش ارزش ها، تأييد افراد معتبر قرار ميدهند. و افراد داراي سبك سردرگمي/ اجتنابي از موقعيت هايي كه مستلزم تصميم گيري است، پرهيز ميكنند. با توجه به اين ويژگي ها، طبيعي به نظر مي رسد كه افراد داراي اين دو سبك، ترس ارزيابي شدن و اضطراب در تعامل برقرار كردن بيشتري داشته باشند و به عبارت ديگر از اضطراب اجتماعي بالاتري برخوردار باشند. بنابراين با توجه به مسائل مطرح شده، نتيجه حاصله قابل پذيرش و تبيين است.
فرضيه 3: اضطراب اجتماعي و مولفه هاي آن با رضايت جنسي رابطه معناداري دارد.
يافته ها بيانگر آن بود كه اضطراب اجتماعي و تمام مولفه هاي آن با رضايت جنسي رابطه مثبت معناداري دارد.
با توجه و عطف به مباني نظري بيان شد كه رضايت جنسي با توجه به ماهيتش كه اساساً زاده رابطه هست و تأثير پذيري اش از روابط اجتماعي فرد و بخصوص رابطه اجتماعي فرد با همسرش، با اضطراب اجتماعي مي تواند در ارتباط تنگاتنگي باشد.
از طرفي بيان شد كه فردی که دچار اضطراب اجتماعی است، هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد. این افراد در هنگام صحبت کردن با دیگران احساس خجالت و عصبانیت می کنند. نگران این هستند که اشخاص دیگر درباره ی آنان چگونه فکر می کنند و در هنگام آشنایی با افراد جدید مضطرب می شوند. این افراد اغلب درباره ی اشتباه کردن، نادانی و حرف های احمقانه فکر می کنند، ترس دارند که دیگران آنها را ضعیف پندارند و به آنان بازخورد منفی دهند. این افراد ممکن است احساس عدم اعتماد به نفس کنند؛ زیرا تصور می کنند که دیگران آنان را دوست ندارند. علاوه بر این، این افراد ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمی و ترس از ابراز وجود دارند.
دور از ذهن نيست كه فردي با ويژگي هاي ذكر شده فوق، نتواند ارتباط نزديك و صميمي مطلوبي را با همسرش برقرار كند و به تبع آن در ارتباط جنسي نيز دچار مشكل شود. لذا نتيجه بدست آمده منطقي به نظر رسيده و تبيين پذير است.
شايد بتوان به طور كلي از نتايج حاضر اينگونه استنباط كرد كه چنانچه فرد در طبقه سبك هويت اطلاعات مدار باشد، احتمالاً اضطراب اجتماعي كمتر و رضايت جنسي بيشتري خواهد داشت و بلعكس در صورتي كه فرد در طبقه سبك هويت سردرگم و يا هنجارمدار قرار گيرد، احتمالاً اضطراب اجتماعي بيشتر و رضايت جنسي كمتري را تجربه خواهد كرد.
علي رغم اينكه در نتيجه جستجو هاي پژوهشگر، پژوهشي كه متغيرهاي آن دقيقا مشابه متغيرهاي پژوهش حاضر باشد، يافت نشد، در عين حال نتايج پژوهش حاضر به طور كلي و مفهومي مي تواند با نتايج پژوهش هاي مانسل و کلارک (1999)، روث، لیزا و جودیت (1993)، کلارک و ولز (1995)، بک، امری و گرینبرگ (1996)، نجاریان و بهارلو (1378)، هرمزی نژاد و همکاران (1379)، نیسی و همکاران (1384) و دانشور پور و همکاران (1386) همسو تلقي گردد.

5 -3- محدوديتهاي پژوهش
الف) محدوديت هاي در اختيار پژوهشگر
– تعداد سوالات زياد پرسشنامه هاي انتخاب شده (مخصوصا پرسشنامه سبك هويت) منجر به عدم همكاري بعضي و همكاري ضعيف بعضي ديگر از شركت كنندگان در پژوهش شده بود.
– داده ها تنها از یک شهر و یک منطقه آموزشی جمع آوری شده است و بنابراين در تعمیم نتایج آن به سایر شهرها و مناطق آموزشی باید احتیاط شود.
ب) محدوديتهاي خارج از اختيار پژوهشگر
– عدم وجود منابع و تحقیقات (مخصوصا منابع ایرانی) به اندازه کافی راجع به ارتباط متغيرهاي تحقيق با یکدیگر
– خستگی ناشی از کار و عدم وقت کافی معلمان که بر نحوه پاسخگويي به سوالات اثرگذار می باشد.

5-4- پيشنهادات
پيشنهادات پژوهشي
– پيشنهاد مي‌شود اين پژوهش در ساير جوامع و بخصوص در معلمين متأهل ساير شهر ها و فرهنگ ها هم اجرا شود تا بتوان مقايسه قابل قبولي را داشت.
– پيشنهاد مي شود پژوهشگران در پژوهش هاي بعدي به بررسي ساير عوامل تأثير گذار بر رضايت جنسي بخصوص در جامعه معلمين متأهل بپردازند.
– پيشنهاد مي شود كه در پژوهش هاي بعدي به بررسي نقش واسطه گري ساير عوامل مهم در رابطه سبك هاي هويت با رضايت جنسي بخصوص در جامعه معلمين متأهل پرداخته شود.
پيشنهادات كاربردي
– پيشنهاد مي شود سياست گذاران آموزش و پرورش، كارگاه ها و دوره هاي ضمن خدمتي را برگزار نمايند كه در آن متخصصين مشاوره آموزش هايي را بر اساس مفهوم سبك هاي هويت و اضطراب اجتماعي در راستاي بهبود رضايت جنسي معلمين متأهل ارائه دهند.
– پيشنهاد مي شود مشاورين و بخصوص مشاورين فعال در حوزه خانواده در راستاي بهبود رضايت جنسي، به نقش و اهميت سبك هاي هويت و اضطراب اجتماعي توجه ويژه اي نمايند.

منابع و مآخذ

منابع فارسي
آخوندزاده، مجید (1391)پیش بینی رضایت زناشویی از روی متغیرهای رضایت جنسی و رضایت از تن انگاره دانشجویان متاهل دانشگاه فردوسی مشهد .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
احمدی، زهرا، ملایی یارندی، الهام، ملکزادگان، اقدس، حسینی، آغا فاطمه(1390) رضایت جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست حامله، نشریه مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ( نشریه پرستاری ایران )، دوره 24، شماره 71.
استوار، صغري، خیر، محمد و لطیفیان، مرتضي(1385) . بررسي سوگیري حافظه )شناختي( در نوجوانان با اختلال اضطراب اجتماعي. مجله روانشناسي، سال دهم، شماره 3.
اسپنس، سوزان(1386) درمان اختلالات جنسی، ترجمه حسن توزنده جانی، مسعود محمدی، جهانشیر توکلی زاده، محمد دهگان پور. تهران: پیک فرهنگ.
انجمن روان پزشکی آمریکا(1381). متن تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی. ترجمه محمد رضا نیک خو و هامایاک آوادیس یانس. تهران: انتشارات سخن.
اوحدی، بهنام (1385)، تمایلات و رفتارهای جنسی انسان، چاپ هشتم، اصفهان، انتشارات صادق هدایت.
بخشایش، علیرضا، مرتضوی، مهناز(1388). رابطة رضايت جنسي، سلامت عمومي و رضايت زناشويي در زوجين. فصلنامه روانشناسي كاربردي، سال 3، شماره 4 (12)، 1388.
بهرامی، نسیم، ستارزاده، نیلوفر، قوجازاده، مرتضی، سلیمانی، علی، کاظمی جلیسه، حدیقه، صادقی، طاهره.(1389). بررسی ارتباط میان ناباروری با میزان رضایت جنسی زوجین، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال چهاردهم، شماره 2 ( پی در پی 55 ) .
بيابانگرد، اسماعيل(1374)، روش هاي افزايش عزت نفس در كودكان و نوجوانان. چاپ اول، تهران، انجمن اوليا و مربيان، 11.
حسین زاده مالکی، زینب(1389) ،رابطه بین دانش و نگرش جنسی، مؤلفه های عشق و رضایت زناشویی با همسرآزاری در کارکنان متأهل ادارات دولتی شهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
حیدري، علیرضا، علي پور خدادادي، شهلا ..(1391) مقايسه اضطراب اجتماعي و نگراني از تصوير بدني دانشجويان زن و مرد، یافته های نو در روان شناسی، سال هفتم. شماره 22.
خواجه، لاله؛ حسینچاری، مسعود(1390). بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و جو روانی- اجتماعی کلاس با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره راهنمایی. فصلنامه روان شناسی تربیتی، شماره بیستم، سال هفتم.
خويي مرقاتي عفت .(1376) بررسي و مقايسة مشخصات فردي و خانوادگي زنان شاغل راضي و ناراضي از روابط جنسي. پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران.
خير، محمد، استوار، صغري(1386)،ارتباط ميان اضطراب اجتماعي و سوگيري هاي شناختي در روانشناسی .
داداش زاده، حسین، یزداندوست، رخساره، غرایی، بنفشه، اصغر نژاد فرید، علی اصغر(1391). اثربخشی درمان شناختی – رفتاري گروهی و مواجهه درمانی بر میزان سوگیري تعبیر و ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هجدهم، شماره1.
دانشورپور، زهره؛ غنایی، زیبا؛ شکری، امید؛ زین آبادی، حسن رضا(1386) پیش بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس سبک های هویت، تعهد هویت و جنسیت؛ فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز؛ سال دوم، شماره7 .
داودي، ايران، صلاحيان، افشين، ويسي، فاطمه(1391) . اضطراب اجتماعي و ترس از ارزيابي مثبت، مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دوره بيست و دوم، شماره 96 .
رحمانی، اعظم، صادقی، نرجس، الله قلی، لیلا، مرقاتی خویی، عفت السادات(1389) ارتباط رضایت جنسی با عوامل فردی در زوجین . نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دوره 23، شماره 66.
ساماني، سيامك و فولادچنگ، محبوبه ،(1385) روانشناسي نوجواني، شيراز، انتشارات ملك سليمان.
سعادتي شامير، ابوطالب(1383). بررسي ارتباط سبك هاي هويت برزونسكي با سلامت عمومي و مسئوليت پذيري در دانشجويان دانشگاه تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم تهران.
شاملو، سعید(1380). بهداشت روانی. تهران: انتشارات رشد.
شاهواری، زهرا، قلی زاده، لیدا، محمدحسینی، سیما(1388) تعيين برخي عوام

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار، ابراز وجود Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت جنسی، ابراز وجود، عزت نفس